Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Физкультура / Конспекты / Olimpia oyunlari haqqinda melumat

Olimpia oyunlari haqqinda melumat

Скачать материал
  • Физкультура

Paraolimpiadada qələbə qazanan insan

Mətn ölçüsü: http://kepeztv.az/sites/all/themes/kepez/img/plus.png  http://kepeztv.az/sites/all/themes/kepez/img/minus.pngParaolimpiadada qələbə qazanan insanQəhrəmanımız Cənubi Afrikada doğulub. Tam adı Oskar Leonard Karl Pistorius olan bu gənc 1986-cı ilin 22 noyabr tarixində dünyaya göz açıb, ayaqlarında yaranan deffektlərə görə hələ 11 aylığında olarkən onun ayaqlarını amputasiya ediblər.
Gəlin razılaşaq ki,1 yaşlı uşağın ayaqsız olması artıq böyük zərbədir.Yüksək nailiyyətlərə yetişən idmançıya valideynləri böyük dəstək olublar belə ki,onlar balaca Oskara bir neçə protez sifariş edərək,onun qaçması,üzməsi və hətta velosiped sürməsi üçün şərait yaratdılar.
2005-
ci ildə,3 min dollar civarında ərsiyyəyə gələn protezlər demək olar ki onu yenidən həyata qaytardı.Seçilmək eşqi ilə tüğyan edən gənc müxtəlif idman yarışlarında iştirak edir. Heyrətamiz nəticələr əldə edir.

Oskar Leonard Karl: Mən hamı kimiyəm. İnsanlardan heç nə ilə fərqlənmirəm. Mənim də bu dünyada yaşayıb,istədiyim kimi həyat tərzi sürməyə haqqım var”.

Rimada təşkil olunan yürüş zamanı,qəhrəmanımız 400 metrlik distansiyanı nə az, nə çox düz 46 saniyəyə dəf etdi. Bununla da o,yeniliyə imza atdı qeyd edək ki Oskar 21 əsrin ən möhtəşəm idmaçılar sırasına daxildir. Ara-sıra müsahibələr verən idmançı,öz - özünə mənterminatoramdeyir. Jurnalistlər isə ona “ülgüc üzərində qaçanləqəbi qoyublar”.

Oskar Leonard Karl: “İnsanlar düşünür ki, əgər sən fiziki cəhətdən tam sağlam deyilsənsə,deməli bununla iş bitdi,sanki təkan yoxdur. Yaşamaq üçün belə ümid yoxdur. Amma çox nahaq,həyat bununla bitmir. İnsanlar həyata nikbit baxmalıdırlar,mənim kimi”.

Bu gün Oskar əlillər arasında ən yaxşı nəticəyə sahib olmuş insandır. El arasında onakiborqda deyirlər.
Tez-tez reklam çarxlarında görünən paraolimpiaçı,ekran qarşısında əyləşən insanları özünə güvənməyi çağırır.
Ç
ində təşkil olunan paraolimpia oyunlarında “çempionadını qazanmış idmançı mütəmadi olaraq məşqlər edir və əldə edtiyi nailiyyətlərlə kifayətlənmədiyini vurğulayır.
Biz ona bu çətin yolda yalnız uğurlar və yenə də uğurlar arzulayırıqOskar Pistorius yüngül atletika ilə məşğuldur. Bir çox insana sübut etdi ki,mümkünsüz görünən əslində mümkündür.
Краткое описание документа:

Paraolimpiadada qələbə qazanan insan

Mətn ölçüsü:   

 

 

QəhrəmanımızCənubiAfrikadadoğulub. Tamadı OskarLeonardKarlPistoriusolanbugənc 1986-cı ilin 22 noyabrtarixində dünyayagözaçıb, ayaqlarındayaranandeffektlərə görə hələ 11 aylığındaolarkənonunayaqlarını amputasiyaediblər.
Gəlinrazılaşaqki,1 yaşlı uşağınayaqsızolması artıqböyükzərbədir.Yüksəknailiyyətlərə yetişənidmançıyavalideynləriböyükdəstəkolublarbelə ki,onlarbalacaOskarabirneçə protezsifariş edərək,onunqaçması,üzməsivə həttavelosipedsürməsi üçün şəraityaratdılar.
2005-
ciildə,3 mindollarcivarında ərsiyyəyə gələnprotezlərdeməkolarkionuyenidənhəyataqaytardı.Seçilməkeşqiilə tüğyanedəngəncmüxtəlifidmanyarışlarındaiştirakedir. Heyrətamiznəticələr əldə edir.

OskarLeonardKarl: Mənhamı kimiyəm. İnsanlardanheç nə ilə fərqlənmirəm. Mənimdə budünyadayaşayıb,istədiyimkimihəyattərzisürməyə haqqımvar”.

Rimadatəşkilolunanyürüş zamanı,qəhrəmanımız 400 metrlikdistansiyanı nə az, nə çoxdüz 46 saniyəyə dəfetdi. Bununladao,yeniliyə imzaatdı qeydedəkkiOskar 21 əsrin ənmöhtəşəmidmaçılarsırasınadaxildir. Ara-sıramüsahibələrverənidmançı,öz - özünə mənterminatoramdeyir. Jurnalistlərisə ona “ülgüc üzərində qaçanləqəbiqoyublar”.

OskarLeonardKarl: “İnsanlardüşünürki, əgərsənfizikicəhətdəntamsağlamdeyilsənsə,deməlibununlaiş bitdi,sankitəkanyoxdur. Yaşamaq üçünbelə ümidyoxdur. Amma çoxnahaq,həyatbununlabitmir. İnsanlarhəyatanikbitbaxmalıdırlar,mənimkimi”.

BugünOskar əlillərarasında ənyaxşı nəticəyə sahibolmuş insandır. Elarasındaonakiborqdadeyirlər.
Tez-tezreklam çarxlarındagörünənparaolimpiaçı,ekranqarşısında əyləşəninsanları özünə güvənməyi çağırır.
Ç
ində təşkilolunanparaolimpiaoyunlarında “çempionadını qazanmış idmançı mütəmadiolaraqməşqləredirvə əldə edtiyinailiyyətlərlə kifayətlənmədiyinivurğulayır.
Bizonabu çətinyoldayalnızuğurlarvə yenə də uğurlararzulayırıqOskarPistoriusyüngülatletikailə məşğuldur. Bir çoxinsanasübutetdiki,mümkünsüzgörünən

Автор
Дата добавления 20.01.2015
Раздел Физкультура
Подраздел Конспекты
Просмотров830
Номер материала 323552
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх