Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Музыка / Конспекты / Сценарий мини концерта посвященный ко Дню 8 марта "Подарок мамочке"

Сценарий мини концерта посвященный ко Дню 8 марта "Подарок мамочке"


  • Музыка

Поделитесь материалом с коллегами:

Март-8 байырлалынга тураскааткан «Авамга белээм» деп улуг болуктун уругларынын мини концертинин сценарийи.

Сорулгазы: 1. Ава кижинин амыдыралда ажык-дузазын уругларга база Март 8- херээжен улустун байырлалы деп чуулду билиндирери.

2. Авалар биле уругларнын аразында харылзааны быжыктырар. Аваларын хундулээр , аваларынга ынак тыва улустун чаагай чанчылдарынга ооредип кижизидер. 3. Кичээнгейин ,угаан-медерелин , коорун, дыннаарын база аялганын аайы-биле мага-бот шимчээшкинин сайзырадыры болгаш сцена чурумунга уругларны чанчыктырары.

Херек чуулдери: Дагаанын хеви, аваларга белек, авалар дугайында улегер домактар, ромашка чечекте кескеш бижип каан кылдыныглар (ада-иелерге),

Немелде ажыл: Ыры, шулук , танцыларын ооредип алыры.

Фанфары–биле 2 башкарыкчы болгаш шулук чугаалаар 1 уруг сценаже унуп келгеш байырлалды эгелээрлер.

Башкарыкчы 1: Эки хуннун мендизи –биле эргим хундулуг авалар, кырган-авалар, угбалар база залда чыглып келген аалчылар!

Башкарыкчы 2. Частын башкы байырлалы Бугу Делегейнин херээженнер хуну Март 8 байырлалын таварыштыр силер бугудеге аас-кежикти , кан-дег кадыкшылды , ажыл-ижинерге чайынналчак чедиишкиннерни кузевишаан, уругларывыстын кыска уенин дургузунда белеткеп алганы мини концертин эгелээр-дир бис. Делегейде кижилернин

Дендии ынак эргим созу

Адаксанчыг, дыннаксанчыг

Авай деп сос унелиг сос.

Башкарыкчы 1: Ие кижи –ог-буленин байлак амыдыралынын ундезилекчизи, ол ажы-толунун торе салгалдын чаяакчызы, ашкарыкчызы, чемгерикчизи.

Ие кижи - хун, ие кижи – чаяакчы. Бо мерген болгаш ыдыктыг состер-дир.

Адаарымга , номчуурумга

Адаттынгыр, бижитттингир

Артык ынак синген созум

Авай, авай, ынак авай…

Ава - ортемчейде эн-не буянныг кижи, ол ажы-толунун эн-не чоок, эн-не ынак, эн-не эргим, хундуткели болгаш хайыралыг кижизи, ыдыкшылы база сузуглели.

Ава, ие Кижи чер кырында бугу-ле чараш, эки чуулдернин символу, ава кижинин ынакшылы кажан-даа эстип тонмес.

Менгинин шулуу

Башкарыкчы 2. Чернин кырын каастаптар

Чечектернин ону чараш

Четтинчипкеш самнай бээрге ,

Сергек хоглуг чаштар чараш.

«Белек» уруглар садынын бичии сылдыстарын адыш часкап уткуп аалынар!

Танцы «Мы маленькие звезды»

Башкарыкчы: Ава кижи эриг баарлыг

Алдын хун дег унемчелиг,

Ааткыыжын чайгап чорааш,

Ажы-толун азырап каар.

Оорга-мойну бушкуйгуже

Олут-чыдын, дамчык билбес,

Ава ышкаш эргим кижи

Айдын черден тывылбас боор.

Созу болгаш аялгазы Галина Ховалыгныы «Авам»

Башкарыкчы: Байырланчыг шак бо хунде

Бистин чараш оргээвиске

Чойган ышкаш дурт-сынныг

Холде чалгаан куу куш дег

Чаштарывыс вальсче чалап аалынар!

Вальс «Анастасия»

Башкарыкчы: Дараазында сценаже Белек уруглар садынын кижизидикчизи турган 2013 чылдын садиктин доозукчузу , каш дакпыр республика болгаш кожуун чергелиг «Хамнаарак» моорейнин каш удаа тиилекчизи, кожуунга чоокта болуп эрткен «Голос дети» ыры конкурстун тергиин болган ыраажызы Кежик Дилакты залда чыглып келген аваларга ынак ырыларын бараалгадыры-биле адыш часкап уткуп аалынар!

Кежик Дилак (2 ыры ырлаар)

Башкарыкчы: Тыва дылым – оорушкум,

Тыва дылым – сулде –сузуум,

Тыва дылым – омакшылым,

Тыва дылым - чоргааралым!

.Шулук «Тыва дылым» уран номчулгада Айыраш Салчак

Башкарыкчы: Дараазында коргузугну залда олурар кырган-аваларывыска бараалгадыр –дыр бис, бо коргузугну бистин бичии чаштарывыстын боттарынын дилээ-биле силерге сонуургатпышаан, сценаже Кызыл хоорайдан аалдап келген кырган-авайларны адыш часкаашкыны-биле

уткуп аалынар!

Сценка «Бабушки-старушки»


Башкарыкчы Часкы хуннун херели дег хулумзуруг

Чазык арнын шыва алган - эргим АВАМ.

Херелденип дуне чыраан улуг ай дег,

Кезээ шагда карангыда чырыткым сен

Дараазында «Февральдын беш роза чечээ» деп танцы –самны аваларга

бараалгадыр-дир бис

Башкарыкчы: (тончузунде чугаалаар)

Ава кижи-казып тывар алдын эвес,

Ава дээрге-ортээ турбас эртине-дир!

Азарганчыг,хензиг чашты остуруп каан,

Амыдырал чаяакчызы чырыткы-дыр,

Ажы-толу эртем-билиг четкижеге

Ава кижи салган кужу санаттынмас.

Ижер-чиирин,идик-хевин доозазын

Ие кижи кезээде-ле бодап орар.

Уруг-дарыын оскужеге карактажыр

Улугларга,херек болза дуза кадар.

Ие чурээ кезээде-ле оожургавас.

Изиг,соокта сени ол бодап орар.

Буян кежиин чаяап берген

Бурган ышкаш аваларны

Оортуп чоруул,утпаалынар

Оорушкунун чылыг созун соглеп чоруул,

Аваларнын авыралын

Алдын хунге домейлээр бис.,

Кужурлернин мурнунга кээп

Кудук базып могеелинер!,

Хундулуг ада-иелер! Частын башкы байырлалы Бугу делегейнин херээженнер хуну Март 8 байырлалын таварыштыр база катап силер бугудеге кызымакай чорукту, УЗУН-НАЗЫННЫ, Чаартылганы, Ак-Сеткилди, чопшул чорукту, монге кадыкшылды, оорушку-маннайны, Бай-Тайгавыс кожуунувус дег Бай-Шыдалды, Тоолчургу чуртталганы, каалама-дески ак орукту, Эргим-Ынакшылды, Тергиин-Сайзыралды, Чедиишкиннерни, Таалын долу дvжvттv бо кайгамчыкты час силерге соннээр болзун деп йорээвишаан, уруларывыстын белеткеп алганы мини концерти моон-биле доозулду. Кээп коргенинер дээш улуу –биле четтирдивис! База катап ужурашкыже байырлыг!


Башкарыкчы: Аваларга хамаарышкан улегер домактар дыка хой болгай. Силерге улегер домактарны улеп бээривиске чедир чугаалаар силер.

Ие созун ижип болбас

Ада созун ажырып болбас

Ава торели алдын,

Ада торели монгун.

Ава чокта будун оскус,

Ада чокта чартык оскус.

Булут аразындан хун караа чылыг,

Чон аразындан ие караа чымчак.

Иелиг кыс шевер,

Адалыг оол чоргаар.

Ава турда аал долу,

Ада турда кодан долу.

Ава чорда, авырал

Ада чорда , азырал.

Адын-шолан кайызы ирги?

Аван, ачан,акын,угбан кымнарыл ол?

Догерезин богун биске

Тоогуп берем чаптанчыгбай..

4.Ада-ие чуу-ле дей-дир

Аайындан черле эртпес

Шынгыраа деп чарашпайны

Адыш часкап уткуулунар.

5.Анайларын кадарар

Алызындан будуштуг

Чодураа дег карактарлыг

Чойганны чалаалынар.

(Уруглар боттарын таныштырар)Хогжумнуг байыр: ыры «Как унаших у ворот» кууселдеде улуг болуктун оолдары.Хоглуг эрес кыстар болгай.

Пляж хевин кедипкеш

Чараш хону дурт-сынын коргузеп

Чаптанчыглар чаштар шупту

Унуп келди адыш часкап уткуулунар!

(Чараш музыка салыр)

Хогжумнуг байыр: Танцы «Морячка» кууселдеде ийиги болуктун оолдары.

Дортку тур: Талантызы

Таан чараш уругларны.

Арыг чараш уну-биле

Аян тудуп ырлагылаар,

Ындыг онза сараш солун

Кымнар эвес корээлинер!

  1. Арбак Артышмаа ыры: « Анайларым»

  2. Салчак Онзагай танцы «Шартылаа»

  3. Иргит Илларяна ыры: Ой, бежит ручьем вода»

  4. Эреге Шынгыраа « Танец кузнечиков»

  5. Соян Чойган ыры: «Хунчугежим хунне-ле»

Хогжумнуг байыр: ыры «Чаштар чараш» кууселдеде кижизидикчи башкылар.

Бешки тур: Тыва хеп моорейи

Тыва кижи дыка шевер

Тывызыксыг уран-чараш

Торгу хээлиг угулзалыг

Додарларлыг хевин кеткеш

Доозазы базыптарга

Чалгыг чалгаан Мешкен-Холде

Салдап чоруур куулар дег

Чараштарын корунер даан! (Чараш тыва музыка салыр)

Хогжумнуг байыр : ыры «Маленькая страна» кууселдеде ыры башкызы база уруглар.

Башкарыкчы: (Тыва аялга дынналып турар)

(Жюри кежигуннери туннээр)

Тыва дээрге дистинишкен бедик даглар ораны – дыр.

Тыва дээрге арыг, кылан шулураан суг эртинези.

Тыва дээрге дынгылдайлаан, ырлап, хоглээн топтуг чон-дур.

Тыва дээрге тоогузу байлак, ханы чоргаар чурт-тур.

 

 

Башкынын киирилде  созу:

 

     «Куш уялыг, кижи чурттуг» деп анаа эвес чон чугаалажыр.

 А бистин Кижи бурузунун чурту – Тыва. Бо чылын, 2004 чылда Тыванын Россияга каттышканындан бээр 60 чыл, Тывавыстын найысылалы Кызыл хоорайывыстын 90 харлаар ою болуп эртер. Бо талазы – биле Владимир Путин бо чылдын август 8-те № 929 Чарлыкка адын салган.

     Чазак, парламент, хоорай чагыргазы амгы уеде 16 ажылчын болуктугорганизасмтыг комитеди тургустунган. Ынчангаш бис анаа хамаарыштыр «Мээн Тывам» деп класс шагын эрттирип турарывыс анаа эвес, оон сорулгазы: Тывавыстын найысылалынын тоогузун болгаш амгы уезин улам ханы ооренип, кады демниг чурттап чоруур акывыс болур улуг чурттувус Россияны база аравыста харылзаавысты билип алыр ужурлуг бис.

     Клазывыс шагын Андрей Монгуштун «Мен – Тыва мен» деп ырызы-биле эгелеп алыылынар. ----

     Бо ырыны дыннаан кижи ону черле анаа – ла эрттириппес деп бодаар мен. Ырыны дыннаарга  кижинин тыва чонунга, чурттунга чоргааралы улам хайныгып, хей-аъды улам кодурлуп, таалал ала чайгаар тыптып келир.

 

 

 

 «Тывалар деп кымнарыл ол?»

 

Тывалар деп кымнарыл ол?

Тывызыксыг, тоолчургу,

Улуг-Хемнин унун чуртаан,

Уран-шевер улус чуве.

Тывалар деп кымнарыл ол?

Дынгылдайлыг, эрес-кежээ,

Алды чузун малын малдаан.

Алыс ишчи улус чуве.

(Клара Сагды)

(«Тыва» болгаш «Тыва улус» деп аттарнын тывылганынын дугайында дыннадыг.)

 

 

 

 «Торээн Тывам»

 

Сыын-мыйгак, арга-сындан уннер алчып,

Сыгыт-хоомей арат-чонун хей-аът киирген,

Арбын малдыг, ак-кок хемниг торээн Тывам

Алгап-йорээп, ырлап чоруур толу-дур мен.

Кожагарда малын малдаан кадарчынын

Хомузунун уян-чассыг уну-дур мен.

Алдын-монгун казар байлак эртиненин

Азарганчыг чаштанчызы, кезээ-дир мен.

Менгилерлиг дагларындан чуглуп баткан,

Монгуннелчек дамдыларнын бирээзи мен.

Ак-кок дээрде аян туткан куштарынын

Аразында кады хоглээн хокпежи мен.

(Щенне Долаан)

 

(«Тыванын географтыг туружу»  деп дыннадыг.)

 

 

 

 

«Тыва кижи»

 Тыва Кижи холлу чемзиг,

Тырткан эъдин кылып, дулер,

Аъжын-чемин делгеп, салып,

Аяк-шайын кудуп сунар.

Тыва Кижи тулган шевер,

Тыппазы чок, кылбазы чок,

Сыгыт, хоомей сала бээрге,

Сыгыргага канчап деннээр.

(Виктор Дандар)

 

 

«Шаандагы Кызыл»

 

И мой улуг-Хем в Енисей обращённый,

Течёт по России века,

И строек сегодняшних ритм учащённый

Питает родная река.

Так вера и верность тувинца-арата,

Огонь нашей дружбы большой

Сливаются с верою русского брата,

Сливается с русской душой.

Россия моя и Тува моя,

Хочу вас сердечно обнять,

Друг друга так дополняете вы,

Как будто дочь и мать.

(Леонид Чадамба)

 

(«Кызыл – Тыва Республиканын найысылалы»  деп дыннадыг)

 

 

 

«Тыва овур»

 

Бодун топтуг, хундулээчел,

Порук, чазык,шоваалан-даа,

Билииргевес, улуургавас,

Биче сеткил – будуштуг-даа.

Ёзулуг дээн тыва Кижи

Овуру мээ ынчаар костур.

Эриг баарлыг, кээргээчелин,

Экииргегин, дузааргагын,

Торелзирек, толзурегин

Торел чондан уктап алган

Ёзулуг дээн тыва кижи

Овуру мээ ынчаар костур.

Бергээ душса, бачымнавас,

Белен-селен ундаравас,

Изиг соокка хенче чаштан

Ижиккен-даа, дадыккан-даа.

Ёзулуг дээн тыва кижи

Овуру мээ ынчаар костур.

Ужур-чоп дээш тутчу берзе,

Уун салбас, туруштуг-даа.

Эрзиг, эрес соруктуг-даа,

Эглиш дивес шыдамык-даа.

Ёзулуг дээн тыва кижи

Овуру мээ ынчаар костур.

(Чулдум чап)
Автор
Дата добавления 28.03.2016
Раздел Музыка
Подраздел Конспекты
Просмотров234
Номер материала ДВ-562603
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх