Инфоурок / Химия / Конспекты / АҚ«ҚОСТАНАЙ МИНЕРАЛЫНЫҢ» ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СУ РЕСУРСТАРЫН МЕКЕМЕДЕ ПАЙДАЛАНУЫ.

АҚ«ҚОСТАНАЙ МИНЕРАЛЫНЫҢ» ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СУ РЕСУРСТАРЫН МЕКЕМЕДЕ ПАЙДАЛАНУЫ.


библиотека
материалов

Мазмұны:

Абстракт ………………………………………………………………… 2-7


Кіріспе ……………………………………………………………........... 8


 1. Жітіқара қаласындағы су қамбаларына жалпы сипаттама беру


1.2 Халық шаруашылығында су қамбаларын пайдалану................... 9-12


Зерттеу объектісі


2.АҚ «Костанай минералы» мекемесіне су қамбаларын қолдануына экологиялық-экономикалық баға беру.


2.1 АҚ «Костанай минералы» мекемеге жалпы сипаттама . 13-15


2.2 АҚ «Костанай минералы» мекемесінде суқамбаларын пайдалану.16-17


2.3 Мекемеде су қамбаларын үнемді пайдаланып,оны күзетке алу. 18-22


3,Қорытынды.................................................................................................23


Пайдаланған әдебиет тізімі ........................................................................24


АННОТАЦИЯ ………………………………………………………… 25-27


Ғылыми зерттеу журналдары ................................................................. 28

Абстракт

Мақсаты-Жітіқара қаласының АҚ «Қостанай минералына» экологиялық-экономикалық су қамбаларын пайдалануына баға беру.

Дәлелдеу: Жітіқара қаласының сумен қамтамасыз етілуі,судың нашарлануын алдын алу мен су көлеміне тиісті санды,басқа зиянды әрекеттерден су қамбаларын экологиялық-экономикалық жағынан қарастыру.

Зерттеу барысы:

 • Тақырыпты таңдап,мақсат қою.

 • Тақырыптың өзектілі;

 • Статистистикалық деректердің талдауы

 • Жиналған мәліметті жинақтау;

 • Жұмысты аяқтап,оны безендіру.

Жаңалық :Жұмысты зерттеу барысында АҚ «Қостанай минералының» су қамбаларын дұрыс пайдалану мен оны сол аумақта қорғау жолдары ұсынылды;


Нәтижесі:

 1. 1. Жітіқара қаласының физикалық-географиялық су қамбалары туралы мәлімет берілген,сонымен қатар халықшаруашылығында пайдалануы туралы негізгі деректер берілген;

2.Зерттеу мақсатында АҚ «Қостанай минералынан» пайдаланылатын су шығынының экологиялық-экономикалық бағасы берілген.

3.Қорытындысында суды үнемдеу мен оны қорғау жолдары берілген.

Қорытынды:

1) Жітіқараның ауданының аттамалы су айдындары, сияқты және барлық Қостанайдың облысының Тобыл - Торғай сулы бассейініне тиісті.

2) Желкуар бөгені халықты сумен, қаланың индустриялық және коммуналдық кәсіпорындарын, сонымен қатар ауыл шаруашылық нысандарды да қамсыздандырады.

3) негізгі суды қолданушы өнеркәсіп болып табылады.Осы сектордың ішіндегі басты суды пайдаланушы саламен тау-кен орындары саласына(55% барлық индустриялық су пайдалану кәсіпорнын АҚ "Қостанайдың минералдарынан" қарызға алады) қызмет етеді.

4) судың негізгі шарбағы Желқуардағы су кәсіпорыннан түседі. Елдімекендердегі су көлемінің кемуіне әкеледі, бұл сумен қамтамасыз етілуі қаладағы халық пен қала сыртындағы сумен қамтамасыз етілуі туралы ой салады. Сол себептен жерасты байлықтарын ұқыпты ұстау керек.


5) Ауданның тау-кен орындары кәсіпорнының ғылыми-техникалық мақсаты суды ұқыпты пайдаланып, энергетикалықтың тиімді игерушілігінде қамалады.Судың бүлінуін алдын алудың тиімді жолы:судағы құнды заттарды алып тастау.

Практикалық пайдаланудың нәтижесі

Сіздерге экономикалық география,экология туралы мәлімет жинақтауларыңызға тілектеспін.

Абстракт

Цель – дать эколого-экономическую оценку использования водных ресурсов предприятием АО «Костанайские минералы» г. Житикары

Гипотеза: водообеспечение Житикаринского района, предотвращение деградации водных объектов и поддержание надлежащего количества воды, защита от вредного воздействия вод возможны лишь с помощью рационального, эколого-экономического использования ресурсов предприятием.

Этапы исследования:

 • Выбор темы, определение цели, постановка задач;

 • Обоснование актуальности темы;

 • Анализ имеющихся источников, статистических данных;

 • Обработка собранного материала;

 • Написание и оформление работы.

Новизна работы состоит в том, что на основании исследований дана эколого-экономическая оценка использования водных ресурсов предприятием АО «Костанайские минералы», также предложены различные пути рационального использования водных объектов Житикаринского района.

Результаты работы:

1. На основе изучения физико-географических данных описаны водные ресурсы Житикаринского района, а также выделены основные направления их использования в народном хозяйстве;

2. В результате анализа данных дана эколого-экономическая оценка использования водных ресурсов Житикаринского района предприятием АО «Костанайские минералы;

3. В результате комплексного исследования предложены пути рационального использования водных ресурсов и их охрана на территории района.

Выводы:

1) Поверхностные водоемы Житикаринского района, как и всей Костанайской области отнесены к Тобол – Тургайскому водному бассейну.

2) Желкуарское водохранилище обеспечивает водой население, промышленные и коммунальные предприятия города, а также сельскохозяйственные объекты.

3) Основным водопотребителем является промышленность. Внутри этого сектора главной водопотребляющей отраслью служит горнодобывающая отрасли (55% от всего промышленного водопотребления занимает предприятие АО «Костанайские минералы»).

4) Основной забор воды на предприятие поступает от Желкуарского водохранилища. Тем самым, приводя к уменьшению объема воды, что особо влияет на водообеспеченность населения как города, так и других населенных пунктов. Поэтому целесообразно использовать богатства подземных источников.

5) Научно–техническая задача горнодобывающих предприятий района заключается в рациональном использовании водных, энергетических и других видов ресурсов. Эффективный путь снижения загрязненности производственных сточных вод – извлечение из них ценных веществ, которые попадают в сточные воды в виде отходов в процессе производства.

Область практического использования результатов

Рекомендую использовать при разработке учебных курсов по экономической географии, экологии, краеведения, написании научных проектов.


Abstract

Goal: to give the ecological – economic assessment of using of water recourses by АО « Kostanayskie mineraly » company of Zhitikara town.

Hypothesis: Water supply of Zhitikara region, prevention degradation of water objects and supporting of properly number of water, protection from harmful influence water it is possible only by the help of rational, ecological – economic using recourses by company.

Stages of researching:

 • Choosing theme, defining of purpose, setting objectives

 • The actuality of the theme

 • Analysis of available sources of statistical data

 • Analysis of the collected material

 • Writing and designing work

The novelty of researching consists that on the basis of researching there was given the ecological – economic assessment of using of water recourses by АО «Kostanayskie mineraly» company and suggested different ways of rational using of water objects of Zhitikara region.

Results of researching:

 1. On the basis of studying of physical-geographical data described water recourses of Zhitikara region and were allocated main directions of their using in national economy.

 2. The result of analysis data was given the ecological – economic assessment of using of water recourses by АО « Kostanayskie mineraly » company.

 3. The result of complex researching was suggested ways of water recourses and their protection on the territory of region.

Conclusion:

 1. Surface water reservoirs of Zhitikara region, like Kostanai region related to Tobol-Turgai water pool.

 2. Water reservoirs of Zhelkuar provides the population with water, industry and communal companies of town and agricultural objects.

 3. The main water user is Industry. Inside of this sector the main water users branch is mining branch (55 % from all industry water using holds the АО « Kostanayskie mineraly » company).

 4. The main water intake in company comes from Zhelkuar water reservoirs. There by, the volume of the water reduces and it influences on the water availability of population of the town and populated settlements. That is why reasonably wealth using of underground recourses.

 5. The scientific objective of mining companies includes the rational using of water, energy and other types of recourses. An effective way of reduction pollution of industrial waste water is removing the valuable substances from which get to the waste water like scraps in the process of production.

The field of practical using of results:

Our recommends of using when developing study courses in economic geography, ecology, local history and writing scientific projects.Кіріспе

Тақырыптың өзектілігі.

Сулы ресурстар шаруашылықта үлкен рөл атқарады.Олар өзгермейтін болып саналады, бірақ олар өзінің табиғи кешеннің сыртқы компонентін түзу және жанама әсерін сынайды,осы себепті олар үлкен айнығыштық және таратушылық әркелкілікте ажыратылады.

Су ресурстары өзгермейтін және оның игерушілігінің өзгешеліктерімен оның төл жері экономикалық қатынастың жүйесінде тоқулы.Бұл уақытқа дейін судың салыстырмалы берекесі мен мүмкіндік көпшілігінде бар.

Екпінді өсумен байланысты су тапшылығына көптеген аудандар ұшыраған. Су ресурсының экономикалық және экологиялық тиімділігінің сарапшылығына туды. Осыған байланысты аталмыш тақырыпты зерттеу үшін:

Құрулы мақсат келесі мақсаттың шешімін: болжайды

Жітіқараның су қамбаларына мінездеме:

- халықшаруашылығында сулы қамбаның игерушілігінің өзгешеліктерін зерттеу

Дәлелдеу: Жітіқара қаласының сумен қамтамасыз етілуі,судың нашарлануын алдын алу мен су көлеміне тиісті санды,басқа зиянды әрекеттерден су қамбаларын экологиялық-экономикалық жағынан қарастыру.


Зерттеу барысы:

 • Тақырыпты таңдап,мақсат қою.

 • Тақырыптың өзектілі;

 • Статистистикалық деректердің талдауы

 • Жиналған мәліметті жинақтау;

 • Жұмысты аяқтап,оны безендіру.

Жаңалық :Жұмысты зерттеу барысында АҚ «Қостанай минералының» су қамбаларын дұрыс пайдалану мен оны сол аумақта қорғау жолдары ұсынылды;

Теориялық және практикалық зерттеу маңызы:

Материал экономикалық,географиялық,экологияда,құқықтану оқу курстарында,ғылыми жұмыстарда қарастырылады.

 1. Жітіқара қаласының су қамбаларына жалпы сипаттама:

1.2 Халық шаруашылығындағы су қамбаларын пайдалану.

Жітіқара қаласында аттамалы су айдындары сияқты Тобылға құятын Торғаймен салыстыру. Өзеннің Тобыл жәнеТорғай өзендерінің ара қашықтығы 500км-ден астам,өзендердің ұзындықтары 100км-ден асады.Ең кесектеріҚұшмұрын көлдері, Сарықопа, Аксуат жәнеСарымойын болып табылады. Қостанай облысының сумен қамтамасыз етілуі Тобыл өзені мен оның тарауларынан басталады.Қостанай облыстың аумағынан 613км ұзындық пен өзеннің түбі өтіп кетеді.Тобыл өзені мен кесектер ағын суларға қатысты болады.

Қостанай облысы шаруашылық-сусындық пен игерушіліктің индустриялық мақсатта 10 бөгенмен ара қатынасқа болады.

Бөгеннің жобалық көлемі:

өзенге Тобыл 1461,68 млн. келеді
Өзеннің Тобыл бассейні
- Желқуар  34млн. м3;
- Үстіңгі-Щортанды- 3,6 млн. м3;
- Үстіңгі-Тобыл- 816,6 млн. м3;
- Қызыл-Жар- 9,73 млн. м3;
- Қаратұмар - 586 млн. м3;
- Сергеевск - 5 млн. м3;
- Аманкелді- 6,75 млн.м3;
Өзеннің Торгай бассейні:
- Ақжар - 16,4 млн.м3
- Ащы-Тасты - 5,2 млн.м3
- Тасты - 7,84

Жітіқара ауданы Қостанай облысының 1928 жылдың 17 қаңтарынан алдымен батыс жағымен,кейіннен Солтүстікте Денис ауданымен шектеседі,ал шығыста Қостанай облысының Қамысты ауданымен,оңтүстікте шекара Адамовканың Оренбург ауданымен өтеді,ал атыстың бас жағында Ресей Федерациясының Брединск ауданымен шектеседі.Ауданның аумағы 731 119 га-дан астам ауданын қарызға алады.

Қостанай облысының орталығы Жітіқара ауданы 217км,оңтүстігі Қостанай облысының орталығына пейілді.Қаланың аумағы 6080га ауданын қарызға алады.

Аудан шығыс шекаралары Батыс Орал мен Торғай ауыл жағында орна

ласқан.Геологиялық құрылыс сипатында Орал-шығыста қалқан шетінде орналасқан,жер бедері-шығыс жағында тегістікте жатады.Ең үлкен тауы-Жітіқара теңізден 425м ұзындықта орналасқан,қала территориясының ауданы 2000га-ға дейін жетеді.Әр қуыстың,судың, астында 7000га шамасында орналасқан.

Табиғи-климаттық ара қатынас шұғыл континеталды климатты,ақырын баяу температурада салқын қыста,ыстық жазда,құрғақ және шаңды желмен тұрады.Жазда ең ыстық температура +20,1ºС –тан +42ºС-қа дейін шілде айында жетеді.Ең салқын ай-қантар температурасы -17-18ºС-тан -52ºС-қа дейін жетеді.Жылдық жел амплитудасы орташа есеппен 88ºС. Жылына орта есеппен 265мм жаңбыр жауады,сондықтан кейбір аудандарда жаңбыр аз жауады.

Гидрогеографиялық торы облыстарда аз жетілген.Аудан Тобыл өзені мен Желқуар,Шортанды,Берсуат және Сынтасты тарауларынан бастау алады.

Бірнеше үлкен және кіші өзендері(Үлкенқопа,Мықтыкөл,Шөптікөл және т.б.)бар.Қалада екі су қоймасы орналасқан-Желқуар және Шевченовское.

Берсуат өзенінің сағасы Сынтасты өзенінің оң жағында 49 км қашықтықта орналасқан.Сынтасты өзеніне құйылған соң,ол Желқуар атауына өзгертіле ді.Өзен ұзындығы-100км,су жинау бассейінінің ауданы-2210 км².

Желқуар су қоймасы қаланы сумен: Жітіқара қаласындағы және ауыл шаруашылық кәсіпорындары мен коммуналдық мекемелерде қамтамасыз етеді.Су қоймасы 1971,1985,1994,2000,2005 жылдары критикалық жағдайлар карастырылды.

Су қоймасын қауіпсіз көшіру үшін,сенімді Жітіқара қаласындағы су қоймаларына сақтады.Желқуар мен Тобыл өзендері су қамбаларының каналына құйылады.
1.2 Халық шаруашылығындағы су қамбаларын пайдалану.


Жітіқара қаласының Желқуар өзеніндегі жасанды су қоймасы негізінде жасалынады.Ол қаладан 16 км қашықтықта орналасқан.Су қоймасы алғашқысында су өткізу проблемаларына ұшыраған.

Төменгі-Шортанды мен Үсткі-Шортандыда орналасқан су қоймалары гидротехникалық жабдықтармен 1966жылдан су өткізеді және суды толтыру мен сумен қамтамасыз етілуде қолданылады.Су өткізу кезеңінен бастап капиталдық ремонттар өткізілмеді. Су тасқындарын өткізгенде судың тасу қаупі бар.

Су – бұл шексіз теңіздер мен мұхиттар, ағысты өзендер және мөлдір көлдер. Дегенмен су тек қана көре алатын, ыстық күндері сүңгіп кететін су айдындарында ғана болмайды. Судың көлемді бөлігі адам көзінен тыс жер астында жасырынған. Бұндай су айдындары жер асты сулары деп аталады.

Жер асты сулары өзінің ерекшелігі және құрылысы бойынша жер үстінде орналасқан судан ерекшеленеді. Жер асты сулары жерге жауатын жауындардан толықтырылады. Дегенмен бұндай толықтырулар біркелкі емес, өйткені көп жағдайда жергілікті жердің рельефінен, жауын түрінен, сондай-ақ жақсы өткізетін және суды ұстап тұра алатын топырақтан да байланысты болады, ол астыңғы қабатқа өту үшін жол бермеуі де мүмкін. Бұдан өзге, жер асты сулары өз қорын жер үсті су айдындары есебінен де толықтырады.

Желкуар су қоймасыполиэтилен трубадан өтеді диаметрі 600 мм (1966 жылы қараушылыққа алынды). Құрыш құбырларын (қараушылыққа кіргізді В1) Қысқы уақытта апаттардың болуына байланысты қаржылай және материалдық көмек көрсетіледі.

Жерасты бастаумен қаланы қамтамасыз ету үшін жерасты судың туған жері Шортандының телімі болып табылады. Мақсат пен нарықты қамсыздандырудың шаруашылық ауыз сумен, шығыннығ төмендетілген бастапқы судың химиялық өңдеуінің арқасында Республиканың бюджетінің ақысы арқылы жасалады. Қаланың су құбырының ара қашықтығы 166,22км

келеді, олардан: реконструкция 76,2километр, күрделі және ағымдық жөндеуге 28км сұрайды . Эксплуатацияны 25 жылдай пайдаланылады.

Жітіқара қаласында централдық системасындағы су ағындары. Олар өздеріне мыналыр жүктеледі:

- тысқы кәріздің алып бар канализациясы;

- насос бекеттер станциясы(КНС);

- кернеулі канализациялық коллектор;

- ғимараттың таза бекеттері;

-5-ші карта бойынша ауданы 528,4 га.

Канализациялық аудың ортақ созылым бойынша қалаға келеді, жалпы қала бойынша 89,22км осы уақытта: 18,29 км напорные и 69,8 км самотечные. Канализациялық ағынның 6 насос бекеттермен жүзеге асады.

Су орталықтандыру жүйесімен 60 % қаланың халқының қамтамасыз етеді.


Ауыл шаруашылығында қолданылатын минералды тыңайтқыштардың артық мөлшері топырақтан шайылып, өзен, көлдерге, теңізге түсуде. Бұл судағы оттекті азайтады. Сонымен бірге бұл балық өндірісіне қатты әсерін тигізіп, балық аулау азайып кеткенін айтылып жүр. Біз осы жағдайларды саралай келе, адам күніне қанша литр су жұмсайды және оны үнемдеу, таза ұстауға бола ма деген мәселені айтқым келіп тұр.

Осындай табиғи байлықтың иесі болған еліміздің алдында оны үлкен жауапкершілікпен тиімді пайдалану мақсаты тұр. Өйткені, республиканың Солтүстік, Батыс және Орталық аймақтарында су жетіпеушілігі бар. Сөйте тұрса да, зерттеліп, дайындалған жер асты су қорларын халық шаруашылығының қажетіне игеру өте төменгі деңгейде болып келсе, кейінгі жылдарда тіпті тоқтап қалып отыр. Ауыз су және шаруашылық мұқтаждығы үшін зерттеліп пайдаланған көптеген жер асты су көздері 10 - 15% жылдар бойы игерілмей келеді, кей жерлерде мұндай кешеуілдеу уақыты су көзінің жалпы пайдалану мерзіміне (25 - 30жыл) таяп қалып отыр. Бұл деген жер асты суларының қорын пайдаланбай жатып оны пайдалану құқын қайта қарап, бекіту керек деген сөз.

2.АҚ «Костанай минералы» мекемесіне су қамбаларын қолдануына экологиялық-экономикалық баға беру.

2.1 АҚ «Костанай минералы» мекемесіне жалпы сипаттама.


АҚ «Қостанай минералы» кәсіпорынының су қамбалары экологиялық-экономикалық игерушілігінде. АҚ "Қостанай минералы" кәсіпорнына жалпы мінездеме:

Қостанай минералдары бірден-бір Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындарымен хризотил кенінің өңдеуінің негізгі орны болып табылады.Қостанай облысындағы кәсіпорынның аумағы 200км,оңтүстікке Қостанай облысының қала орталығынан орталығы болып табылады.

Жітіқара қаласы хризотил өнімінің туған жері болып табылады.Хризотилдің босалқы көлемдеріне 5 жерді қарызға алады. Бас база осы жерді 1965 жылы АҚ "Қостанайасбест" деген атауға ие болған.Осы уақытта 400 мың хризотил комбинатының өндірістік алымдылығының жылдан жылға өсетіні анықбайқалады. Кеннің босалқы қорларының карьера жобалықтың нобайында көрсетілген өндірістік алымдылықта 70 жасқа дейін жетеді. Руда алымдылығы 20-450 м дейін,

Хризотил-асбестте кең қолданыс алады, оны асбестоцемент материалдың орнына да қолдана береді.

Қостанай ауданының Жітіқара ауданының Шортанды өзенінің жағаларында кездеседі.XIX ғасырдың орта кездерінде 1858 жылы осы жерде оңтүстіктің Орал зерттеушілері Н.А.Милицкий және А.М.Антипов болды.

Осы минералдың ерекшеліктіК сипаттары,оның атауын:хризотил-асбест анықтады, аудармада гректен"жіңішке алтын талшықты" және "өшпейьін" деген мағына береді.Хризотилдің ғылыми-техникалық озықтығы игерушілігінің шеңберін кеңейтті және оған қолданысты бұйымдарда тапты.

Комбинатта ылғи техникалық жаңалықтар енгізіледі және қазіргі технологияларға дейін барады.Комбинаттың мансабында экскаваторы 8-12,5 м3 шаршы сыйымдылығымен жұмыс істейді, таудан елін көшіру үшін 110 тонналық жүк машиналары пайдаланылады.

Кең байытутехнологиялық жабдықтың 1000 бірлігі тағайындалды. Экологиялық жоспардың сұрақтары ойдағыдайшешіледі:енгізіледі және аспирация жүйелері жұмыс істейді.

Кей байыту фабрикалары 3-6 топтың хризотилын шығарады, сапаның 12 маркасын тағайындайды және тұтынушының талаптарына сәйкеседі ауаландырады. Кездейсоқ түпкілікті тұтынушының ауқымы міне көп жастар бойы колданылады.

Хризотил –физикалық-химиялық сипаттың ең бай құрамы.

Жітіқара қаласының қазіргі заманғы суды пайдаланудың құрылысы төменлегідей болады:

Айтылмыш кестелерді алқындыруға болады. тұжырымдысаралай, кәсіпорынның судың ең көп санын,потребляющей басты құрылымымен энергохозяйства цехболып табылады. Мынадай қолдану кәсіпорынның функционалдық алымдылығында қамалады.

Белгілеуге қажетке судың негізгі шарбағын кәсіпорынға отбөгеннің Желкуарға түседі. Жерасты сулар ең жаядай пайдаланылады және басты бейнемен сусындық сумен қамтамасыз етілу үшін арада ауылдық елдімекендерде орын алады, себебі олар ластанып, өзінің сапаларының тұрақты, еш аттамалыдан зиянын тигізбейді.

Жерасты судың ортақ қолданылуышамамен 50т арада бүтіндікте ауданға әлеуетті қанаушылықтардан келеді.

Ескеруге қажетке, пайдалы кеннің алапасының ең байыпты өзгерістері жерасты судың режимінде қаралады.

Жер астында сулы нысанның игерушілігіндегі суды қолдану үшін халық шаруашылығының келісімімен қолданады.

Суды қолдану келесі белгілермен салаланады:

1-Суды шаруашылық пен сусындық мақсаттарда

2-Коммуналдық-тұрмыстық жағынан

3-балық аулау мен көліктерді жуу үшін

4-индустриялық және энергетикалық және т.б.мақсаттарда қолдану.

Жерасты нысандарының аумақтық ішкі теңіздің суларының қолданылуы.

Техникалық шарттар мен техникалық ғимараттардың суды пайдалану қолданысымен шарттар құрылады. Суды қолданғанда орны толмаған жағдайда айналымды қайтадан іске асыру керек.

Тиімді игерушілік үшін суды қолдану шамалары бір тұрғынға саланың кәсіпорындары үшін мінезді шартты турде .Ақырында,индустриялық кәсіпорынныңсулы шаруашылығының жүйесін ғылыми тұрғыда жасау мақсатымен құрылады.Арада техниклық тапсырмалар бойынша негізгі өнімнің технологиясын жетілдіру және суды тиімді игерушілікте энергетикалық қамбаның сыртқы көрінісі құрылады.Ластықтан тазарту үшін тиімді жолы өндірістік ағын суларды өндірістің ара үдеріс түрінде аулақ ұстау.Олардан құнды заттарды алып,межелі құнның ықтималды қажет етеді.Сулы нысандарға заттың ең көп ықтимал елімен,тағайынды режимде аударып жіберу. Арада айтылмыш пунктта уақыттың бірлік үшін су сапа шамасын қамсыздандыру.Межелі құнның ықтималдығы суды пайдаланған жерлерінде сулы нысанның үйлесімділігі шектелмейді.Арада суды пайдалану арасында есеппен өлшенеді.Кәсіпорындар көлемінің су айдындарға табиғаттың күз етінің ағзалармен сәйкестіру керек.
2.2АҚ «Костанай минералы»мекемесінді су қамбаларын пайдалану
Елдімекен мұңсыз ауылдық ауызсумен жүйеден

1.Комбинат өнімінің көбісі оның сапасының және тауардың көрінісінің жақсартуының ассортиментінің аумақтауы үшін жасайды. осы уақытты алып жұмыс өнімінің тепе-тең сапасының жақсартуы жасалады. "Сигнода" деген фирманың қазіргі сызығы үшін полипропиленді қаптың 50кг тепе-теңдігі үшін40 және полиэтиленді қаптамаға сәйкес беріледі.

Су адам денсаулығының кепілі екені бәрімізге белгілі. Қоғамдық өндірістің жедел дамуы, қалалардың урбанизациясы, халық санының тез өсуі, қоғамның тұрмыс жағдайының жақсаруы, халықтың мәдени деңгейінің өсуі осының бәрі судың қажеттілігін өсіреді және қолданылатын су экологиялық жағынан қауіпсіз болуы керек.

Ішетін су барлық санитарлық тазалық сақтау талабына сай болған жағдайда ғана өзінің физиологиялық қызметін орындай алады. Тазалығы жөнінен су мөлдір, иісі дәмі жоқ болып, ең бастасы, құрамында ағза үшін зиянды химиялық заттар және ауру туғызатын микробтар болмауы тиіс. сонымен қатар, адам үшін судағы еріген химиялық заттардың құрамы мен мөлшерінің де мәні зор. Ішетін судың құрамында хлордың, темірдің, күкірттің марганецтің, мыстың, мырыштың және басқа да химиялық заттардың қоспалары бар.

Химиялық элементтердің мөлшеріне қарай кейбір су көздерінің емдік қасиеттері де бар. Сулар емдеу орындарында екі түрлі жолмен – ауыз суы ретінде және шомылатын су ретінде пайдаланады.

Табиғатта судың орнын ауыстыратын зат жоқ. Су дегеніміз – өмір. Су – жер бетіндегі тіршілік көзі. Су – бір тұтас және бөлінбейтін зат.

Су - сутек пен оттектен тұрады. Тірі және өлі табиғатта жүретін түрлі процестер мен құбылыстардың адам тіршілігіне жұмсалатын заттардың ішінде судың маңызы зор. Мұздарды, батпақтарды қосып есептегенде, жер бетінің 77, 5% - ын су алып жатыр. Су қорларына – мұхиттар, теңіз, өзен, көл, жер асты сулары, мұздықтар, атмосферадағы ылғал кіреді. Су адамдар мен жануарлардың организміне еніп, онда болатын зат және энергия айналымына тікелей қатысады. Көптеген процестер тек сулы ортада ғана жүре алады. Белок суда пайда болған және осы ортада дами алады, ал белок тірі клетканың негізі болып табылады. Жер бетіндегі биологиялық өнімдердің 43% - ын, ал оттегінің 50% - дан көбін мұхиттар мен теңіздер береді. Су қоры – халық байлығы, өкінішке орай жер бетіндегі тұщы судың қоры өте аз. өзендер мен көлдердегі тұщы сулардың қоры, гидросфера ресурсының бір пайызына да жетпейді екен. Құрлық бетінің әр түрлі жерлеріндегі тұщы сулардың қорлары әр түрлі. Қазақстанда 1987 жылы халық шаруашылығына жұмсалған судың жалпы мөлшері 38 км3 - ге жетті. Планетамыздағы адамзаттың тұщы суды пайдалануы жыл сайын өсіп келеді. Ал, мұхиттардың, теңіздердің тұзды сулары шаруашылықта мардымсыз болса да қолданылып жүр. Біздің республикамызда су тұщытқыш станциясы Ақтау қаласында ғана бар. Егер ерте кезде, бір адам басына шаққанда, тәулігіне 12 - 18 литр су пайдаланса, XX ғасырда мәдениеті дамыған елдерде оның шамасы орта есеппен 200 - 400 литрге жетіп отыр. Су ресурстарының “мұхит - атмосфера - жер - мұхит” системасындағы айналым процестерінде тамаша бір қасиеті - өздігінен қайта қалпына келу қабілеті. Сондықтан табиғатты қорғаудың аса маңызды міндеттерінің бірі табиғи сулардың осы қасиетін сақтап қалуға барынша мүмкіндік жасау.


Судың өздігінен тазару процесіне әсер ететін физикалық факторлардың ішінде ластаушы заттардың сұйылуы, еруі және араласуы негізгі рөл атқарады. Қазіргі кезде адамзат қоғамында 1 жылда тұщы судың 3000 км3 шамасындайы жұмсалады. Суды ең көп пайдаланатын ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығында пайдаланылған судың төрттен үш бөлігі қайтарылмайды. Мысалы, 1 тонна бидай өсіру үшін барлық вегетациялық кезеңде 7000 тонна, мақтаға 10000 тонна су жұмсалады.

Ауыл шаруашылығында қолданылатын улы химикаттар топырақтан шайылып, суға түседі. Мал шаруашылығында түзілген өлі органикалық заттар (көң, шірінді, мочевина) топырақтан суға түсіп, су жүйелеріне едәуір әсер етеді. Органикалық заттары көп мұндай суларда көк - жасыл, қоңыр балдырлар және жоғары сатыдағы өсімдіктер тез көбейіп, өледі, нәтижесінде судағы органикалық заттардың массасы артады, сондықтан суда оттектің жетіспеушілігі туындайды. Соның нәтижесінде су тіршілікке жарамсыз болып, онда анаэробты процестер басым бола бастайды.

Ауыз су міндетті түрде таза болу керек және құрамында хлор мен оның табиғи қоспалары, ауыр металды тұздар, нитраттар, нитриттер, пестицидтер, бактериялар, вирустар және басқалары болмауы қажет.


2.3 Мекемеде су қамбаларын үнемді пайдаланып, оны күзетке алу.


Игерушіліктің және сулы қамбаның күзетінің саралануы.АҚ "Қостанай минералы "кәсіпорны шаруашылықта ең байыпты салалары

ның бірі. Тиімді игерушілік үшін суды қолдану шамалары бір тұрғынға саланың кәсіпорындары үшін мінезді шартты түрде. Ақырында,индустриялық кәсіпорынныңсулы шаруашылығының жүйесін ғылыми тұрғыда жасау мақсатымен құрылады.Арада техниклық тапсырмалар бойынша негізгі өнімнің технологиясын жетілдіру және суды тиімді игерушілікте энергетикалық қамбаның сыртқы көрінісі құрылады.Ластықтан тазарту үшін тиімді жолы өндірістік ағын суларды өндірістің ара үдеріс түрінде аулақ ұстау.Олардан құнды заттарды алып,межелі құнның ықтималды қажет етеді.Сулы нысандарға заттың ең көп ықтимал елімен,тағайынды режимде аударып жіберу. Арада айтылмыш пунктта уақыттың бірлік үшін су сапа шамасын қамсыз дандыру.Межелі құнның ықтималдығы суды пайдаланған жерлерінде сулы нысанның үйлесімділігі шектелмейді.Арада суды пайдалану арасында есеппен өлшенеді.Кәсіпорындар көлемінің су айдындарға табиғаттың күз етінің ағзалармен сәйкестіру керек.

Өмір бойына ластанған суға тап болған адам оны ішу үшін суды қандай тәсілмен сүзу керек екендігін ойластыра бастады. Бұдан шығу жолын судың өзі көрсетті. Судың жоғары температура кезінде буға айналу қасиеті бар. Осындай тәсілмен судың құрамында бар көптеген өзге бөлшектерден бөлу шешілді. Бұндай суды тазалау үрдісі дистиляция, ал құралдың өзі дистилятор деп аталды.

Тазартылған су толық сүзілген сұйықтық болып саналады. Бұнда қоспалардың, тұздар мен қатты бөлшектердің ең аз мөлшері ғана бар. Дегенмен тазартылған суда қосымша құрауыштар толық жоқ деп айтуға болмайды. Судың өзге құрауыштармен тез өзара қарым-қатынасқа түсу қасиеті бар. Ал бұл суды дистиллятор арқылы айдағанда, осы металдар атомы ең кішкентай мөлшерде суға түсуі мүмкін. Дегенмен бұл судың таза болуына кедергі келтірмейді. Су жүз пайыз ешқандай қоспасыз болуы үшін суды деиондайтын арнайы қондырғылар пайдаланылады. Сондай-ақ өте таза суды дистиллятордан бірнеше рет өткізу арқылы да алуға болады. Солайша бидистиллят алынады. Дистилденген суды, әдеттегідей, өнеркәсіпке немесе медицинаға алады. Осылай тазартылған су негізінде кейбір дәрілер жасалады. Ал кішкентай электр өткізу қабілетінің арқасында дистиденген су өндірісте таптырмайтын зат.

Жітіқара қаласының қазіргі заманғы суды пайдаланудың құрылысы төменлегідей болады:Диаграмма 1


2014 жылғы мекеменің үлгісі бойынша келесі ретпен келеді

1-кесте

2010-2014 жылдар аралығындағы АҚ «Қостанай минералы» мекемелерінің суды пайдалану нысандары

Мекеменің атауы

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

ЦО

60 360,0

64 879,0

54 980,0

63 054,0

34 382,0

ЦДиСхр

11 100,0

9 186,0

9 905,0

9 023,0

6 535,0

БВК

0,0

0,0

1887,0

2 763,0

2 465,0

РУ

38 735,0

20 031,0

12 197,0

9 369,0

5 668,0

ПЖДТ

18 154,0

11 215,0

6 508,0

8 816,0

5 668,0

АТП

6 469,0

9 065,0

8 231,0

7 600,0

6 989,0

Пож. депо

887,0

654,0

624,0

670,0

369,0

Қоймалар

667,0

540,0

600,0

600,0

636,0

ЦЭХ

229 470,0

216 781,0

216 352,0

217 896,0

183 871,0

УКК

171,0

84,0

144,0

99,0

133,0

Жалпы шығын:

366 013,0

332 435,0

311 128,0

319 890,0

246 642,0Жылдар

Көлемі (м.куб.)

2010

366 013,0

2011

332 435,0

2012

311 428,0

2013

319 890,0

2014

246 642,0


2-кесте


 

Желтоқсан, 2014 ж.

Мекеме құрылымы

Су

Ағындар

 

жоспар, м3

есеп беру, м3

жоспар, м3

Есеп беру, м3

Байыту цехі

6000

4089

6000

4089

Кен дайындау цехі

733

944

733

944

Рудаларды басқару

2167

2999

2167

2999

Теміржол көлігінің кәсіпорыныПЖДТ

467

781

467

781

Қызмет көрсету орны ЦСО

317

334

317

334

Жөндеу механикалық зауыты РМЗ

3167

3011

3167

3011

Энергетикалық шаруашылықтың цехы Цех Э/Х

1962

29546

1766

25414

Қоймалар

60

23

 

 

Оқу курстық к-т

12

8

12

8Желқуар су қоймасынан жылдық тұтыну АҚ «Қостанай минералдары» бойынша бүкіл кәсіпорын шамамен 300 мың. М3 (2012-2013 деңгейден кем 100 мың. M3).

Осыған қарамастан, ол сол немесе өзге су балансы Желқуар су қоймасының көлемі бір уақытта ауданында су болуын әсер ететінін атап өту керек, әсіресе қаланың және басқа да елді мекендерде халықтың сумен жабдықтауына әсер етеді,су мөлшерін азайтады. Ол жер асты серіппелер байлығын пайдалануға ұсынылады.

Табиғи суларды қорғау, технологиялық гидравликалық және (гидрогеологиялық, гидрологиялық, санитарлық) жай-күйi мен су сапасының тұрақты бақылауында басқа қызметті қоса алғанда, ұйымдық, экономикалық және инженерлік кешенін, жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

Табиғи суларын қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру үш әдістемелік принциптерін салынды:

1) ресурстарды сақтау және сумен мемлекет және сапасын бұзушылықтың алдын алу;

2) қажет болған жағдайда, бұзуды - ұтымды пайдалану;

3) кезінде және пайдаланғаннан кейін - толықтыру, сапасы мен жағдайын қалпына келтіру.

Осы қағидаттарға сәйкес, табиғи су қорғау жөнiндегi iс-шаралар жиынтығы екі топқа бөлінеді.

Бірінші топ қауіпсіздік қорларын сақтау үшін бағытталған шараларды, режимдерін және жер үстi және жер асты суларының сапасын шараларын қамтиды.Екінші топ басқару, жер үстi су объектiлерiне және ағын ағызу тазалау және қайтару, сулы, соның ішінде іс-шараның қалпына сипатын, қамтиды.

Қоршаған ортаны қорғау,іс-мақсаттары үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган су қорын пайдалану және қорғау саласындағы өңірлік уәкілетті орган жүзеге асырады су қамбаларын, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті, жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының Су кодексінің 49-бабына сәйкес фитосанитарлық қадағалау және жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратын халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті орган, ветеринария саласындағы уәкілетті орган- мемлекеттік орган.

Осы мақсатта, жер қойнауын пайдаланушы сақтауға міндетті,шекті рұқсат етілген эмиссия (MPD) әрбір депозиттік жобасы үшін.
Қанағаттандыру мақсатында:

1.Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына сәйкес қоршаған ортаға әсерді бағалау экологиялық мониторингті жүзеге асырады.Сақтау және құрғату жыралары қарастырылады.

2. Үздіксіз мониторинг.

3. Қажет болған жағдайда, бөгеттерді жөңдеу,жетектерін жылдық тексеру жүргізу.

4. Мемлекеттік жұмыс сайттарды және мансаптық көкжиегін бақылайды.

Сондай-ақ, құру және тиісті жобалау диск-буландырғыш арқасында, су тазарту жағдайында табиғи жүзеге асырылады. Ол өзенінің жерасты су ретінде, қоршаған ортаға ешқандай ластаушы әсер және гидросфера бар. Шортанды депрессияға шұңқыр тыс болып табылады. Жетегінің операциясы желісі-өшіру және жабық ақ су жүйесі шеңберінде жүзеге асырылады.

Диск түбі арқылы қарқынды инфильтрация қамтамасыздандырылады АҚ карьерді ұйымдастыруға мүмкіндік берді «Қостанай минералдары»,депрессияа шұңқыр, жеңілдік жүйесі жобаланған, ол 94% -ға дейін дренаждық суға дейін жинақталған, және шамамен 6%, қалған бөлігі жылы маусымда буланады. Инфильтрация ағыны дискіге дренаждық шұңқыр және қайтару толығымен бөгелген.

Өзеніне суару немесе сарқынды суларды ағызу үшін сақтау қабылдау жүргізілген жоқ. Сақтау батысқа шұңқырға бойынша жер асты суларының әлеуетін 198,6 мың текше метр, 79,44 мың м2 алаңы бар, 2,5 м орташа тереңдігі. Дренаждық су мен депрессия шұңқыр дамыту саны мен сапасы үшін, геологиялық жүйелі байқаулар өткізілді. Су деңгейінің және іріктеу Өлшеулер тоқсан сайын жүзеге асырылады. Осы мақсат үшін, су ұңғымалары мансап периметрі бойынша орналасқан.
3.Қорытынды

Менің зертеу тақырыбым АҚ «Қостанай минералы» экологиялық-экономикалық су ресурстарын мекемеде пайдалануы бойынша келесі нәтижелер берілді:

1. Жітіқара қаласының физикалық-географиялық су қамбалары туралы мәлімет берілген,сонымен қатар халықшаруашылығында пайдалануы туралы негізгі деректер берілген;

2.Нәтижесінде АҚ «Костанай минералы» мекемесінің су қамбаларына экологиялық-экономикалық сипаттама берілген

3. Жұмысты зерттеу барысында су қамбаларын дұрыс пайдалану мен оны сол аумақта қорғау жолдары ұсынылды;Зерттелген мәлімет бойынша келесі қорытындыны ұсынамын:

 1. Аудандағы суды пайдаланатын ең көбі өнеркәсіп болып табылады. Осы сектордың басты саласы тау-кен орындары(өнеркәсіптің 55%-ын АҚ «Костанай минералы»алады).

2) Судың негізгі шарбағы Желкуар су қоймасынан келеді.Сонымен қатар су көлемінің азаюына әкеледі,сол себептен қаланың сумен қамтамасыз етілуіне кедергі болады.Сондықтан жерасты байлықтарды үнемдеп қолдану керек.

3) Ауданның тау-кен мекемесі ғылыми-техникалық жағынан есептесек,суды күнделікті пайдалануы мен су ресурстарының энергетикалық және басқа ресурстарының әсерінен.Суды тазартудың ең қолайлы жағы-суға түсетін пайдасыз заттардан қорғап,оларды керексіз заттар ретінде алып тастау.

Менің ғылыми және практикалық жұмыстарымның нәтижесі бойынша төмендегі ұсыныстар берілген:

Экология,өлкетану,экономикалық-география салаларында қурстық жұмыстарды пайдалануға ұсыныс беремін.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Баешов Ә.Б. “Экология және таза су проблемалары” 2003 ж.

2. Дәрібаев Ж.Е., Баешов Ә.Б., Сермаңызов С.С. “Экология”, “Астана”, “Дәнекер”. 2005 ж.

3. Шілдебаев Ж. “Қызықты экология”.

4. Бушман Л.Н. “Шөлімізді қандыра аламыз ба?” 2002 ж.

5. Асқарова Ұ.Б. “Экология және қоршаған ортаны қорғау”. 2005 ж.

6. “География және табиғат” журнал. №2, 2006 ж.

7. Облыстық экологиялық орталық. 2006 ж. мәліметтер.

8. »: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998, X том;

9. Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-Словарь, 2007.

10.Пайдалы қазбалар. Оқулық. - Астана: Фолиант, 2008

11.Шаңырақ : Үй-тұрмыстық энциклопедиясы. Алматы : Қаз.Сов.энцикл.Бас ред., 1990 ISBN 5-89800-008-9 
1
2) Қазақ тілі термиңдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: География және геодезия. — Алматы: "Мектеп" баспасы, 2007

13) Әлімбеков. Табиғатты пайдалану және оны қорғау негіздері 
1
4) Химия: Жалпы білім беретін мектептің сыныбына арналған оқулық. Усманова М.Б., Сақариянова Қ.Н. –Алматы: Атамұра, 2009. - 216 бет. ISBN9965-34-887 
1
5) Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология оқулығы. «Экономика» баспасы. 2002.
1
6) http//www. Google.kz. 
1
7) http//www. rambler.kz.

18)Отчет ТОО «Асбестового геологоразведочного предприятия» г. Житикары за 2012 г.2013г

19) Официальный сайт «Вести – Экономика» http://www.vestifinance.ru/ 20)Официальный сайт «Industrial Minerals» http://www.indmin.com

Официальный сайт «Eurasia Capital» http://www.eurasiac.


Аннотация

Жалтенова Меруерт ғылыми жобасы бойынша:

АҚ «Қостанай минералы» сулы қамбаның тиімді кәсіпорын игерушілігін, Жітіқара ауданы сулы нысанының азушылықтан негізгі жолдарын алдын алу.

Ғылыми-зерттеу жобасы экология, геология, экономикалық география және аймақтық зерттеулер курстар үшін ұсынымдарды әзірлеуде бағытталған. Теориялық бөлім облысының физикалық-географиялық ерекшеліктері талқыланады, су ресурстары Жітіқара ауданы, сондай-ақ оларды экономикалық жағынан негізгі бағыттарын сипатталған.

Аналитикалық және сындарлы бөлігі деректерді талдау негізінде автордың жасаған жұмыстары:«Қостанай минералдары» су қамбалары Жітіқара ауданының экономикалық бағалауды ескере отырып, су қамбаларына шолу өткізілді.

Зерттеудің барлық кезеңдерінің нәтижесінде Салимгереева Махаббат ұтымды су қамбаларын пайдалану саласындағы,оларды қорғау жолдарын ұсынды.


Аннотация

на научный проект Жалтеновой Меруерт

на тему «Рациональное использование водных ресурсов предприятием АО «Костанайские минералы» как один из основных путей предотвращения деградации водных объектов Житикаринского района».


Научный проект направлен на разработку рекомендаций по экологии, геологии, экономической географии, а также курсов краеведения. В теоретическом разделе рассмотрены физико-географические особенности региона, описаны водные ресурсы Житикаринского района, а также выделены основные направления их использования в народном хозяйстве.

В аналитико-конструктивной части на основе анализа данных автором проведен общий обзор состояния используемых водных ресурсов, дана эколого-экономическая оценка использования водных ресурсов Житикаринского района предприятием АО «Костанайские минералы.

В результате всех этапов исследований Салимгереевой Махаббат были предложены пути рационального использования водных ресурсов и их охрана на территории района.

Abstract

On scientific project Zkaltenova Meruert on the theme "Water Management now JSC" Kostanay minerals "as one of the main ways to prevent degradation vod¬nyh facilities Zhitikara area."


Research project aims to develop recommendations for the ecology, geology, economic geography and regional studies courses. In the theoretical section discusses the physical and geographical features of the region, water resources are described Zhitikara area, as well as the basic directions of their use in the economy.

The analytical and constructive part on the basis of data analysis the author conducted an overview of the state of water resources, given the economic evaluation of water resources Zhitikara area now JSC "Kostanay minerals.

As a result of all the stages of research Salimgereeva Makhabbat schoolgirls were the ways of rational use of water resources and their protection in the area.


Ғылыми зерттеу журналдары

1. Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998, X том;

2. Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-Словарь, 2007.

3.Қазақ ұлттық университетінің ресми сайты

4.Қазақ ұлттық университетінің оқытушылық–профессорлық құрамы туралы сайт

Жітіқара қаласының АҚ «Қостанай минералынан» мәліметтер.

Зерттеу нысаны

Жұмыстың мазмұны

Уақыты

1

Тақырыптың талғамы мақсаттың қойылымының ғылыми мәлімет.

Талғам және тақырыптың сарабы және мақсаттың қойылымының ғылыми жетекшімен.

2014 ж

қыркүйек

2

Жітіқара қаласының АҚ «Қостанай минералы»бас энергетик М.И. Колесниковтан кеңес алдық.

Зерттеу негізгі кезеңінің ұйғарымы. Ақпараттың жинау.

2014ж

Қыркүйек-

қазан

3

Материалдың өңдеуі

лайықты әдебиеттің зерттеу тақырыбына байланысты материалдар жинау

2014ж

Қазан-

желтоқсан

4

Бар бастаудың анализы

Айтылмыш тақырыпқа байқау және анализ жасу

2015ж

Қаңтар-ақпан

5

Жітіқара қаласының АҚ«Қостанай минералы » кеннің су қоймаларын пайдалануы туралы.

Су қамбалары туралы мәлімет берілген,сонымен қатархалықшаруашылығын

да пайдалануы туралы негізгі деректер берілген.

2015ж

Наурыз-сәуір

6

Жұмысты жазып қойып рәсімдеу-өңделінген деректерлерді қисындату

Жұмысты сәйкестендіріп талаптармен рәсімдеу.

2015ж сәуір-мамыр
Қосымша А

Карты

 1. Жітіқара қаласының картасы

Қосымша В

Кесте

2010-2014 жылдар аралығындағы АҚ «Қостанай минералы» мекемелерінің суды пайдалану нысандары

Қосымша С

Кесте

2. Сараптама 2014 жылғы АҚ «Костанай минералы» суды пайдалану мен ағымдары
Қосымша А


Обзорная карта.jpg


Жітіқара қаласының картасы


Қосымша В

2010-2014 жылдар аралығындағы АҚ «Қостанай минералы» мекемелерінің суды пайдалану нысандары


hello_html_2555bafc.png


Жылдары

Көлемі (м.куб.)

2010

366 013,0

2011

332 435,0

2012

311 428,0

2013

319 890,0

2014

246 642,0
Қосымша С

Сараптама 2014 жылғы АҚ «Костанай минералының» суды пайдалану мен ағымдары

 

Желтоқсан, 2014 жыл

 

Су

ағымдар

 

жоспар, м3

Есеп , м3

жоспар, м3

есеп, м3

Байыту цехы – Цех обогащения


6000

4089

6000

4089

Кен дайындау цехы – ЦРП –цех рудоподготовки

733

944

733

944

Кен басқармасы - рудоуправление


2167

2999

2167

2999

Теміржол көлігінің кәсіпорны – ПЖДТ – предприятие железнодорожного транспорта


467

781

467

781

Қызмет көрсету цехы – ЦСО – цех сервисного обслуживания


317

334

317

334

Өрт депосы – пождепо – пожарное депо


60

83

60

83

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі – ОМТС – отдел материально-технического снабжения


23

35

23

35

Жөндеу механикалық зауыты – РМЗ – ремонотно – механический завод

3167

3011

3167

3011

Энергетикалық шаруашылықтың цехы - Цех энергохозяйства


19625

29546

17663

25414

Жылыжай –Теплица


60

23

 

 

Оқу курстық комбинаты – Учебно-курсовой комбинат


12

8

12

8

ҚОРЫТЫНДЫ өнімнің пайдалануы-ИТОГО пром.потребл.

32631

41851

30609

37697

 

 

 

 

 

Емдеу-сауықтыру орны - Профилакторий

773

438,2

773

438,2

Мейманхана (қонақ үй) – гостиница

188

211,4

188

211,4

Комбинаттың басқармасы – управление комбината


222

293,4

222

293,4

Жеңіл автомобиль гаражы – гараж легковой автомобильный

28

2

28

2

Горняк» стадионы – стадион «Горняк»


63

301

63

69

Бассейн - бассейн


817

466

817

466

6-17-2 пәтері – квартира 6-17-2


1

 

1

 

Шіркеу – церковь


 

3

 

3

Барлығы : әлеуметтік мәдениет тұрмысының объектері – Итого: объекты социально-культурного быта


2092

1715

2092

1483

Комбинат бойынша барлығы:

34723

43566

32701

39180

«МинералСтройСервис» ЖШС – ТОО «МинералСтройСервис»


 

17

 

 

«Радченко» ЖК - ИП «Радченко»

 

42

 

42

«Жітіқара дезинфекциялық станциясы» ЖШС – ТОО «Житикаринская дезинфекционная станция»


 

5

 

 

Алтыбаева Р.Б (Горная көшесі) - Алтыбаева Р.Б (улица Горная)


 

17

 

 

Алтыбаева Р.Б (суару) - Алтыбаева Р.Б (полив)


 

 

 

 

БАРЛЫҒЫ :

34723

43647

32701

39222
33Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-097502

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG