Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Информатика / Статьи / "Қазіргі қоғамдағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың рөлі"
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 26 апреля.

Подать заявку на курс
  • Информатика

"Қазіргі қоғамдағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың рөлі"

библиотека
материалов

Қазіргіқоғамдағыақпараттық-коммуникативтік 
технологиялардыңрөлі.


ЕлбасыНұрсұлтан Назарбаев: «Болашақтаеңбекетіп, өмірсүретіндер - бүгінгімектепоқушылары, мұғалімолардықалайтәрбиелесеҚазақстансолдеңгейдеболады. Сондықтанұстазғажүктелетінміндетауыр» дегенболатын. Қазіргізаманмұғалімінен тек өзпәнініңтереңбілгірі болу емес, тарихитанымдық, педагогикалық-психологиялықсауаттылық, саяси-экономикалықбілімділікжәнеақпараттықсауаттылықталапетілуде. Олзаманталабынасайбілімберудежаңалыққажанықұмар, шығармашылықпенжұмысістеп, оқу мен тәрбиеісінееніп, оқытүдыңжаңатехнологиясыншебермеңгергенжанболғандағанабілігі мен біліміжоғарыжетекшітұлғаретіндеұлағаттысаналады. 
Ақпараттандырудыңөсіп - өркендеуініңнәтижесіндебіз оны басқағылымсалаларымен де біртұтасбайланыстыраалатынболдық. Атапайтқанда экология және информатика, физика, математика т. б.
 
Дамуғасәйкескелетінкомпьютерлікмоделдіжасап, сандықпараметрлердіөзгертуарқылы даму болашағынанықтауғаболады. Алайдаолболашақтыңісі. Қазіргікездегінегізгіміндет - ақпараттыққоғамдаөмірсүретінқоғаммүшелеріндаярлау. Осығанбайланыстыинформатиканыоқытудыңмақсатыолардыңақпараттықмәден
иетінқалыптастыру, ақпараттытехнологиялардыоқыту мен білімберудібасқарудапайдаланутуралыбілімдіқалыптастыру, ақпараттыққоғамдаөмірсүру мен еңбекетугедайындауболыптабылады. 
Оқушының информатика мен есептеуіш техника әлемінеенуініңүшдеңгейінатауғаболады: ЭЕМ - мен бастапқытанысу, компьютерліксауаттылықжәнеақпараттықмәдениет. Ақпараттықмәдениет – еңалдыменақпараттыөңдеупроцестерініңмәнінтүсіну, сауаттыадамеркінжазыпжәне оны оқиалатындығысияқтыәрқандайесептердідербескомпьютердежеңіләріжылдамшешеалатындеңгейдетүсіну. Ақпараттыөңдеупроцесініңмәнінтүсінуүшінәрқандайақпараттыдұрысқабылдаубіліктілігі, ақпараттыформалдаудыңәрқандайтүрлерінпайдалану, түрліобьектілер мен құбылыстардызерттеуүшінматематикалықжәнеақпараттымоделдеудікеңіненпайдалану, тиімдіалг
оритмдердіжасау, олардыдербескомпьютердеорындау, алынғаннәтижелердіталдау, құрастырылғанмоделдіңдұрыстығынтексеруүшінесептеутәжірибелерінжүргізуқажет. 
Ақпараттықмәдениетмазмұныныңмаңыздыбірбөлігіэлектронды техника мен телекоммуникация жүйелеріненегізделгенавтоматтандырылғанақпараттықжүйелердіпайдаланубіліктілігі. Олардыңдамуы мен жетілдіруіөндірістің,ғылымизерттеулердің, білімберудіңсипатынақаттыәсеретеді. Ақпараттықмәдениеттіңтағыбірмаңыздықұрамдасбөлігіалг
оритмдеунегіздерінмеңгеруболыптабылады. Атапайтқандаалгоритмдіқұрастырупринциптері, негізгіалгоритмдікқұрылымдар. Болашақкәсібиқызметтеқажетболатынбағдарламалаудеңгейі де осы қатардағымәселе. 
Бүгінгікүніақпараттық технология кеңкөлемдеоқыту мен педагокикалықұйымдастыруқызметіндебарлықреспубликалықжоғарыоқуорындарындақолданылады. Электрондықоқулық, көмекшіқұралдар, компьютерліктапсырмалар, лабораториялықжұмыстар, педагогикалықпрограммалықшараларбұлардыоқытушыларөздеріқұрадыжәнепайдаланады. Қазіргікездебілімберудіақпараттандырупроцесініңжүргізілуінебайланысты осы процестіжүзегеасырудағыөзектімәселелердіңбіріэлектрондыоқулықтардайындауболыпотыр. Ал олардыоқытупроцесіндеқолданусапалыбілімберудіңбірденбірқұралыболыптабылады. Себебі тек мұғалімніңайтқандарыннемесеоқулықтыпайдалануқазіргізаманталабынқанағаттандырмайды. Осығанбайланысты, оқытудыңбұрынғыжүйесінсүйемелдеубағытындаеңтиімдітехнологияларғамыналардыжатқызуғаболады.
 
Презентациялартехнологиясы. Бұл технология,жаңаматериалдыжаңатүрдекөрсетуқұралыболса, екіншіжағынанмұғалімдерге осы матералдыдайындаудыжәнеқолданудыжеңілдетеді. Алдын ала жүргізілгентәжірибелерпрезентациялартехнологиясынпайдаланубалалардыңоқуғадегенынталылығынарттырып, сабақтыңқызықтыөтуінқамтамассызетіп
,оғандайындалумерзімінқысқартады, еңбастысы- мұғалімдердіжаңаақпараттық технологиялардыпайдалануғадағдыландырады. Осыларғақосаоқу мекемесініңжергіліктікомпьютерлікжелісіболуыжәнебұлжелінің интернет жүйесінеқосылуымұғалімдержұмысынбіріктіреотырып,сабақбереотырып,жаңатехнологияларынигеруісіноқытушыардыңөздеріне де өтеқызықтыетіпкөрсетеалады. 
Үлгерімдітексеружәнеоқушыларбілімінжетілдірукомпьютерліктехнологияларды осы мақсаттапайдаланубіріншіден, оқытушыныңжұмысөнімділігінарттырып, оқунәтижелерінтексеругекөбірекуақытбөлугекөмектеседі; екіншіден, объективтітүрдеқадағалайотырып, балалардыңалғанбілімінбағалаудыжүзегеасырады, үшіншіденбақылаутехнологиясынағылымитехнологиялардыенгізіп, оны кейіннен де пайдалануғаболатындайетіпбіліммекемелеріненалынатынбілімдістандарттаутехнологияларыжайлыайтуғанегіз бола алады.
 
Бұлпроцестіңнегізімынада – мұғалімтексерунәтижесіжайлытолықақпарат ала отырып, балалардыңәрқайсысынаолардыңқатесінебайланыстықағазғажазылғанқосымшатапсырмабереді. Олардыорындаунәтижесінтағы да компьютерлік тест немесемұғалімніңөзітексеріпшығады. Мұндағыбірайтакететінжайт, сонғыбақылаубағақоюмақсатындаемес, оқушыныңқайтақырыптықалайменгергеніжайлымәліметберетіндидактикалық тест алумақсатындажүргізіледі. Осындай технология өзініңтиімділігінәріқызықтылығынкөрсетті. Мұндағынегізгімәселеобъективтілік, сенімділікжәнедұрыстылықталаптарынасайкелетін, ғылымитұрғыданнегізделгенкомпьютерліктесттержасаукерекекендігібелгілі.
 
Компьютерлікмоделдерменжұмысістеу.Модельдерменжұмысістеубіржағынанбалаларғатаңдауеркіндігінберіп, өзжаңалығынашужағдайынмодельдеугемүмкіндікберетіноқуісініңзерттеукомпонентіболады. Екіншіжағынаноқушыларғаөзтеориялықбілімдерінпрактикадақолдануғамүмкіндікбереді. Модельдіпайдаланудағыорындауғатиісеңбастышарт - олқұралдыңоқытуесептерінесәйкескелуі. 
Қашықтаноқыту – ақпараттықкоммуникациялықтехнологиялыққұралдаржәнеғылыминегізделгентәсілдерарқылыбілімалуформасы. Бүгінгітаңда осы технология өтекеңтараған, олсырттайоқужүйесінебалама, нақтырақайтқанда, қосымша роль атқарыпкеледі.
 
Қашықтаноқытужүйесіндегінегізгіформаларғамыналаренеді:
 
- бекітілгендәрістер, консультациялар;
 
- телеконференциялар;
 
- түрлідеректерқорындағыбілімдеректеріментыңдаушылардыңжұмысжасайтынақпар
аттықсеанстары; 
- имитациялықмодельдерформасындағыпрактикалықсабақтар, іскерлікойындар, жобалар мен рефераттардықорғаунақтылықтыңвиртуалдықмоделіменбілімдердеректерінжасақтау, пікірталастар.
 
Аталғанформаларжекетұлғаныңөзіндікбілімалуынжүзегеасырады.
 
Жоғарыдағыаталғанұйымдастыруформаларымамандардыңөзiндiкбiлiмалуынқамтамасызететіндаралық, оқытупринципiнiңжоғарғыдеңгейiнұсынады.
 
Қашықтаноқытудыңартықшылықтары: 
- компьютерліктелекоммуникациялароқуматериалдарынтыңдаушыларғажылдамжеткізеді;
 
- телеконференцияларарқылынақтыуақытрежиміндестуденттердіңмұғалімменсұқбаттасуынұйымдастыраалатынвиртуальды класс жасаумүмкіндігітуды;
 
- ақпараттықкоммуникациялықтехнологиялардыңбарлыққуатыноқытуға да, әріоқушыларменкерібайланысжасауға да пайдалануғаболады.
 
Бұлтехнологияныңбіздіңеліміздекеңтаралуыжайлыайтуәзірертерек, өйткенітолыққандықашықтаноқытутуралыайтуүшіноқуорындарындажәнеоқушыныңүйінде де жақсытехникалықжәнепрограммалыққұралдарболуытиіс.
Технологияныжүзегеасырушыларбілімсапасынабайланыстыоныңкөптегенпроблемалары бар екендігінайтуда. 
Компьютерліккластыбасқапәндердіоқытуғапайдаланатынкездер де болыпжатады. Ондайдасолпәндіоқытуғакомпьютердіқалайпайдалануғаболат
ынынжәнесоғанкеректітехнологияныіздейтінсәттертуындайды. Көбінесемұндаймәселебылайшешіледі: осы пәнгелайықпрограммаларізделеді де, оныңбірен-сараны оқушыларғаұсынылады. 
Қазіргікезденегізгіміндет – ақпараттыңжәнеэкологиялыққоғамдаөмірсүретінқоғаммүшелеріндаярлау.

Қорыта айтқанда, жоғары да айтылған ойлар информатика ғылымының ілгері ұғымдарымен экологиялық информатикадағы оларға сәйкес ұғымдар өзара сабақтастықта болатындығын дәлелдейді.


hello_html_m1323afbc.jpg

Автор
Дата добавления 27.05.2016
Раздел Информатика
Подраздел Статьи
Просмотров64
Номер материала ДБ-100617
Получить свидетельство о публикации

"Инфоурок" приглашает всех педагогов и детей к участию в самой массовой интернет-олимпиаде «Весна 2017» с рекордно низкой оплатой за одного ученика - всего 45 рублей

В олимпиадах "Инфоурок" лучшие условия для учителей и учеников:

1. невероятно низкий размер орг.взноса — всего 58 рублей, из которых 13 рублей остаётся учителю на компенсацию расходов;
2. подходящие по сложности для большинства учеников задания;
3. призовой фонд 1.000.000 рублей для самых активных учителей;
4. официальные наградные документы для учителей бесплатно(от организатора - ООО "Инфоурок" - имеющего образовательную лицензию и свидетельство СМИ) - при участии от 10 учеников
5. бесплатный доступ ко всем видеоурокам проекта "Инфоурок";
6. легко подать заявку, не нужно отправлять ответы в бумажном виде;
7. родителям всех учеников - благодарственные письма от «Инфоурок».
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://infourok.ru/konkurs


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ


Идёт приём заявок на международный конкурс по математике "Весенний марафон" для учеников 1-11 классов и дошкольников

Уникальность конкурса в преимуществах для учителей и учеников:

1. Задания подходят для учеников с любым уровнем знаний;
2. Бесплатные наградные документы для учителей;
3. Невероятно низкий орг.взнос - всего 38 рублей;
4. Публикация рейтинга классов по итогам конкурса;
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://urokimatematiki.ru

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх