Инфоурок / Информатика / Статьи / "Қазіргі қоғамдағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың рөлі"
Обращаем Ваше внимание: Министерство образования и науки рекомендует в 2017/2018 учебном году включать в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к году экологии (2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации).

Учителям 1-11 классов и воспитателям дошкольных ОУ вместе с ребятами рекомендуем принять участие в международном конкурсе «Законы экологии», приуроченном к году экологии. Участники конкурса проверят свои знания правил поведения на природе, узнают интересные факты о животных и растениях, занесённых в Красную книгу России. Все ученики будут награждены красочными наградными материалами, а учителя получат бесплатные свидетельства о подготовке участников и призёров международного конкурса.

ПРИЁМ ЗАЯВОК ТОЛЬКО ДО 21 ОКТЯБРЯ!

Конкурс "Законы экологии"

"Қазіргі қоғамдағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың рөлі"

библиотека
материалов

Қазіргіқоғамдағыақпараттық-коммуникативтік 
технологиялардыңрөлі.


ЕлбасыНұрсұлтан Назарбаев: «Болашақтаеңбекетіп, өмірсүретіндер - бүгінгімектепоқушылары, мұғалімолардықалайтәрбиелесеҚазақстансолдеңгейдеболады. Сондықтанұстазғажүктелетінміндетауыр» дегенболатын. Қазіргізаманмұғалімінен тек өзпәнініңтереңбілгірі болу емес, тарихитанымдық, педагогикалық-психологиялықсауаттылық, саяси-экономикалықбілімділікжәнеақпараттықсауаттылықталапетілуде. Олзаманталабынасайбілімберудежаңалыққажанықұмар, шығармашылықпенжұмысістеп, оқу мен тәрбиеісінееніп, оқытүдыңжаңатехнологиясыншебермеңгергенжанболғандағанабілігі мен біліміжоғарыжетекшітұлғаретіндеұлағаттысаналады. 
Ақпараттандырудыңөсіп - өркендеуініңнәтижесіндебіз оны басқағылымсалаларымен де біртұтасбайланыстыраалатынболдық. Атапайтқанда экология және информатика, физика, математика т. б.
 
Дамуғасәйкескелетінкомпьютерлікмоделдіжасап, сандықпараметрлердіөзгертуарқылы даму болашағынанықтауғаболады. Алайдаолболашақтыңісі. Қазіргікездегінегізгіміндет - ақпараттыққоғамдаөмірсүретінқоғаммүшелеріндаярлау. Осығанбайланыстыинформатиканыоқытудыңмақсатыолардыңақпараттықмәден
иетінқалыптастыру, ақпараттытехнологиялардыоқыту мен білімберудібасқарудапайдаланутуралыбілімдіқалыптастыру, ақпараттыққоғамдаөмірсүру мен еңбекетугедайындауболыптабылады. 
Оқушының информатика мен есептеуіш техника әлемінеенуініңүшдеңгейінатауғаболады: ЭЕМ - мен бастапқытанысу, компьютерліксауаттылықжәнеақпараттықмәдениет. Ақпараттықмәдениет – еңалдыменақпараттыөңдеупроцестерініңмәнінтүсіну, сауаттыадамеркінжазыпжәне оны оқиалатындығысияқтыәрқандайесептердідербескомпьютердежеңіләріжылдамшешеалатындеңгейдетүсіну. Ақпараттыөңдеупроцесініңмәнінтүсінуүшінәрқандайақпараттыдұрысқабылдаубіліктілігі, ақпараттыформалдаудыңәрқандайтүрлерінпайдалану, түрліобьектілер мен құбылыстардызерттеуүшінматематикалықжәнеақпараттымоделдеудікеңіненпайдалану, тиімдіалг
оритмдердіжасау, олардыдербескомпьютердеорындау, алынғаннәтижелердіталдау, құрастырылғанмоделдіңдұрыстығынтексеруүшінесептеутәжірибелерінжүргізуқажет. 
Ақпараттықмәдениетмазмұныныңмаңыздыбірбөлігіэлектронды техника мен телекоммуникация жүйелеріненегізделгенавтоматтандырылғанақпараттықжүйелердіпайдаланубіліктілігі. Олардыңдамуы мен жетілдіруіөндірістің,ғылымизерттеулердің, білімберудіңсипатынақаттыәсеретеді. Ақпараттықмәдениеттіңтағыбірмаңыздықұрамдасбөлігіалг
оритмдеунегіздерінмеңгеруболыптабылады. Атапайтқандаалгоритмдіқұрастырупринциптері, негізгіалгоритмдікқұрылымдар. Болашақкәсібиқызметтеқажетболатынбағдарламалаудеңгейі де осы қатардағымәселе. 
Бүгінгікүніақпараттық технология кеңкөлемдеоқыту мен педагокикалықұйымдастыруқызметіндебарлықреспубликалықжоғарыоқуорындарындақолданылады. Электрондықоқулық, көмекшіқұралдар, компьютерліктапсырмалар, лабораториялықжұмыстар, педагогикалықпрограммалықшараларбұлардыоқытушыларөздеріқұрадыжәнепайдаланады. Қазіргікездебілімберудіақпараттандырупроцесініңжүргізілуінебайланысты осы процестіжүзегеасырудағыөзектімәселелердіңбіріэлектрондыоқулықтардайындауболыпотыр. Ал олардыоқытупроцесіндеқолданусапалыбілімберудіңбірденбірқұралыболыптабылады. Себебі тек мұғалімніңайтқандарыннемесеоқулықтыпайдалануқазіргізаманталабынқанағаттандырмайды. Осығанбайланысты, оқытудыңбұрынғыжүйесінсүйемелдеубағытындаеңтиімдітехнологияларғамыналардыжатқызуғаболады.
 
Презентациялартехнологиясы. Бұл технология,жаңаматериалдыжаңатүрдекөрсетуқұралыболса, екіншіжағынанмұғалімдерге осы матералдыдайындаудыжәнеқолданудыжеңілдетеді. Алдын ала жүргізілгентәжірибелерпрезентациялартехнологиясынпайдаланубалалардыңоқуғадегенынталылығынарттырып, сабақтыңқызықтыөтуінқамтамассызетіп
,оғандайындалумерзімінқысқартады, еңбастысы- мұғалімдердіжаңаақпараттық технологиялардыпайдалануғадағдыландырады. Осыларғақосаоқу мекемесініңжергіліктікомпьютерлікжелісіболуыжәнебұлжелінің интернет жүйесінеқосылуымұғалімдержұмысынбіріктіреотырып,сабақбереотырып,жаңатехнологияларынигеруісіноқытушыардыңөздеріне де өтеқызықтыетіпкөрсетеалады. 
Үлгерімдітексеружәнеоқушыларбілімінжетілдірукомпьютерліктехнологияларды осы мақсаттапайдаланубіріншіден, оқытушыныңжұмысөнімділігінарттырып, оқунәтижелерінтексеругекөбірекуақытбөлугекөмектеседі; екіншіден, объективтітүрдеқадағалайотырып, балалардыңалғанбілімінбағалаудыжүзегеасырады, үшіншіденбақылаутехнологиясынағылымитехнологиялардыенгізіп, оны кейіннен де пайдалануғаболатындайетіпбіліммекемелеріненалынатынбілімдістандарттаутехнологияларыжайлыайтуғанегіз бола алады.
 
Бұлпроцестіңнегізімынада – мұғалімтексерунәтижесіжайлытолықақпарат ала отырып, балалардыңәрқайсысынаолардыңқатесінебайланыстықағазғажазылғанқосымшатапсырмабереді. Олардыорындаунәтижесінтағы да компьютерлік тест немесемұғалімніңөзітексеріпшығады. Мұндағыбірайтакететінжайт, сонғыбақылаубағақоюмақсатындаемес, оқушыныңқайтақырыптықалайменгергеніжайлымәліметберетіндидактикалық тест алумақсатындажүргізіледі. Осындай технология өзініңтиімділігінәріқызықтылығынкөрсетті. Мұндағынегізгімәселеобъективтілік, сенімділікжәнедұрыстылықталаптарынасайкелетін, ғылымитұрғыданнегізделгенкомпьютерліктесттержасаукерекекендігібелгілі.
 
Компьютерлікмоделдерменжұмысістеу.Модельдерменжұмысістеубіржағынанбалаларғатаңдауеркіндігінберіп, өзжаңалығынашужағдайынмодельдеугемүмкіндікберетіноқуісініңзерттеукомпонентіболады. Екіншіжағынаноқушыларғаөзтеориялықбілімдерінпрактикадақолдануғамүмкіндікбереді. Модельдіпайдаланудағыорындауғатиісеңбастышарт - олқұралдыңоқытуесептерінесәйкескелуі. 
Қашықтаноқыту – ақпараттықкоммуникациялықтехнологиялыққұралдаржәнеғылыминегізделгентәсілдерарқылыбілімалуформасы. Бүгінгітаңда осы технология өтекеңтараған, олсырттайоқужүйесінебалама, нақтырақайтқанда, қосымша роль атқарыпкеледі.
 
Қашықтаноқытужүйесіндегінегізгіформаларғамыналаренеді:
 
- бекітілгендәрістер, консультациялар;
 
- телеконференциялар;
 
- түрлідеректерқорындағыбілімдеректеріментыңдаушылардыңжұмысжасайтынақпар
аттықсеанстары; 
- имитациялықмодельдерформасындағыпрактикалықсабақтар, іскерлікойындар, жобалар мен рефераттардықорғаунақтылықтыңвиртуалдықмоделіменбілімдердеректерінжасақтау, пікірталастар.
 
Аталғанформаларжекетұлғаныңөзіндікбілімалуынжүзегеасырады.
 
Жоғарыдағыаталғанұйымдастыруформаларымамандардыңөзiндiкбiлiмалуынқамтамасызететіндаралық, оқытупринципiнiңжоғарғыдеңгейiнұсынады.
 
Қашықтаноқытудыңартықшылықтары: 
- компьютерліктелекоммуникациялароқуматериалдарынтыңдаушыларғажылдамжеткізеді;
 
- телеконференцияларарқылынақтыуақытрежиміндестуденттердіңмұғалімменсұқбаттасуынұйымдастыраалатынвиртуальды класс жасаумүмкіндігітуды;
 
- ақпараттықкоммуникациялықтехнологиялардыңбарлыққуатыноқытуға да, әріоқушыларменкерібайланысжасауға да пайдалануғаболады.
 
Бұлтехнологияныңбіздіңеліміздекеңтаралуыжайлыайтуәзірертерек, өйткенітолыққандықашықтаноқытутуралыайтуүшіноқуорындарындажәнеоқушыныңүйінде де жақсытехникалықжәнепрограммалыққұралдарболуытиіс.
Технологияныжүзегеасырушыларбілімсапасынабайланыстыоныңкөптегенпроблемалары бар екендігінайтуда. 
Компьютерліккластыбасқапәндердіоқытуғапайдаланатынкездер де болыпжатады. Ондайдасолпәндіоқытуғакомпьютердіқалайпайдалануғаболат
ынынжәнесоғанкеректітехнологияныіздейтінсәттертуындайды. Көбінесемұндаймәселебылайшешіледі: осы пәнгелайықпрограммаларізделеді де, оныңбірен-сараны оқушыларғаұсынылады. 
Қазіргікезденегізгіміндет – ақпараттыңжәнеэкологиялыққоғамдаөмірсүретінқоғаммүшелеріндаярлау.

Қорыта айтқанда, жоғары да айтылған ойлар информатика ғылымының ілгері ұғымдарымен экологиялық информатикадағы оларға сәйкес ұғымдар өзара сабақтастықта болатындығын дәлелдейді.


hello_html_m1323afbc.jpg


Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 25 октября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Общая информация

Номер материала: ДБ-100617

Похожие материалы