Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Бээринин, турарынын падежтери, тыва дылда 5-ки класска кичээлдин технологтуг картазы

Бээринин, турарынын падежтери, тыва дылда 5-ки класска кичээлдин технологтуг картазы

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ ОТ ПРОЕКТА "ИНФОУРОК":
СКАЧАТЬ ВСЕ ВИДЕОУРОКИ СО СКИДКОЙ 86%

Видеоуроки от проекта "Инфоурок" за Вас изложат любую тему Вашим ученикам, избавив от необходимости искать оптимальные пути для объяснения новых тем или закрепления пройденных. Видеоуроки озвучены профессиональным мужским голосом. При этом во всех видеоуроках используется принцип "без учителя в кадре", поэтому видеоуроки не будут ассоциироваться у учеников с другим учителем, и благодарить за качественную и понятную подачу нового материала они будут только Вас!

МАТЕМАТИКА — 603 видео
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА — 577 видео
ОБЖ И КЛ. РУКОВОДСТВО — 172 видео
ИНФОРМАТИКА — 201 видео
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТ. — 456 видео
ФИЗИКА — 259 видео
ИСТОРИЯ — 434 видео
ХИМИЯ — 164 видео
БИОЛОГИЯ — 305 видео
ГЕОГРАФИЯ — 242 видео

Десятки тысяч учителей уже успели воспользоваться видеоуроками проекта "Инфоурок". Мы делаем все возможное, чтобы выпускать действительно лучшие видеоуроки по общеобразовательным предметам для учителей. Традиционно наши видеоуроки ценят за качество, уникальность и полезность для учителей.

Сразу все видеоуроки по Вашему предмету - СКАЧАТЬ

  • Другое

Поделитесь материалом с коллегами:К.Б.Доржу,Н.Д.Сувандии, А.Б.Хертек оскелер-даа. Тыва дыл. 5 класс. Ниити ооредилге черлеринге ооредилге ному. Куруненин Федералдыг ооредилге стандарттарынын негелделеринге дууштур тургускан

Кызыл-2014

Сорулгалар

+=редиглиг сорулгазы:Чуве адының Б.п,Т.п. дугайында билигни бээри; бодунуң бодалын аас-биле шынзыдып билиринге хевирлээр; чуве адынын Б.п,Т.п. с=зуглелден тывары, домакка кандыг кежигун болурун шингээдип алыры. Эге школага алган билиин системажыдар.Аянныг номуурун чедип алыр.

Сайзырадылгалыг сорулгазы:Деңнеп ,аңгылап, туңнеп билирин; материалды хайгаарап, херек медээни бодунга үндүрүп билири; б=лүкке ажылдап билирин чедип алыр.

Кижизидилгелиг сорулгазы:Торээн дылынга ынакшылды, ону чарашсынып, чоргаарланырынга хевирлээр; кээргээчел,кижизиг чорукка ооредир

+=реникчилерниё чедип алыр билиглери

Бот –тускайлан онзагайлары:

1.Ө=ренген темазынга сонуургалын оттурар байдалды туругзар.

2. Бодунун билиин сайгарып, күүсеткен ажылын шын унелеп, демдек салып билиринге тускай аргаларны башкынын дузазы-биле чогаадыр

3. +=редилгенин утказын, ажыктыын медерелдиг сайгарып билири.

Метапредметтиг

1. Салдынган сорулгага дүүштур кылыр ужурлуг ажылды планнап, хайгаарап, оон түннелинге чедеринин болдунар аргаларын тодарадып билирин ооредир.

2. Бодунун бодалын шын дес-дараалаштыр илередип, =ске эш-==ру-биле диалогту тургузар. (к) Бодунун харыызын, ==ренген билиинге даянып алгаш, шынзыдары. (р)

3.Эрткен темага хамаарыштыр билиглерин аразында айтыржып, арга-суме катчып, ол ышкаш кылыр ажылын улежип билири

4. Билиг бурузу бодунуу – биле кандыг ажыктыгыл, амыдыралга канчаар хереглеттине бээрил деп чувени уруглар-биле сайгарар.

Предметтиг.

1. Ө=ренген билигелеринге бодунун бодалын шын, дес-дараалаштыр илередип билири.

2. Чуве адынын бээринин болгаш турарынын падежтеринин дугайында билип алыр .

3. Тускай айтыышкын , үлегер болгаш б=дүүн алгоритм езугаар күүселде кылыры

Кичээлдин хевири

Чаа теманын тайылбыры

Оореникчилернин ажылдаар хевири

Коллективтиг, бот-тускайлан, эжеш ажылдаары

Дерилгези

Компьютер, проектор, экранБашкынын кууседир ужурлуг ажыл -чорудулгазы


+=реникчиниё кууседир ужурлуг ажыл -чорудулгазы

УУД

Мотивация. Организастыг кезээ.


- Эки хүннүң мендизи-биле, уруглар.

/з\лбес удазын дугайында чугаалаар


Ө=реникчилерниё кичээлге белеткелин хынаар. Уругларныё хей-аъдын к=д\рер, кичээлге белеткээр

Ажылдаар олудун хынаар, белеткээр.

Кичээнгейге, чурумга кижизидер (л)

Катаптаашкын

Онаалга хыналдазыhello_html_m5b0aa258.jpg

1.Онаалга хыналдазы.

Орфографтыг минута.

Хп.,О.п. кожумактар немежип турда,шын бижилгени хайгаараар.

Аъттыё маёы, кулуннуё киштээни,орунну эдер, чээргенни чыыр,дыттыё чочагайы, х\нн\ё изии,эътти чиир.

Шулуктун аянныг номчулгазы

(/г\н\ё онаалгазы,шын чараш номчуёар деп чагаа чоруткан)

Ажыг сооктуг, д\в\л\г кыш

Аъттаныпкаш арлы берди.

Саглаёнадыр чечээн сунуп,

Часкы шаг-даа аалдап келди.


Удур-дедир хынажыр ажылче уругларны углаар.


Бижээн орфографтыг диктантызын удур-дедир хынажыр. Дурумну чугаалаар.

Башкы болгаш эштери-биле харылзаалыг ажылдаары.(П)


Актуализация

1.Ш\л\кт\ ==реникчилерге аянныг номчудар.

Чылдыё бир чараш уелеринин бирээзи час дугайында чугаалажыр.

hello_html_m7bb57b16.jpghello_html_52752531.jpg

Капель подснежник

очулдурар


Час дугайында чараш домак чогаадыр.

Карартыр парлаан состерде чуве адынын падежтерин тывар.

Хек-даван деп чечекти авамга белекке бердим.

Крышадан баткан дамдылар кижиге айыылдыг.

Проблеманы тургузуп , шиитпирлеп билири.(п)

Проблеманы салыры.

Кичээлдин темазын домактар дузазы-биле тодарадып алыр.

Кичээлдин темазын,сорулгазын тодарадырынче оореникчилерни углаар.

Башкынын удуртулгазы- биле кичээлдин темазын, сорулгазын шын тодарадып, тургузар.

Бодалын шын дамчыдып билири.(к) Сорулганы салып билири.(Р)

Чаа теманы тодарадыры, тайылбыры. Салдынган проблеманы шиитпирлээри.hello_html_5429eecd.gif

Башкынын тайылбыры:

1.Б.п. ч.а. кылдыныгнын кымче азы ч\\же угланганын ( адресат) илередир болгаш кымга?, чуге? Кымнарга? Чулерге? деп айтырыгларга харыылап тургаш, домакка немелде болур. Чижээ: Композитор аялганы авазынга тураскааткан.

Б.п. ч.а. кылдыныгнын туружун база илередип, домакка байдал болур. Чижээ: Те-чуёма чалымнарга турар.

2.Т.п ч.а. чувенин туружун илередип тургаш, кымда? Чуде? Кымнарда? Чулерде? деп айтырыгларга харыылаар, домакка немелде болур. Чижээ: Алдынайда солун номнар бар.

Т.п. ч.а. кылдыныгнын туружун база илередип, домакка байдал болур. Чижээ: Бис суурда чурттап турар бис.


Чугаага киржир. Бодунун бодалын чугаалаар.


Ном-биле ажыл.Арын 156,157,160-те дурумнерни номчуур.

( хайгаарал методу)

Бергедей берген таварылгадан унеринин аргаларын тып билири.(Р)

Ооренип турар чуулдерин сайгарып, болуктеп, деннеп, туннеп билиринге оларнын иштинден кол болгаш чугула чуулдерни тып, тайылбырлаарынга киржири

Эге быжыглаашкын.

Ном-биле ажыл. Мергежилге 310

( аас-биле).

Мергежилге 312 (б-б)


+=реникчилерниё шын кылырын хайгаараар


Билип алган билииинге даянып алгаш, бодунун кылган ажылын шынзыдар,тайылбырлаар.


Ооредилге хамаарылгазын куштелдирип, сонуургаары (Л)

Дыштанылга минутазы

Аялгалыг часпар.

( шимчээшкиннер кылыр, башкы оожум ыры салыр)


Дыштанылга минутазын солун, дээштиг кылдыр организастап чорудар

Мергежилгелерни кылыр.

Бодунун кадыын камнап, камгалап билири(л)

Быжыглаашкын

1.Мергежилге 313 ( бижимел-биле)

Бердингенин езугаар кылыр.

  1. Мергежилге 315 ( аас-биле)

Кижизидилге ажылы чоргузар.

Тайылбыр: ус-кушкаш-ремез

( вид синицы-птичка-мастерица);

Синица-х=кпеш,к=к-х=кпеш

( капсырылга 1)

Ч\ве ады падежтери домакка кандыг кежигун болуп турарын тывар
Уруглар бот-тускайлаё ажылдаар.


Эжиниё чугаазын шын дыннап, бодунун бодалын шынзыдып ==ренир. (л)

Бодунун болгаш ==р\н\н ажылын унелеп, билири.(р)

Чаа теманы ==ренген билиглер-биле холбаары

1.Мергежилге 316 ( аас-биле)

2. Мергежилге 317(б-б)

3. Холушкак с=з\глел-биле ажыл. +=реникчилерге улеп бээр.Домактар тургузар.

( капсырылга 2)

Бердинген онаалгаларда даалгаларга хамаарыштыр уругларны углап- башкарар. Шын бижилге д\р\м\н тайылбырладыр

Оореникчи бурузу ыыткыр кылдыр номчуур


Бодунун бодалын илередип, шынзыдып билири.(к)

Туннел кылып, деннеп ооренири (п)

Рефлексия. Туннел.

Чуну билип алдынар? Салган сорулгавыс куусеттинген бе? Чуу берге болду? Чуу солун болду? Кичээлдин темазын билип алган мен деп бодап тур сен бе?

Кыдыраажынар кыдыынга кызыл карандаш-биле бодунарнын кичээлге ажылынарны демдегленер.

«?»- Чуу-даа билбедим.

« . »-Билип алдым

«!»-Ийе. Оон-даа хойну билип алыксап тур мен.

Кичээлдиё сорулгазынга дүүштур чедип алган чедиишкиннерге даянып алгаш, беседаны чорудар.Уругларны кичээлдин эгезинче дедир ээлдирип, кичээл эгезинде кылып чадап каан ажылын чедир күүседирин сумелээр.

Кичээлде бодунун күүсеткен ажылынын т=нчу түннелин шын тодарадыр. Эгезинде бергедешкен айтырыынче ээп кээп, ону ==ренип алган билиинге даянып алгаш, кууседип, шынзыдар.

Бодунун билиин шын унелеп, демдек салып билири(р)

Онаалга.

§ 45,46

1.Мергежилге 319, 324

2. Улегер домактар (5)бижиир. Падежтерин айтыр.

Онаалганы канчаар күүседиринин тайылбырын чорудар.

Бажынга онаалгазын бижиир.

Билдинмес чуулду дилеп, тып ооренир (п)

Капсырылга 1

hello_html_47e4b0ca.gifhello_html_3fc278c6.gifhello_html_m70ad5ed5.jpghello_html_m15295bd7.jpg

ус-кушкаш-ремез ( вид синицы-птичка-мастерица);Синица-х=кпеш,к=к-х=кпеш

Очень искусное гнездо строит долгохвостая синица. Оно помещается на деревьях между двумя ветвями. Форма гнезда шаровидная или яйцевидная, леток расположен в верхней части гнезда и окружен коротким сводом вроде трубки. Материал для постройки – мягкий зеленый мох, лишайники, части коконов. Изнутри в стенки ловко вплетены перья, шерсть. Часто внутренней гнездовой выстилкой служат исключительно перья вальдшнепа.

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех районах Москвы, в нем приняло участие около 5 тысяч ребят. В 1928 году количество участников достигло 65 тысяч детей, они развесили более 15 тысяч скворечников. Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в нем было привлечено 5 миллионов школьников. Но уже к 60–70-м годам 20 века празднование Дня птиц. ) Возродился праздник в 1999 году — благодаря Союзу охраны птиц России, основанному в 1993 году. В первый же год только в Москве в проведении Дня птиц приняли участие 500 человек, они развесили более 500 скворечников. В 2000 году к организации праздника подключилось правительство Москвы, принявшее День птиц как общегородское мероприятие. И сегодня он является самым известным из «птичьих» праздников в нашей стране. Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые.

Самые низкие цены на курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации!

Предлагаем учителям воспользоваться 50% скидкой при обучении по программам профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок".

Начало обучения ближайших групп: 18 января и 25 января. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (20% в начале обучения и 80% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru/kursy


Идёт приём заявок на самые массовые международные олимпиады проекта "Инфоурок"

Для учителей мы подготовили самые привлекательные условия в русскоязычном интернете:

1. Бесплатные наградные документы с указанием данных образовательной Лицензии и Свидeтельства СМИ;
2. Призовой фонд 1.500.000 рублей для самых активных учителей;
3. До 100 рублей за одного ученика остаётся у учителя (при орг.взносе 150 рублей);
4. Бесплатные путёвки в Турцию (на двоих, всё включено) - розыгрыш среди активных учителей;
5. Бесплатная подписка на месяц на видеоуроки от "Инфоурок" - активным учителям;
6. Благодарность учителю будет выслана на адрес руководителя школы.

Подайте заявку на олимпиаду сейчас - https://infourok.ru/konkurs

Автор
Дата добавления 13.04.2016
Раздел Другое
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров95
Номер материала ДБ-028166
Получить свидетельство о публикации

УЖЕ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ

от проекта "Инфоурок" с указанием данных образовательной лицензии, что важно при прохождении аттестации.

Если Вы учитель или воспитатель, то можете прямо сейчас получить документ, подтверждающий Ваши профессиональные компетенции. Выдаваемые дипломы и сертификаты помогут Вам наполнить собственное портфолио и успешно пройти аттестацию.

Список всех тестов можно посмотреть тут - https://infourok.ru/tests

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх