328698
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 6.900 руб.;
- курсы повышения квалификации от 1.500 руб.
Престижные документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ 50%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО сейчас!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана ООО "Инфоурок")

ИнфоурокНачальные классыКонспектыКичээл конспектизи Кылыг созу

Кичээл конспектизи Кылыг созу

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.

Тема:Кылыгсозу. Катаптаашкын

Кичээлдин хевири: Билиглер быжыглаарынын кичээли

Кичээлдин сорулгалары: кылыгсозунге шингээдип алган билиглерин быжыглап, туннеп, катаптап янзы-буру мергежилгелер ажылдаар; кылыгсостериншынажыглапбилиринчедипалырын, угаапбоданырарганыбээри; шулуксайгарылгазынболгашдомакчогааттырып тура уругларнынаасболгашбижимелчугаазынсайзырадыр; «Демнигсааскантеветудупчиир» депулегердомаккадаянып, уругларныэптиг, демнигнайыралдыгболурун, тывачоннунтараасоктаарынынчурумунооредип, онукылырынгаажыктыгэдилелдерникамнап, кадагалапкижизидери

Планнаттынган туннелдери:

Бугу талалыг ооредилге ажыл-чорудулгазы: оореникчи кижи кылыг созу деп чул дээрзин билир, оларны айтырыглар дузазы-биле состерни тып билир, чугаа-домаанга кылыг созун шын ажыглап, медереп билген турар ужурлуг.

Таарыштырылганын ооредилге ажыл-чорудулгазы: ооредилгенин сорулгаларын салып билиринге; бодунун ажыл-чорудулгазынын туннелин унелеп, башкынын болгаш оорунун унелелин шын хулээп ап билиринге ооренип алырынын аргазын тургузары.

Билиглерни шингээдиринин ооредилге ажыл-чорудулгазы: салдынган айтырыгнын утказын шын медереп билип, анаа дуушкен шын харыыны аас-биле тургузуп билири; ооренип турар чуулу-биле бодунун ажыл-дуржулгазын деннеп билири, башкынын салдынган айтырыгларынга харыылап билири

Харылзажырынын ооредилге ажыл-чорудулгазы: кижилер-биле харылзажып тургаш дурумнерин ажыглап, харылзажып турар кижизинге билдингир кылдыр чугааны шын тургузуп, башкызынын болгаш эштеринин айтырыгларынга шын харыылап чанчыктырар

Кичээлдин дерилгези: херекселдер чуруктары, сюжеттиг чурук, лабиринт чураан плакат, карточкалар, сигналдыг карточкалар, слайдылар, техниктиг херекселдер

Кичээлдинчорудуу:

Башкынынажыл-чорудуу

  1. Ажыл-чорудулгаже бодун башкарыпуглаары.

- Экии, уруглар! Оожумолурупалыр. Богунгукичээливистиндевизиншупту денге номчуптаалынарам «Демнигсааскантеветудупчиир».

- Амчаачунуномчудувусуруглар?

- Шын-дыр. Улегердомактачунундугайындабижиптурар-дыр?

- Эр, хейлер! Шынап-ла, кандыг-дааажылдыдем-биле кылырболзувусса, ажылдургенкуусеттингирболур. Ынчангашбокичээлде бис кылыгсозунунуелерин, сангаоскерлиринболгашдомаккакандыгкежигунбоопчоруурункатаптаар бис.

Ай, хунунбижидер.

А). Онаалгахыналдазы

- Онаалгавысхынаалынар: тывадыл ному, мергежилге 293, арын 110

2.Билиглернитодаргайлаары

-Амбослайдыларжекичээнгейлигкорунерем.

2. Катаптаашкын

1.айтырыглар-биле ажыл

- Моонмурнундакандыгчугаакезектеринооренгенийик бис, уруглар?

- Эрткенкичээлдечуудеп тема-биле таныжыпалдывыс?

- Кылыгсозучунуилередирил?

- Кандыгайтырыггахарыылаттынарыл?

- Кылыгсозудепчул?

- Кылыгсозудомакиштингекайычугаакезээ-биле холбажыпчоруурул?

- Кылыгсозучулергеоскерлирил?

Туннел:Таблицаныкоргузупсайгарар.

Чугаакезээ

Чунуилередирил

Харыылаарайтырыглары

Оскерлири

Кылыгсозу

Чувелернинкылдыныынилередир

Канчап тур? канчанган?

Канчаар?

Саннарга, уелерге  1. Быжыглаашкын

  1. Шулук-биле ажыл

- Амдараазындашулуктудыннаптаалынар. Николай Ооржакшулук « Эдилелдер» ( Тырттырыпкаанунбижилгезиндыннадыр)

Оовустуэргийкоор бис

Артык тудуучуве-даачок,

Огбелерденсалгапкелген

Амыдыралэдилели –

Хоорупалгантараавысты

Кончугшалыпшоннайкаапкаш,

Деспивискечелбип-челбип,

Дээрбелептыртыпаар бис.

Тараамтурдатодуг-ла мен,

Тандымтурдатандаш-ла мен.

Чочаккылып, каржанкылыр

Согааш, бала унелигэт.

Словарьлыгажыл:шоннаар – тарааныдугунденадыраоожумсоктаары. Челбип – дугу ангыланыпчоруйбааркылдыртарааны ору октаары. Тандаш – чоргаар. Каржан – шуутхоюгэвес, уурмектээнтараа.

- Шулуктекоор бис, тыртыпаар бис депкылыгсостерининсанынтодарадынар. ( Хойнун саны)

- Шулуктечуудепэдилелдерниндугайындачугаалаптурар-дыр? (Деспи, дээрбе, согааш, бала). Чуруктарнысамбыраартынгаазыпбелеткээр. Коргузер.

- Эр-хейлер!

- Кайычоннунэдилептурарэдилелдери-дир?

- Кымнынбажынында, боэдилелдербарыл?

- Эр-хейлер! Дыкахойуругларнынбажыннарында бар ышкажыл. Оларнынажыынкайы-хиребилиринернидараазындаайтырабээр мен. Амдараазындаажылчешилчиилинер.

2. Оюн «Лабиринт»

- Бооюннуойнаарда класс 3 болуккечарлыпалыр бис. Одуругбурузуангы-ангыаттарлыгболурсилер. Биргиодуругнунадыэрткенуе, ийигиодуругнунадыамгыуе, ушку одуругнунадыкелируе. Эрткенуедекылдыныгболупкаапкандепуткалыгболур. Амгыуедетураркылдыныгамболуптурардепуткалыгболур. Келируедетураркылдыныгам-дааболбаандепуткалыгболур. Болукбурузуботтарынынбалазынсогаажынгачедирер. Болуктенбиркижихалыпкелгеш, бодунунболуунунадынгакелгеш, биргисостерденийигисостераразындабодунунболуунунуезиндетурарсосчесогунчугашты маркер дузазы-биле шыяр. Шакынчалдыроскеэштеринерулаштыркылыр. Бооюнгадургенин база коор, эн-не кол чуулбодунунболуунунутказындатурарсостушынтывар. Ынчангашойнапэгелээлинер.

Хаптаархаптап тур хаптаан

Дээрбелеп тур дээрбелээндээрбелээр

Челбээнчелбиирчелбип тур

Дуктеп тур дуктээрдуктээн

Хоорганхооруп тур хоорар

- Тараасоктаарынынчурумункымбилирил?

3. Коргузуглугкино-фильм

- Амонукоргузуглуг кино-фильмденкорээлинер

- Тыва чоннундалганкылыпчиирхерекселдеринкамнап, шыгжаполарныканчааражыглаарынкелирсалгалдаргаартырарыбистин кол сорулгавысбоорындыгийикбе, уруглар

4. Сулашимчээшкин.

- Уругларшылайбергенбоорсилер, дыштаныпчоруургаэки. Шуптуоожумтурупкелгеш, сулашимчээшкинденкылыптаалынар

Арбай, тараасоктапчиир

Аажоккежээ, эрес мен

Бала, согааш – эдимбо

Бирээ, ийи, уш.

- Оожумолурупалынар

Сюжеттигчурук-биле ажыл

Самбырадачурукчекичээнгейинугландырар

- Бочуруккахамаарыштырдомактанчогаадыптаалынарам? (Каш уругнундомактарындыннааш, самбырагаадаандадомактысамбырагабижээш, бироореникчигесайгартыр).

( Оолтараасоктаполурар.) Бироореникчиденкыйгыргаш, кежигуннересайгартыр.

Туннел.Кылыгсозучувеады-биле холбажыпчоруурболгашдомактасоглекчибоопчоруур.

Болуктергеажыл: Моорей « Пантомима»

Одуругбурузунге карточка бар. Олкарточкадачангысчувеадыбердинген, чувелернинкылдыныынилередирсостернибижээш, чувеадынчугаалавайншимчээшкиннеринкоргузер. Дараазындаодуругларолчувеадынтывар.

1-ги болук: аът

2-ги болук: дилги

3-ку болук: чылан

Туннел:

Рефлекция.

Тест-билеажыл

Амбослайдыларжекичээнгейлигкоор.

  1. Кылыгсозудепчул?

А) чувелернинкылдыныынилередирчугаакезээ

Б) чувелернинкылдыныынчуглеайтырчугаакезээ

В) чувелерникоргузерчугаакезээ

2. Кылыгсозучунуилередирил?

А) чувелернинкылдыныын

Б) чувелерниндемдээн

В) чувелерникоргузер

3. Кылыгсозукандыгайтырыгларгахарыылаттынарыл?

А) кым? Чуу? кымнар? Чулер?

Б) канчанган? канчап тур? канчаар?

В) кандыг?

4. Кылыгсозукайычугаакезээ-биле холбажыпчоруурул?А) чувелернинкылдыныынилередирчугаакезээ

Б) чувеады

В) демдекады

5. Кылыгсозудомаккакандыгкежигунболупчоруурул?

А) соглекчи

Б) кол сос

Кичээлдин туннели:

- Бокичээлдечунубилипалдывыс?

- Чуудептеманыкатаптадывыс?

1. Сигналдыгкарточкалар-биле ажыл.

- Кылыгсозуушуелигбе? (кызыл)

- Кылыгсозучувелерниилередир (кок)

2. Демдектерсалыры

Бажынгаонаалга: МергежилгеарынОбщая информация

Номер материала: ДВ-484439

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Методика преподавания информатики в начальных классах»
Курс повышения квалификации «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста»
Курс повышения квалификации «Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Тайм-менеджмент - персональная эффективность преподавателя»
Курс профессиональной переподготовки «Организация инклюзивного обучения в сфере образования»
Курс повышения квалификации «Содержательные аспекты профессионального и личностного развития педагогических работников в рамках реализации профессионального стандарта»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
Курс повышения квалификации «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Организация рабочего времени учителя начальных классов с учетом требований ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего вида»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.