Инфоурок / Русский язык / Рабочие программы / Рабочая программа по родному языку для 11 класса

Рабочая программа по родному языку для 11 класса

Курсы профессиональной переподготовки
124 курса

Выдаем дипломы установленного образца

Заочное обучение - на сайте «Инфоурок»
(в дипломе форма обучения не указывается)

Начало обучения: 22 ноября
(набор групп каждую неделю)

Лицензия на образовательную деятельность
(№5201 выдана ООО «Инфоурок» 20.05.2016)


Скидка 50%

от 13 800  6 900 руб. / 300 часов

от 17 800  8 900 руб. / 600 часов

Выберите квалификацию, которая должна быть указана в Вашем дипломе:
... и ещё 87 других квалификаций, которые Вы можете получить

Получите наградные документы сразу с 38 конкурсов за один орг.взнос: Подробнее ->>

библиотека
материалов

Тыва Республиканың =өредилге болгаш эртем яамызы


Муниципалдыг ниити өөредилге чери Хову-Аксының ажык (ээлчеглиг) школазыШМК-ның хуралынга көрген. Директорнуң өөредилге Школа директорунуң

Протокол № ___ талазы-биле оралакчызы ____ дугаар дужаалы-биле

___” _________ 2015. чөпшээрээн. бадылаан.

_________/Ондар Г.О./ ____________/Монгуш М.Т./ ____________/Сундуй А.М./

___” _________ 2015.


Тыва дыл эртеминге

АЖЫЛЧЫН ПРОГРАММА

(неделяда 1 шак)


Класс: 11

Өөредилге номунуң автору ады, үндүрген чылы: А.К.. Ойдан-оол ,Б.К.Ондар, К.Б.Доржу, Е.М.Куулар. Тыва дыл. 10-11 класс. Кызыл: ТывН, 2007.

Программаның ады: А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии.“Тыва дыл болгаш харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы” деп ниити өөредилге черлериниң 5-11 класстарынга к\р\не стандарты база ==редилге программазы. Кызыл: НШХИ, 2008.


Ажылчын программаны тыва дыл болгаш

чогаал башкызы Донгак О.С. ажылдап кылган.
2015-2016 ==редилге чылы


Тайылбыр бижик


Тыва-дыл тыва нациянын дылы болур. Ында тыва улустун т=рээн дылын сайзырадып келген байлак дуржулгазы, мерген угааны, угаан-бодалынын чедиишкиннери м==ёнеттинген. Ол - тыва культураныё, улустуё аас чогаалыныё, литератураныё, театр уран ч\\л\н\ё болгаш уран ч\\лд\ё =ске-даа янзыларыныё, парлалганыё, эртемниё, ажыл-херек чорудулгазыныё, ==редилгениё болгаш кижизидилгениё дылы апарган. Ынчангаш тыва дылды ==редириниё программазы ундезин (базовая) деннелге Тыва Республиканын +=редилге яамызыныё «5-11 класстарга Программалар. Тыва дыл. Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы. Тыва аас чогаалы болгаш литература» деп номунга \ндезилеп делгереёгей кылдыр тургустунган.

Тыва школаларга, ==редилге черлеринге т=рээн дылды ==редири уругларныё угаан-медерелин сайзырадырынга, оларны эки м=з\-шынарга кижизидеринге х=й таарымчалыг аргаларлыг. Т=рээн дылын шиёгээдип алыры-==реникчилерге =ске эртемнерни билип албышаан, долгандыр турар амыдырал, бойдус билиглерин калбартып, улуг салгалдын дуржулгазын ажыглап билиринге чанчыктырар.


Тыва дылды ==редириниё сорулгалары, кылыр ажылдары.

Сорулгалары:

-==реникчилерге фонетика, лексика, с=с чогаадылгазы, грамматика (морфология, синтаксис), стилистикага тодаргай билиглерни бээр, алган билиглерин практика кырынга ажыглап билириниё мергежилдерин, чаёчылдарын хевирлээр;

-шын бижиириниё, бижик демдектерин шын салырыныё быжыг чаёчылдарын бээр;

-алган теориялыг билиглеринге даянып, программа негелделеринге д\\шт\р боттарыныё бодалдарын аас, бижимел харылзаалыг чугаага илередири;

-литературлуг дылдыё нормаларынга чаёчыктырар, с=с курлавырын байыдар, чугаазынын культуразын бедидер;

-ниитилел амыдыралынга тыва дылдыё ужур-дузазын, х=гж\лдезин, =ске дылдар аразында ээлеп турар туружун б=д\\н билиглер-биле таныштырар;

-т=рээн дылынга камныг, сонуургалдыг, хандыкшылдыг болурунга кижизидер;

-==реникчилерни номга, шын, медерелдиг, аянныг номчуурунга сундулуг болурунга кижизидер, боттары боданып ==рениринге чаёчыктырар;

-м=з\-шынар, эстетика, к\ш-ажыл талазы-биле кижизидилгеге б\р\н\-биле ажыглаар;

-харыысалгалыг болурунга, ==редилгениё, к\ш-ажылдыё сагылга-чурумунга кижизидер.

Бо сорулгаларны чедип алырда башкыныё ниити культурлуг деёнелин бедидери, дыл эртеми, методика, ниити педагогика, ИКТ, чаартылгалар талазы-биле белеткелин \рг\лч\ бедидери, бодунуё хулээлгезин харыысалгалыг, чогаадыкчы ёзу-биле к\\седири.

11-ги класска тыва дыл эртеминиё утказы болгаш тургузуу.

Школага тыва дыл эртемин (курузун) ооредиринин программазында фонетика, лексика, сос чогаадылгазы, грамматика (морфология, синтаксис) дугайында билиглерни, шын бижииринин, бижик демдектерин шын салырынын чанчылдарын, аас, бижимел чугаанын чанчылдарын, стилистика элементилерин, дыл дугайында чамдык билиглерин киирген.

Т=рээн дылдыё школа курузунда теориялыг билиглерин тыва дыл эртеминиё база амгы \еде дыл эртеминиё чедиишкиннерин барымдаалап тайылбырлаан.

Программа шуушкак принцип ёзугаар тургустунган. Чамдык берге, улуг темаларны (лексика, с=с чогаадылгазын) аёгы-аёгы класстарга чадаланчак ==редири к=рд\нген.

5-9 класстарга т=рээн дыл курузу 1-4 класстарга ==ренген ч\\лдериниё дорт уланчызы, системажытканы болур.

11 класска 10 класска ==ренгенин катаптааш, «Орфография - шын бижилге», «Синтаксис болгаш пунктуация», «С=з\глел» деп эгелерни ==ренир.


Тыва дыл эртемин ==редириниё кол угланыышкыны, негелделери.


Программаныё кол угланыышкыны - школага тыва дыл эртемин (курузун) ==редириниё программазында фонетика, лексика, с=с чогаадылгазы, грамматика (морфология,синтаксис) дугайында билиглер, шын бижиириниё болгаш бижик демдектерин шын салырыныё чаёчылдарын, аас болгаш бижимел чугааныё чаёчылдарын, стилистика элементилерин, дыл дугайында чамдык билиглерни киирген.

Т=рээн дылдыё школа курузунда теориялыг билиглерни (медээлерни) тыва дыл эртеминиё база амгы \еде дыл эртеминиё чедиишкиннерин барымдаалап тургускан.

Т=рээн дыл башкыларыныё ажылыныё кол уг-шии ==реникчилерни литературлуг дылдыё нормаларынга чаёчыктырар, оларныё чугаазын, боданыр аргаларын сайзырадыры болур. Программада ==редилге материалын быжыг шингээттирери-биле катаптаашкынче чугула кичээнгейни угландырган. Чылдыё эгезинде болгаш т=нч\з\нде ону чорударынга тускай шактар к=рд\нген турар ужурлуг.

Программанын кол негелдези – тыва дыл кичээлдеринге ==редилге болгаш кижизидилге ажылын чаёгыс аай харылзаалыг чорудары.

Дыл – кижилернин аразында харылзажырынын чугула чепсээ, т=рээн дылыныё байлак с=с курлавырлыын,оон амыдыралга ужур-дузалыын практика кырында к=рг\зери

+=реникчилерниё билиглерни быжыг, медерелдиг шиёгээдип алырын чедип алыры, т=рээн чугаазын сайзырадыры: чаа с=стерни, фразеологизмнерни, дылдыё уран чечен аргаларын шингээттирери, с=ст\ё утказын к=ж\р\п ажыглаарынга мергежидери, сеткил-сагышты, бодалды, минниишкинни илередир дылды чедимчелиг ажыглаарынга чаёчыктырары.

Практиктиг угланыышкынын к\штелдирери - шын бижилгениё чаёчылдарын чедип алыры, д\р\мнерни чижектер-биле бадыткап, ажыглап билири.

С=с-биле ажылче кичээнгейни салыры: с=стерни тема аайы-биле тускай лексиктиг б=л\ктерге чарары, олар-биле с=с каттыжыышкыннары, домактар тургузары, тывылган т==г\з\н сайгарары, янзы-б\р\ словарьлар-биле ажылдаары.

Чараштыр бижилгеже, с=стерниё, домактарныё грамматиктиг сайгарылгаларынче болгаш м=з\-шынар кижизидилгезинч кичээнгей салыры.

Тыва дыл кичээлдеринге ч\\л-б\р\ методиктиг аргаларны, к=рг\з\г материалдарын, техниктиг херекселдерни, аудио, видео, медиа, ИКТ-ни ажыглаары чугула. Орус, даштыкы, тыва чурукчуларныё сюжеттиг чуруктарын ажыглаары. С=с курлавырларын байыдар, аас болгаш бижимел чугаазын идепкейжидер, эстетиктиг кижизидилгезинче кичээнгейлиг болур. Методиктиг удуртулгалар, чаа дузаламчы, чаа технологиялар-биле ажылдаар. Чедиишкинниг ажылдыё бир барымдаазы - ==реникчиниё кадыкшылын, культуразын камгалаары, амыдыралга боду чогаадыкчы туруштуг болурун назы-харын, хууда онзагай талаларын барымдаалап кижизидери шынарлыг болур.

Хыналда ажылдарныё \нелели


Хыналда ажылдарнын с=з\глелдери амгы \ениё негелделеринге, амыдыралчы дуржулгага барымдаалаан кижизидикчи уткалыг болуру чугула. Олар уругларныё назы-харынга, ==ренген темаларынга, амыдыралчы чижектерге д\\шкек болуру албан. Хыналда ажылдарныё хевирлерин башкы ыяап-ла уругларныё билииниё, кадыкшылыныё, ==ренген темаларыныё аайы-биле таарыштыр шилип алыр.


Материал-техниктиг хандырылга к=рг\з\глери

+=редилге номнары, техниктиг херекселдер, таблицалар, схемалар ортумак (долу) ниити ==редилгениё сорулгаларын к\\седиринге чугула херектиг ==редилге-методиктиг комплексти тургузар. Материал-техниктиг хандырылга к=рг\з\глери санитар эпидемологтуг д\р\мнер болгаш нормаларга д\гж\п турар ужурлуг (СанПиН 2.4.2.1.178-02)

11-ги класска тыва дыл эртеминиё кол ==редир ч\\лдери

Программаның ады: Ажылчын программаны А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии оларның 2008 чылда парлатканы “Тыва дыл болгаш харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы” деп ниити өөредилге черлериниң 5-11 класстарынга к\р\не стандарты база ==редилге программазынга даянып бижээн.

Өөредилге номунуң автору ады, үндүрген чылы: А.К.. Ойдан-оол ,Б.К.Ондар, К.Б.Доржу, Е.М.Куулар. Тыва дыл. 10-11 класс. Кызыл: ТывН, 2007.

Немелде литература:


1. Доржу К.Б. Амгы тыва литературлуг дылга мергежилгелер чыындызы. Кызыл: ТывН/Ч, 2003.

2. Доржу М.Д. Бай-Тайгинский говор в системе диалектов тувинского языка. Кызыл: ТывН/Ч, 2002.

3. Кара-оол Л.С. Тыва дылдыё практикуму. Студентилерге ==редилге ному. Кызыл: ТывКУ, 2011.

4. Март-оол К.Б. 5-9 класстарга тыва дылды башкылаарыныё методиказы. Кызыл, 2002.

5. Сат Ш.Ч. Амгы тыва литературлуг дыл. Фонетика болгаш семасиология, фразеология, фонетика, морфология. Кызыл: ТывН/Ч, 6. Ойдан-оол А.К., Ооржак М.Ч., Ооржак С.-C.Т. Диктантылар чыындызы. 5-9 класстарга. Башкыларга дузаламчы.- Кызыл, 2003.

7. Ойдан-оол А.К., Тадар-оол С.К. Эдертиглер чыындызы. 5-9 класс. Башкыларга дузаламчы. –Кызыл, ТывН/Ч, 2004.

1980.

8. Салзынмаа Е.Б. Грамматиктиг сайгарылгалар чуруму. Кызыл: ТывКУ, 2004.

9. Сат Ш.Ч. Амгы тыва литературлуг дыл. Синтаксис. Кызыл: ТывН/Ч, 1983.

10. Сат Ш.Ч. Тыва диалектология. Кызыл: ТывН/Ч, 1987.

11. Сувандии Н.Д. Тыва дылдын практикумунга мергежилгелер чыындызы. Кызыл, 2003.

12. Тыва орфографияныё болгаш пунктуацияныё д\р\мнери. Кызыл: Республика типографиязы, 2001.


Словарьлар:


1. Бартан О.О. Тыва дылда эмнелге с=зл\г\. Кызыл: Рестипография, 2004.

2. Древнетюркский словарь. _ Л.: Наука, 1969.

3. Монгуш Д.А. Русско-тувинский словарь. _ М.: Русский язык, 1980.

4. Монгуш С.Ч., Ондар Н.А. Юридиктиг терминнерниё орус-тыва словары. Кызыл: ИПК «Эне с=з\», 1997.

5. Монгольско-русский словарь. _ М.: Улсын гадаад, Дотоодын Олон хэлний толь бичгийн хэвлэл, 1957.

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. _ М.: Русский язык, 1988.

7. Ондар Б.К. Краткий словарь гидронимов Тувы. _ Кызыл: ТН/Ч, 1995.

8. Ондар Б.К. Топонимический словарь Тувы. _ Кызыл: ТКИ, 2007.

9. Серенот С.К. Сарыг шажынныё тайылбырлыг словары. Кызыл: ИП Ооржак Р.К., 2010.

10. Серенот С.К. Буддизмни тайылбырлыг словары. Кызыл: ИП Ооржак Р.К., 2011.

11. Тыва дылдыё тайылбыр словары. Том 1. (А-Й). _ Новосибирск: Наука, 2003.

12. Тыва дылдыё тайылбыр словары. Том 1. (К). _ Новосибирск: Наука, 2004

13. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том 1 (А-Б). _ Новосибирск: Наука, 2002.

14. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том ІІ. (Д, Е, И, Й). _ Новосибирск: Наука, 2003.

15. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том ІІІ. (К, Л, М, О). _ Новосибирск: Наука, 2004

16. Тыва-орус словарь. _ М.: Сов. энциклопедия, 1968.

17. Хертек Я.Ш. Тувинско-русский фразеологический словарь. _ Кызыл: ТКИ, 1975

18. Хертек Я.Ш. Русско-тувинский фразеологический словарь. _ Кызыл, 1976

База ол ышкаш:


- тыва дыл кичээлдеринге тема аайы-биле белеткээн слайдылар;

- тыва дыл кичээлдеринге хереглээр плакаттар;

- аттыг болгаш сюжеттиг чуруктар;

- уругларныё билиин хынаарынга белеткээн тест ажылдар.


+=редилге чылында шактарныё хуваалдазы


Шактар саны:

Шупту – 34 шак; неделяда – 1 шак.

Грамматиктиг материалды ==редиринге – 24 шак;

Хыналда ажылдар – 3 шак;

Чугаа сайзырадылгазынга – 7 шак.Кичээлдин темазы

шагы
Кичээлдин чугула билиглери

Кичээлге ажыл хевири

Кичээлдиё хевири


Онаалга


Хуусаазы

11 «а»

11 «б»

1.

Киирилде кичээл. Тыва дылдыё амгы \еде сайзыралы.

1

Дыл болгаш ниитилел Тыва дылдын туружу. ниитилел х\лээлгелери.

С=з\глелдер-биле ажыл


Киирилде кичээл

Тыва дыл дугайында немелде материал чыыр.2.

3.

Орфография (шын бижилге). Шын бижилгениё берге таварылгалары

2

Шын бижилгениё д\р\мнери

Ном-биле, мергежилгелер-биле ажыл


Катаптаашкын

кичээли

Чогаадыкчы ажыл. «Д\р\мнер»
4.

5.

Тыва орфографияныё \ндезиннери.

2

Фонетиктиг принцип, чаёчылчаан принцип, фонетика-морфологтуг принцип

Ном-биле ажыл. Карточкалар-биле ажыл.

Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

М 31.

С=з\глел-биле ажыл.
6.

Дефистеп бижиир нарын с=стер

1

Дефистеп бижиир нарын с=стерниё б=л\ктери

Мергежилгелер-биле ажыл

Катаптаашкын кичээли

Чогаадыкчы диктант тургузар7.

Хыналда тест

1

Шын бижилгениё берге таварылгаларынга билиглерин системчидери.

Тест-биле ажыл

Билиг хынаарыныё кичээли

Шын бижилгениё д\р\мнерин катаптаар.8.

9.

Синтаксис болгаш пунктуация. С=с каттыжыышкыны.

2

Быжыг болгаш хостуг чагыржылгалыг с=с каттыжыышкыннары. Аттыг, кылыг с=ст\г, наречиелиг с.к.

Ном-биле ажыл.

С.к.-ныё сайгарылгазы.


Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

М 34

Тест10

Б=д\\н домак.

1

Чугула болгаш ийиги черге кежиг\ннер. Домактыё предикаттыг т=в\.

Ном-биле, мергежилгелер-биле ажыл


Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

М 36

Домактар сайгарылга

зы
11

12

Домактыё чугула болгаш ийиги черге кежиг\ннери

2

Билиглерин системчидери,билиглер-ниё четпестерин эдери

Ном-биле,

мергежилгелер-биле ажыл


Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

М 44

Тест

Домактар сайгарылга

зы13

Б=д\\н домактарныё янзылары

1

Билиглерин системчидер, четпестерин эдери

Мергежилгелер-биле ажыл тайылбыр диктант

Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

Чурук-биле ажыл.14


Нарынчыттынган домактар

1

Тускайлаашкын, киирилде с=стер, киирилде домактар, адалгалар

+=ренген ч\\лдерин катаптап быжыглаары

Быжыглаашкын кичээли

Бердинген домактарны нарынчыдар15

ЧСК. С=з\глелдер-биле ажыл

1

Билиглер хыналдазы, четпестерин эдери

+=ренген ч\\лдерин катаптап быжыглаары

Практиктиг кичээл

Чогаадыкчы ажыл: С=з\глел тургузар16

Нарын домак.

1

Чагырышкан болгаш чагырышпаан нарын домактар.

Домактыё синтаксистиг сайгарылгазы

Быжыглаашкын кичээли

Домактар сайгарылга

зы17

Чагырышкан нарын домак.

1

Тайылбыр домактарныё б=л\ктери

Домактар сайгарылгазы

Быжыглаашкын кичээли

Чогаадыкчы ажыл: Схемалар-биле домактар чогаадыр18

Нарын синтаксистиг конструкция

1

Нарын синтаксистиг конструкция

Схемалар-биле ажыл

Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

НСК-га схемалар кылыр19

Бот ажыл.

1

С=з\глелди хайгаарап, кол бодалды ылгаары

+=ренген ч\\лдерин катаптап, быжыглаары

Кичээл-практикум

Кыска чогаадыг бижиир20

+ске кижиниё чугаазын дамчыдар аргалар

1

Дорт чугаа, доора чугаа, авторнуё с=з\, цитата

+=ренген ч\\лдерин катаптап, быжыглаары

Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

Схемалар-биле ажыл21

Кичээл-практикум.+ске кижиниё чугаазын дамчыдар аргалар

1

Билиглерин системчидери

Цитата, дорт чугаага бижик деидектерин салыры.

Катаптаашкын кичээли

Чогаадыкчы ажыл: чечен чогаалдан цитаталар ушта бижиир22

Пунктуация.

1

Бижик демдектери

Д\р\мнер-биле ажыл


Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

М 9523

24

С=з\глел. С=з\глел дугайында билиг.

2

Текст. Тема, микротема. Микротекст. Дес-дараалашкак харылзаа. Чергелешкек харылзаа.

Ном-биле, с=з\глелдер-биле ажыл


Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

Д\р\м арын 241

С=з\глелдер-биле ажыл2526

Абзац.

2

С=з\глелде абзац. С=з\глелдиё тайылбыр кезээ.

С=з\глелдер-биле ажыл.

Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

Ар 243

С=з\глел-биле ажыл2728

Бижимел чугааныё янзылары

2

Тоожуушкун, чурумал, угаап боданыышкын. Тезис, ушта бижиири, конспект, реферат, аннотация, рецензия.

С=з\глелдер-биле ажыл.

Чаа ч\\л

==редириниё кичээли

Ар. 245, 247 д\р\мнер

М 101
29

ЧСК. Бижимел чугааныё янзылары.

1

Тоожуушкун, чурумал, угаап боданыышкын. Тезис, ушта бижиири, конспект, реферат, аннотация, рецензия.

Бижимел чугааныё янзы-б\р\ хевирлери-биле ажыл.

Кичээл-практикум

С=з\глелдер-биле ажыл30

ЧСК. Аннотация болгаш рецензия тургузары..

1

Аннотация. Рецензия.

Аннотация болгаш рецензия тургузары.

ЧСК

Чогаадыкчы ажыл: к=рген кинозунга рецензия бижиир31

32

Чугааныё стильдери.

2

Албан-херек бижиктери

Албан-херек бижиктериниё \легерлери-биле ажыл

Быжыглаашкын кичээли

Чарлал, билдирииш

кин бижиир33

ЧСК. Албан-херек бижиктерин тургузары.

1

Албан-херек бижиктери

Албан-херек бижиктериниё \легерлери-биле ажыл

ЧСК

Албан-херек бижиктери тургузар34

Хыналда ажыл

1

+=ренген ч\\л\н хынаары

+=ренген ч\\л\н хынаары

Хыналда ажыл кичээли

Катаптааш

кын
Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 22 ноября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru


Общая информация

Номер материала: ДВ-525152
Курсы профессиональной переподготовки
124 курса

Выдаем дипломы установленного образца

Заочное обучение - на сайте «Инфоурок»
(в дипломе форма обучения не указывается)

Начало обучения: 22 ноября
(набор групп каждую неделю)

Лицензия на образовательную деятельность
(№5201 выдана ООО «Инфоурок» 20.05.2016)


Скидка 50%

от 13 800  6 900 руб. / 300 часов

от 17 800  8 900 руб. / 600 часов

Выберите квалификацию, которая должна быть указана в Вашем дипломе:
... и ещё 87 других квалификаций, которые Вы можете получить

Похожие материалы

Получите наградные документы сразу с 38 конкурсов за один орг.взнос: Подробнее ->>