120324
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое Рабочие программыРабочие программы по адыг-лит с 5-11 класс

Рабочие программы по адыг-лит с 5-11 класс

библиотека
материалов


Ущызыгъэгъуаз

Мы рабочэ программэм изэхэгъэуцонк1э 1эубытып1э хъугъэх:

1. Щынджые гурыт еджап1эу №24-м 2015-2016-рэ еджэгъу илъэсым иегъэджэн план.

2. Блэгъожъ М., Индрысэ Р., Мамый М., Шъхьэлэхъо А., Шъаукъо А. Я 5-11-рэ классхэмэ апае адыгабзэмрэ литературэмрэк1э программ. Мыекъуапэ 2006.

3. Брэнт1э Щ., Жэнэ С., Хьак1эмыз М, Хьамырзэкъо Н. Адыгэ Литературэр. Илъэс пш1ык1уз еджап1эм ия 5-рэ класс пае . Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм итхылъ едзап1 2009.

4. Бахъукъо Е., Цуамыкъо Т. Литературэм реджэнхэу тхылъ. Илъэс пш1ык1уз джап1эм ия 6-рэ класс пае. Ящэнэрэ тедзэгъу. Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм итхылъ тедзап1 2000.

5. Къуныжъ М. Литературэм реджэнхэу тхылъ. Учебник-хрестоматие. Илъэс пш1ык1уз еджап1эм ия 7-рэ класс пае . Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм итхылъ тедзап1 2001.

6. Хъут Щ., Шэк1о М., Шъхьэлэхъо А. Адыгэ литературэм реджэнхэу тхылъ. Учебник-хрестоматите. Илъэс пш1ык1уз еджап1эм ия 8-рэ класс пае . Мыекъуапэ Адыгэ тхылъ тедзап1 2001.

7. Шъхьэлэхъо А. Адыгэ литературэр. Илъэс пш1ык1уз гурыт еджап1эм ия 9-рэ класс пае. Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм итхылъ тедзап1 2003.

8. Шъхьэлэхъо А., Хъот Хъ. Адыгэ литературэр. Я 10-рэ классым пае хрестоматие. Ят1онэрэ тедзэгъу. ГУРИПП «Адыгея» Майкоп-2005.

9. Щэш1э К., К1ык1 З. Адыгэ литературэр. Я 11-рэ классым пае хрестоматие Ят1онэрэ тедзэгъу. Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм итхылъ 2003.

Программэр зытегъэпсыхьагъэр к1элэеджак1охэр нэ1уасэ фэш1ыгъэнхэр тиреспуб-ликэ ык1и ткъош республикэм (Къэбэртэе-Щэрджэсым) иписательхэм ящы1эныгъэ ык1и ятворческэ гъогу; литературэм лъапсэ фэхъугъэм, ишапхъэхэм, ижанрэхэм.

Жэры1о 1оры1уатэм къыщегъэжьагъэу адыгэ тхак1охэм, усак1охэм ятхыгъэхэм адыгэ ц1ыф лъэпкъым итарихъ гъогу къырык1уагъэр, гушъхьэлэжьыгъэу лъэпкъым ылэ-жьыгъэр, нравственнэ-этическэ шапхъэу илъэсишъэ пчъагъэхэм лъэпкъым зэригъэпэшы-гъэр джырэ лъэхъанхэм къанэсэу к1элэеджак1охэм а1эк1эхьан амалыр къыделъытэ прог-раммэм игъэпсык1э (иструктурэ).

Адыгэ литературэр ш1ык1э-гъэпсык1ит1у и1эу еджап1эм щызэрагъаш1э: я 5-8-рэ классхэм – литературэ еджэным тетэу; я 9-11-рэ классхэм-тарихъ (историкэ)-литературнэ гъэпсык1эм тетэу. Мы ек1ол1ак1эм к1элэеджак1охэм нахь гуры1огъош1оу къафеш1ы ли-тературэм охътэ (эпохэ) зэфэшъхьафхэм ифэмэбжьымэхэу уахътэм къыхилъхьагъэхэр.Курсым елъытыгъэу, класс пэпчъ ек1ол1эк1э гъэнэфагъэ зыда1ыгъэу художествен-нэ произведениехэр к1элэеджак1охэм аджынхэу программэм къеты. Ащ дык1ыгъоу лите-ратурэм итеорие ехьыл1эгъэ ш1эныгъэхэри нахь къызэрык1охэу, гущы1эм пае, поэтичес-кэ жабзэу произведением и1эм лъыплъэшъунхэу, художественнэ шъошэ-гъэпсык1э зэфэ- шъхьафхэр къагъэунэфышъунхэу, къыщытыгъэх.

Я 5-8-рэ классхэм учебнэ материалэу зэрагъэш1энэу къытырэм к1элэеджак1охэм ублэп1э классхэм къыща1эк1эхьэгъэ ш1эныгъэхэм, къулайныгъэхэм хахъо фаш1ызэ лъы- к1отэнхэу ары литературнэ еджэным икурс пшъэрылъэу и1эр. Мы периодым к1элэегъа-джэм литературэм амалыш1оу къытыхэрэр къызфигъэфедэхэзэ п1уныгъэ-гъэсэныгъэ к1уач1эу произведениехэм ахэлъыр, егъэджэн процессыр зэхищэн амал къыреты програм-мэм. Гупшысэ-гурышэ лъапсэу, художественнэ ш1ык1э-гъэпсык1эу жэры1о 1ор1уатэм, литературнэ тхыгъэхэм ахэлъыр, адыгэ литературэр къэхъунымк1э, ылъэ теуцоу хахъо ыш1ызэ къылъык1отэнэу зэрэхъугъэм иш1эныгъэхэр а1эк1илъхьан фае к1элэегъаджэм.

Жэры1о 1ор1уатэм ык1и адыгэ литературэм ипроизведениехэу к1элэегъаджэм аритыщтхэм ныдэлъфыбзэмрэ адыгэ литературэмрэ ш1у аригъэлъэгъун фае. Мыщ амал зэфэшъхьафхэу к1элэегъаджэм къызфигъэфедэхэзэ п1уныгъэ-гъэсэныгъэмк1э пшъэрылъ-хэр ыгъэфедэнхэ ылъэк1ыщт.

Я 9-11-рэ классхэм адыгэ литературэр тарихъ зэк1элъык1ок1э гъэнэфагъэ хэлъэу зэрагъаш1э. Апшъэрэ классхэм гурыт къатым щагъотыгъэ ш1эныгъэхэрлитературэм ите-ориек1э нахь игъэк1отыгъэхэу ык1и нахь куухэу щызэрагъаш1эх. Программэм къыхиубы- тэхэрэ произведениехэм язэгъэш1энк1э, к1элэегъаджэм нахь къек1оу ылъытэу,ш1ык1э зэ-фэшъхьафхэр щигъэфедэнхэ ылъэк1ынэу амал къыреты программэм. Литературнэ урок- хэр зэхищэхэ зыхъук1э к1элэегъаджэм къыдилъытэнхэ фае непэрэ егъэджэн процессым (1офыгъом) к1элэеджак1ом ежь-ежьырэу къыгъотыным материал, иш1ош1 къыри1оты- к1ыным, иеплъык1э къытхышъуным нахь тегъэпсыхьагъэу зэрэфэгъэсэгъэн фаер.

Базиснэ учебнэ планык1эу гурыт еджап1эхэр зытехьагъэхэм адыгэ литературэм изэгъэш1энк1э къыритырэ сыхьат пчъагъэм телъытагъэу гъэпсыгъэ материалэу щызэра-гъэш1эщтыр апшъэрэ къатым обзорнэ зэгъэш1эным нахь тегъэпсыхьагъэу щыт. Еджа-п1эм исыхьатхэр (школьнэ компонентыр) къызыратык1э, к1элэегъаджэм ежь иеплъык1э- к1э нахь темэ хьылъэхэм язэгъэш1энк1э сыхьат пчъагъэм ахигъэхъожьын фитыныгъэ и1.

Адыгэ литературэм изэгъэш1энк1э я 5-11-рэ классхэм мыщ фэдиз сыхьат пчъагъэ атегощагъ:

Я 5-рэ кл.- сыхь.68-рэ, я 6-рэ кл.- сыхь.68-рэ, я 7-рэ кл.- сыхь. 34-рэ, я 8-рэ кл. –сыхь.34-рэ, я 9-рэ кл.-сыхь. 34-рэ, я 9-рэ кл.-сыхь.34-рэ, я 10-рэ кл.-сыхь.68-рэ, я11-рэ кл.-сыхь. 68-рэ. Зэк1эмк1и я 5-11-рэ классхэм адыгэ литературэм изэгъэш1эн пэ1охьэ сыхьат 374-рэ.

Программэм къытырэ литературнэ материалым иинагъэ-иц1ык1угъэ, икъиныгъэ-ипсынк1агъэ ялъытыгъэу сыхьат пчъагъэр тегощагъ. Ау мыщ дэжьым к1элэегъаджэм ежь иеплъык1эк1э (материалыр къызэрагуры1уагъэм елъытыгъэу) сыхьат пчъагъэхэу ателъы- тагъэхэм (темэм къыритырэ сыхьат пчъагъэм къемыхъоу) зэхъок1ыныгъэ афиш1ын ылъэ-к1ыщт.

К1элэегъаджэм ипшъэрылъ шъхьа1эхэм ащыщ художественнэ произведениехэр гу-щы1эм иискусствэу зэрэщытыр к1элэеджак1охэм къагуригъэ1оныр, ащ ныдэлъфыбзэмрэ адыгэ литературэмрэ ш1у аригъэлъэгъуныр. Ар к1элэеджак1охэм алъигъэ1эсышъуным фэш1 егъэджэн амал зэфэшъхьафхэр къызфигъэфедэхэзэ (гущы1эм пае, нетрадиционнэ шъуашэм ит урок зэхэщак1эхэр, внекласснэ мероприятиехэр) егъэджэн 1офыгъор (процес- сыр) ыгъэпсымэ нахьыш1у.

Программэм къыхиубытэрэ проиведениехэм язэгъэш1эн, к1элэегъаджэм игъоу зэ- рилъытэу, уцугъуищэу ыгъэпсын ылъэк1ыщт: апэрэ уцугъор – текстыр бгъу пстэумк1и зэхэфыгъэныр (еджэнхэм ык1и куоу зэрагъэш1эным пае); ят1онэрэ уцугъор – шъхьафи- тэу хэплъэнхэр (еджэнхэм ык1и тегущы1энхэм пае); ящэнэрэ уцугъор – ежь-ежьырэу зэрагъэш1эныр.

Апэрэ уцугъомк1э художественнэ текстым 1оф даш1э к1элэегъаджэм пэщэныгъэ адызэрихьэзэ к1элэеджак1охэм; ят1онэрэ уцугъомк1э – к1элэеджак1охэм ежь-ежьырыгъэ нахь хэлъэу, ау к1элэегъаджэм и1эпы1эгъу зыщагъэфедэрэ ч1ып1эхэри хэтэу агъэпсы я1офш1эн текстым изэхэфынк1э; ящэнэрэ уцугъомк1э – к1элэеджак1охэм ежь-ежьырэу агъэцак1эрэ 1ахьыр текстым 1оф даш1энымк1э нахь гъэлъэшыгъэу щыт адрэ уцугъохэм анахьи. Джа лъэныкъо пстэури къыдэлъытагъэ зыхъук1э литературэм изэгъэш1энк1э урокхэм гъэсэныгъэ-п1уныгъэ к1уач1эу к1элэегъаджэм ахилъхьэрэр нахь ш1огъэ ин хэ-лъэу хъущт.

Литературнэ произведениехэм эмоциональнэ- эстетическэ к1уач1эу ахэлъыр к1элэ-еджак1охэм алъы1эсынымк1э жабзэм ихэгъэхъонк1э 1офш1энэу агъэцэк1эщтхэм, езбырэу зэрагъэш1эщт произведениехэр, классым щак1урэм фэшъхьафэу зэджэщтхэмк1э зэдэгу-щы1эгъухэр (беседэхэр) зэхэщэгъэнхэм мэхьанышхо и1эу щыт. Программэм изэхэлъык1э-к1э (иструктурэк1э) ахэр класс пэпчъ илъэс еджэгъум ык1эк1э сыхьат пчъагъэу атефэ-щтыр ык1и зэджэщтхэр зыфэдэхэр къыщытыгъэх. Езбырэу зэрагъэш1эщтыр ык1и клас-сым щак1урэм фэшъхьафэу зэджэщтхэр к1элэегъаджэм ежь иеплъык1эк1э къыхихынэу фитыныгъэ и1.

Литературэм иурокхэр зэхищэхэ зыхъук1э к1элэегъаджэм и1офыш1эн нахь куу къаш1ыщт методическэ зэфэшъхьаф амалхэмрэ ш1ык1эхэмрэ. Джащ фэдэу, нэрылъэгъу 1эпы1эгъухэр игъэк1отыгъэу щагъэфедэнхэ фае.

Классым щак1ухэрэм фэшъхьафэу произведениехэм к1элэеджак1охэм 1оф адыри-гъэш1эным к1элэегъаджэм мэхьанышхо и1эу щыт. Мыщ к1элэеджак1охэм ядунэееплъы-к1э, ягулъытэ, яш1эныгъэхэр егъэбаих, егъэкуашэх; ежь-ежьырыгъэ хэлъэу 1оф аш1эным фегъасэх.

Нахь куоу литературэм к1элэеджак1охэр нэ1уасэ зыщыфэхъухэрэм ащыщых: фа-культативнэ занятиехэр, литературнэ кружокхэр, внекласснэ мероприятиехэр.

Жабзэм ихэгъэхъонк1э 1офш1энхэр литературэмк1и бзэмк1и зэпхыгъэу щытынхэ фае .

Я 5 – рэ класс

Адыгэ литературэр


Тхьэмафэм – сыхь. 2

Илъэс еджэгъум – сыхь. 68-рэ


п/п

Тема урока

Домашнее задание

Дата


1.

Тхылъ еджэным ш1уагъэу пылъыр : литературэр гущы1эм иискусствэу зэрэщытыр - ухэзыщэрэ ублап1.


Ш1эныгъэм фэгъэхьыгъэу гущы1эжъи 4-6 къызэрагъ.


2.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо символхэр – Гимныр, Быракъыр, Гербыр.


АР игимн езбырэу къызэра-гъэш1энэу.


3.

Пшысэу «Мышъэм ыкъо Шъау». Пэсэрэ адыгэ щы1а- к1эр, зэхэтык1эр; соц – нэ классхэм язэфыщытык1агъэр, банэу азфагу илъыгъэр пшысэм къызэригъэлъагъорэр.


н.9-15. Апэрэ пычыгъом къеджэнхэу, къа1отэжьы – нэу.


4.

Пшысэу «Мышъэм ыкъо Шъау». Классовэ банэм к1э- ухэу фэхъугъэу пшысэм къыгъэлъагъорэр, ащ имэхьан.

н.9-15. Гук1эгъум, ш1у-лъэгъум фэгъэхь. гущы1э –жъи 4-6 къызэр.; упч1эхэмэ яджэуапхэр къаратыжь.


5.

Пшысэу «Къуижъыемрэ Иныжъымрэ». 1ушыгъэм, ча- ныгъэм ак1уач1эу пшысэм къызэрэщытыгъэхэр.

н.16-23. Апэрэ пыч. къедж.; къа1от.; Къуижъые иобраз къатхыхьанэу.


6.

Пшысэу «Къуижъыемрэ Иныжъымрэ». Иныжъхэм яоб- раз хэр пшысэм къызэрэщытыгъэхэр. Ахэм язек1уак1,пщы- ныжьэу ахьырэр.


н.16-23. Пш. икъэ1отэжьын иплан къызэхагъэуцоныр, упч1эхэмэ ядж. къаратыжь.


7.

Пшысэу «Акъылыр зыщэфыгъэ л1ыр». Акъылым ык1уа-ч1э, имэхьанэ пшысэм къызэригъэлъагъорэр.


н.24-31. Апэрэ пыч. къедж., къа1отэжьынэу.


8.

Пшысэу «Акъылыр зыщэфыгъэ л1ыр». Лэжьэк1о ц1ы- фым изэхэш1ык1 зыфэдэр, мылъкум нахьи акъылым нахь уасэ зэрэфиш1ырэр.


Акъылым фэгъэхьыгъэ гущы1эжъи 4-6 къатхынэу.


9.

Пшысэу «Шэк1уит1умэ якъэбар». Пшысэм мэхьанэу и1эр. Ащ къыхэфэрэ образхэр.

н.39-47. Къеджэнхэу, къа- 1отэжьынэу; пшысэм иком- позиционнэ гъэпсык1э зэ- хафышъунэу.


10.

Пшысэу «Шэк1уит1умэ якъэбар». Лъэпкъ зек1уак1эр, къэ1отак1эр.

н.39-47. Пш. къызэра1от. иплан зэхагъэуцонэу; эпи-тетхэр къыхагъэщ.


11.

Пшысэу «Щэрэч». Пшысэм гурышэ-гупшысэ лъапсэу и1эр. Зэшищхэм яобразхэм зэфэдэныгъэу ык1и зэтек1ыны-гъэу ахэлъхэр.н.31-38. Къедж.,къа1отэжь., пш. зыфэдэ жанрэр къа1о- шъунэу.


12.

Пшысэу «Щэрэч». Щэрэч изек1уак1. Жъалымагъэр зэри- риумысырэр, жъалымыр зэригъэпщынэрэ ш1ык1эр.


н.31-38. Къа1от., упч1. ядж. къарат.; пш. зэрэтх. жабзэр агъэунэфышъунэу.


13.

Гущы1эжъхэр. Ахэр зыщыщхэр. Л1ыхъужъыныгъэм, ц1ыфыгъэ дэхагъэм, гук1эгъум… яхьыл1эгъэ гущы1эжъ- хэр.


н.49-51. Гущы1эжъи 4-5 къызэрагъэш1энэу.


14.

Гущы1эжъхэм щы1эныгъэмк1э мэхьанэу я1эр, ащ ч1ы – п1эу щаубытырэр.


н.49-51. Зэджэгъэ пшысэ- хэм ахэт гущы1эжъ. къых.


15.

Нэпэмык1 ц1ыф лъэпкъхэм ягущы1эжъхэмрэ адыгэ гущы- 1эжъхэмрэ.


Урыс гущы1эжъи 5 къа-тхынэу.


16.

Хырыхыхьэхэр. Ц1ыфым иакъыл, игулъытэ, исэнаущы-гъэ ушэтынымк1э хырыхыхьэхэр амалыш1у зэрэхъухэрэр.

н.51-52. Ч1эгъч1элъ мэхьа- нэ зи1э хырыхыхьи 3 къа- тхынэу.


17.

Хырыхыхьэжъхэмрэ ык1и адыгэ гущы1эжъхэмрэ.

н.54-56. Хырыхыхьажъхэм- рэ хырыхыхьак1эхэмрэ зэ-рагъэпшэнхэу.


18.

1уры1упчъэхэр зыщыщхэр ык1и ащ ямэхьан.

н.56-57. 1уры1упчъэ зырыз езбырэу къызэрагъаш1э.19.

1уры1упчъэмэ ш1уагъэу я1эр.


Упч1эмэ яджэуапхэр къыр.


20.

Пэрэныкъо Мурат. Пшысэ – поэмэу «Рыу, сибэщ!». Шъхьэхыныгъэр, жъалымагъэр поэмэм зэриумысырэр.

н.58-61. Къедж., къа1от.; стихыр зыфэдэм щыгъозэн- хэу.


21.

Пшысэ-поэмэу «Рыу, сибэщ!». Пшысэм мэхьэнэ шъхьа- 1эу зэфэныгъэм игупшысэ зэрэпхырыщыгъэр.


н.58-71. Ритмэр, рифмэр къагъэунэфышъунэу.


22.

Пшысэ-поэмэу «Рыу, сибэщ!». Геройхэу пшысэм хэтхэм яхарактеристик.

н.58-71. Образэу хэтхэр агощышъунхэу куп-купэу, ахэмэ хар-кэ къаратынэу.


23.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Пшысэ – поэмэу «Шэк1уищ». Л1ы- хъужъыныгъэм, ц1ыфыгъэ дэхагъэм пшысэ-поэмэр зэре- хьыл1агъэр.


н.72-85. Къедж., къа1от., апэрэ пыч. икъэ1от. план къызэхагъэуцонэу.


24.

Пшысэ- поэмэу «Шэк1уищ». Гупшысэ шъхьа1эу пхыры- рыщыгъэр.


н.72-85. Образхэр къатхы-хьанэу, зэпагъэуцушъунхэу.


25.

Пшысэ- поэмэу «Шэк1уищ». Пшысэм икомпозиционнэ гъэпсык1.


н. 72-85. Къедж., къа1от.; эпитетхэр пш. къыхагъэщ.


26.

Теуцожь Цыгъу. Усэу «Пщыщ». Ч1ыопсым исурэт, идэ-хагъэ усэм къызэригъэлъагъорэр, образнагъэу хэлъыр.


н.89-90. Усэр езбырэу къы-зэрагъэш1энэу. Пейзажыр.


27.

Теуцожь Цыгъу. Усэу «Стхъумбыл лъагэр». Гурышэ-гу-пшысэхэу усэм пкъырылъхэр.н.90-91. Усэм 1упк1эу къе- джэнхэу. Ч1ыопсым исурэт къатхыхьанэу.


28.

Хьаткъо Ахьмэд. Усэу «Къаштэ п1апэ». Усэм джэма - къэу хэ1ук1ырэр.

н.95-96. Усэм 1упк1эу къе- джэнхэу; гупшысэу ц1ы – фым ригъэш1ырэр агъэун.


29.

Хьаткъо Ахьмэд. Усэу «Гъатхэ». К1ымафэм тек1орэ к1уач1эу гъатхэм хэлъыр усэм къызэриушыхьатырэр.

н.96-99. Гъатхэм иуахътэ дунэе зэхъок1ыгъоу зэрэщы щытыр агъэунэфыныр.


30.

Хьаткъо Ахьмэд. Усэу «Сырий, ежь зиери сэры». Усэр къызтегущы1эрэр, къыри1отык1ырэр.

н.99-101. 1упк1эу къеджэн-хэу; иныгъэр, лъэшыгъэр, гушхуагъэр къызэригъэлъа- гъорэр агъэунэфынэу.


31.

К1эрэщэ Тембот. Рассказэу «Умыуцумэ, къиуцук1 у1у- к1эн. Рассказым гупшысэ шъхьа1эу пхырык1ырэр.

н.103-120. Къедж., къа1от.; гупшысэ шъхьа1эу пхыры-

щыгъэр агъэунэфынэу.


32.

К1эрэщэ Тембот. Рассказэу «Умыуцумэ, къиуцук1 у1у- к1эн». Ц1ыфыгъэ 1эдэбыр, лъытэныгъэр авторым къызэри- гъэлъагъорэр.


н.103-120. Къедж., къа1от.; герой шъхьа1эр къыхагъэ –щышъунэу.


33.

К1эрэщэ Тембот. Рассказэу «Умыуцумэ, къиуцук1 у1у -к1эн». Образхэр, ахэмэ язэфыщытык1.


н.103-120. Образхэмэ хар-кэ къаратыныр; упч1. ядж.


34.

К1эрэщэ Тембот. Рассказэу «Умыуцумэ, къиуцук1 у1у- к1эн». Рассказым сыкъызыфигъэущырэр.


Рассказым икомпозицион- нэ ш1ык1э – гъэпсык1.къа1.


35.

Цэй Ибрахьим. Усэу «Пшыз». Ч1ыопсым идэхагъэ, иба-игъэ усэм къызэригъэлъагъорэр.

н.122-123. 1упк1эу къедж. ; къушъхьэхэм, псыхъохэм ясурэтхэу къытхэрэр агъэу- нэфынэу, сурэт къаш1ын.


36.

Цэй Ибрахьим. Баснэу «Атакъэмрэ Чэткъуртэмрэ». Баснэр къызтегущы1эрэр.

н.124-127. 1упк1эу къедж., Атакъэмрэ Чэткъуртэмрэ яобразхэм хар – кэ къарат.


37.

Цэй Ибрахьим. Баснэу «Атакъэмрэ Чэткъуртэмрэ». Шэн-зек1ок1э дэгъухэу къыхафэхэрэр.

н.124-127. Къедж., къа1от.; куп – купэу шэн зек1уак1э-хэр къызэхафышъунхэу.


38.

Цэй Ибрахьим. Баснэу «Атакъэмрэ Чэткъуртэмрэ». Шъхьэщытхъужьыр зэрэмытэрэзыр Атакъэм иобразк1э къызэрэгъэлъэгъуагъэр.


н.124-127. Упч1эхэмэ ядж. къырат.; Атакъэмрэ Чэт – къуртэмрэ сурэтэу къаш1.


39.

Пэрэныкъо Мурат. Баснэу «Нэйпсый». Нэшх- псышхы- гъэр баснэм къызэригъэлъагъорэр.


н.129-132. 1упк1эу къедж., къа1отэжьынэу.

40.

Пэрэныкъо Мурат. Баснэу «Нэйпсый». Хьэкъэрэжъ къе- хъул1агъэр баснэм къызэригъэлъагъорэр.

н.129-132. Ц1ыфым ишэн зыфэдэр къызэригъэлъагъо-рэр.


41.

Лъэустэн Юсыф. Романэу «Къушъхьэр къэнэфы» зы- фи1орэм щыщ пычыгъоу «Пыим ебэных». Заом итхьамы- к1агъо адыгэ чылэм къызэрысырэр къызэригъэлъагъорэр тхак1ом.


н.141-157. Къедж., къа1от.; зэпыщыт к1уач1эхэу къы-гъэлъагъохэрэр агъэунэф.


42.

Лъэустэн Юсыф. «Пыим ебэных». Фашист техак1охэм банэу араш1ыл1агъэм сабыйхэри зэрэхэлажьэхэрэр къызэ-ригъэлъагъорэп.


н.141-157. Образхэр къа- тхыхьанхэу.


43.

Лъэустэн Юсыф. «Пыим ебэных». Зэпыщыт к1уач1эхэу пычыгъом къыщытыгъэхэр.


н.141-157. Къедж., къа1от.; упч1. яджэуапхэр къырат.


44.

Лъэустэн Юсыф. «Аслъан». Образхэр, ахэмэ язек1уак1, язэфыщытык1.

н.133-139.Къа1от.; жъалы-магъэр къызэрэщытыгъэр агъэунэфынэу.


45.

Лъэустэн Юсыф. «Аслъан». Ц1ыфыгъэ шэн – хэбзэ зе – к1уак1эхэу укъуагъэ хъугъэхэу къыгъэлъагъохэрэр.

н.133-139.Ц1ыфыр къэзгъэ- дэхэрэ шэн – зек1уак1эхэмэ къатегущы1энхэу.


46.

Кэстэнэ Дмитрий. Рассказэу «Орэд». Орэдым ык1уач1. Ц1ыфым ищы1эныгъэ орэдым ч1ып1эу щиубытырэр.


н.159-166. Къедж., къа1отэ- жьынэу.


47.

Кэстэнэ Дмитрий. Рассказэу «Орэд». Лахъу зыфэдэ ц1ы фыр, ар ц1эры1о зыш1ыгъэр.

н.159-166. Зы адыгэ орэ - дыжъ къытегущы1эшъунэу; упч1эмэ яджэуапхэр къар.


48.

Еутых Аскэр. Усэу «Налбый». Гук1эгъум, гуфэбэны - гъэм ак1уач1э усэм къызэригъэлъагъорэр.

н.168-171. 1упк1эу къедж., къа1отэжь.; образ шъхьа1эм изек1уак1э агъэунэфыныр.


49.

Еутых Аскэр. Усэу «Налбый». Псэушъхьэм зэхаш1и, зэ- хэш1ык1и зэри1эр усэм къызэригъэлъагъорэр.

н.168-171. Упч1эмэ яджэ- уапхэр къырат.; шым ису- рэт къаш1ынэу.


50.

Андрыхъое Хъусен. Усэу «Бжыхьэ». Бжыхьэм ишэн- нэшанэхэу усэм къыгъэлъагъохэрэр.


н.174-175. Усэр езбырэу къызэрагъэш1энэу.


51.

Андрыхъое Хъусен. Усэу «Шъхьэхынэм ипыир къэсыгъ». Усэм ыумысырэр, ар зэриш1ырэ ш1ык1эр.

н.175-176. 1упк1эу къедж.; гупшысэу пхырыщыгъэр агъэнэфэнэу.


52.

Андрыхъое Хъусен. Усэу «Пц1эшхъо ц1ык1у». Пц1аш -хъом итеплъ, иш1ык1э – гъэпсык1эхэр усэм къызэригъэлъа гъорэр.

н.176-177. Усэм 1упк1эу къеджэнхэу; упч1эмэ ядж. къыратыжьынхэу.


53.

Яхъул1э Сэфэр. Усэу «Сихэку к1ас». Ч1ыопсым идэхагъэ тхак1ом усэм къызэрэщигъэлъагъорэр.

н.178-179. 1упк1эу къедж., ячылэ ш1улъэгъоу фыря1эр къыра1отык1ышъунэу.


54.

Жэнэ Къырымыз. Усэу «Хэбзэ дахэу тэ ти1эр джащ фэд». Ц1ыфыгъэ дэхагъэм ишапхъэхэр усэм къызэрэщыты- гъэхэр».

н.180-181. Усэр езбырэу къызэрагъэш1энэу. Лъэпкъ шэн хабзэхэу къыщыгъэ- лъэгъуагъэхэр агъэунэф.


55.

Жэнэ Къырымыз. Усэу «Синыбджэгъу». Усэр къызтегу - щы1эрэр, гупшысэ шъхьа1эу пхырыщыгъэр.

н181-183.1упк1эу усэм къе- джэнхэу; упч1эмэ яджэуап- хэр къаратыжьынэу.


56.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Усэу «Сихэку – сигухэк1, сигуш1уа- гъу». Усэм гупшысэ шъхьа1эу пхырыщыгъэр.

н.183-1851упк1эу усэм къе- джэнхэу; яхэку зэралъэгъу-рэр сурэтэу къаш1ынэу.


57.

1эшъынэ Хьазрэт. Рассказэу «Кушъэ орэд». Рассказым къы1этырэ темэр, гупшысэ шъхьа1эу пхырыщыгъэр.


н.186-190. Къедж., къа1отэ- жьынэу.


58.

1эшъынэ Хьазрэт. Рассказэу «Кушъэ орэд». 1офш1э- ным, ш1уш1эным ц1ыфыр зэригъэдахэрэр, ащ гухахъо зэ- рэхигъуатэрэр.

н.186-190.Упч1эмэ яджэуап хэр къаратыжьынэу; янэ – ятэхэм зэра1эпы1эхэрэр къа 1отэнэу.


59.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Усэу «Уищытхъу с1отэщт». Хэ- гъэгумрэ ятемэ усэм къызэригъэлъагъорэр.

н.191-193. 1упк1эу къедж., усак1ом ипшъэр. ылъыт. агъ.


60.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Усэу «Хырыхыхь». Гулъытэ ча - ным, ш1эныгъэм, бзэш1уагъэм афэгъэхьыгъэ гурышэ – гу- пшысэу усэм пкъырылъыр.


н.193-194.1упк1эу къеджэн-хэу; ясабыигъо джэгук1эхэ-мэ къатегущы1энхэу.


61.

Бэрэтэрэ Хьамид. Усэу «Синыдэлъфыбз». Ныдэлъфы-бзэм ык1уач1э усэм къызэригъэлъагъорэр.

н.195-196.Усэр езбырэу зэ- рагъэш1энэу; лъэпкъым ищы1эныгъ., икъэухъумэн- к1э ныдэлъфыбзэм мэхьа - нэу и1эр.


62.

Бэрэтэрэ Хьамид. Усэу «Сэра мысэр?». Экологием яхьыл1эгъэ гупшысэу усэм хэлъыр.

н.197-198.1упк1эу усэм къе джэнхэу; ч1ыопсым фыщы- тык1эу фыря1эн фаер.


63.

Кощбэе Пщымаф. Рассказэу «Хъырбыдз пасэхэр». Ныб джэгъуныгъэм итемэу рассказым пхырыщыгъэр.

н.199-210. Къедж., къа1от.; ныбджэгъуныгъэм еплъы – к1эу фыря1эр къыра1оты – к1ынэу.


64.

Кощбэе Пщымаф. Рассказэу «Хъырбыдз пасэхэр». Хэ-

укъоныгъэм, умысыныгъэм яхьыл1эгъэ гупшысэу расска-

зым пкъырылъыр.


н.199-210Упч1эмэ ядж. къа- ратыжьынэу; хэукъоныгъэр бгъэтэрэз. Зэрэфаер агъэун.


65.

Теуцожь Хьабиб. Рассказэу «Шыкуау». Ц1ыфыгъэр, шэн- зек1ок1э дахэр рассказым къызэрэщигъэлъагъорэр.

н.211-216. Къедж., къа1от.; Нафсэтрэ Муратрэ къатегу-щы1энхэу.


66.

Теуцожь Хьабиб. Рассказэу «Шыкуау». Ц1ыфыгъэр, шэн- зек1ок1э дахэр рассказым къызэрэщигъэлъагъорэр.

н.211-216. Къедж., къа1от.; Нафсэтрэ Муратрэ къатегу-щы1энхэу.


67.

Къуикъо Шыхьамбый. Усэу «Ичъыг жьау зымыш1эжь- рэр зырыз». Экологиер. Хы1эрыш1ыр.

н.217-220. 1упк1эу къеджэн –хэу; ц1ыфымрэ ч1ыопсым рэ язэфыщытык1э къа1от.


68.

Зэфэхьысыжь урок. Бесед : «Адыгэ литературэм укъы- зыфигъэущырэр, узыфип1урэр.

Я 6 – рэ класс

Литературэр

Тхьэмафэм – сыхь.2

Илъэс еджэгъум – сыхь. 68-рэ


п/п

Что пройдено на уроке


Домашнее задание

1.


Литературэр-художественнэ ш1ык1э амалхэмк1э щы1ак1эр

къэзгъэлъэгъорэ тхылъ тхыгъ-ухэзыщэрэ ублап1.

Тхыгъэр къа1отэжьы. Гъэп- сэфыгъо уахътэм зэджэгъэ тхылъхэмэ къатегущэ1эх.

2.


Ц1ыфым ищы1эныгъэ тхылъым, литературэм ч1ып1эу щиу-

убытырэр.


Темэмк1э яш1ош1хэр къы-ра1отык1ы.

3.

Литературэмрэ фольклорымрэ.

Зы пшысэми, таурыхъыжъ-ми къа1отэнэу.

4.

Адыгэ 1оры1уатэр. «Саусырыкъу». Саусырыкъо иобраз мэхьа-

нэу и1эр ык1и адыгэ литературэм ч1ып1эу щиубытырэр.

н.3-8. Саусырыкъо ил1ыблэ

нагъэк1э тек1оныгъэр къы- зэрэдихыгъэр.

5.


«Саусэрыкъорэ Иныжъымрэ».Саусэрыкъо нартхэмэ зэрафэгу-

мэк1ырэр. Изек1уак1.

н.8-17. 1упк1эу къеджэнхэу, мифологием инэшанэхэр эпосым къыхагъэщыныр.

6.

«Саусырыкъорэ Иныжъымрэ». Нарт эпосыр адыгэ 1ор1уатэм

ижанрэмэ зэу ащыщ. Жабзэу зэрэзэхэлъыр.


н.8-17. Къа1отэжь.; упч1. ядж.

7.

«Лъэпшъ къехъул1агъэр». Герой шъхьа1ым и1эпэ1эсэныгъ.

Пщыхэмэ язек1уак1.

Лъэпшъ игъук1э 1эзагъэ нартхэмэ щытхъу къызэра- фихьырэр.

8.«Лъэпшъ къехъул1агъэр». Гупшысэ шъхьа1эу къэбарым пхы-

рык1ырэр, зэхаш1эу тигъэш1ырэр.

Лъэпшъырэ пщыхэмрэ яоб- разхэм характеристикэ къа- ратынэу. Упч1эмэ яджэуап- хэр къаратыжьы.

9.

Пшысэу «Зэныбджэгъуищ». Къызтегущы1эрэр, укъызфигъэ-

ущырэр.


Къедж., къа1от. Гупшысэ шъхьа1эр къыхагъэщынэу.

10.

Литературнэ пшысэхэр. Хьаткъо Ахьмэд. Пшысэ-поэмэу «Чэ-

тыужъ хьаджэ ефэнд зызэриш1ыгъэр».


н.18-24. 1упк1эу къеджэн- хэу, къа1отэжьынэу.

11.

Хьаткъо Ахьмэд. Пшысэ - поэмэу «Чэтыужъ хьаджэ ефэнд зы-

зэриш1ыгъэр». Образхэр. Лъабжъэкъо Пак1э ихарактеристик.

н.18-24. Къедж., диалогыр аш1эн., поэмэм ижэбзэ гъэ- псык1э агъэунэфынэу.

12.

Цэй Ибрахьим. Пшысэ-поэмэу «Тхьак1умк1ыхьэм ихьадэ1ус». Темэр, идеер, гушысэу пхырык1ырэр.

н.25-32. Образхэм яхаракте- ристик. Ным игук1эгъу, изек1уак1.

13.

Цэй Ибрахьим. Пшысэ-поэмэу «Тхьак1умк1ыхьэм ихьадэ1ус». Поэмэм ижэбзэ гъэпсык1, иусэ зэхэлъык1.

н.32-43.Шэн-зек1уак1эу къыгъэ- лъагъохэрэр , упч1. яджэуапхэр.

14.

Адыгэ литературэр. К1эрэщэ Тембот. «Хьатх Мыхьамэтрэ Ан-

цокъорэ». Лъэпкъ шэн-зек1уак1эхэу хэтлъагъохэрэр.

н.44-58. Адыгэ зек1ол1 шы- умрэ шымрэ ятеплъэрэ ягъэпсык1эрэ.

15.

К1эрэщэ Тембот. «Хьатх Мыхьамэтрэ Анцокъорэ». Ацокъо иц1ыф гъэпсык1, изек1уак1.

н.44-58. Мосэ ик1одык1э къызэра1отэщт планыр къы зэхагъэуцо.

16.

К1эрэщэ Тембот. «Хьатх Мыхьамэтрэ Анцокъорэ». Адыгэхэм-

рэ урысхэмрэ язэкъошыныгъэ къызэригъэлъагъорэр.


н.44-58. Адыгэхэр мамыр лъэпкъэу зэрэщытыр къы- зэригъэлъагъ. Упч1. ядж.

17.

К1эрэщэ Тембот. Рассказэу «Бзыумэ яорэд». Рассказым темэу къы1этырэр. Бзыухэр, мэзыр къызэригъэлъагъохэрэр.

Ч1ыопсым идэхагъэ, ибаи- гъэ рассказым къызэрэщы- тыгъэр. Упч1эмэ яджэуап.

18.

К1эрэщэ Тембот. «Бысым к1алэр». Ц1ыфыгъэм ык1уач1э къы-

зэригъэлъагъорэр.

Къедж.; ук1эгъум фэгъэ-хьыгъэ гущы1эжъи 3-4 къа- тхынэу.


19.

Пэрэныкъо Мурат. Усэу «Шы лъэмакъэ къэ1у». Усэм къэралы-

гъо гъунапкъэм икъэухъумэн къызэригъэлъагъорэр.


н.60-64. 1упк1эу къеджэн- хэу; патриотическэ п1уны- гъэу усэм хэлъыр къыхагъэ- щынэу.

20.

Кэстэнэ Дмитрий. «Мосэ иныбжьык1эгъу». Щы1эк1э псэук1эу

я 20-рэ л1. адыгэхэмэ я1агъэр къызэригъэлъагъорэр.

н.64-98. Къеждэнхэу, къа1о- тэжьынэу. Темэу къы1эты- рэр къагъэнэфэнэу.


21.

Кэстэнэ Дмитрий. «Мосэ иныбжьык1эгъу». Герой шъхьа1эм

иобраз къызэрэтытыгъэр.


н.64-98. Мосэ итеплъэрэ изек1ук1эрэ хар – кэ къыр. Упч1. ядж. къыратыжьынх.

22.

Кэстэнэ Дмитрий. «Мосэ иныбжьык1эгъу». Революционнэ гуп-

шысэр зэрэпхырыщыгъэр.

н.64-98. Текстыр зэрэпсаоу къа1отэжьыныр. Мосэ ису- рэт къаш1ыныр.

23.

Кэстэнэ Дмитрий. Рассказэу «Ныхэр». Рассказым лъэхъанэу

къыгъэлъагъорэр. Образхэр, ахэмэ язэфыщытык1.


н.99-116.Къедж. Заом ц1ыф.

тхьамык1агъоу къаф. къыз. .

24.

Кэстэнэ Дмитрий. Рассказэу «Ныхэр». Гук1эгъуныгъэм, ц1ы-

фыгъэм, зэкъошыныгъэм ятемэ рассказым зэрэпхырыщыгъэр.

н.99-116. Ныхэмэ яобразхэр къатхыхьанхэу. Упч1эмэ яджэуапхэр.

25.

Ж/И. Худ-нэ произведениехэу зэджагъэхэм герой шъхьа1хэм-

рэ гуадзэхэмрэ къыхагъэщышъунхэр.


Еутых А. ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу.

26.

Еутых Аскэр. «Хьанашхъорэ Муратрэ». Сабый шэн-нэшанэхэ-

мэ якъэгъэлъэгъон произведением ч1ып1эу щиубытырэр.

н.116-154. Ц1ыф зэфыщы- тык1э - зек1уак1эхэр пы- чыгъом къызэрэщыгъэлъэ- гъуагъэхэр къа1отэнэу.

27.

Еутых Аскэр. «Хьанашхъорэ Муратрэ». Елмызэ хьаджэр, Те-

хьак1. Ахэр зыфэдэ ц1ыфхэр. Муратэ ахэмэ зэратеш1ык1ыгъа-

гъэр.

н.116-154. Муратэ пытагъэу хэлъымк1э Яхьем и1оф зэрэ лъигъэк1уатэрэр къызэригъ.

28.

Еутых Аскэр. «Хьанашхъорэ Муратрэ». Лъэпкъ шэн-зэхэтык1э хабзэхэу къыщыгъэлъэгъуагъэхэр.


н. 116-154. Къа1от.,шэн-зэх. къыхагъ., къызэхафых.

29.

Яхъул1э Сэфэр. Усэу «Ч1ылъэ бгъуипл1ымэ». Ч1ыопсым игъэ-

псык1э-ш1ык1эхэу, итеплъэу, изек1уак1эхэу усэм къыгъэлъагъо- хэрэр.


1упк1эу къедж., ч1ыопсым итеплъэ къатхыхьанэу.

30.

Яхъул1э Сэфэр. Усэу «Ч1ылъэ бгъуипл1ымэ». Усэм зэхэш1э

к1уач1эу хэлъыр.


1упк1эу къеджэнхэу, упч1э- мэ ядж. къаратыжьынэу.


31.

Жэнэ Къырымыз. Повестэу «Андрыхъое Хъусен» зыфи1орэм

къыхэхыгъэ пычыгъоу «Щы1эныгъэм ыгупчэ итыгъ». Темэр, лъэхъанэр. Гупшысэ шъхьа1эу пхырыщыгъэр.н. 154-162-р, апэрэ пычыгъом къеджэнхэу, къа1от.

32.Жэнэ Къырымыз. Пычыгъоу «Щы1эныгъэм ыгупчэ итыгъ».

Л1ыхъужъыныгъэм, ц1ыфыгъэшхом игупшысэхэу къыгъэлъа- гъохэрэр.


н. 154-162-р, къызэра1от. иплан къатх., упч1. ядж.

33.

Жэнэ Къырымыз. Пычыгъоу «Щы1эныгъэм ыгупчэ итыгъ».

Л1ыхъужъым (Хъусенэ) иобраз къызэригъэлъагъорэр. Непэрэ мафэхэм патриотизмэм щы1эныгъэм ч1ып1эу щыри1эр.


Андрыхъое Хъ.иобраз хар-кэ къырат., зы-щыфэхыгъэ ч1ып1эр сурэт къаш1ынэу.

34.

Жэнэ Къырымыз. Усэу «Ц1ыфыр зык1ыщы1эр». Усэм темэу

къы1атырэр, гупшысэ шъхьа1эу пхырык1ырэр.

н. 163-р.Усэр езб. къыз.

Упч1. ядж. къыратыжь.

35.

Бесед: «Ц1ыфыр зыгъэдэхэрэ ык1и зыгъэпыутрэ шэн-хабзэхэр.Темэм ехьыл1. Гущы-

1эжъи 3-4 къатхынэу.

36.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Поэмэу «Чъэрэ нэфын». Поэмэм лъэхъанэ

къыгъэлъагъорэр. Хьярымрэ къинымрэ щы1эныгъэм зэголъэу зэ-

рэщытыр поэмэм къызэригъэлъагъорэр.


н.164-167-р. 1упк1.

къедж., къа1отэжь.

37.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Поэмэу «Чъэрэ нэфын».Л1ыхъужъыныгъэу,

ц1ыфыгъэу герой шъхьа1эм зэрихьэрэр. Ащ мэхьанэ купсэу к1о-

ц1ылъыр.


н.164-167-р. Герой

шъхьа1. Хар-кэ къыратышъунэу.

38.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Поэмэу «Чъэрэ нэфын». Джэмакъэу поэмэм къыхэ1ук1ырэр, тыкъызфигъэущырэр.


н.164-167-р. Къедж.,

къа1от.; упч1. ядж. къаратыжьынэу.

39.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Романэу «Илъэс фыртынэхэр» зыфи1орэм

рэм щыщ пычыгъоу «Партизанхэр сакъых». Пычыгъом къыгъэ- лъэгъорэ лъэхъаныр. Нэмыц фашистхэм гъусэ афэхъугъэ нэпэн- чъэхэм яжъалымагъэ зек1уак1эхэр.


н. 172-205-р. Къедж.,

къа1от. Къумал. яобраз л1ыхъужъ. арагъапш.

къахыхьанхэу.

40.

Мэщбэш1э Исхьакъ. «Партизанхэр сакъых». Ятэрэ ыкъорэ язе- к1уак1.

н.172-205-р. Хьадж-

мосэрэ Къэсэйрэ хар-

кэ къаратынэу.

41.

Мэщбэш1э Исхьакъ. «Партизанхэр сакъых». Партизанхэм ял1ы-

ял1ыхъужъыгъэ, яц1ыфыгъэ ин пычыгъом къызэригъэлъагъорэр.


н. 172-205р. Жэк1а-

гъомрэ Хьатамэрэ

яц1ыфыгъ, ял1ыхъ.

42.

Мэщбэш1э Исхьакъ. «Партизанхэр сакъых». Пычыгъом компо-зиционнэ гъэпсык1эу и1эр.

н.172-205-р. Къедж.,

къа1от.; къэтхыхьан. (описаниер) къыхагъ.

43.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Усэу «Ныдэлъфыбз». Усэр зэхьыл1агъэр, идее шъхьа1эу хэлъыр.


н. 206-207-р. Усэр езб. зэрэгъэш1энэу.

44.

Ж/И. Произведениеу ак1ухэрэм якомпозиционнэ гъэпсык1эрэ жабзэу зэрэтхыгъэхэмрэ къагъэнэфэн алъэк1ыныр.


Худ. произв.(ежьх.

зыф.) къызэх.

45.

1эшъынэ Хьазрэт. «Мыжъом дэк1оягъэр». Темэр, идеер, гуп-

шысэ шъхьа1эр.


Къедж., къа1от.

Упч1эмэ ядж.

46.

Бэрэтэрэ Хьамид. Усэу «Л1ыжъымрэ ыкъорэ». Шъхьахынагъэр, мыпсэу-мылэжьэныгъэр усэм къызэригъэлъагъорэр.

н.208-210-р. 1упк1.

къедж., шэн дэйх. дэгъух.зэрагъэпш.

47.

Бэрэтэрэ Хьамид. Усэу «Л1ыжъымрэ ыкъорэ». Ц1ыфым ы1э-

шъхьит1ук1э къылэжьрэм уасэ зэрэфиш1ырэр усэм къызэригъэ- лъагъорэр.


н.208-210-р. Ным изе-

к1уак1э къа1от.,1офш1. щы1эныгъ. ылъапсэу зэрэщытыр къа1.

48.49.

Бэрэтэрэ Хьамид. Усэу «Л1ыжъымрэ ыкъорэ». Ц1ыфым ежь

къымылэжьыгъэм уасэ зэрэфимыш1ырэр.


Бэрэтэрэ Хьамид. Усэу «Лакъщыкъо имыжъосын». Гупшысэ

купк1эу пхырыщыгъэр.


н.208-210-р. К1алэм

иакъыл къызгъак1орэр.


н.211-213-р. Образх.,

ахэмэ язэфыщытык1.

50.

Пэрэныкъо Мурат.Усэу «Шы лъэмакъэ къэ1у».Къэралыгъо гъу-

напкъэм икъэухъумэн имэхьанэ усэм къызэрэщыгъэлъэгъуагъэр.

н.60-63-р. 1упк1.усэм

къедж. яхэгъэгу ш1улъ.

фыр.къыра1отык1.

51.

Пэрэныкъо Мурат. Усэу «Шы лъэмакъэ къэ1у». Патриотическэ п1уныгъэу усэм хэлъыр.

н.60-63-р. Усэм щыщ

пыч. езб. къызэр.

52.

Цуекъо Юныс. «Къэшъуак1ом икъам». Темэр, идеер, гупшыс шъхьа1эр.


1упк1. къедж., упч1.

ядж. къырат.


54.


Кощбэе Пщымаф. Рассказэу «Былымгъотмэ яатэкъэжъ». Непэрэ мафэм димыштэжьырэ шэнхэу рассказым къыщыгъэлъэгъуагъэ- хэр.Лъэпкъ шэнхэу къэты-

гъэхэм еплъык1эу фыр.

55.

Кощбэе Пщымаф. Рассказэу «Былымгъотмэ яатэкъэжъ». Непэ-

рэ нысэщэ-джэгумрэ ижъырэ адыгэ джэгумрэ зэфэдэныгъэу

ык1и зэтек1ыныгъэу я1эхэр.


Лъэпкъ ныс.- джэгум хэш1ык1., еплъык1.

фыря1эр къа1.

56.

Кощбэе Пщымаф. Рассказэу «Гугъэ».Темэу къы1атырэр, гуп-

шысэ шъхьа1эу пхырыщыгъэр.


н.213-232. Къедж, къа-

1от.

57.

Кощбэе Пщымаф. Рассказэу «Гугъэ». Образхэр. Ахэмэ язэфы-

щытык1. Лъэпкъ шэн-хэбзэ зек1уак1эхэу къыщытыгъэхэр.

н. 213-232. Расск. пыч.-

пыч. зэтыр, пыч. пэпчъ

шъхьэ къыфаугупш.

58.

Бесед : «Силъэпкъ ишэн – хабзэхэу сищы1эныгъэ лъапсэ фэ-

хъухэрэр».


Гук1эгъуныгъ. Гуфэбэ-

ныгъ къытегущ.

59.

Къумп1ыл Къадырбэч. Усэу «Адыгэ хэку». Патриотическэ гу-

пшысэу усэм пкъырылъыр.


н. 233-234. 1упк1. къедж. яхэку ш1улъ. фыр. къа1.

60.

Къумп1ыл Къадырбэч. Усэху «Ц1ыфэу ущы1эным къик1ырэр».

Ц1ыфыгъэиным иджэмакъэу усэм хэ1ук1ырэр. Нравственнэ п1у- ныгъэ к1уач1эу усэм хэлъыр.


н. 235-236. 1упк1. къедж., гупш. купсэр къыхагъ.

Усэр езб. зэрагъ.

61.

Къумп1ыл Къадырбэч. Усэу «Чъыгэу зизакъу». Гумэк1 гупшы-

сэу усэм пкъырылъыр. Художественнэ амалхэу щыгъэфедагъэ- хэр.


Усэм 1упк1. къедж; упч1.

ядж. къырат .


62.

Къуекъо Налбый. Усэу «Заор зэраук1ыгъэр». Усэм мэхьэнэ куп-

к1эу и1эр. Заом итхьамык1агъо джы къызнэсыгъэм ц1ыфмэ зэра-

щымыгъупшэрэр усак1ом к1оч1э ин хэлъэу къызэрэщитыгъэр.н. 236-239. Усэм 1упк1.

къедж. Заом ехьыл1.

аш1эрэр къа1отэнэу.

63.

Къуекъо Налбый. Усэу «Пелыуанхэр». Мамырныгъэ зэгуры1о-ныгъэу адыгэ ч1ыгум илъыр усэм къызэрэщытыгъэр.

1упк1. усэм къедж; ма-

мырн.къызэрагур. къа1 .

64.

Нэхэе Руслъан. Поэмэу «Л1ыгъэш1ап1». Поэмэм гупшысэ

шъхьа1эу пкъырылъыр.


н.240-256. Отеч. зэошхом тинарод л1ыхъужъ. зэрихь.

65.

Нэхэе Руслъан. Поэмэу «Л1ыгъэш1ап1». Образхэр, ахэмэ язе- к1уак1, язэфыщытык1.

н.240-256. Ч1ыгоу тянэм игыехэр, иушъыйхэр текс-

тым къыхагъэщынхэу.

66.

Нэхэе Руслъан. Усэу «Сыадыг зы1орэр зэк1э адыга?». Адыгэ лъэпкъ шэн-хабзэхэу усэм къыщытыгъэхэр.


Усэр езбырэу зэрагъаш1э.

67.

Емыж Мулиат. Усэу «Дунаим щыхъурэ гук1одмэ». Экологием

игупшысэхэу усэм пхырыщыгъэхэр. Ч1ыопсым икъэухъумэн

хэтрэ ц1ыфи зэрипшъэрылъ шъхьа1эр.


Усэм 1упк1. къедж. Темэм

ехь. усэ ц1ык1ухэр къатх.

68.

Зэфэхьысыжь урок : «Адыгэ литературэм иурокхэмэ зэхаш1эу-

сагъэш1ыгъэхэр».

Я 7-рэ класс

Литературэр

Тхьэмафэм – сыхь. 1

Илъэс еджэгъум – сыхь. 34-рэ


п/п

Тема урока

Домашнее задание

Дата

1.

Ц1ыфым икъэтын – къэгъэлъэгъон литературэмк1э анахь идейнэ - художественнэ 1офыгъо шъхьа1 – ухэзыщэрэ ублап1.
2.

1ор1уатэу «Нарт Шэбатныкъу». Усэм къыгъэлъагъорэр. Об-разэу хэтхэр.


н.4-9-р. 1упк1эу къедж., Шэбатныкъо иобр.анахь къэзгъ. амалхэр, ихар-к.


3.

«Къолэжъымыкъо Зезэрыхьэ итаурыхъ». Таурыхъым къы- 1уатэрэр, пщы-оркъхэм ягухэлъхэр, язек1уак1эхэр къызэри- гъэлъагъохэрэр.


н.9-16-р.Къедж., къа1от., Зезэрыхьэ иобраз; худ. гъэпсык1эу и1эр.


4.

«Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт игъыбз».Гъыбзэм темэ шъхьа-1эу и1эр. Л1ыхъужъыгъэр, ц1ыфыгъэ иныр 1удэнэ плъыжьэу зэрэпхырык1ырэр.

н.16-19-р.1упк1эу къедж. Герой шъхь. ихэгъэгу ш1улъэгъоу фыр. къыз. сатырхэр, гущы1. къых.


5.

Хьаткъо Ахьмэд. Усэхэу «Типсы шхъухьаш1», «Мэкъуогъу маз», «Лэжьыгъэм имаф». Усэхэмэ къащы1этыгъэ темэхэр, гупшысэ шъхьа1эу апхырыщыгъэр.


н. 21-18-р,1упк1эу къя- джэнх., пейзажыр къатх., упч1. ядж. къырат.


6.

Ж/И. Рифмэр, ритмэр.


Зыф. усэмк1э щысэхэр къахьынхэу.


7.

К1эрэщэ Тембот. «Тхак1ор къуаджэм мак1о». Герой шъхьа-1эм игупшысэ – гумэк1хэр къызэригъэлъагъорэр.


н.30-43-р къедж., къа1от. Тхак1ор зэутэк1ырэ къи-ныгъохэр къагъэнэфэнэу.


8.

К1эрэщэ Тембот. Рассказэу «Партизан шыпхъу». Рассказым къыубытырэ лъэхъаныр. Образхэр, ахэмэ язэфыщытык1, язе-к1уак1.

н.43-63-р.Къедж.,къа1от. Мэхьэнэ ин зи1э эпизод-хэу, сценэхэу расск. хэт-хэр; Софьерэ Ш1уц1эрэ яобразхэр.


9.

К1убэ Щэбан. Усэу «Шахъом иорэд». Поэмэу «Туманбэй». Адыгэ ч1ыгум идэхагъэ усэм къызэрэщитырэр. Поэмэм лъа- псэ фэхъугъэ – ш1агъэр.


н.64-81-р.1упк1эу къедж. Адыгэ гущы1эжъх. поэ- мэм хэтхэр къыхагъэщ.


10.

Теуцожь Цыгъу. «Сижъышъхьэм сыжъудэбэкъон». Темэ шъхьа1эу усэм хэлъыр. Ижъырэ дунаимрэ дунаик1эмрэ тха-к1ом зэрэщызэпэгъэуцугъэр.


н.101-105-р. 1упк1эу къедж., усэр жабзэу зэрэ-тх. къа1от., усэм щыщ пыч.(сатырэ 26-рэ) езб.


11.

Лъэустэн Юсыф. «Асхьадрэ Сурэтрэ».(«Ожъубаныкъохэр» зыфи1орэм щыщ пычыгъу. Пычыгъом къыгъэлъэгъорэ лъэ- хъанэр, гупшысэхэу пхырыщыгъэхэр.


н.106-144-р, къыз. иплан къатх., упч1. ядж. къыр.


12.

Лъэустэн Юсыф. «Асхьадрэ Сурэтрэ». Герой шъхьа1эхэм яобразхэр, ахэмэ язек1ок1э- гъэпсык1.


н.106-144-р,къедж., къа1. Сурэт ишэн зэгъэфагъэ хъунымк1э Асхьад иш1уагъэу къэк1уагъэр.


13.

Бесед « Гук1эгъумрэ жъалымагъэмрэ сыдигъуи щы1эныгъэм щызэпыщытых».


Темэм ехьыл1эгъэ гущы-1эжъи 8-10 къатхы.


14.

Пэрэныкъо Мурат. Усэу «Орэдыр фэмыгъэк1осэн». Баснэу «Баджэмрэ Къэрэумрэ». Поэтическэ псалъэм икъэхъук1, ык1уач1. Баснэм къы1уатэрэр, гъэсэпэтхыдэу хэлъыр.


н.145-148-р, 1упк1эу къедж., баснэм ижанрэ ш1ык1э-гъэпсык1.


15.

Еутых Аскэр. Поэмэу «Народым ишъэо к1ас». Усэм хъугъэ- ш1эгъэ шъыпкъэ лъапсэу зэри1эр. Л1ыхъужъыгъэу Нэхэе Да-ут зэрихьагъэр.


н.149-152-р,1упк1эу къе- джэнх., ныр ик1алэ зэрэ-паплъэрэр къыз.; патри-отич. к1уач1эу хэлъыр.


16.

Кэстэнэ Дмитрий. Рассказэу «Пщыпый». Рассказым ц1ыфы- гъэмрэ жъалымагъэмрэ зэрэщызэутэк1ыхэрэр. Идейнэ мэхьа- нэу рассказым и1эр.


н.154-166-р. Къедж., къа-1от. Образхэр. Тыу ихар- тик.


17.

Кэстэнэ Дмитрий. Рассказэу «Ш1ошъхъуныгъ». Темэ шъхьа- 1эу рассказым къы1этырэр. Идейнэ к1уач1эу хэлъыр.


н.166-172-р. Къедж., къа-1от. Упч1. ядж. къырат.


18.

Яхъул1э Сэфэр. Усэхэу «Домбай гъэхъунэм», «Алрэгъу». Пейзажыр къазэрэщыгъэлъэгъуагъэр. Гурышэ- гупшысэу ап-хырыщыгъэр.


н.172-175-р. 1упк1эу къедж., ч1ыопсым идэ-хагъэ къызэрагъэлъ. къа-1от.


19.

Жэнэ Къырымыз. Рассказэхэу «Елмызэ ибзыухэр», «Бирам-къулэрэ пц1эшхъо ц1ык1умрэ». Мэхьанэ купк1эу рассказхэм я1эр.


н.176-187-р. Къедж., къа-1от. Ц1ыфыгъэ иным уа-сэу и1эр расск. къызэр. Упч1. ядж.


20.

Андрыхъое Хъусен. Усэхэу «Кавказ», «Гъэмэфэ пчэдыжь», «Тичъыгыжъ дэжь». Усэмэ темэу къа1этырэр, зэхаш1эу уагъэ- ш1ырэр.


н.187-192-р. 1упк1. Къе-джэнх., зы усэ езб. (ежьх. зыф.) къыз. Ч1ыопсым идэхагъэ къыз. къыхагъ.


21.

Мэщбэш1э Исхьакъ. «Чырэк1о к1алэхэр»(Романэу «Нэфшъэ- гъо лъагъохэр» зыфи1орэм къыхэхыгъ). Классовэ зэнэкъокъу- ныгъэу Октябрэшхом ыпэк1э адыгэ къуаджэм дэлъыгъэр .


н.193-218-р. Усэу «Нарт-мэ яджэгу» 1пк1. къедж. Джамболэтрэ Темботрэ хар-кэ къараты.


22.

Мэщбэш1э Исхьакъ. «Чырэк1о к1алэхэр». Лэжьэк1о къызэ-рык1охэмрэ Дамыкъо Шъалихьэрэ язэфыщытык1э къызэрэ- гъэлъэгъуагъэр, ащ лъапсэу и1эр.

н.192-218-р.Къедж., къа-1от. Максим Т. Азмэтрэ яобразхэр къыз. Упч1. ядж.


23.

1эшъынэ Хьазрэт. Рассказэу «Нысэнор». Рассказым къы1уа-тэрэр, гупшысэ шъхьа1эу пхырыщыгъэр.


н.221-231-р. Къедж., къа-1от. Герой шъхь. иц1ы –фыгъ, иш1улъэгъу, игу- хэк1 хъылъэхэр.


24.

Пэнэшъу Сэфэр. «У1эгъэжъ». Лъэхъанэу къыгъэлъагъорэр, гупшысэ шъхьа1эу пхырыщыгъэр.


н.232-286-р. Къедж., къа-1от. Образ шъхь.изек1уа- к1э къытегущы1энхэу.


25.

Ж/И. Произведением идей, исюжет агъэунэфыныр. Сюжет-нэ – композиционнэ план зэхагъэуцоныр.


Расск. «Чырэк1о к1алэ-хэр» зыф. иплан къызэх.


26.

Бэрэтэрэ Хьамид. Усэу «Зы лъэпкъ чъыг». Поэмэу «Хьатх Мыхьамэт- Гъуаз». Л1ыхъужъыгъэм иджэмэкъэшхоу поэмэм хэ1ук1ырэр.


н.288-299-р. Усэм 1упк1. къедж. Поэмэр жабзэу зэрэтх. Упч1. ядж.


27.

Къумп1ыл Къадырбэч. Усэхэу «Джыри уихьаку о мык1осагъ», «Силъэныкъо гупс».


н. 300-306-р. Усэхэм 1уп. къедж., нымрэ хэгъэгум. яш1улъэгъу къызэрэгъ.


28.

Кощбэе Пщымаф. Рассказэу «Тэтэжъ». Рассказым итхьамы-к1агъоу, ихьылъагъэу къыгъэлъагъорэр.


н.307-328-р. Къедж., къа-1от. Герой шъхь. яхар-к.


29 .

Бэгъ Нурбый. Усэу «Сыригъус ч1ыгу рэхьатым». Гэмэфэ гу-бгъом исурэтэу къыгъэлъагъорэр.


н.329-332-р.1упк1.къедж. Гъэмэфэ губгъор сурэт къаш1ынэу.


30.

Къуекъо Налбый. Усэхэу «Сят», «Теуцожь Цыгъу», «Ч1ы-гуи огуи зэдытый». Тым лъэужэу къыгъэнагъэр, гупшысэ ку-ухэу апхырыщыгъэхэр


н.333-338-р. Зы усэ (ежь. зыф.) езб.


31.

Мэхъош Руслъан. Усэу «Л1ым ил1ыжьыр чылэм щагъэ –ежьы. Лъэпкъ шъхьафитныгъэр, л1ыхъужъ псэемыблэжьыны-гъэр усэм къызэрэщыгъэлъэгъуагъэр.


н.369-371-р.1упк1.къедж. патриотич.п1уныгъэ инэу усэм хэлъ. къыт.


32.

Нэхэе Руслъан. Усэхэу «Умытыгъэу тыгъэу укъепсына?», «Адыгэ пшъашъэхэр». Лъэпкъ шэн дахэхэу усэхэмэ къащы- тыгъэхэр.


н. 371-374-р. Зы усэ езб. къыз., жабзэу зэрэтх.къа-1о; упч1. ядж. къырат.


33.

Л1ыхэсэ Мухьдин. Балладэу «Нэфылъ къэк1офэ». Лъэпкъ зэ-къошыныгъэр, л1ыхъужъыныгъэр ш1уш1агъэм епхыгъэу ц1ы фым ыц1э къызэрэнэрэр.


н.375-378-р.1упк1.къедж. Псэемыблэжьыныгъэмрэ зэкъошыныгъэмрэ яхь. гущы1эжъ. 4-6 къатхы.


34.

Зэфэхьысыжь урок бесед « Литературэр лъэпкъым игъундж».

Я 8- класс

Литературэр


Тхьэмафэм - сыхь. 1

Илъэс еджэгъум – сыхь. 34-рэ


п/п

Тема урока

Домашнее задание

Дата

1.

Литературэр – псэлъэ зэгъэфагъ. Ухэзыщэрэ ублап1.


Анахь як1эсэ тхылъым къы- тегущы1энхэу.


2.

Адыгэ 1оры1уатэр.«Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщы-налъ» Джэмакъэу хэ1ук1ырэр.

н.4-13-р. Зэфагъэм, л1ыгъэм ятемэ пщыналъэм къызэри - гъэлъагъорэр.


3.

Пшысэу «Л1ыжъ 1уш». Лъэпкъым лъэхъэнэ гъэнэфа- гъэм идунэееплъык1эу пшысэм къыгъэлъагъорэр.

н.13-18.Философскэ гупшы- сэ шъхьа1эу пшысэм пхы – рыщыгъэр.


4.

1оры1уатэу «Чэчаныкъо Чэчан». Л1ыгъэр, ц1ыфы- гъэр, лъэпкъ шэн-зэхэтык1эхэр къызэрыщытыгъэхэр.


н.15-18-р. 1ушыгъэм, бзэ – ш1уагъэм узэрэфащэрэр.


5.

«Адыгэ пачъыхьэмэ ягъыбз». Гупшысэ шъхьа1эу пщы- налъэм пхырык1ырэр. Образнэ къэгъэлъэгъуак1эр.

н.18-21-р. Худ. ш1ык1э-гъэп- сык1эу пш. щыгъэфедагъэ – хэр. Упч1эмэ яджэуапхэр.


6.

1оры1уатэу «Джэбэгъы ихьыкум». Зэфагъэр к1оч1э лъэшэу зэрэщытыр къызэригъэлъагъорэр.


Къа1отэжь. Образхэр, ахэмэ язэфыщытык1. Хар-кэ къар.


7.

«Фэрзэпэ зау». Тарихъ лъапсэу пщыналъэм и1эр, лъэпкъ гупшысэ-гумэк1эу пкъырылъыр.

н.21-26. Жабзэм изытет.Къэ-гъэлъэгъок1э амалхэу пкъы- рылъхэр.


8.

Ж/И. Проиведением ижанр, итем, идей, икомпози- цие зыфэдэхэр агъэунэфыныр.


Худ. произв.(ежьхэр зыф.) щысэхэр къыхахынхэу.


8.

Адыгэ литературэр. Хьаткъо Ахьмэд. Усэу «Жъыгъо». Рассказэу «Тызэш1ок1одынэп». Усэм темэ шъхьа1эу къы1этырэр. Рассказым лъэхъанэу къыгъэлъагъорэр.


н.26-28. Ц1ыф зэфыщыты - к1э- гъэпсык1эхэу расска - зым къыщытыгъэхэр. Н.29-р, усэр езбырэу къызэрагъаш1э.


9.

К1эрэщэ Тембот. Повестэу «Хьаджрэт». Ижъырэ лъэхъанэм ц1ыфхэм ящы1эк1агъэр.


н.29-60.Къеджэнхэу, къа1о – тэжьынэу. Ем пэуцурэ банэу раш1ыл1эщтыгъэр.


10.

К1эрэщэ Тембот. Повестэу «Хьаджрэт». Ижъырэ лъэхъанэм ц1ыфхэм ящы1эк1агъэр.


н.29-60.Къеджэнхэу, къа1о – тэжьынэу. Ем пэуцурэ банэу раш1ыл1эщтыгъэр.


11.

К1эрэщэ Тембот. Повестэу «Хьаджрэт». Образхэр, ахэмэ язэфыщытык1.


н.29-60.Къаймэт, Василь, Федор, Зарэ яобразхэр.


12.

Цэй Ибрахьим. Повестэу «Шъхьэзакъу». Лъэхъанэу повестым къыубытырэр, щы1эк1э – псэук1эу къыгъэ- лъагъорэр.


н.61-78.Ц1ыф зэфыщытык1э- хэм алъапсэу къэтыгъэхэр.


13.

Цэй Ибрахьим. Повестэу «Шъхьэзакъу». Герой шъхьа1эхэм яобразхэр.


н.61-78. Л1ымафэ, Гуащэ – къом, Хъаныкъом яобразхэр14.

Бесед « Лъэпкъ шэн-зек1уак1эхэу ц1ыфыр зыгъэдахэ- хэрэр».Хэгъэгум, лъэпкъым афэгъэ- хьыгъэ гущы1эжъи 6 къатх.


15.

К1убэ Щэбан. Поэмэу «1ошъхьэмаф». Лирическэ по- эмэ – осыетым гупшысэу пхырыщыгъэр.


н.79-81-р.1упк1эу къеджэнх. Упч1эмэ яджэуапхэр къырат.


16.

Пэрэныкъо Мурат Поэмэу«Жъогъуищ». Лэжьэк1о ц1ыфым гъогуонэ хьылъэу къык1угъэр. Баснэхэр.


н.82-100-р,. 1упк1эу къедж., ц1ыфыгъэм, л1ыхъужъыны - гъэм ятемэ къызэрэщытыгъ.


17.

Лъэустэн Юсыф. Новеллэу «Шъхьак1ом сырихьы - жьагъ». Хъугъэ-ш1агъэр новеллэм къызэригъэлъагъо - рэр.

н.100-105-р. Къедж., къа1от., к1элэгъум, шъхьак1ом ямэ- хьанэу къыщыгъэлъэгъуа –гъэхэм къатегущы1энхэу..


18.

Лъэустэн Юсыф. Новеллэхэу «Хьэм сыкъегъэнэжьы» «Гъук1эм ипсын». Ш1уш1агъэр мык1одэу къызэрэнэ-жьырэр. Къигъэлъэгъук1 амалхэу новеллэм щыгъэфе-дагъэхэр.


н.106-120-р.Къеджэнх., къа - 1отэжьынэу; упч1 ядж. къыр.


19.

Еутых Аскэр. Рассказхэу «Нэфын», «Л1ыжъымэ яшъэф». Зэкъошыныгъэм, ц1ыфыгъэ дахэм, лъэпкъ шэн – хабзэхэмэ ягупшысэу рассказхэмэ апхырыщы-гъэр.


н.120-151-р. Къедж., къа1от. Герой шъхьа1. яобраз.хар-кэ къарат. Расск. ыбзэ агъэунэ-фынэу; упч1. ядж. къарат.


20.

Кэстэнэ Дмитрий. Рассказэу «Хъот- борэн». Гук1э- гъу фабэр л1ыгъэм ык1и ц1ыфыгъэм лъапсэу зэри1эхэр рассказым къызэригъэлъагъорэр.


н.152-160-р. Къедж., къа1от. Къарбэчрэ Махьмудэрэ язе-к1уак1. Санет инасып гъогу икъежьап1э ылъапс.


21.

Кэстэнэ Дмитрий. Повестэу «Ц1ыфым иш1уш1э к1одырэп». Партизан л1ыхъужъхэм язек1уак1. Повестым ыбз.


н.152-160-р. Къедж., къа1от. Муратрэ Т1ахьирэрэ яобраз- хэр.


22.

Ж/И. Лирическэ дэхыныгъэхэр (отступлениехэр) гъэунэфыныр. Сатирэр, сэмэркъэур, аллегориер, оли- цетворениер.


Текст гъэнэфагъэхэмэ 1оф адаш1э куп – купэу.


23.

Яхъул1э Сэфэр. Усэхэу «Сыдэу удаха?», «Шъхьэгуа-щэ». Гупшысэ шъхьа1эу усэмэ апхырыщыгъэр.


н.169-170-р. 1упк1эу къедж. Хэкум идэхагъэ къызэрыгъэ-лъэгъогъэ амалхэр къыхагъ.


24.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Балладэу «Псэемыблэжь». Балла-дэм лъапсэу фэхъугъэр хъугъэ-ш1эгъэ шъыпкъэу зэрэ-щытыр.


н.171-176-р. 1упк1. къедж., герой шъхьа1. Ш1уц1э А., ащ игъусэ дзэк1ол1хэм л1ы-гъэу зэрахьагъэр къа1отэнэу.


25.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Усэхэу «Тщыгъупшэщтэп», «Хьэмам». Заом итхьамык1агъо непэ нэсэу ц1ыфымэ агу зэрилъыр, зэращымыгъупшэрэр.


н.177-180-р. 1упк1. къедж., зы усэр (ежьх. зыф.) езбырэу; жабзэу усэхэр зэрэтхыгъэхэр.


26.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Поэмэу «Хыуай».Я 19-рэ л1.ыгу- зэгухэм адыгэ лъэпкъым къырык1огъэ тхьамык1агъор къызэригъэлъагъорэр.


н.180-194-р. Къедж., къа1от. Къызбэчрэ Щамсэтрэ яобр. хар-кэ къараты; упч1.ядж.27.1эшъынэ Хьазрэт. Рассказэу «У1эгъэжъхэр». П1уны- гъэ к1уач1эу рассказым хэлъыр.
н.195-206-р. Къедж.,къа1от. Ц1ыфым ихэку, ич1ыгу ш1у- лъэгъоу фыри1эр къызэригъ.


28.

1эшъынэ Хьазрэт. Рассказэу «Ч1ыгу 1эш1у». Темэу къы1этырэр. Герой шъхьа1эхэм яобразхэр.


н.207-213-р. Къедж., къа1от. Нурбыйрэ Аминэрэ ягущы-1эхэм, ягупшысэхэм алъапс, ямэхьан.


29.

Шъхьэплъэкъо Хьис. Драмэу «Даут». Документальнэ лъапсэу драмэм и1эр. Зэпэуцуныгъэу драмэм хэлъыр.


н.214-239-р. Къедж., къа1от. Образхэр. Жабзэу зэрэтхы-гъэр.


30.

Пэнэшъу Сэфэр. Рассказэу «Ерыуаджэм ипк1ы- хьып1». Ц1ыфыгъэм, щы1эк1э дахэм 1офш1эныр алъа- зэрэщытыр рассказым къызэригъэлъагъорэр.


н.240-242-р. Къедж., къа1от. Мэджыдэ иобраз къызэрыт.; худ. амалэу сатирэр зэрэгъ.


31.

Пэнэшъу Сэфэр. Рассказэу «Къэгъэзэгъу». Рассказым гупшысэ шъхьа1эу пхырыщыгъэр. Образхэр.


н.243-249-р. Къедж., къа1от. Нурбек изек1уак1; упч1.ядж.


32.

Къуекъо Налбый. Драмэу «Псым ыхьырэ 1уашъ- хьэр». Драмэм ылъапс, къызтегущы1эрэр.

н.250-274-р. Къедж., къа1от. Худ-нэ ш1ык1э-гъэпсык1эу драмэм и1эр. Упч1. ядж.


33.

Цуекъо Юныс. Повестэу «Хымэ лыуз». Ц1ыфым иджэмакъэу повестым хэ1ук1ырэр.


н.275-297-р. Къедж., къа1от. Ч1ыопсым фыщытык1эу фы-ря1эр къа1отэнэу.


34.

Зэфэхьысыжь урок-бесед «Адыгэ литературэм иурокхэм ш1эныгъэу ащызгъотыгъэхэр».


Я 9-рэ классыр

Литературэр


Тхьэмафэм - сыхь.1

Илъэс еджэгъум- сыхь. 34-рэ


П/П

Тема урока


Домашнее задание

Дата

1.

Жанрэ зэфэшъхьафхэу адыгэ фольклорым и1эхэр, идейнэ-ху-дожественнэ ямыш1ык1агъэу ахэмэ ахэлъыр. Адыгэ 1ор1уа-тэр, ащ иреализмагъ.


А.М.Горькэм истатьяу «Разрушение личности» къедж., къа1отэжьынэу.


2.

Орэдхэр. 1офш1эным ехьыл1эгъэ ык1и обрядовэ орэдхэр. Ху-дожественнэ гъэпсык1эу ахэмэ я1эхэр. Тарихъ орэдыжъхэр, ахэр зэрэзэтефыгъэхэр.
3.

Гущы1эжъхэр, къоджэхь-къоджэшхыхэр (хырыхыхьахэр), 1у-ры1упчъэхэр. Социальнэ функциеу ахэмэ зэрахьэхэрэр.
4.

Пшысэхэр. Пшысэ зэфэшъхьафхэу щы1эхэр.Пшысэхэм темэ- хэу я1эхэр, образэу къахафэхэрэр, яхудожественнэ гъэпсык1.

Пш. «Есмыкъо Е., Гъуч1 тыгъ.»къедж.,къа1от. Гу-пшысэ шъхь апхыр. агъ.,

п1уныгъэ к1уач1. ахэлъ.


5.

Нарт эпосыр. Щы1эк1э-псэук1эу, дунэееплъык1эу нартхэм я1агъэхэр эпосым къызэригъэлъагъорэр. Л1ыхъужъ образхэу хэтхэр.
6.

Таурыхъыжъхэр, тхыдэжъхэр. Жанрэм иопределение. Пшы-сэхэмрэ таурыхъыжъхэмрэ зэрэзэтехьэхэрэр ык1и зэрэзэтек1-хэрэр.


Фольклорым ижанрэхэ-мэ яопределениехэр езб. къызэрагъ., зэрагъэпш.


7.

Адыгэ фольклорыр лъэхъанык1эм (1910 илъ. къащегъэжьа-гъэу непэрэ мафэхэмэ анэсэу). Частушкэхэр.


Къа1от,; частушкэ зыт1у езбырэу къызэр., мэхьан. я1эр агъэунэфынэу.


8.

Бесед: «Фольклорым литературэм ч1ып1эу щиубытырэр».


Темэмк1э тхыгъэхэмэ къядж., яш1ош1х. къыр.


9.

Я 19-рэ л1.щы1эгъэ усак1охэу зипроизведениехэр къытэнэсы-жьыгъэхэр: Осмэн Нэшъу, Лылыхъу, Тыу Щэрабыку, Теу-цожь Т1ахьир (Цыгъу), нэмык1хэри.


Я 19-рэ л1.щы1.усак1о-хэм яусэхэм темэхэу къа-1этх., худ. гъэпс. я1эхэр, джэмакъэу ахэ1ук1ырэр.


10.

Я 19-рэ л1. Щы1эгъэ тхэк1о-просветительхэмрэ публицист- хэмрэ: Султ1ан Хъан -Джэрый, Султ1ан Къазы-Джэрый, Нэ- гъумэ Ш., Бэрсэй У., Ахъмэтыкъо Ю., Цэй И., Сихъу С. нэ -мык1хэри.
11.

Адыгэ литературэм къежьап1эу фэхъугъэр. Лъэпсэ уцуп1эу лъэпкъ фольклорыр, урыс классическэ ык1и советскэ литера-турэр 1эубытып1э зэрэхъугъэхэрэр.

К1эр. Т.ирасск. «Аркъ»,

Хьат. А. ирасск. «Былым ф.».Цэй И. ипов.«Шъхьэ-

закъу.», ипьес. «Фэмый».


12.

Ж/И. Идейнагъэр, образнагъэр, искусствэм игузэхэш1э к1уа-ч1эу литературэм хэлъыр агъэунэфыныр, зэхаш1эныр.
13.
К1эрэщэ Тембот. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Иса-быигъор. Иеджэн. Общественнэ ык1и хэбзэ къулыкъоу ыш1а- гъэхэр. Повестэу «Шапсыгъэ пшъашъ». Лъэхъанэу къыгъэ-лъагъорэр.

Къедж.,къа1от.,Хьатх М., Анцокъу, Гулэз, Гъуч1. яобр. Болэт., Къамб.,Алэ-джыкъ. зэрап. агъэунэф.


14.

К1эрэщэ Тембот. Романэу «Насыпым игъогу». Романым къы-гъэлъэгъорэ лъэхъаныр, итем. Лъэпкъ шэн-зэхэтык1эхэр къыз.


н. Къедж., къа1от.

Зэфагъ., зэфэнчъ., щхэн., гъэныр къызэр. къыхагъ.


15.

К1эрэщэ Тембот. Романэу «Насыпым игъогу». Ш1ум изехьэ-к1о ц1ыфэу къытыхэрэр. Биболэтрэ Нафсэтрэ ясюжетнэ шъо-лъырэу романым пхырык1ырэр.


н. Къедж., къа1от. Обр. хар-кэ къарат., язе-к1ок1э-гъэпс. агъэунэф.


16.

К1эрэщэ Тембот Романэу «Насыпым игъогу». Ем изехьак1р-хэмэ яобразхэр. Ахэмэ ямыхъомыш1эгъэ зек1уак1эхэр.


н. Къедж., къа1от. Ром.зэрэтх.жабз.,геройх. яжабз; типич. обстоят., типич. хар-рыр.


17.

Хьаткъо Ахьмэд. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Иса-быигъо. Иеджэн. Къулыкъоу ыш1агъэр. Литературнэ-творчес-кэ гъогум зэрэтеуцуагъэр, гъэхъагъэу ыш1ыгъэхэр.


К1элэц1ык1у лит-рэм и1ахьэу усак1ом хилъхь. Зы усэ (ежьх. зыф.) езб.


18.

Хьаткъо Ахьмэд. Усэу «Лэжьэк1о орэд».Поэмэу «Хэта к1оды- рэр, тыдэ тызэк1урэр?». Поэмэм лъэхъанэу къыгъэлъагъорэр, темэу къы1этырэр. Шумафэ иобраз копозиционнэ мэхьанэу и1эр.


н. Къедж.,къа1от., лирич. гер. иобр. агъэн.; поэмэм икомпозиц. зэх., истих гъэпсык1э агъэн.


19.

Хаткъо Ахьмэд. Прозэр. Рассказэу «Былым фэк1од». Расска-зым къыгъэлъэгъорэ лъэхъаныр. Идейнэ-тематическэ лъапсэу и1эр. Рассказым ыц1э имэхьан.


н. Къедж., къа1от., образх. хэтх. къат.,къыз.; худ-нэ ш1ык1э-гъэпс.и1.


20.

Хаткъо Ахьмэд. Пьесэу «Хьэпсэч1эсым ипк1ыхь». Драматур-гием усак1ом и1ахьэу хиш1ыхьагъэр. Пьесэм къыубытырэ лъэхъаныр, темэу къы1этырэр.

н. Къедж., къа1от. Темыркъ. иобр., Щамилэ гушъхьэ-к1оч1э къэк1а-п1эу къушъхьэч1эсхэмэ зэря1агъэр щысэх.къауш.


21.

Цэй Ибрахьим. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Лири-ческэ усэхэр. Прозаическэ тхыгъэхэу адыгабзэк1и урысыбзэ-к1и и1эхэр. Адыгэ к1элэц1ык1у литературэмк1э и1фш1агъэ-хэр.


К1элэц1. апае ытх.къате-гущ.,темэу къы1этх. агъ.; сценич. искусствэр адыг. я1энымк1э игъэхъ. къат.


22.

Цэй Ибрахьим. Рассказэу «Фатмэм игуш1уагъу». Рассказым лъэхъанэу къыгъэлъагъорэр. Ц1ыфхэм ядунэееплъык1, язэфы-щытыкэ-зэхэтык1.

Къедж., къа1от. Образх., Бэчмыз. Кунац. сюжетнэ шъолъырэу расск. ылъа-сэ илъыр. Упч1. ядж.


23.

Цэй Ибрахьим. Драмэу «Къок1ас». Классовэ- антагонистичес-кэ обществэм социальнэ зэмызэгъыныгъэу хэлъхэр драмэм къызэригъэлъагъохэрэр.


н. Къедж., къа1от.


24.

Цэй Ибрахьим. Драмэу «Къок1ас». Герой шъхьа1эу драмэм хэтхэр, ахэмэ ягугъэ-гупшысэхэр, язэфыщытык1, язек1уак1.
н. Къедж., къа1от. Образх. хар-кэ къарат.; упч1. ядж.


25.

К1убэ Щэбан. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Исабыи-гъо. Иеджэн. Къулыкъоу ыш1агъэр. Литературнэ гъогум зэрэ- теуцуагъэр, гъэхъагъэу ыш1ыгъэхэр.


К1убэ Щ. иапэрэ тхыгъэ-мэ ащащэу зы усэ (ежьх. зыф.) езбырэу къызэрагъ.


26.

К1убэ Щэбан. Илирикэ, орэдхэр. К1элэц1ык1умэ апае ытхы-гъэ усэхэр. Темэхэу къа1этхэрэр, гушшысэхэу апхырыщыгъэ-хэр.


н. 1упк1эу усэхэмэ къядж., зы орэд (ежьх. зыф.) езб къызэрагъаш1э.


27.

К1убэ Щэбан. Поэмэу «Шъхьэгуащ». Хъугъэ-ш1агъэу пщы-налъэм хэлъыр. Ш1ур, ер. Жъалымагъэр, пщынэжьыр. Гук1э-гъур, ц1ыфыгъэр къызэригъэлъагъохэрэр.

н. 1упк1. къедж.; хэкупщ. изек1уак1эрэ Сэтэнае иц1ыфыгъэ ша-пхъэрэ агъэун. Худ.ш1ы-к1э-гъэпс. пщ. и1эр агъ.


28.

Пэрэныкъо Мурат. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Или-рик. 1офш1эным, заом, мамырыныгъэм яхьыл1эгъэ усэхэр, орэдхэр.


Сатирическэ усэх. 1упк1. къядж., къызэх. Зы усэрэ зы орэдрэ(ежьх. зыф.)езб


29.

Пэрэныкъо Мурат. Поэмэу «Нэк1маз».Поэмэм икомпозицион-нэ гъэпсык1. Идейнэ мэхьанэу поэмэм хэлъыр.

н. Къедж., къа1от.


30.

Пэрэныкъо Мурат. Поэмэу «Нэк1маз».Образхэр, ахэмэ яш1ы-к1э-гъэпсык1, язэфыщытык1, язек1уак1. Поэмэм ижабз, иусэ гъэпсык1.


н. Къедж., къа1от.; Исхь. Пщыкъ. яхар-к. Пейзаж. ч1ып1. п. щиуб.


31.

Пэрэныкъо Мурат. Поэмэу «Сакъ». Поэмэр къызтегущы1эрэр. Колхоз гъэпсыныр, ащ епхыгъэу щы1эныгъэм щыхъухэрэ зэ –хъок1ыныгъэхэр .


н. Къедж., къа1от. Образх. куп-купэ агощ., къатегущ. Сатырэ 30езб.


32.

Пэрэныкъо Мурат. Поэмэу «Сакъ». Композиционнэ гъэпсы-к1эу поэмэм и1эр, сатирэм иэлементхэу хэлъхэр.


н. Къедж.,къа1от. Худ.амалх. усак1ом ыгъ. Упч1. ядж. къырат.жэр.


33.

Поэзиер. Усэр. Рифмэр. Поэмэр. Лирическэ дэхыныр (отступ-лениер). К1эджык1ыжьын.


1энэ хъураем зыкъыфа-гъэхьазыры.


34.

Зэфэхьысыжь урок-1энэ хъурай «Литературэр лъэпкъым игъундж».Я 10-рэ класс

Литературэр


Тхьэмафэм – сыхь. 2

Илъэс еджэгъум – сыхь. 68-рэ


п/п

Тема урока

Домашнее задание

Дата

1.

Я 30-рэ илъэсхэм агузэгухэм адыгэ литературэм усэк1о л1ыжъхэр, еджэк1о ныбжьык1эхэр чанэу хэлажьэхэу зэрэ- рагъажьэрэр.


Андрыхъое Хъ., Нэтхъо Д., Уджыхъу Хъ., Жэнэ Къ., Кэстэнэ Д. а лъэхъ. я1офш1.


2.

Адыгэ писательхэм , ашугхэм яапэрэ съезд, адыгэ литерату-рэм ихэхъоныгъэк1э ащ иш1агъэу къэк1уагъэр.


Съездым къытегущ., уна-шъоу аштагъэр хагъэунэф.


3.

Я 30-рэ илъэсхэм ык1эхэм дунаим изытет, литературэм те-мак1эу къыхахьэхэрэр, идейнэ-художественнэ амалхэу ыгъэфедэхэрэр.


Темэм куп-купэу 1оф да-ш1э; произв. зыщыпл1 къы-тегущы1эх.


4.

Теуцожь Цыгъу. Ищы1эныгъэрэ итворческэ гъогурэ. Ипсэ-ук1э-щы1эк1агъэр.


Иапэрэ тхыгъэхэмэ гупшы-сэ шъхь. къых., къытегущ.


5.

Теуцожь Цыгъу. Ик1элэгъум усэхэу, орэдхэу зэхилъхьа-гъэхэр.


Зы усэрэ зы орэдрэ (ежьх. зыф.) къытегущ., къызэх.


6.

Теуцожь Цыгъу. Поэмэу «Мафэкъо Урысбый». Поэмэр ыусынэу зэрэхъугъэр, лъапсэу и1эр.

н. 3-21-р, 1упк1эу къедж., сатырэ 28-30 езб. къызэр.7.

Теуцожь Цыгъу. Поэмэу «Мафэкъо Урысбый». Дунэе- жъым исоциальнэ конфликтхэу поэмэм къыгъэлъагъохэрэр.


н. 3-21-р. Къедж.,къа1от. К1эухэу соц. конфл. афэхъ. агъэунэф.


8.

Теуцожь Цыгъу. Поэмэу «Мафэкъо Урысбый». Образхэр, ахэмэ язек1уак1, яш1ык1э- гъэпсык1.

н. 3-21-р. Къутасрэ Урыс-быйрэ яобр. хар-кэ къар.; поэмэм ижабз, иусэ гъэпс.; упч1. ядж. жэр. къыратыжь.


9.

Теуцожь Цыгъу. Поэмэу «Пщы-оркъ зау». Лъэхъанэр, гуп-шысэ шъхь1эу пхырыщыгъэр. Шъхьафитныгъэ банэм ипа- щыхэр. Ахэмэ апэуцужьхэрэ к1уач1эхэр.


н. 22-47-р.Къедж., къа1от. Хьанахыкъо Къ. Дэпчэным-рэ яобр.хар-кэ къарат. Пый-хэр апагъэуцунхэу.


10.

Теуцожь Цыгъу. Поэмэу «Пщы-оркъ зау». Гъэпщыл1ыны-гъэм ибжь хьылъэу ателъыр афэмыщы1эжьэу лэжьак1охэм зыкъызэра1этырэр.

н.22-47-р. Къедж., къа1от.

Мамыкърэ Прынэрэ ясю- жетнэ бзэпсэу поэмэм пхы- рыщыгъэр, ащ имэхьан.11.

Теуцожь Цыгъу. Поэмэу «Пщы-оркъ зау». Поэмэм идей, композициеу и1эр. Пейзажыр, портретхэр къызэрэщытыгъэ-хэр.


н.22-47-р. Къедж., къа1от. Адыгэ лъэпкъымк1э мэхьа-нэу поэмэм и1эр. упч1 ядж.


12.

Ж/И. Сочинение «Теуцожь Цыгъо ипоэмэхэу «Мафэкъо Урысбыйрэ» «Пщы-оркъ заомрэ» нар. л1ыхъужъхэмэ яоб-разхэр къызэрэщытыгъэхэр».


Унэмк1э къыщаухыжьы.


13.

Андрыхъое Хъусен. Ищы1эныгъэрэ итворческэ гъогурэ. Усак1ом ежь ышъхьэк1э адыгэ литературэм хэхъоныгъэ зэ-рэфиш1ыгъэм дак1оу, л1ыхъужъыныгъэу зэрихьагъэр лите-ратурэм итемэшхоу зэрэхъугъэр.

Рассказэу «Батыр», очеркэу «Патриот унагъу» къедж., къа1от.


14.

Андрыхъое Хъусен. Лирикэр. Усэхэу «Кавказ», «Щэхъу- радж». Адыгэ хэкум идэхагъэ гушхуагъэ хэлъэу къызэри-ригъэлъагъорэр.


н.48-52-р. 1упк1эу къедж. Зы усэ (ежьх.зыф) езб. къы-зэр. Упч1. ядж. къыр.(жэр.).


15.

Андрыхъое Хъусен. К1элэк1э ныбжьык1эхэм яобраз поэ-тым къызыщигъэлъэгъорэ усэхэр. Непэрэ мафэхэм ащ мэ-хьанэу и1эр.

Усэхэу «Дзэ плъыжьым тэ тэк1о», «К1элак1эмэ яорд», «Комсомольскэ орэд». 1уп-к1эу къядж., сюжетнэ бзэ- псэу апхырыщ. агъэунэф.

Патриотизмагъэу ахэлъыр.


16.

Отечественнэ зэошхом илъэхъан адыгэ литературэм изытет. Заом итемэ адыгэ литературэм къызэрэхэхьагъэр. Тихэгъэгу иц1ыфхэм ял1ыхъужъыныгъэ, язэкъошныгъэ ык1и тек1оны- гъэм иш1ошъхъуныгъэ адыгэ писательхэм къызэрагъэлъа-гъорэр. Лирикэр.

Мэщбэш1э И., Хьэдэгъэ- л1э А., Еутых А., Жэнэ Къ. яусэхэм 1упк1эу къядж.; зы усэ (ежьх. зыф.) езбырэу къызэрагъаш1э.


17.

Отечественнэ зэошхом илъэхъан адыгэ литературэм изытет. Прозэр.

К1эрэщэ Тембот ирассказэу «Партизан шыпхъу»,Жэнэ Къ. итх. «Ягущы1и я1аши чаныгъэ»къядж., къа1от.


18.

Зэоуж илъэсипш1ым адыгэ литературэм изытет. Тихэ -гъэгу тек1оныгъэу заом къыщыдихыгъэм итемэ, патриотиз-магъэм иидее лъэш титхак1охэм зэоуж илъэсхэм атхыгъэхэм къызэрэща1этырэр, зэрэщызэш1уахырэр.

Произв. зырыз (ежьх.зыф.) къедж., къа1от.; темэмрэ гупш. шъхь. агъэунэфы.


19.

Заом зэщигъэкъогъэ хъыэмэтыр зыпкъ игъэуцожьыгъэ- ным итемэ адыгэ литературэм ч1ып1эу щиубытырэр.

Кэстэнэ Д. исборникхэу «1ошъхьит1у» ык1и «Ц1ы-фым иш1уш1э к1одырэп» зыф. адэт расск., повестхэр. Еутых А. ипов. «1энэт1э дэ-гъу», «Тыгъэр ташъхьагъ».


20.

Рассказымрэ очеркымрэ яжанрэ зыкъызэри1этырэр. Аль- манахэу «Зэкъошыныгъэм», хэку гъэзетэу «Социалистичес- кэ Адыгеим» адыгэ литературэм ихэхъоныгъэк1э мэхьанэу я1агъэр.


Альм. «Зэкъош.», гъэзетэу «Соц. Ад.» 1оф адаш1э.


21.

Ж/И.Художественнэ произведениехэу зэджагъэхэм къа -ратыгъэ ш1ош1хэр жэры1ок1э къа1отэшъуныр ык1и къа-тхышъуныр.


Унэмк1э къыщаухыжьы.


22.

Лъэустэн Юсыф. Ищы1эныгъ ык1и итворческэ гъогу. Иапэрэ литературнэ-творческэ лъэубэкъухэр. Иусэхэр. Рас- сказэу «Аминэт».


Лъэустэн Ю. обществ. щы-1ак1эм гъэхъагъэу щиш1ы-гъэхэр. Хэгъэгу зэошхом зэ-рэхэлэжьагъэр.


23.

Лъэустэн Юсыф. Романэу «Пшъашъэмэ янэфылъ». Рома- ным къыгъэлъэгъорэ уахътэр. Тематическэ лъапсэу и1эр.


н. 60-94-р, къедж., къа1от.


25.

Лъэустэн Юсыф. Романэу «Пшъашъэмэ янэфылъ». 1офы- гъо зэфэшъхьафхэу, к1оч1э зэпыщытхэу щы1эныгъэм къыхэ таджэхэрэр. Ер, ш1ур. Жъыр, к1эр. Ахэмэ язэфыщытык1.

н. 60-94-р, къедж., къа1от. Даутэрэ Щэбанэрэ яобраз-хэр. Язек1., язэфыщытык1.


26.

Лъэустэн Юсыф. Романэу «Пшъашъэмэ янэфылъ». Щы1э-ныгъэм драматизмагъэу хэлъыр ром къыз.,конфликтхэр зэ-ш1охыгъэ зэрэхъухэрэр.


н. 60-94-р, къедж., къа1от. Худ-нэ нэшэнэ шъхьа1эу ром. и1эр агъэунэфынэу.


27.

Лъэустэн Юсыф. Романэу «Къушъхьэр къэнэфы». Ц1ыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм моральнэ-политическэ зык1ыныгъэу я1агъэр тек1оныгъэм ылъапсэу зэрэщытыр романым къызэ- ригъэлъагъорэр.


н. 94-130-р. Къедж., къа1от. К1агъэу романым хэлъыр агъэунэфыныр.


28.

Лъэустэн Юсыф. Романэу «Къушъхьэр къэнэфы». Л1ыхъу-жъыхэмэ ящы1эныгъэ гъогу къызэрэгъэлъэгъуагъэр. Теха-к1охэмрэ къумалхэмрэ «яц1ыф напэ» зыфэдэр.


н. 94-130-р. Къедж., къа1от. Образхэр. Ахэмэ язэфыты-щытык1, язек1уак1.


29.

Лъэустэн Юсыф. Романэу «Къушъхьэр къэнэфы». Харак- терхэр къызэрэтыгъэм ипсихологическэ куугъ.

н. 94-130-р. Къедж., къа1от. Шъэф(подп.) купым иц1ыф. къумалхэмрэ ябэнэ гъогу, к1эухэу ащ фэхъурэр къых.


30.

Ж/И. Сочинение «Лъэустэн Юсыф ироманхэмэ бзылъфы-гъэм иобраз къазэрэщытыгъэр».


Унэмк1э къыщаухыжьы.


31.

Еутых Аскэр. Ищы1эныгъ ык1и итворческэ гъогу. Лири- кэр, прозэр. Темэу къащы1этыгъэхэр, гупшысэ шъхьа1эу ап- хырыщыгъэр.


н.130-136-р, поэмэу «Пщы-налъ». 1упк1эу къедж., са-тырэ 36-рэ езб къыз., упч1. ядж. къырат.


32.

Еутых Аскэр. Поэмэу «Пшъэшъэ тхьэлап1». Адыгэ щы1э-к1э-псэук1эм жъалымагъэу щыхъущтыгъэхэмэ язы хъугъэ-ш1агъэу поэмэм лъапсэ фэхъугъэр.


Поэмэу «Пшъэшъэ тхь.» ш1умрэ емрэ зэрэзэпыщы-тыр къыз. агъэунэфыныр.


33.

Еутых Аскэр. Поэмэу «Пшъэшъэ тхьэлап1». Зэфагъэм, ц1ыфыгъэм яшапхъэхэр, л1ыхъужъыгъэр, ц1ыфыгъэ напэр къызэрэщытыгъэхэр.


Темыркъан, Джанкъылыщ, Муслимат яоразхэр къыз., хар-кэ къар. Поэмэм худ. къэгъэлъэгъок1э амалх. агъ.


34.

Еутых Аскэр. Повестэу «Мыжъоф кухь». Насыпыгъэм еп-лъык1э зэфэшъхьафхэу и1эхэр повестым къызэригъэлъагъо-рэр.


н.136-166-р.Къедж., къа1от. Герой зэфэшъхь. щы1эны-гъэ гъогухэр зэрэхахырэр.


35.

Еутых Аскэр. Повестэу «Мыжъоф кухь».К1оч1э зэпыщы -хэм алъапс. Щы1эк1ак1эм гъогоу хихырэр.


н.136-166-р.Къедж., къа1от. Мирэ едж.-гъэс.зэряк1эщ., Амыдэ ем зэрэпэуцужь. текстымк1э къаушыхьат.


36.

Еутых Аскэр. Повестэу «Мыжъоф кухь». Художественнэ къэгъэлъэгъок1э амалхэу повестым щыгъэфедагъэхэр.


н.136-166-р.Къедж., къа1от. Поэтич. псалъэм игъэпс.зэ-фэшъхь. агъэунэфы.


37.

Ж/И. Зэджагъэхэр (художественнэ текст, литератур- нэ-критическэ статья, гъэзет заметкэ) конспект аш1ы -шъуныр.Унэмк1э къыщаухыжьы.


38.

Адыгэ литературэр я 60-рэ илъэсхэм къащегъэжьагъэу не-пэрэ мафэхэм къанэсэу. Социальнэ, историческэ ык1и мо-ральнэ-нравственнэ 1офыгъэхэр адыгэ литературэм къызэ-ри1этыхэрэр, зэрэзэш1уихыхэрэр.


К1эрэщэ Т. иновеллэхэр, ироманэу «Шыу закъу», Шъхьаплъэкъо Хь. итрагед. «Шарллота Айщэт».


39.

Революцием адыгэхэр зэрэхэлажьэхэрэр къизгъэлъэгъук1ы-рэ произведениехэр.


Мэщбэш1э И. иром. «Нэф-шъэгъо лъагъохэр»,«Гощэу-най», Еутых А. иром. «Бар-жа» къедж., къа1отэжь.


40.

Отечественнэ зэошхом итемэ къызэ1узыхыхэрэ проиведе- ниехэр.


Шъхьаплъэкъо Хь. идрамэу «Тыркъохэр», 1эшъынэ Хь. ирассказэу «Пхъэгулъ чъыг хэр» къедж., къа1отэжь.


41.

1офш1эным итемэ къэзы1этхэрэ произведениехэр.


К1эрэщэ Т. иром. «Куко», Кэстэнэ Д. иром. «Псыгу-1ан».


42.

Я 60-рэ илъэсхэм адыгэ поэзием изытет, ихэхъоныгъэхэр.


Мэщбэш1э И.,Бэрэтэрэ Хь., Жэнэ Къ., Хьэдэгъэл1э А. яусэ хэшыпык1ыгъ. Къыд.


43.

Лъэпкъ театрэм 1оф ыш1эу зэрэригъэжьэжьыгъэм иш1уа- к1э адыгэ литературэм зыкъызэри1этыжьырэр. Лъэхъаны- к1эр, ащ иц1ыф пэрытхэм ядунай, ш1ур ем зэребэнырэр.


К1эрэщэ Т. «Ны 1ушым ып- хъу», Еутых А. «Ася», Ма-мый Е. «Псэлъыхъохэр».


44.

Я 60-рэ илъэсхэм рассказымрэ очеркымрэ яжанрэ зыкъызэ-ри1этырэр. Адыгэ литературоведением, литературнэ крити-кэм ягъэхъагъэхэр, къатенэхэрэр.


Зы рассказми, очеркми (ежьх. зыф.) къытегущ., къызэхафы.


45.

Альманахэу «Зэкъошныгъэм», хэку гъэзетхэм литературэм ихэхъоныгъэк1э мэхьанэу я1эр.


Я 60-рэ илъ. альм. «Зэкъош-ныгъэм»,хэку гъэз.«Соц.Ад. инэк1убгъ. 1оф адаш1э.


46.

Кэстэнэ Дмитрий. Ищы1эныгъ ык1и итворческэ гъогу. Литературнэ критикэмк1э и1офш1агъэхэр. Апэрэ художе- ственнэ проиведениехэу ытхыгъэхэр.

Повестэу «Ц1ыфым иш1у-ш1э к1одырэп» зыф. гупш. шъхьа1эу пкъырылъыр».


47.

Кэстэнэ Дмитрий. Романэу «Шэуджн Мос». Романым лъэхъанэу къыгъэлъагъорэр. Щы1эк1э-псэук1эм зэмызэгъы- ныгъэу хэлъыр къызэрэщытыгъэр.


н.166-185-р.Къедж., къа1от. Мосэрэ ащ игъусэхэмрэ ядунэееплъ. агъэунэфынэу.


48.

Кэстэнэ Дмитрий. Романэу «Шэуджэн Мос». Мосэ, Го -щэунае, урыс революционерхэм яобразхэр, ахэмэ банэу аш1ыгъэм идее шъхьа1эу хэлъыр.


н.166-185-р. Къедж.,къа1от. Мосэрэ Гощ. яобразх. хар-кэ къарат.


49.

Кэстэнэ Дмитрий. Романэу «Шэуджэн Мос». Героир ык1и прототипыр, ахэмэ язэфыщытык1. Щы1эгъэ шъыпкъэр ык1и къэугупшысыгъэ пепсонажхэр, ахэмэ язек1уак1.


н.166-185-р.Къедж., къа1от. Ром. икомпозиц. ш1ык1э- гъэпс., ыбзэ изытет. Гущы-1эжъх. ром. къыхэф. къых.


50.

Кэстэнэ Дмитрий. Романэу «Псыхъохэр зэхэлъадэх».Ро -маным лъэхъанэу къыгъэлъагъорэр. Мэкъумэщ хозяйствэм изыкъегъэ1этын фэгъэхьыгъэ 1офыгъохэу адыгэ къуаджэм ащызэш1уахыщтыгъэхэр.н.186-203-р. Къедж.,къа1от. Ром. к1агъэу хэлъыр.


51.

Кэстэнэ Дмитрий. Романэу «Псыхъохэр зэхэлъадэх». Лэ- жьэк1о ц1ыфхэм, пащэхэм яобразхэу романым къыщыты- гъэхэр. Ем изехьак1охэр, ащ заоу араш1ыл1эрэр.


н.186-203-р. Къедж.,къа1от. Образхэр куп-купэу аго-щых, хар-кэ къараты.


52.

Кэстэнэ Дмитрий. Романэу «Псыхъохэр зэхэлъадэх». Ро- маным ижабз, ш1ык1э-гъэпсык1эу хэлъыр.


н.186-203-р. Къедж.,къа1от. Повеств., къэтх.(описан.), диалогыр, пейзаж порт. Зы- л1эуж.къа1.,уч1. ядж. къыр.


53.

Яхъул1э Сэфэр. Ищы1эныгъ ык1и итворческэ гъогу. Или-рик. Родинэм, зэкъошыныгъэм, мамырныгъэм , ш1улъэгъу-ныгъэ дахэм ятемэ Яхъул1э Сэфэр иусэхэм зэращызэш1уи-хырэр. Адыгэ лъэпкъ музыкальнэ культурэм усак1ом и1а- хьэу хилъхьагъэр.н.203-206-р. 1упк1эу къедж. Орэдхэу «Си Хьабидэт», «Саида»,«Адыгееу сик1ас», «Гупшыс» ятем, яш1ык1э-гъэпсык1. Орэдэу «Адыгееу сик1ас» езбырэу къызэрагъ.


54.

Яхъул1э Сэфэр. Поэмэу «Хъусен». Поэмэр зэхьыл1агъэр, хъугъэ-ш1агъэу лъапсэ фэхъугъэр.


н.206-208-р. 1упк1эу къедж. Хъусен ипсэемыблэжьыгъэ къэзыуш. сурэтх. поэмэм къыщыт. агъэунэфынхэу.


55.

Яхъул1э Сэфэр. Поэмэу «Хъусен». Л1ыхъужъыгъэ пафосэу поэмэм хэлъыр.


н.206-208-р. Л1ыхъужъым фэгъэхьыгъэу аш1эрэр къа-1от., зэрэфэх. сурэт къаш1.


56.

Жэнэ Къырымыз. Ищы1эныгъэрэ итворческэ гъогурэ. Иныбжьык1эгъур. Иеджэн. Тхэным игъогу зэрэтеуцуагъэр. Хэбзэ къулыкъоу ыш1агъэхэр. Военнэ-патриотическэ темэ зи1э усэхэр.


н.209-215-р. 1упк1эу къедж. Усэу «Нымэ яп1эшъхьагъ-мэ ач1элъ письмэхэр» езб. къызэрагъаш1э.


57.

Жэнэ Къырымыз. Историческэ, философскэ темэ зи1э усэ-хэ. К1элэц1ык1умэ апае ытхыгъэхэр. Орэдхэр.


н.215-224-р. Усэхэмэ ятемэ-хэр къа1.,гупш. апхыр. агъ., орэдэу «Хэбзэ дахэу тэ ти-1эр джащ фэд» езб. къызэр.


58.

Жэнэ Къырымыз. Прозэр. Повестэу «Андрыхъое Хъусен». Андрыхъое Хъусенэ ищы1эныгъэ гъогу к1эк1, гъогу нэф 1у-пк1эу повестым къызэригъэлъагъорэр.


н.225-231-р. Къедж.,къа1от. Хъусенэ ил1ыхъ.зек1уак1э лъапсэу фэхъугъэр, духовнэ гъомылэу зып1угъэр агъэун


59.

Жэнэ Къырымыз. Повестэу «Андрыхъое Хъусен». Повес-тым джэмакъэу хэ1ук1ырэр, укъызфигъэущырэр.


н.225-231-р. Л1ыхъужъым янэ игущы1эхэм мэхьанэ купсэу ак1оц1ылъыр агъэн. Упч1. ядж. къыратыжь.жэр.


60.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Ищы1эныгъ ык1и итворческэ гъогу. Иапэрэ усэ тхыгъэхэр, инаучнэ 1офш1агъэхэр. Нарт эпосым ехьыл1агъэхэу ытхыгъэхэр.


Нарт эпосым ехьыл1агъэ- хэу ытхыгъэхэр. Зэоуж лъэ-хъанэм къыдигъ. тхылъхэмэ темэу къа1эт., гупш. апхыр.


61.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Поэмэу «Лащын». Поэмэм итемэ шъхьа1, идейнэ-художественнэ лъапсэу и1эр. Юморэу по-эмэм хэлъыр.


н.231-240-р. Къедж.,къа1от. Лащынэ иобраз къыз. агъ. Упч1. ядж. къырат. жэр.


62.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Поэмэу«Батмэтыкъохэр».Поэмэм лъэ-хъанэу къыгъэлъагъорэр, иидейнэ-тематическэ ихудожест-веннэ лъапс.


н.241-253-р. Къедж.,къа1от. Батмэт л1ыжъым, ик1алэ-хэм, Щэт яобразхэр къызэ-ригъэлъагъорэр поэмэм. Щэт игущы1эх.ямэхь.купс.


63.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Поэмэу«Батмэтыкъохэр».Психологи- ческэ к1оч1э инэу хэлъыр. Ны гук1эгъур къызэритрэр.


н.241-253-р. Щэт игущ. езб. Упч1. ядж. къырат. жэр.


64.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Повестэу «Адыгэм ыпхъу». Повестым къыгъэлъагъорэ лъэхъаныр, ылъапс, сюжетэу и1эр. Классо -вэ зэмызэгъыныгъэу обществэм хэлъыр къызэригъэлъагъо-рэр.


н.254-278-р. Къедж.,къа1от. Повест. хэт персонаж. куп- купэ агощынхэу, къатегущ.


65.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Повестэу «Адыгэм ыпхъу». Образхэр, ахэмэ яш1ык1э-гъэпсык1, язек1уак1. Лэжьак1омэ яухъума-к1оу Бэчрэ Къарэмрэ ашъхьэ къырык1орэр.


н.254-278-р.Къарэм иакъыл, иц1ыфыгъэ къэзыушыхьат. зек1уак1.къат., Къарэм имо-нолог езбырэу къызэрагъ.


66.

Хьэдэгъэл1э Аскэр. Повестэу «Адыгэм ыпхъу». Поэмэм иидейнэ мэхьан, икомпозиционнэ гъэпсык1, художественнэ ш1уагъэу хэлъыр.


Унэмк1э сочинение «Хьэ -дэгъэл1э Аскэр иповестэу «Адыгэм ыпхъу» Къарэм иобраз къызэрэщигъэлъ.»


67.

Эпическэ произведениер. Повествованиер, описаниер, диа-логыр, пейзажнэ портретыр, героим ихарактеристикэ. К1э-джык1ыжьын.


Документ. повестыр. Худ. къэугупшысыгъэмрэ хъу- гъэ-ш1эгъэ шъыпкъэмрэ.


68.

Зэфэхьсыжь урок-1энэ хъурай «Синыдэлъфыбзэу, сиады -габзэ инеущырэ мафэу слъэгъурэр…».

Я 11-рэ класс

Литературэр


Тхьэмафэм- сыхь. 2

Илъэс еджэгъум – сыхь. 68-рэ


п/п

Тема урока


Домашнее задание

Дата

1.

Адыгэ лъэпкъым ежь ылэжьыгъэ 1эдэбиат (литературэ) бэш1агъэу зэри1эр – пэублэ гущы1.


н.3-5-р. Къедж., къа1от. Те-мэмк1э реферат къатхы.


2.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Ищы1эныгъэ ык1 итворческэ гъо- гу. Илирикэ. Иапэрэ усэхэр. Ипоэмэхэр. Творческэ гъогум зэрэтеуцуагъэр.


н.5-14-р. 1упк1. къедж. Зы усэ (ежьх. зыф.) езб. къыз.


3.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Тарихъ мэкъамэ зи1э усэхэмрэ зэ- пэуцужь усэхэмрэ. Пейзажнэ ык1и интимнэ лирикэр.


Темэ пэпчъ усэ щысэу къа-хьы, 1упк1. къедж., къызэх.; соц-нэ-философскэ еплъ. ежь тхак1ом и1эхэр, лъэхъ. игум.-гук1.къызэригъэлъ.

4.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Поэмэу «Ц1ыф лъэшхэр». Лъэхъа- нэу къыгъэлъагъорэр, гупшысэ шъхьа1эу пхырыщыгъэр. Л1ыхъужъныгъэмрэ ц1ыфынчъагъэмрэ ятемэ поэмэм къызэрэщыгъэлъэгъуагъэр.


н.14-19-р, 1упк1эу къедж., образх. къатх., ад. бзылъф. ишэн шъхь. къыгъ. къых.; адыгэ ч1ыгум идэх. къыз.


5.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Романэу «Бзыикъо зау». Лъэхъанэу къыгъэлъагъорэр, темэу и1эр, гупшысэ шъхьа1эу пхыры- щыгъэр.


н.20-40-р. Къедж., къа1от. щы1эныгъ. Идиалектикэ сюжетнэ лъапс. ром. зэрэ-фэхъ. къаушыхьатынэу.


6.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Романэу «Бзыикъо зау». Образхэр. Ахэмэ язэфыщытык1, язек1уак1.


н.20-40-р. Къедж., къа1от

Образ гупчэх. хар-кэ къар., Хьагъур Мосэ изэуак1 ифэ- хык1.


7.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Романэу «Бзыикъо зау». Социалънэ ык1и психологическэ 1офыгъо инхэу Бзыикъо заом ыпэ Адыгэ хэгъэгум щык1уагъэхэр романым къызэригъэлъа-гъохэрэр.


н.20-40-р.Къедж., къа1от. Историзмагъэу ром. хэ- лъыр; худ. амалх. щыгъэф.


8.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Романэу «Мыжъошъхьал». Лъэпкъ гурышэ-гупшысэу романым пкъырылъыр. Адыгэ лъэпкъ щы1эк1э-псэук1эр, зэхэтык1э-зэфыщытык1эр, лъэпкъ шэн-хабзэхэр куоу, игъэк1отыгъэу шъуамбгъоу романым къызэригъэлъагъохэрэр.


н.40-74-р. Къедж., къа1от.; общ-нэ-политич. проблемэ-хэу я 19-рэ л1. ия 50-60-рэ илъ. ад.хэкум, Урыс.арылъ. ром. къызэригъэлъагъох.


9.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Романэу «Мыжъошъхьал». Ц1ыф жъугъэхэмрэ ц1ыф гъэнэфагъэхэмрэ ядунэееплъык1, язе-к1уак1. Л1ыхъужъыныгъэ инэу адыгэхэм ахэлъыр яхэку, атэ ч1ыгур къаухъумэнымк1э зэрагъэфедэрэр, ар рома-ным къызэрэщытыгъэр.н.40-74-р. Къедж., къа1от.; ром. л1ыхъ. зек1уак1. Къы-зыщ. къыхагъэщынэу, яеп-лъык1. къыра1отык1.


10.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Романэу «Мыжъошъхьал». Лъэпкъ пащэу Занэкъо Сэфэрбый, ащ ыкъоу Къэрэбатыр, Бэр-зэдж Джэрандыкъу яобразхэр. Къэугупшысыгъэ герой-хэр: Цэй Хьатырбай, Некрасэ Тимофей, Мерэм.

н.40-74-р. Къедж., къа1от. Л1ыгъэм, зэфагъэм, хэгъэ-гум афэгъэхь. гущы1эжъи 10-15 къатхы. Пейзажыр къызыщ. ч1ып1эх. къыхагъ.


11.

Мэщбэш1э Исхьакъ. Романэу «Мыжъошъхьал». Лъэпкъ тарихъыр, лъэпкъ дэнэе зэхаш1эр, дунэе гуры1уак1эр ро-маным къызэригъэлъагъохэрэр.

н.40-74-р. Къедж., къа1от. Тхак1ом ыумысырэ зек1уа-к1эхэр, лъэхъ., тарихъ., хъу-гъэ-ш1агъэхэм десэу къахэ- хыгъэн фаеу ылъытэрэр.


12.

Ж/И. Сочинение «Мэщбэш1э Исхьакъ ироманхэмэ л1ы-хъужъыныгъэм итемэ къазэрэщытыгъэр».


Унэмк1э къыщаухыжьы.


13.

1эшъынэ Хьазрэт. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Илирик. Усэхэмэ темэ шъхьа1эу къащи1этырэр, гупшы-сэхэу апхырыщыгъэхэр.


н.75-78-р.1пк1эу къедж., зы усэ (ежьх. зыф.) езб. къыз. Гум ихъык1. гумэк1х., ду-наим ш1улъ. ядэхагъэ къы-зэрытыгъэ амалхэр агъэнэф.


14.

1эшъынэ Хьазрэт. Баснэхэр. Ахэр 1офыгъоу зэхьыл1а-гъэхэр, ч1эгъч1элъ псэлъэк1э-гупшысак1эр тхак1ом зэра-щигъэфедэрэр.


н. 78-80-р. 1упк1. къедж. И.Крыловым ибаснэхэу аш1эх. мыхэр арагъэпш., зэ-фэдэныгъ. ык1и зэфэшъхь. ахэлъхэр агъэунэфынэу.


15.

1эшъынэ Хьазрэт. Повестэу «Августым иаужрэ тхьэ- маф». Повестым итем, иидей. Ц1ыфыгъэмрэ ц1ыфынчъа- гъэмрэ повесты ч1ып1эу щаубытырэр. Персонажэу хэт- хэр.


н.80-89-р. Къедж., къа1от. Зауррэ Казбекрэ ядунэееп-лъык1эзэфэмыд. хэлъыр къыз. амалхэр агъэунэфын.


16.

1эшъынэ Хьазрэт. Повестэу «Августым иаужрэ тхьэ- маф». Художественнэ ш1ык1э-гъэпсык1эу повестым и1эр.


н.80-89-р. Къедж., къа1от. ; упч1. ядж. къырат. жэр.


17.

1эшъынэ Хьазрэт. Романэу «Псэм фабэ ищык1агъ». Ро -маным ц1ыфыгъэ гук1эгъум ык1уач1э къызэригъэлъагъо- рэр, шэн-нэшанэхэм язэгъэзэфэны лъапсэу фэхъурэр.


н.90-102-р. Къедж., къа1от. ад. къуадж. щыпсэух. язэф. къытегущ.


18.

1эшъынэ Хьазрэт. Романэу «Псэм фабэ ищык1агъ». Ге-ройхэу хэтхэм язэфыщытык1, яхарактеристик. Ным, лъфыгъэм яобразхэр.


90-102-р. Къедж., къа1от. Унагъом зэфыщыт. илъхэр къызэригъ. къытегущ. Упч1 ядж. жэр.


19.

Бэрэтэрэ Хьамид. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Илирик. Усэхэу «Бэп сыныбжьыгъэр заор къызежьэм», «Щэ пак1», «Губжым имаш1у», «Къушъхьэ», «Нэфынэр тек1о», нэмык1хэри. Темэ къащи1этхэрэр, уакъызыфи-гъэущырэр.


н.103-119-р. 1упк1эу къедж. Зы усэ (ежьх. зыф.) езб. Шэн-зек1. дэйх. бэнэ лъэш зэрариш1ыл1., лъэхъэна-к1эм игупш. куухэр зэрапх.


20.

Бэрэтэрэ Хьамид. Поэмэу «Сшыпхъу тэмабгъу». Исто-рическэ лъапсэу и1эр. Л1ыхъужъ пафосэу хэлъыр.

н.120-123-р. Къедж.,къа1от. Бэгъужъыекъо Л. иобр.хар-кэ къыр. Патриотизм., л1ы -хъужъ. яусэу поэмэр зэрэщ. къызэригэлъагъорэр.


21.

Бэрэтэрэ Хьамид. Поэмэхэу «Къушъхьэм иш1улъэгъу», «Къоджэбэрдыкъомэ я Мыхьамэт». Поэмэхэм ягерой -хэм бэнэ пхъашэу 1эк1ыб пыйхэм араш1ыл1эщтыгъэр.


н.123-119-р.Къедж., къа1от. Л1эш1. пэпчъ ш1эжьыр къы дэк1эжьын зэрэфаер къыз.


22.

Бэрэтэрэ Хьамид. Поэмэу «Чылэм итхыд». Чылэм иду-най къырык1уагъэр. Ц1ыф зэфэшъхьафхэу чылэм щыщ-хэм щы1эныгъэ гъогоу афэхъугъэхэр.


н.129-137-р. Къедж.,къа1от. Историзмагъэу, патриотич. пафосэу поэмэм хэлъыр.


23.

Бесед: «Л1ыгъэм, ш1эжьым лъэпкъым ищы1эныгъэ ч1ып1эу щиубытырэр».

Л1ыгъэм, ц1ыфыгъэм, гу-к1эгъум афэгъэхьыгъэ гу-щы1эжъи 10-15 къатхынэу.


24.

Шъхьаплъэкъо Хьис. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Усэхэу, ордхэу ытхыгъэхэр. Драматургием, прозэм и1ахьыш1оу хилъхьагъэр.


Тхак1ом иапэрэ тхыгъэхэ-мэ къатегущ., зы усэ (ежьх. зыф.) езб. къызэрагъаш1э.


25.

Шъхьаплъэкъо Хьис. Драмэу «Зигъонэмысым икъа- шъу». Лъэхъанэу къыубытырэр. Щы1ак1эм зэмызэгъы -ныгъэу хэлъхэр трагедием икъызэригъэлъагъохэрэр.


н.138-151-р. Къедж., ка1от. Адыгэ лъэпкъым инэшанэ- хэу трагедием къыхафэхэ-рэр агъэнэфэнхэу.


26.

Шъхьаплъэкъо Хьис. Драмэу «Зигъонэмысым икъа -шъу». Лэжьэк1о ц1ыфхэм яц1ыфыгъ, ял1ыхъужъыгъ.


н.138-151-р. Къедж.,къа1от. Къаншъао, Гугъэжъужьы яобразхэм хар-кэ къаратын.


27.

Шъхьаплъэкъо Хьис. Ем изехьак1охэм яжъалымагъ, якъу малыгъ. Батырбый иобраз къызэрэщытыгъэр трагедием.


н.138-151-р. Къедж.,къа1от. Инджылыз къэралыгъор адыгэхэм къызэрафыщыты- гъэр. Бель иобраз.


28.

Кощбэе Пщымаф. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Сэнэхьатэу хихыгъэр ык1и тхэным къыфэк1онэу зэрэхъу-гъэр. Рассказэу «Былымгъотмэ яатэкъэжъ».


Расск. къедж., къа1отэжь. Гупшысэу пхырыщыгъэр агъэнэф., образх. къатегущ.


29.

Кощбэе Пщымаф. Повестэу «Мэфибл уай». Ц1ыфыгъэ зэфыщытык1эм игупшысэхэу повестым пхырыщыгъэхэр.


н.158-178-р. Къедж.,къа1от. Щы1эныгъ. иушэтып1. зэф. ц1ыфх. яшэнхэр къызэрэщ.


30.

Кощбэе Пщымаф. Повестэу «Мэфибл уай». Къэсэйрэ Дэханэрэ ясюжетнэ шъолъырэу повестым пхырыщыгъэр.


н.158-178-р. Къедж.,къа1от. Гук1эгъумрэ гухэк1ымрэ пов. зэрэщызэпэуцур. къыз.


31.

Кощбэе Пщымаф. Пыйхэм яобразхэм якъэгъэлъэгъон тха к1ом зэрэзэш1уихырэр. Идейнэ джэмакъэу повестым хэгъэщагъэр.


н.158-178-р. Къедж.,къа1от. Къумалэу Хьаджмосэ, фа-шистэу Ганс Вайнэр яобр.


32.

Цуекъо Джэхьфар. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. К1элэц1ык1ухэмэ апае ытхыгъэ усэхэр.


Усэхэу «Ситэтэжъы къе1о-тэжьы», «Сянэ сы1эпы1э», «Сыина, сыц1ык1уа?», «Письмэ» 1упк1. къядж.


33.

Цуекъо Джэхьфар. Поэмэу «Къушъхьэ». Ч1ыопсым идэ-хагъэ, исурэт зэтек1ыбэ тхак1ом къызэритырэр, амалэу ыгъэфедэхэрэр.


н.179-185-р.1упк1эу къедж., къа1от. Къяш1эк1ыгъэ ду-наир зэралъэгъурэр, зэрэзэ- хаш1эрэр къа1отэнэу.


34.

Цуекъо Джэхьфар. Поэмэу «Къушъхьэ». Псэушъхьэмэ ядунай поэмэм къызэрэщытыгъэр. Ц1ыфыгъэр, гук1э-гъур, л1ыгъэр поэмэм къызэрэщытыгъэр.


н.178-185-р. Къедж.,къа1от. къушъхьэхэр сурэт къа-ш1ынэу.


35.

Мамый Ерэджыб. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Драматургием и1ахьэу хилъхьагъэр. Пьесэхэр. Темэу къа-1этырэр, гупшысэу апхырыщыгъэр.


Пьесэхэу «Гъогу пхэндж», «Хъишъэм икъежьап1», «Гъаш1эм имэзищ» къядж., къа1от.,темэу апхырыщыгъ. агъэнэфэнхэу.


36.

Мамый Ерэджыб. Комедиеу «Мыхьамчэрыекъор, при-вет!». Къэгъэлъэгъон-къи1отык1ын лъапсэу комедием хэ-лъыр.

н.187-200-р. Къедж.,къа1от. Ешъоныр зик1эсэ к1алэмэ щы1эныгъ. къызэрагуры1оу комедием къызэригъэлъагъ.


37.

Мамый Ерэджыб. Комедиеу «Мыхьамчэрыекъор, при- вет!». Мариетрэ Даурырэ ясюжетнэ шъолъыр.


н.187-200-р. Къедж.,къа1от. Герой шъхьа1эм ихар-к.


38.

Мамый Ерэджыб. Комедиеу «Мыхьамчэрыекъор, при-вет!». Ц1ыфыгъэр, гукъэбзэгъэ-хьалэлыгъэр. Ешхэ-ешъо хьакъужъокъугъэр комедием къызэрэщыгъэлъэгъуагъэр.


н.187-200-р. Къедж.,къа1от.

Мухътар, Килэлай, Хьэк1э-гуащ зыф. ц1ыфх. къызэр. Упч1. ядж. жэр.


40.

Ж/И. Произведенит1у зэрагъэпшэшъуныр. Литературнэ обзорхэр аш1ышъунхэр.
41.

Пэнэшъу Сэфэр. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Сатирическэ рассказхэу ытхыгъэхэр. Шэн пхэнджхэу сэ-мэркъэу рассказхэм тхак1ом ащиумысхэрэр.


н.201-206-р. Къедж.,къа1от. Расск. «Тхылъ бащэ зыб-джырэм…» гъэсэгъэ шъып-къэмрэ гъэсэгъэ нэпц1ымрэ къызэригъэлъагъохэрэр.


42.

Пэнэшъу Сэфэр. Повестэу «Ушэтып1». Къыгъэлъэгъорэ лъэхъаныр.Ш1ошъхъуныгъэр, патриотизмагъэр, пыта-гъэр, л1ыхъужъыгъэр повестым къызэригъэлъагъорэр.


н.207-215-р. Къедж.,къа1от. Образ зэпыщыт. къатхыхь., емрэ мысагъ. къызщ. агъэн.


43.

Пэнэшъу Сэфэр. Романэу «Псы къаргъом ыч1эгъ». Крас-нодар псы1ыгъып1эр зэраш1ыгъэ ш1ык1эр къызэригъэ-лъагъорэр. Чылэ пчъагъэхэм къарык1уагъэр, ц1ыфхэм ящы1ак1э зэблэхъугъэ зэрэхъугъэр 1эпэ1эсэныгъэшхо хэ-лъэу тхак1ом къызэригъэлъагъорэр.


н.216-234-р.Къедж.,къа1от. Ром. гумэк1-гупш. пхырык1 агъэун. Непэрэ мафэхэм эко логием изытет хэш1ык1 фыря1эныр.


44.

Пэнэшъу Сэфэр. Романэу «Псы къаргъом ыч1эгъ». Ц1ы-фы характерэу къытыхэрэм психологизмэгъэ куоу ахэ-лъыр.

н.216-234-р.Къедж., къа1от. Худ-нэ амалхэу ром. щыгъ.; упч1. ядж. жэр. К1ыргъ Ю. Мэхъош Р. атхыгъэ орэдэу «Чылэхэр, тыдэ шъухъугъэ- ха?» зыф. езб. къыз.


45.

Къумп1ыл Къадырбэч. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу. Лирикэр. Усэхэу ным игук1эгъу гъунэнчъэрэ иш1улъэгъу мыухыжьырэ къызыщыри1отык1ыхэрэр.


н.235-243-р. 1упк1. къедж., ны ш1улъ. илъэпкъ гуфэб. тхак1о фыри1. къыз. усэх.


46.

Къумп1ыл Къадырбэч. Поэмэхэу «Гугъэ», «Ухэт о, Ц1ы- фыр?» Поэмэхэм ятем, гупшысэ шъхьа1эу апхырыщы-гъэр. Джэмакъэу ахэ1ук1ырэр.


н.244-2248-р. 1упк1. къедж. Упч1. ядж. жэр.


47.

Къуекъо Налбый. Ищы1эныгъэ ык1и итворческэ гъогу.Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных проектов»
Курс профессиональной переподготовки «Организация менеджмента в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
Курс профессиональной переподготовки «Деятельность по хранению музейных предметов и музейных коллекций в музеях всех видов»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности специалиста оценщика-эксперта по оценке имущества»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»
Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.