Инфоурок / Начальные классы / Рабочие программы / Календарное планирование по начальному классу (2 класс)

Календарное планирование по начальному классу (2 класс)


библиотека
материаловМатематика

2-сыныпта аптасына - 4 сағат

Жылына барлығы - 136 сағат

«Математика» пəнінен оқу бағдарламасы

1. Түсінік хат

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Бастауыш сыныптардағы (1-4-сыныптар) математика пəні – «Математика» білім саласындағы кіріктірілген оқу пəні. Оны игеруде 1000000-ға дейінгі натурал сандар жəне нөл санының арифметикасы, негізгі шамалар, алгебра мен геометрия элементтерін негізгі орта мектепте білімді жалғастыру үшін құрылған.

3. Оқыту мақсаты –ұлттық жəне жалпыазаматтық құндылықтар негізінде тұлғаның интеллектуалды дамуының қажетті деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған математиканың базистік негізін сапалы игеруді қамтамасыз ету; көрнекі-бейнелі, логикалық жəне абстрактты ойлауды қалыптастыру, негізгі орта білім деңгейінде алгебра мен геометрияны игеруге практикалық негіз жасау.

4. Оқытудың міндеттеріне:

1) тұлғаның зейін, қабылдау, есте сақтау, ойлау, ауызша жəне жазбаша, сонымен қатар математика тілінде сөйлеу, психомоторика тəрізді функциональдық қасиеттерін дамыту; көрнекі-бейнелі жəне логикалық ойлауын дамыту;

2) бастауыш сынып оқушыларының оқу-танымдық қызметін (жоспарлау, жоспар бойынша əртүрлі іс-əрекеттер жасау, оның ішінде ойлау қызметін (талдау, зерттеу, жалпылау, модельдеу жəне т.б.), өзін-өзі бақылау жəне өзін-өзі бағалауды жүргізу біліктігін қалыптастыру;

3) оқытуды білімнің келесі деңгейлерінде жалғастыру үшін оқушыға қажетті математикалық білім мен білікті, есептеу, өлшеу жəне графиктік дағдыны қалыптастыру; алгебра мен геометрияны игеруге алдын-ала мақсатты дайындықты жүргізу;

4) оқуға деген ынтасын, математикаға деген оң көзқарасы мен қызығушылығын, танымдық қызығушылығын, өздігінен жұмыс атқару дағдысын қалыптастыру;

5) стандартты емес жəне қызықтылық сипаттағы тапсырмалар негізінде жобалау қызметі жəне өмірлік жағдайлардағы (құзыреттілік) мəселелерді шешу арқылы математикалық жəне шығармашылық қабілеттерін ашу жəне дамыту;

6) баланың тұлғалық қасиеттерін, яғни жауапкершілік, белсенділік, мақсатқа талпынушылық, жауапкершілік тəрізді қасиеттерін тəрбиелеу;

7) қарым-қатынас мəдениетін, үлкендерге құрмет көрсету мен кішілерге қамқор болуды, қоршаған ортаны қорғауда өзін белсенділігін көрсетуді, патриоттық сезімді тəрбиелеу, қазақ халқы мен елімізде өмір сүріп жатқан

4 этностардың тарихына, мəдениетіне, əдет-ғұрпына жəне басқа байлықтарына құрмет көрсетуді, математика ғылымының дамуы барысында жинақталған құндылықтарға қатыстыру кіреді.

5. «Математика» пəні бойынша 2-сыныптағы оқу жүктемесінің көлемі: барлығы 136 сағат аптасына 4 сағат.

6. Математиканы оқыту процесінде пəнаралық байланыс:

1) ана тілі пəнімен. Математикалық мазмұны бар тұжырымдарды, сөйлемдерді, қорытындылар мен жалпылауларды құру кезінде тілінің ережелерін қолдану, оқулықпен, дидактикалық материалдармен жəне т.б. жұмыс жасау кезінде оқушының оқу дағдысы мен сапасының қалыптасқан деңгейін ескеру;

2) дүниетану пəнімен. Математикалық мазмұны бар тапсырмаларды орындау барысында қоршаған ортадағы құбылыстар туралы білімдерін қолдану;

3) еңбекке баулу пəнімен. Математикадан жазбаша жұмыстарды орындау кезінде қол бармақтарының ұсақ бұлшық еттерінің даму деңгейін ескеру;

4) бейнелеу өнері пəнімен. Қағаз бетінде бейнелеу біліктігін қолдану, қағаз бетінде (жазықтықта) жəне кеңістікте заттардың орналасуын қабылдай білу біліктігін қолдану;

5) дене шынықтыру пəнімен. Кеңістікте бейімделу (солға, оңға жəне т.б сөздердің мағынасын түсіну) біліктігін қолдану арқылы жүргізіледі.

2. Оқу пəнінің 2-сыныптағы базалық білім мазмұны

1 Қайталау (8 сағат):

1) бірліктермен жəне ондықтармен санау.

2) өрнек. Теңдік. Теңсіздік. Теңдеу.

3) екітаңбалы сандарды құру жəне салыстыру.

4) екітаңбалы санның ондық құрамы жəне жіктелуі.

5) 11-ден 20-ға дейінгі сандарды құру, оқу жəне жазу.

6) теңдеу. Есептерді шығару.

2. Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосу. Санды өрнек. Сынық сызық жəне оның ұзындығы (42 сағат):

1) 11-ден 20-ға дейінгі сандарды салыстыру. Сандардың ондық құрамының негізінде екітаңбалы сандарды қосу жəне азайту;

2) кестелік қосу жəне азайту.

3) біртаңбалы сандарды қосу, санды екі біртаңбалы сандардың қосындысы түріне келтіру білімдеріне негізделген;

4) + 2, + 3, + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9 түріндегі біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосу кестесі;

5) қосу мен азайту – өзара кері амалдар;

6) 11– ,12 – ,13 – , 14 – , 15 – , 16 – , 17 – , 18 – түріндегі азайту;

7) 20 көлеміндегі қосу мен азайту;

8) санды өрнек жəне оның мəні. Мəндері бойынша санды өрнектерді салыстыру;

9) жақша. Жақшасы бар жəне жақшасыз берілген санды өрнектерде қосу жəне азайту амалдарын орындау реті;

10) қосудың терімділік қасиеті;

11) қосындыдан санды жəне саннан қосындыны азайту;

12) сантиметр жəне дециметр арасындағы қатынас. Ұзындығы 1 см дəлдікпен алынған кесіндіні салу;

13) сынық сызық. Сынық сызықтың ұзындығы;

14) көпбұрыш;

15) белгісіз қосылғышты, азайғыш пен азайғышты табуға берілген есептер;

16) айырымдылық салыстыруға берілген есептер;

17) екі амалға берілген есептер – екі қосылғыштың қосындысын табуға берілген құрама есептер;

18) кері есептер. Өзара кері есептер. Қосалқы түрде берілген есептер.

15. 20-дан 100-ге дейінгі сандар.

3.Масса, ұзындық, сыйымдылық, уақыт бірліктері. Тік бұрыш. Тіктөртбұрыш. Шаршы. Көпбұрыштың периметрі (40 сағат):

1) 100-ге дейінгі сандарды оқу, жазу жəне салыстыру;

2) екітаңбалы сандарды қосу мен азайтудың ауызша жəне жазбаша тəсілдері;

3) санның ондық құрамы негізінде қосу жəне азайту. 14 + 3, 17 – 3 түріндегі қосу мен азайту. 20 + 18, 38 – 20 түріндегі қосу мен азайту. 36 + 21, 57 – 21 түріндегі қосу мен азайту. 37 + 3, 40 – 3 түріндегі қосу мен азайту. 36 + 24, 60 – 36 түріндегі қосу мен азайту. 27 + 8, 35 – 8 түріндегі қосу мен азайту;

4) масса. Масса бірлігі – килограмм (1 кг);

5) ұзындық. Ұзындық бірлігі – метр (1 м). Сыйымдылық. Сыйымдылық бірлігі – литр (1 л);

4. 1000-ға дейінгі сандар (14 сағат):

1) жүздік. Жүздіктермен санау;

2) үштаңбалы сан жəне оның ондық құрамы;

3) 1000 көлеміндегі сандарды оқу жəне жазу;

4) үштаңбалы сандарды салыстыру;

5) 600 + 300, 900 – 300 (6ж. + 3ж., 9ж. – 6ж.) түріндегі үштаңбалы сандарды қосу жəне азайтудың ауызша тəсілдері;

6) 440 + 50, 750 – 90 (44онд. + 5онд., 75онд. – 9онд.)түріндегі үштаңбалы сандарды қосу жəне азайтудың ауызша тəсілдері;

7) 120 + 780, 900 – 120 (12онд. + 78онд., 90онд. – 12онд.) түріндегі үштаңбалы сандарды қосу жəне азайтудың ауызша тəсілдері;

8) санның ондық құрамы негізінде үштаңбалы сандарды қосу жəне азайтудың ауызша тəсілдері;

9) санды бірнеше бірлікке арттыруға (кемітуге) арналған құрама есептер;

10) айырымдылық салыстыруға арналған есептер.;

11) ұзындық бірлігі – километр (1 км). Масса бірліктері – грамм (1 г), центнер (1 ц), тонна (1 т).

5. Көбейту жəне бөлу.Тіктөртбұрыштың, шаршының периметрі (24 сағат):

1) көбейту. Көбейткіштер. Көбейтінді. Көбейтіндінің мəні;

2) көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Көбейтудің компоненттерінің арасындағы байланыс;

3) бөлу. Бөлінгіш. Бөлгіш. Бөлінді. Бөліндінің мəні;

4) көбейту мен бөлудің байланысы. Көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар;

5) 2, 3, 4 сандарына көбейту жəне бөлудің кестелік жағдайларының негізінде біртаңбалы сандарды көбейту мен бөлу амалдарын түсіну;

6. Қайталау (8 сағат):

1) 100, 1000 көлеміндегі сандар нумерациясы;

2) екітаңбалы жəне үштаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау;

3) шамалар жəне оларды салыстыру;

4) өрнектер, теңдіктер (оның ішінде теңдеулер), теңсіздіктер;

5) геометриялық фигуралар. Көпбұрыштың периметрі;

6) есептер жəне оларды шешу тəсілдері.

7) шамалар. Баға, мөлшер, құн; 8) тікбұрыш. Сүйір жəне доғал бұрыштар. Тіктөртбұрыш. Тіктөртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары жəне олардың қасиеттері;

9) шаршы. Торкөз қағазға тіктөртбұрыш пен шаршыны салу;

10) көпбұрыштың периметрі;

11) 50 + с – 16 түріндегі əріпті өрнек. Бір əрпі бар өрнектің мəні. а + 8 = 6 + 20 түріндегі теңдеу;

12) қалдықты табуға берілген құрама есеп. Азайғышты (азайтқышты) табуға арналған құрама есептер;

13) ондықтан аттап жазбаша қосу жəне азайту. 26 + 42, 68 – 42 түріндегі жазбаша қосу мен азайту. 43 + 28, 71 – 43 түріндегі жазбаша қосу мен азайту. 26 + 34, 60 – 26 түріндегі жазбаша қосу мен азайту;

14) қосу жəне азайту амалдарын тексеру. Есептеудің ауызша жəне жазбаша тəсілдерін салыстыру;

15) тура теңдіктердің қасиеттерінің негізінде қарапайым теңдеулерді шығару жəне салыстыру;

16) теңдеудің көмегімен есептерді шығару;

17) белгісіз үшінші қосылғышты табуға арналған құрама есептер.


2- сынып бойынша бақылау жұмыстарының оқу тоқсандары бойынша бөліну кестесі

2-сынып


І тоқсан

ІІ тоқсан

ІІІ тоқсан

ІҮ тоқсан

Бақылау жұмысы

2

2

3

3

Өздік жұмысы

2

2

3

3

Барлығы:

4

4

6

6


Математика Барлығы 136 сағат

Аптасына 4сағатСабақтың тақырыбы

сағат

Күні

Қорытынды

Қайталау - 8 сағат. Жүз көлеміндегі сандар. 1-тоқсан

1

Ондықтармен және бірліктермен санау

1

2.09.14


2

Екі таңбалы сандардың оқылуы,жазылуы және салыстыру

1

3.09


3

Екі таңбалы сандардың ондық құрамы.Ұзындықты өлшеу.Метр.

1

4.09


4

Масса және оны өлшеу. Килограмм

1

5.09


5

Салыстыру.Теңдік Теңсіздік

1

8.09


6

Қосу және азайту-өзара кері амалдар.Қосуды тексеру.Есепті шығару

1

9.09


7

Қосу және азайту-өзара кері амалдар.Азайтуды тексеру.Есепті шығару Өздік жұмысы №1

1

10.09


8

Екі таңбалы сандардың ондық құрамы және жіктелуі.Теңдеулер

1

11.09


9

Жүз көлеміндегі сандарды қосу және азайту 82 сағ

1

Екі таңбалы сандарды оқу жазу,салыстыру,жіктеу.Сыйымдылық оны өлшеу.Литр

1

15.09


2

Белгісіз қосылғышты табу.Көпбұрыш

1

16.09


3

Белгісіз азайғышты және азайтқышты табу.Тік және тікемес бұрыш

1

17.09


4

Қайталау Бақылау жұмысы №1

1

18.09


Ауызша қосу және азайту

5

Қосу және азайту (онд+1, онд-1)

1

22.09


6

Қосу және азайту (50+3, 53-3)

1

23.09


7

Қайталау.Сандық және әріпті өрнектер

1

24.09


8

Қайталау.Сандық өрнектерді салыстыру.

1

25.09


9

Уақыт және оны өлшеу.Сағат,Минут.Тәулік.Жыл.Ғасыр

1

29.09


10

Қайталау Өздік жұмысы №2

1

30,09


11

Амалдардың орындалу реті.Жақшалар

1

1.10


12

Қайталау

1

2.10


13

Қосу және азайту.( 23+2, 25-2)

1

6.10


14

Қосу және азайту.(26+30, 56-30)

1

7.10


15

Қосу және азайту (3+56,30+24)

1

8.10


16

Қайталау.Қосу және азайту

1

9.10


17


1Кестелік қосу және азайту

19

2 санын қосу және азайту

1

13.10


20

Екі амалмен шығарылатын есеп

1

14.10


21

3 санын қосу және азайту

2

15.16.10


22

4 санын қосу және азайту

2

20.21.10


23

Бақылау жұмысы№2

1

22.10


24

5 санын қосу азайту

2

23.27.10


25

6 санын қосу азайту

2

28.29.10


26

7 санын қосу азайту

2

30.3.11


27

8 санын қосу азайту

1

12.11 2-тоқсан


28

Өздік жұмысы№3

1

13.11


29

9 санын қосу азайту

2

14.15.11


30

Қосудың қасиеттері.Қосындыдан санды,саннан қосындыны азайту.

1

17.11


31

Тік төртбұрыштың қасиеттері

1

18.11


32

Шаршының қасиеттері

1

19.11


33

Қайталау.

1

20.11


34

Бақылау жұмыс№3

1

24.11


35

Тік,Сүйір және доғал бұрыштар

1

25.11


36

Көпбұрыштың периметрі

1

26.11


37

Көпбұрыштың(шаршының)периметрі

1

27.11


38

Қайталау

1

2.12


Ауызша қосу және азайту тәсілдері

39

Х+2=29 түріндегі теңдеуді шешу

1

3.12


40

Х-30=7 түріндегі теңдеуді шешу

1

4.12


41

76-х=6 түріндегі теңдеуді шешу

1

8.12


42

Қайталау. Өздік жұмысы№4

1

9.12


Ондықтан аттап қосу мен азайтудың ауызша тәсілдері

43

Қосу және азайту 23+7,30-7

1

10.12


44

Қосу және азайту. 26+24,50-24

1

11.12


45

Қайталау

1

15.12


46

Қосу және азайту 26+7,33-7

1

17.12


47

Қосу және азайту. 26+7,33-7

1

18.12


48

Бақылау жұмысы№4

1

22.12


49

Қайталау

3

23,24,25.1250

Тік төртбұрыштың периметрін табу

1

29,12


51

Үшбұрыштың периметрін табу

1

12.01,15ж. 3- тоқ


52

Сынық сызықтың ұзындығын табу

2

13,14,01


53

Есептің шарты бойынша теңдеу құру оны шешу.

1

15,01


54

Қайталау.Есептер шығару Өздік жұмысы №5

1

19.01


55

Қайталау.Есеп шарты бойынша теңдеу құру және шешу

1

20.01


56

Қайталау Бақылау жұмысы№5

1

21.01


57

Қосу және азайту 45+23,68-23

1

22.01


58

Жазбаша қосу және азайту

1

26.01


59

Қосу және азайту 26+34,60-26

1

27,01


60

Жазбаша қосу және азайту

1

28,01


61

Қосу және азайту.27+36,63-27

1

29,01


62

Жазбаша қосу азайту

1

2.02


63

Қосу және азайту.78+22,100-22

1

3.02


64

Жазбаша қосу және азайту

1

4.02


65

Көпбұрыш сызу

1

5.02


66

Үшбұрыш және төртбұрыш сызу

1

9.02


67

Тік төртбұрыш салу

1

10.02


68

Шаршы салу

1

11.02


69

Қайталау Өздік жұмысы№6

2

12.16,02


70

Бірдей сандарды қосу

1

17,02


71

Бірдей сандарды азайту

1

18.02


72

Қайталау

2

19.23,02


73

Бақылау жұмысы№6

1

24,02


1000 көлеміндегі сандар

75

Жүздіктермен санау.Мың

1

25,02


76

Жүздіктермен,ондықтармен,бірліктермен санау

1

26,02


77

Сандарды оқу,жазу салыстыру

1

2,03


78

Қайталау. Өздік жұмысы№7

1

3,03


79

Ұзындықты өлшеу.Километр

1

4,03


80

Уақытты өлшеу.Секунд

1

5.03


81

Х+45=90+7 түріндегі теңдеуді шешу

1

9.03


82

90-х=60-8 түріндегі теңдеуді шешу

1

10.03


83

97-х=40+5 түріндегі теңдеуді шешу

1

11.03


84

Қосу және азайту

1

12.03


85

Ауызша қосу және азайту

1

16.03


86

Бақылау жұмысы№7

1

17.03


87

Қайталау

2

18.19.03


Көбейту және бөлу. 4- тоқсан

88

Амалдардың мән мағынасы

1

1.04


89

Көбейту мен бөлу-өзара кері амалдар

1

2.04


90

Көбейту мен бөлу амалдарының компоненттері мен нәтижелері

1

6.04


91

Қайталау.Өздік жұмысы №8

1

7.04


92

Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті

1

8.04


93

Амалдардың орындалу тәртібі

1

9.04


94

Санды 1-ге көбейту.Санды 0-ге көбейту

1

13.04


95

Бөлудің дербес жағдайлары

1

14.04


96

1-ді санға көбейту,0-ді санға кобейту

1

15.04


97

Көбейту және бөлу 10*3,30/3,100*3,300/3

1

16.04


98

Заттың бағасы.Заттың саны және құны

1

20.04


99

Заттың массасы.Заттың саны және массасы

1

21.04


100

Қайталау.Бақылау жұмысы №8

1

22.04


101

Қайталау.Корекция

1

23.04


102

2-ге көбейту кестесі

3

27.28.29.04


103

3-ке көбейту кестесі

2

30.4.05


104

Қайталау Өздік жұмысы№9

1

5.05


105

Қалдықпен бөлу

1

6.05


106

4-ке көбейту кестесі

2

8.11.05


107

Бақылау жұмысы№9

1

12.05


Біз нені үйрендік?

108

Сандарды оқуды,жазуды,салыстыруды және жіктеу

1

13.05


109

Шамаларды салыстыру және өлшеу

1

14.05


110

Кестелк қосу және азайту.

Өзіндік жұмыс№10

1

15.05


111

Кестеден тыс қосу және азайту

1

18.05


112

Бақылау жұмысы №10

1

19.05


113

Есеп және оны шығару әдістері

1

20.05


114

Алгебраның және гометрияның элементтері

1

21.05


115

Кестелік көбейту және бөлу

1

22.05


Математилығы 136 сағат

Аптасына 4сағат

Сабақтың мақсаты.

Негізгі

түсініктер

Сағат саны

Күні

қорытынды

Ж.б.

нақты


1 тоқсан 36 сағат

Қайталау - 8 сағаn

1

Бірліктермен және ондықтармен санау;

Бірліктермен және ондықтармен санау;

1

02.092

Екі таңбалы сандарды оқу,жазу және салыстыру.


1

03.093

Екі таңбалы санның ондық құрамы. Ұзындықты өлшеу. Метр

Екі таңбалы сандарды құру және салыстыру.

1

04.094

Масса және оны өлшеу.Килограмм

Сандардың оңдық құрамы.

1

05.095

Салыстыру. теңдік. теңсіздік.

Сандардың құрылуы, оқылуы, жазылуы.

1

08.096

Қосу және азайту- өзара кері амалдар. Қосуды тексеру.Есептер шығару.

Сандардың құрылуы, оқылуы, жазылуы

1

09.097

Қосу және азайту- өзара кері амалдар. Азайтуды тексеру тексеру.Есептер шығару.


Есептер шығару.

1

10.098

1 Бақылау жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

11.09

Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосу. Санды өрнек. Сынық сызық және оның ұзындығы - 42 сағат1

11-ден 20-ға дейінгі сандарды салыстыру.

Ондықтан аттап қосу және азайту

1

15.09

16.092

Сандардың ондық құрамының негізінде екітаңбалы сандарды қосу және азайту.

Екітаңбалы сандарды қосу және азайту.

1

17.093

Кестелік қосу және азайту.

Кестелік қосу және азайту.

1

18.094

Бір таңбалы сандарды қосу, санды екі біртаңбалы сандардың қосындысы түріне келтіру

Санды екі біртаңбалы сандардың қосындысы түріне келтіру

1

22.095

+2; +3; +4; +5; +6; +7; +8; +9 түріндегі бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу кестесі

бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу кестесі

1

23.096

+ 2; +3; +4; +5; +6; +7; +8; +9 түріндегі бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу кестесі

бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу кестесі

1

24.097


«Бір таңбалы сандарды ондықтан аттау арқылы қосу тәсілі, есеп шығару, салыстыру»

1 Өзіндік жұмысы.

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

25.098

Қосу мен азайту – өзара кері амалдар.

Өзара кері амалдар.

1

29.099

Қосу мен азайту – өзара кері амалдар.

Өзара кері амалдар

1

30.0910

11 - , 12 - , 13 - , 14 - , 15 - , 16 - , 17 - , 18 - , түріндегі азайту.

Қосу және азайту.

1

01.1011

11 - , 12 - , 13 - , 14 - , 15 - , 16 - , 17 - , 18 - , түріндегі азайту.


1

02.1012

20 көлеміндегі қосу мен азайту

Санды өрнектің мәнін табу

1

06.1013

Санды өрнек және оның мәні

санды өрнектерді салыстыру

1

07.1014

Мәндері бойынша санды өрнектерді салыстыру

Санды өрнектерде қосу және азайту амалдарын орындау реті

1

08.1015

Жақша. Жақшасы бар және жақшасыз берілген санды өрнектерде қосу және азайту амалдарын орындау реті


1

09.1016

«Амалдарды орындаудың рет тәртібі» №2 Өзіндік жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

13.1017

Қосудың терімділік қасиеті

Қосудың терімділік қасиеті

1

14.1018

Қосудың терімділік қасиеті

Қосудың терімділік қас

1

15.1019

Қосындыдан санды және саннан қосындыны азайту

Қосындыдан санды және саннан қосындыны азайту

1

16.1020

Қосындыдан санды және саннан қосындыны азайту


1

20.1021

Сантиметр және дециметр арасындағы қатынас

Сантиметр және дециметр арасындағы қатынасты табу

1

21.1022

Сантиметр және дециметр арасындағы қатынас


1

22.1023

Ұзындығы 1 см дәлдікпен алынған кесіндіні салу

Ұзындығы 1 см дәлдікпен алынған кесіндіні салу

1

23.1024

Ұзындығы 1 см дәлдікпен алынған кесіндіні салу


1

27.1025

«Ондықтан аттау арқылы қосу және азайтуды тексеруді бекіту.»

2 Бақылау жұмысы.

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

28.1026

Сынық сызық

Ондықтан аттау арқылы қосу және азайту

1

29.1027

Сынық сызықтың ұзындығы


1

30.1028

Сынық сызықтың ұзындығы.


1

31.10ІІ-тоқсан 28 сағат


1

Көпбұрыш

Бұрыштардың түрлері

1

10.112

Көпбұрыш

Ұзындықтың өлшем бірлігі

1

11.113

Белгісіз қосылғышты, азайғыш пен азайғышты табуға берілген есептер

Белгісіз қосылғышты, азайғыш пен азайғышты табу

1

12.114

Белгісіз қосылғышты, азайғыш пен азайғышты табуға берілген есептер

Белгісіз қосылғышты, азайғыш пен азайғышты табу

1

13.115

Айырымдылық салыстыруға берілген есептер


1

17.116

Айырымдылық салыстыруға берілген есептер


1

18.11
7

Екі амалға берілген есептер – екі қосылғыштың қосындысын табуға берілген құрама есептер

Көпбұрыштың периметрі

1

19.118

Екі амалға берілген есептер – екі қосылғыштың қосындысын табуға берілген құрама есептер


1

20.119

Есеп.

3 Өзіндік жұмысы.

Білім,білік,дағдыларын анықтау


24.1110

Кері есептер

Кері есептер

1

25.1111

Өзара кері есептер


Кері есептер

1

26.1112

Қосалқы түрде берілген есептер

Өзара кері есептер


1

27.1113

Өзара кері есептер.

3 Бақылау жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

02.1214

20-дан 100-ге дейінгі сандар

20-дан 100-ге дейінгі сандар

1

03.12Масса, ұзындық, сыйымдылық, уақыт бірліктері. Тік бұрыш. Тіктөртбұрыш. Шаршы.

Көпбұрыштың периметрі -40 сағат

1

100-ге дейінгі сандарды оқу, жазу және салыстыру

100-ге дейінгі сандарды оқу, жазу және салыстыру

1

04.122

Екі таңбалы сандарды қосу мен азайтудың ауызша және жазбаша тәсілдері

Екі таңбалы сандарды қосу мен азайтудың ауызша және жазбаша тәсілдері

1

08.123

Санның ондық құрамы негізінде қосу және азайту

Санның ондық құрамы негізінде қосу және азайту

1

09.124

14+3, 17-3 түріндегі қосу мен азайту

қосу мен азайту

1

10.125

20+18, 38-20 түріндегі қосу мен азайту

қосу мен азайту

1

11.126

36+21, 57-21 түріндегі қосу мен азайту

қосу мен азайту

1

15.127

37+3, 40-3 түріндегі қосу мен азайту

қосу мен азайту

1

17.128

Екі таңбалы сандарды қосу мен азайтудың ауызша тәсілдері

4 Өзіндік жұмысы.

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

18.129

36+24, 60-36 түріндегі қосу мен азайту

қосу мен азайту

1

22.1210

27+8, 35-8 түріндегі қосу мен азайту

қосу мен азайту

1

23.1211

Масса


1

24.1212

Екі таңбалы сандарды қосу мен азайтудың жазбаша тәсілдері

4 Бақылау жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

25.1213

Масса бірлігі – килограмм (1кг)


1

29.1214

Ұзындық Ұзындық бірлігі – метр (1м)

Ұзындық бірлігі – метр

1

30.12ІІІ-тоқсан. 40 сағат.


1

Сыйымдылық Сыйымдылық бірлігі – литр (1л)

Сыйымдылық бірлігі – литр

1

12.01.152

Уақыт аралығы


1

13.013

Уақыт бірліктері – минут (1 мин), секунд (1сек), тәулік (1тәул), апта, ай, жыл, ғасыр

минут , секунд , тәулік , апта, ай, жыл, ғасыр

1

14.014

Ұзындық бірліктері мен уақыт бірліктерінің арасындағы қатынастар


1

15.015

Шамалар. Баға, мөлшер, құн

Баға, мөлшер, құн

1

19.016

Тік бұрыш . Баға, мөлшер, құн

Баға, мөлшер, құн

1

20.017

Тіктөртбұрыш. Тіктөрбұрыштың қарама –қарсы қабырғалары және олардың қасиеттері

Тіктөрбұрыштың қарама –қарсы қабырғалары және олардың қасиеттері

1

21.018

Масса, ұзындық, сыйымдылық, уақыт бірліктері. Тік бұрыш. Тіктөртбұрыш.

5 Өзіндік жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

22.019

Шаршы.


1

26.0110

Торкөз қағазға тіктөртбұрыш пен шаршыны салу

тіктөртбұрыш пен шаршыны салу

1

27.0111

Көпбұрыштың периметрі

Көпбұрыштың периметрін табу

1

28.0112

Масса, ұзындық, сыйымдылық, уақыт бірліктері. Тік бұрыш. Тіктөртбұрыш. Көпбұрыштың периметрі.

5 Бақылау жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

29.0113

50+с – 16 түріндегі әріпті өрнек

Әріпті өрнектің мәнін табу

1

02.0114

Бір әріпі бар өрнектің мәні

Әріпті өрнектің мәнін табу

1

03.0215

а+8= 6+20 түріндегі теңдеу

Теңдеуді шешу

1

04.0216

Қалдықты табуға берілген құрама есеп

Қалдықты табу

1

05.0217

Азайғышты (азайтқышты) табуға арналған құрама есептер


1

09.0218

Ондықтан аттап жазбаша қосу және азайту 26+42, 68-42 түріндегі жазбаша қосу мен азайту

Ондықтан аттап жазбаша қосу және азайту

1

10.0219

43+28, 71-43 түріндегі жазбаша қосу мен азайту

Ондықтан аттап жазбаша қосу және азайту

1

11.0220

26+34, 60-26 түріндегі жазбаша қосу мен азайту

Ондықтан аттап жазбаша қосу және азайту

1

12.0221

Ондықтан аттап жазбаша қосу және азайту

6 Өзіндік жұмысы

Ондықтан аттап жазбаша қосу және азайту

1

16.0222

Қосу және азайту амалдарын тексеру. Есептеудің ауызша және жазбаша тәсілдерін салыстыру

Қосу және азайту амалдарын тексеру.

1

17.0223

Тура теңдіктердің қасиеттерінің негізінде қарапайым теңдеулерді шығару және салыстыру

Теңдеулерді шығару және салыстыру

1

18.0224

Теңдеудің көмегімен есептерді шығару

Теңдеудің көмегімен есептерді шығару

1

19.0225

Белгісіз үшінші қосылғышты табуға арналған құрама есептер


1

23.0226

Ондықтан аттап жазбаша қосу және азайту

6 Бақылау жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

24.02
1000-ға дейінгі сандар – 14 сағат


1

Жүздік. Жүздіктермен санау

Жүздіктермен санау

1

25.022

Үш таңбалы сан және оның ондық құрамы


1

26.023

1000 көлеміндегі сандарды оқу және жазу

1000 көлеміндегі сандарды оқу және жазу

1

02.034

Үш таңбалы сандарды салыстыру

Үш таңбалы сандарды салыстыру

1

03.035

600+300, 900-300 (6ж. + 3ж., 9ж. – 6ж.) түріндегі үштаңбалы сандарды қосу және азайтудың ауызша тәсілдері

Үштаңбалы сандарды қосу және азайтудың ауызша тәсілдері

1

04.036

440+50, 750-90 (44 онд. + 5 онд., 75 онд. – 9онд) түріндегі үштаңбалы сандарды қосу және азайтудың ауызша тәсілдері

Үштаңбалы сандарды қосу және азайтудың ауызша тәсілдері

1

05.037

120+780, 900-120 (12 онд. + 78 онд., 90 онд. – 12 онд.) түріндегі үштаңбалы сандарды қосу және азайтудың ауызша тәсілдері

Үштаңбалы сандарды қосу және азайтудың ауызша тәсілдері

1

09.038

Санның ондық құрамы негізінде үштаңбалы сандарды қосу және азайтудың ауызша тәсілдері


1

10.039

Санның ондық құрамы негізінде үштаңбалы сандарды қосу

7 Өзіндік жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

11.0310

Санды бірнеше бірлікке арттыруға (кемітуге) арналған құрама есептер


1

12.0311

Айырымдылық салыстыруға арналған есептер


1

16.0312

Санның ондық құрамы негізінде үштаңбалы сандарды қосу және азайту

7 Бақылау жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

17.0313

Ұзындық бірлігі – километр (1км).


1

18.0314

Масса бірліктері – грамм (1г). Центнер (1ц), тонна (1т)


1

19.03ІҮ-тоқсан 32 сағат

Көбейту және бөлу. Тіктөртбұрыштың, шаршының периметрі – 24 сағат

1

Көбейту. Көбейткіштер. Көбейтінді. Көбейтіндінің мәні


1

01.042

Көбейту. Көбейткіштер. Көбейтінді. Көбейтіндінің мәні


1

02.043

Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті


1

06.044

Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті07.045

Көбейтудің компоненттерінің арасындағы байланыс


1

08.046

Көбейтудің компоненттерінің арасындағы байланыс


1

09.047

Көбейту. Көбейткіштер. Көбейтінді. Көбейтіндінің мәні

8 Өзіндік жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

13.048

Бөлу. Бөлінгіш. Бөлгіш. Бөлінді. Бөліндінің мәні


1

14.049

Бөлу. Бөлінгіш. Бөлгіш. Бөлінді. Бөліндінің мәні


1

15.0410

Көбейту мен бөлудің байланысы.


1

16.0411

Көбейту мен бөлудің байланысы.


1

20.0412


Көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар


1

21.0413

Көбейту мен бөлу – өзара кері амалдар


1

22.0414

Көбейту және бөлу.

8 Бақылау жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

23.0415

2,3,4, сандарына көбейту және бөлудің кестелік жағдайларының негізінде біртаңбалы сандарды көбейту мен бөлу амалдарын түсіну


1

27.0416

2,3,4, сандарына көбейту және бөлудің кестелік жағдайларының негізінде біртаңбалы сандарды көбейту мен бөлу амалдарын түсіну


1

28.0417

Тіктөртбұрыш және шаршының периметрі


1

29.0418

Тіктөртбұрыш және шаршының периметрі


1

30.0419

Біртаңбалы сандарды көбейту мен бөлу

9 Өзіндік жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

04.0520

Қосу, азайту, көбейту және бөлуге бір – екі амал орындауға берілген есептер ( бірдей бөліктерге және мағынасы жағынан бірдей есептер)


1

06.0521

Қосу, азайту, көбейту және бөлуге бір – екі амал орындауға берілген есептер ( бірдей бөліктерге және мағынасы жағынан бірдей есептер)


1

08.0522

Есептердің шешулерін әртүрлі тәсілдермен ( амалдармен арқылы жазу, өрнек құру және оның мәнін табу арқылы) жазу

.

1

11.0523

Есептердің шешулерін әртүрлі тәсілдермен ( амалдармен арқылы жазу, өрнек құру және оның мәнін табу арқылы) жазу


1

12.0524

Қосу, азайту, көбейту және бөлуге бір – екі амал орындауға берілген есептер

9 Тоқсандық бақылау жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

13.05
Қайталау – 8 сағат

1

100 және 1000 көлеміндегі сандардың нумерациясы.

Сандардың нумерациясы.

1

14.052

Екі таңбалы және үштаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау

Екі таңбалы және үштаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау

1

15.053

Екі таңбалы және үштаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау

10 Өзіндік жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

18.054

Шамалар және оларды салыстыру

Шамаларды салыстыру

1

19.055

Өрнектер, теңдіктер (оның ішінде теңдеулер), теңсіздіктер

Өрнектер, теңдіктер теңдеулер, теңсіздіктер

1
6

Жыл бойы өткенді қайталау.

10 Жылдық бақылау жұмысы

Білім,білік,дағдыларын анықтау

1

20.057

Геометриялық фигуралар. Көпбұрыштың периметрі

Геометриялық фигуралар.

1

21.058

Есептер және оларды шешу тәсілдері

Есептерді шешу

1

22.05Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-568968

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG