Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / План для вожатых школ
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.

Педагогическая деятельность в соответствии с новым ФГОС требует от учителя наличия системы специальных знаний в области анатомии, физиологии, специальной психологии, дефектологии и социальной работы.

Только сейчас Вы можете пройти дистанционное обучение прямо на сайте "Инфоурок" со скидкой 40% по курсу повышения квалификации "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)" (72 часа). По окончании курса Вы получите печатное удостоверение о повышении квалификации установленного образца (доставка удостоверения бесплатна).

Автор курса: Логинова Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, учитель высшей категории. Начало обучения новой группы: 27 сентября.

Подать заявку на этот курс    Смотреть список всех 216 курсов со скидкой 40%

План для вожатых школ

библиотека
материалов


µзін-µзі басќару

«Ъолашаќ» шаѓын мемлекетініњ тањбасына,

шуаќты К‰н бейнесі шіытан. К‰н-Жер бетіне

жылулыќ тарата отырып, табтаттъщ энергиясын

стемелеп отырады. Ортасында бейбітшілік

символы-ац кµгершін жаќсылъщ жаршысы

бейнеленген.«Болашаќ» шагын мемлекетініц Єнураны

Сµзін жазѓандар: Бекетанова Жаннат

Отарбаева Ѓазиза

Намыс туын биік ±стар ќазаѓымныњ ±ланы, Шырќа мєњгі ынтымаќ пен білімділік жыр-єні. Асќаќтасын єрќашанда «Болашаќтыњ» кµк туы, Биіктерде шарлай берсін кµк аспанда ќыраны .


Ќайырмасы:


Еліміздіњ ертењіміз, Аќ кеменіњ желкеніміз. Намыс туын биік ±стар, Болашаќтыњ кµркеміміз.


Мемлекетке т±тќа болар ќызы менен єр ±лы, Ана тілмен астасып т±р білім, µнер дарыны. Шындыќ ж‰зі, єділеттік, жігер т±тќан шєкірттіњ Ж‰регінде «ќазаѓым» деп лаулап жанган жалыны.


Ќайырмасы:


Алтын ±ям-ќазаѓымныњ жарќыраѓан шыраѓы, Зэулім µсіп, кµк тірейді асќаќ, зањѓар шынары. Достыќ, бірлік, татулыќпен ж‰регіміз ±штасар, Келешекке жол бастайды ±лаѓаттыќ ‰раны.

Ќайырмасы

"Болашаќ" шаѓын мемлекеті

Мектебімізде оќушылардыњ «Болашаќ» атты µзін-µзі басќару шаѓын мемлекеті ж‰мыс атќарады. µзін-µзі басќару ‰йымы мектеп Жарѓысына лайыќ маќсат-міндеттер белгіленген.

«Болашаќ» шаѓын мемлекетіњ Президента оќушылардыњ арнайы жасырын дауыс беру сайлауымен таѓайындайды. Арнайы Конституциясы бар оќушылардыњ б‰л ‰йымы рухани таза ќ±ндылыќтарымызды, ата дєст‰р, ой санамызды заман талаптарына сай жањѓырту, ќалыптастыру арќылы ана тілін, дєст‰рін с‰йетін, ќастерлейтін, элемдік мєдениеттіњ жаќсы жаќтарын бойына сіњірген, жан-жаќты ѓылымды мењгерген, ќоѓамда ‰лгі болатындай адал азаматты тэрбиелеуді маќсат етеді.

«Болашаќ» шаѓын мемлекетіњ міндеттері: ой-сана тазалыѓын, сµз тазалыѓын, іс тазалыѓын, дене тазалыѓын саќтау.

Сол міндеттерді іске асыру жолдарында жас ерекшеліктеріне ќарай шаѓын мемлекеттіњ белсенді м‰шелері сайланады. Ґйым м‰шелері педагогикалыќ ‰жымѓа кµмекшілік ќызметін атќарады. Олар:білім, аќпарат, тэртіп, спорт, тазалыќ, мэдениет министрліктері жєне ‰лдар алќасы мен ќыздар алќасынан т‰рады.

163 орта мектебі

«Болашаќ» µзін-µзі басќару

шаѓын мемлекетініњ

Конституциясы

Кіріспе

Мектеп µмірі кµп ќырлы, сондыќтан онда кµптеген жаѓымды да, жаѓымсыз ќ±былыстар кездеседі. Б±л орайда, ењ бастысы, зањ б±зушылыќќа зањды т‰рде тыйым сала отырып ‰жым м‰шелерініњ барлыѓы бірдей (м‰ѓалімдер де, оќушылар да) ортаќ ержелер негізінде нормаѓа сэйкес бірлесе ењбектене білу керек.

Мектеп алдымен дамытушы. Сондай-аќ µзі де дамып жєне µзгеріп отырады. Жања оќушылардыњ келуі, ќабылданѓан зањдардыњ ‰немі талќылануын, оларѓа толыќтырулар мен µзгертулер енгізуін талап етеді. Б‰л, біріншіден, зањдарды жетілдіруге жол ашады, ал, екіншіден, єрбір оќушыда жеке т±лѓа бола білу сезімін тудырады.

Мектепке µз сезімдері мен толѓаныстарыныњ ішкі д‰ниесіне бай т‰лѓалар келеді. Мектепте эрбір оќушы µзін-µзі басќаруын ‰йымдастыруда осы ескерілуі тиіс.

Ќабылданып отырѓан Конституция оќушыларды тэртіп пен тєрбиеге шаќырады, мемлекетіміздіњ бірт±тастыѓын ќамтамасыз етеді.

I бµлім Жалпы ережелер

1-бап.

Мектебіміздіњ бірден бір байлыѓы - окушы мен м±ѓалім жэне олардыњ денсаулыѓы.

2-бап.

3-бап.

«Болашаќ» шаѓын мемлекеті µзін демократиялыќ, ќ‰ќыќтыќ жэне элеуметтік мемлекет ретінде орныќтырады.

«Болашаќ» ±йымыныњ негізгі принциптері: окушылар арасындаѓы татулыќ, Ќазаќстандык патриотизмге тєрбиелеу, оќушылардыњ білім-ѓылымѓа деген к±штардыѓын арттыру, рухани тазару жэне µзін-µзі баскаруѓа алѓашкы кадамдарын бастау.

Конституцияныњ ењ жоѓарѓы зањдылыќ к‰ші бар жэне ол шаѓын мемлекетіміздіњ барлыќ окушыларына тікелей ќолданылады. Оќушылардыњ ќ±ќыќтарына, бостандыќтары мен міндеттеріне ќатысты нормативтік к‰ќыќтыќ актілерді ресми т‰рде жариялау жєне оларды міндетті т‰рде колдану шарт болып табылады.

4-бап.

Маќсаты немесе іс-эрекеті: мемлекетіміздіњ конституциялыќ ќ±рылысын к‰штеп µзгертуге, оныњ т±тастыѓын б‰зуѓа, оќушылар арасында, оќушы мен м±ѓалім арасында немесе рулыќ араздыќты ќоздыруѓа баѓытталѓан оќушылар ќ±рамаларын ќ‰руѓа тиым салу.

5-бап.

1. Мемлекеттік тіл-казак тілі. Ресми жиналыстарда сонымен ќатар басќа да бас косуларда міндетті т‰рде ќазаќ тілінде сµйлесу жэне оны ш‰барламау.

6-бап.

«Болашаќ» шаѓьш мемлекетініњ рєміздері - Туы, Елтањбасы жэне Єн‰раны бар. Олардыњ сипаттамасы жэне ресми пайдалану тэртібі конституциялыќ зањмен бекітіледі.


II бµлім Президент

7-бап.

1. Президент -шаѓын мемлекетіміздіњ басшысы, мемлекеттіњ сыртќы жєне ішкі саясатын айќындайды. Оќушылар атынан сµйлей алатын жєне оќушылар атынан µкілдік ететін ењ жоѓарѓы лауазымды т‰лѓа.

2. Президент - мемлекеттік биліктіњ барлыќ тармаѓыныњ оќушылармен жэне м‰ѓалімдермен келісіп ж‰мыс істеуін жэне µкімет органдарыныњ окушылар алдындаѓы жауапкершілігін ќамтамасыз етеді.

8-бап.

1. «Болашаќ» мемлекетІніњ Президентін Конституциялык зањѓа сэйкес жалпыѓа бірдей, тењ жэне тµте сайлау ќ±ќыѓы негізінде оќушылардыњ жасырын дауыс беруі аркылы бір оќу жылына сайланады.

2. Мектебіміздіњ Президент! болып, 8-сыныптан мектебімізде оќыѓан, кемінде тµрт пэннен тµрті бар, оќушыларды басќаруга µзіне -µзі сенімді оќушы сайлануѓа ќатыса алады.

3. Ќандай жаѓдайда орнынан алынып тасталады. а) µз лауазымын пайдаланып к‰ш кµрсетсе;

э) сабаѓы тµмендеп кетсе;

б) өз міндеттерін дұрыс жэне толыќ атќармаса;

в) денсаулыѓы нашарлап кетсе.

9-бап.

«Болашаќ» шаѓын мемлекетінің Президенті:

Мектебіміздіњ ішкі жэне сыртќы саясатыныњ негізгі баѓыттары туралы жыл сайын жолдау арнайды.

1. Мектеп ‡кіметініњ бірден-бір басшысы болып танылады

2. ¦сынылѓан зањдарды м±ѓалімдер жєне педагогикалыќ кењеспен аќылдаса отырып, талкылап, талдап барып ќабылдау немесе ќабылдамау жайлы кол ќояды.

3. ¤з ¤кіметІн таѓайьгндайды.

4. Апта сайын µкіметтен есеп алып ж±мыстыњ д±рыс орындалуын ќадаѓалайды.

5. Ай сайын экімшілікке есеп беріп отырады.

6. Президент, Конституция мен зањдар негізінде жэне оларды орындау ‰шін мектептіњ б‰кіл аумаѓында міндетті к‰ші бар жарлыќтар мен µкімдер шыѓарады.

10-бап.

Мектеп Президентіне, оныњ ар-намысы мен кадір-ќасиетіне ешкімніњ

тиісуіне болмайды.

III бµлім

кімет

11-бап.

1. ¤кімет-Президенттіњ билігін ж‰зеге асырады, атќарушы органдардыњ ж‰йесін басќарады жэне олардыњ ќызметіне басшылыќ жасайды.

2. ¤кімет б‰кіл ќызметі бойынша мектеп Президентініњ алдында жауап береді.

3. ¤кіметтіњ ќ‰зіреті, ±йымдастырылуы мен ќызмет тэртібі Конституциялыќ зањмен белгіленеді.

4. Єр сыныптан сайланѓан секторлардыњ кызметіне басшылыќ жасайды.

12-бап.

«Болашаќ» шаѓын мемлекетініњ µкімет м‰шесі болу ‰шін мынадай талаптарѓа сай болу керек: 8-сыныптан оќып келе жатќан, кемінде алты пєннен тµрті бар, µз ж±мысына жауап бере алатын, денсаулыѓы мыќты оќушылар сайлануѓа жэне сайлауѓа ќатыса алады.


«Болашаќ» шаѓын мемлекеті Президентініњ Анты

Мен, Ќазаќстан Республикасыныњ болашаќ азаматы, республикам

Ќазаќстанныњ алдыњѓы ќатарлы ел болуы ‰шін: µз жерімді ќоргауга, ана тілімді ќастерлеуге, ‰лкенге ќ±рмет, кішіге ізет кµрсетуге, Тєуелсіз Елімніњ Президенты, Ата Зацын, Елтањбасын, Єн‰ранын сыйлап ќ±рметтеуге, Тэуелсіз Ќазаќстан мемлекетініц парасатты, білімді, иннабатты тулгасы жєне наѓыз азаматы болуга ант етемін!

163 орта мектебініњ сынып

єкімдері

Сыныбы Аты-жµні

5 Аймухамбетова Аќмарал

6 Серікќызы Меруерт

7а Ерденбекова Эльвира


7є Намазбекова Аќерке


9 Аќылов Єділет

10 Омашбекова Єсел


10є Телебаева Айман


11а Ќ±марбек±лы Марат


11є Абеуов Даурен


hello_html_m6fa2fbad.png


«Болашаќ» шагын мемлекетініц ќ‰рамы

Президент: Нурдєулетова Єселхан Премьер - министр: Єділбеков Олжас

Білім министрі: Телібаева А йман Тазалыќ министрі: Омашбекова Єсел Мєдениет министрі: Мейранова Аяулым Тєртіп министрі: Шµкеев Тілек

Ењбек министрі: Жаркеее Асќар

Спорт министрі: Амантурлиев А былай Аќпарат министрі: Аќылоеа Мµлдір


163 орта мектебі

Алматы ќаласы Медеу ауданы №163 орта мектебі окушыларыныц «Болашац» шагын мемлекетініњ µзіндік

басќару шарттары

Алматы ќаласы, Медеу ауданы

163 мектебі оќушыларыныњ «Болашаќ»

шаѓын мемлекетініњ µзіндік басќару шарттары

Бап 1. Жалпы ережелері.

1.1 Оќушылардыњ µзіндік басќару ±йымы мектептегі оќушылар ±йымыныњ негізгі бµлігі болып саналады.

1.2 Ґйым µз ж‰мысын ж‰мыс жасап жатќан Ќазаќстан Республикасы зањдылыќтары мен наќты жаѓдайдаѓы Ќазаќстан Республикасы Конституциясымен сєйкес атќарып, зањдыќ ќ±ќыќты µзіне ала алмайды.

1.3 ‡йым негізі - сол мектептіњ окушыларын біріктірген окушылар ±жымы болып табылады.

- 1.4 ‡йым мектеп территориясында оныњ м‰шелерініњ ерікті жэне тењ, жарияланѓан жэне µзін-µзі басќаратын ережелерді саќтай отырып ж±мыс жасайды.

Бап 2. Ґйымныњ маќсаты жєне ж±мыс жасау эдісі

2.1. ‡йымныњ басты маќсаты: оќушылардыњ интелектуалды білім дєрежесін кµтеру, оларда патриотизм, жауапкершілік, борыш сезімін тэрбиелеу.

2.2. Ґйымныњ ж±мыс жасауы оќушылар арасында µз талабын т‰сіндіру, насихаттау, баспа ж‰мыстарын орындау.

Бап 3.

3.1. Ґйым м‰шелері:

3.1.1. Окушылар арасында µз талабы мен маќсатын т‰сіндіру жєне насихаттауѓа;

3.1.2. Ґйымѓа жања м‰шелерін енгізіп, шыѓарып тастауѓа;

3.1.3. ¤з бетімен эдістер мен жолдарын айќындап, алгы шарттарды жасап алуѓа;

3.1.4. Ґйымныњ барльщ ж‰мыстарын талќылап, ‰сыныс енгізу, ќандай да бір ±йым м‰шесін сынай алуѓа ќ‰ќылы.

3.2. Міндеттері:

3.2.1. Ќазаќстан Республикасыныњ рэміздерін сыйлап, оларды ќ±рметтеу;

3.2.2. Тек капа «4» пен «5» білім сапасына кµмек кµрсету;

3.2.3. Мектептіњ ќоѓамдык µміріне белсенді ќатысуы керек;

3.2.4. ¤з ой-µрісін кењейту ‰шін кітапхананыњ к‰нделікті оќырманы болу керек;

3.2.5. ¤з ќылыктарын, істерін баќылап, єр істі соњына дейін жеткізу;

3.2.6. Ґйымѓа жања м‰шелерді енгізу ж±мысы;

3.2.7. Ќарт адамдарѓа кµмектесу, кішілерге ‰лгі болу;

3.2.8. Жасыл µсімдіктерді, к±старды, жануарларды ќорѓау;

Бап 4. Ґйым принциптері, ±йым ж±мысыныњ ќ±рылуы.

4.1. ‡йым ерікті, жарияланѓан µзін-µзі басќару негізінде ж±мыс

істейді.

, 4.2. ‡йымныњ жоѓарѓы тобыныњ м‰шелері белсенділер болып табылады, ол ±йымныњ барлык структуралыќ бµлімшелерін басќарады

Белсенділер 8-11 сынып окушылары бола алады. Олар эр т‰рлі секторларѓа таратыльш, бµлінген баѓыттарѓа жауапты.

Ортањѓы бµлімшесін «Ґлан» ±йымыныњ м‰шелері ќ±райды. Олар 1-7 сыныптардан т‰рады. «‡лан» ±йымыныњ председателі мектеп белсендісі болып табылады.

Бап 5. Ґйымныњ белгілері, тањбалары.

5.1. «Болашаќ» шаѓын мемлекетініњ тањбасы.

5.1.1.Шуаќты К‰н бейнесі алынѓан. К‰н-Жер бетіне жылулыќ

тарата отырып, табиѓаттыњ энергиясын ‰стемелеп отырады.

Ортасында бейбітшілік символы-ак кµгершін жаќсылыќ

жаршысы бейнеленген 5.1.2. Ту-кµк т‰сті. Б±л - аспанымыз ашык, б±лтсыз, жеріміз ќ±нарлы дегенді білдіреді.

163 орта мектебі

«Болашаќ»

шаѓын мемлекетініњ

2005-2006 оќу жылына

арналѓан жылдыќ

жоспары

163 орта мектебінде 8-11 сынып оќушыларынан ќ±ралѓан «Болашаќ» шаѓын мемлекетініњ 2005-2006 оќу жылына жасалѓан жоспары

¤ткізілетін іс-шаралар

Мерзімі

Жауапты

1.

«Болашаќ» ±йымыныњ м‰шелерін сайлау, максаты мен міндетімен таныстыру

10.09.05

Куниязова А.

2.

йым отырысы. Ќаралатын мєселе:Ґйым жоспарын к±ру, таныстыру

16.09.05

Н±рдаулетова Є.

3.

Тілдер апталыѓына оќушыларды ќатыстыру.

17.09.05

ТелебаеваА. Єріпбаев Ж.

4.

М±ѓалімдер мерекесіне арналѓан кешті ‰йымдастыру.

1.10.05

Н±рдаулетова Є. Ґйым м‰шелері.

5.

«Есте ќалар алтын к‰з» кешін µткізу.

15.10.05

Н±рдаулетова Є. Ґйым м‰шелері.

6.

«Жасыл желек» экопатруль ж±мысын ±йымдастыру.

17.09.05-20.11.05

Н±рдаулетова Є. Омашбекова А.

7.

«Болашаќ» ±йымыныњ отырысы. Ќаралатын мэселе: 1)Ітоксан корытындысы. 2) «СПИД-ті тоќтат!» кµрмесін ќалай ±йымдастыру. 3) Тэуелсіздік к‰ніне арналѓан іо шаралар.

11.11.05

Н‰рдаулетова Є. Телебаева А.

8.

СПИД-ті тоќтат» таќырыбы бойынша сурет кµрмесін ‰йымдастыру.

1.12.05

Н±рдаулетова Є. Ж±манова Д. Єділбеков Е.

9.

Тэуелсіздік к‰ніне арналган «Сен еліњніњ тарихын білесіњ бе?» сайысын ±йымдастыру.

15.12.05

Н‰рдаулетова Є. Ґйым м‰шелері

10.

¦йым отырысы. Ќаралатын мєселе: 1)Сабаќтан кµп ќалатын, кешігетін окушылар 2) «Жасыл шырша» ертенгілік кешініњ калай µтілуі.

23.12.05

Н±рдаулетова Є. Аблаева А.

11.

«Жасыл шырща» ертењгілік кешін ±йымдастыру

26.12.05

27.12.05

Ґйым м‰шелері

12.

Физика, Информатика апталыѓына арналѓан сынып газеттерініњ шыѓуын ќадаѓалау.

24.01.06

Н±рдаулетова Є.

13.

«Армысыз, б±л-менмін!» атты КВН жарысын ±йымдастыру

27.01.06

Єріпбаев Ж. Н±рдаулетова Є.

14.

Ґйым отырысы. Ќаралатын мэселе: 1 )Оќушылардыњ тєртібі 2)Аѓымдагы ж±мыстар.

30.01.06

Н±рдаулетова Є.

15.

«МИФ элеміне саяхат» атты математика, физика, информатика кешін ±йымдастыруга кµмектесу

11.02.06

Н±рдаулетова Є.

16.

Оќушылардыњ оќулыктарын

13.02.06

Ґйым м‰шелері.тексеру.17.

«¦ландар» сайысын ±йымдастыруѓа кµмектесу

15.02.06

Бейсенбаев Р. Аренов А.

18.

«Ата Ж±рт» тарихи жарысын ±йымдастыру.

16.02.06

Єріпбаев Ж. Н±рдаулетова Є.

19.

Ґйым отырысы. Ќаралатын мэселелер: 1) Мектепке оќу-ќ±ралдарын толык єкелмейтін оќушылар. 2) 7 наурызѓа «Дублер к‰нін» ±йымдастыру.

24.02.06

Н±рдаулетова Є.

20.

«8-наурыз» мейрамына арналѓан сынып газеттерініњ шыѓуын ќадаѓалау.

02.03.06

¦йым м‰шелері

21.

5-7 сыныптар арасында «Кішкентай ару» сайысын ±йымдастыру

03.03.06

Н±рдаулетова Є. Єріпбаев Ж.

22.

8-1 1 сыньгатар арасында «Ќыздарѓа эсемдік жарасады» сайысын ‰йымдастыру

10.03.06

Н±рдаулетова Є. Єріпбаев Ж.

23.

«XXI гасыр кµшбасшысы» білім сайысын ±йымдастыру

16.03.06

Н±рдаулетова Є Телебаева А Єріпбаев Ж

24.

йым отырысы. Ќаралатын мєселе: III тоќсан ќорытындысы

17.03.06

Н±рдаулетова Є.

25.

Наурыз мерекесін ±йымдастыру


Ґйым м‰шелері

26.

«Жасыл желек» экопатруль ж‰мысын жандандыру.

Сэуір-Мамыр

Омашбекова Є.

27.

Рейд. Оќушылардыњ сырткы формасын тексеру

10.04.06

¦йым м‰шелері

28.

Ґйым отырысы. Ќаралатын мэселе: 1 ) Рейд ќорытындысы. 2) Окушылардыњ ‰лгерімі

14.04.06

Н‰рдаулетова Є.

29.

«Жігіттер с±лтаны» жарысын ±йымдастыруѓа кµмектесу.

28.04.06

Аренов А. Бейсенбаев Р Єріпбаев Ж.

30.

¦йым отырысы. Ќаралатын мэселе: Сэуір айын ќорытыныдалау.

29.04.06

Н±рдаулетова Є.

31.

Жењіс к‰ніне арналѓан мерекелік кеш, ардагерлермен кездесу.

5.05.06

Ґйым м‰шелері

32.

йым отырысы. Ќаралатын мєселе: Жылды ќорытындылау.

19.05.06

Н±рдаулетова Є

33.

«Соњѓы ќоњырау»

25.05.06

Ґйым м‰шелері163 орта мектебі оќушыларыныњ «Болашаќ» шаѓын

мемлекетініњ «АТАМЕКЕН» баѓдарламасын оќу-тєрбие

ж±мыстарында ж‰зеге асыру мєселелері

Д‰ниеж‰зіндегі басќа да µркениетті халыќтар сияќты - ќазаќ халкы да єлемде тевдесі жоќ µзіндік ‰лттыќ-спецификалыќ ерекшеліктерімен айќындалатын, ‰лттыќ асыл ќазыналардыњ сарќылмас мол корын, ѓасырлар бойы ‰рпаќтан-‰рпаќќа жалѓастырып келген д‰ниеж‰зі мєдениеті ‰шін аса ќ‰нды, єлі де болса толыќ зерттелмеген мол тєжірибе жинаќтаѓан халыќ.

Тарихи деректерге с‰йене отырып адамзат ќалыптасуы мен дамуы барысында біздіњ санамызѓа уаѓыздаѓандай алѓашќы дуниетанымдык-философиялыќ ой-пікірлердіњ ењ алдымен, Батыста ѓана емес, Шыѓыстан басталѓаны туралы деректер б‰гінде дєлелденуде.

Б‰гінгі Батыстаѓы пайда болѓан жоѓары мєдениетті ошаќтыњ пайда болѓаны, Батыстан гµрі єлдеќайда б‰рын мол тєжірибе жинаќтаѓан Шыѓыс мєдениетініњ тигізген єсері деп, тануымыз керек, µйткені талай ѓасыр бойы жинаќталѓан ІПыѓыс ќазынасы бертін келе Батыстыњ карыштап дамуына ќолайлы жаѓдай туѓызды.

Осы ойымызѓа дєлел ретінде д‰ниеж‰зіне єйгілі ѓ‰лама данышпанымыз Єбу Насыр Єл Фараби д‰ниеге келген Сырдария µзені бойындаѓы ежелгі Отырар ќаласынан табылѓан су ќ‰бырлары мен ќаланыњ архитектуралыќ шеберлігі - ѓалымдар арасында єр т‰рлі кµзкарастар ќалыптастыруда.

Кешегі орасан зор территорияны, µзініњ атаж‰рттарын кµздерініњ карашыѓындай сактап, туѓан жерін сыртќы жаулардан ќорѓап келген ата-бабаларымыздыњ дєст‰рлері — сµзсіз б‰гінгі ‰рпак ‰шін тењдесі жок ерлік, ‰лгі-µнеге жєне ‰лы тєрбие.

Б‰гінде µз алдымызѓа ел болып т‰рѓан Ідаќта - ‰лтымыздыњ ќасиетін д‰ниеж‰зіне таныта алатын бар м‰мкіндігіміз — ењбек, білім жєне ‰лттыќ тарихымыз бен мєдениетіміздіњ жањѓырту болмаќ.

Ата-бабаларымыз жерімізге жау басып кірмесін деп кайратты, к‰іпті, епті болуѓа баулыды, ‰лттыќ мєдениетіміз жойылып кетпесін деп µнерге. ал халыќымыз г‰лденсін деп ењбек етуге, білім алуѓа баулыды. Сондыктан, м‰ндай ќасиеттерді ќастерлеп, дєріптеп, оны жас ‰рпаќтыњ бойына сіњіру - ата-бабаларымыздыњ Аманаты деп білуіміз крке. Тілден, мєдениеттен, тарихымыздан айырылѓанымыз -‡лтымыздыњ жойылѓаны!!!

лттык тєлім-тєрбиесіз - ‰лттыќ Намыс болмайды! Ал ‰лттыќ Намыссыз -улттыњ г‰лденуі м‰мкін емес!!!

Сол ‰шін біздер еріксіз осы пікірлерімізден наќты нєтиже шыѓару максатында - жас ‰рпаќќа ±лттыќ тєлім-тєрбие беру мєселелері ќандай жолдар арќылы ж‰зеге асырудыњ ќазіргі заман

талаптарына сай жањаша, ‰лттыќ ѓылыми оќу-тєрбие ж‰йесін жасауымыз керек.

Соныќтан, халык педагогикасыныњ сан ѓасырлык ілімдерін негізге ала отырып, б‰гінгі білім-тєрбие мекемелкрінде ‰закжылдар бойы калыптасып келегн "ескі ж‰йеніњ" негіздерін т‰бірімен µзгертіп жањаша, мазм‰нды ‰лттыќ тєлш-тєрбие негізіндегі ж‰йені жасауѓа барлык к‰ш-жігерімізді ж‰мсауымыз керек.

Б‰гінгі ‰рпаќтыњ кµзќарастары — анаѓ‰рлым ж‰йелі, мазм‰вды жєне наќты білімді мењгеруді ќажет етеді, ол ‰шін оќу-тєрбие процестерінде кызмет жасайтын ‰стаздар мен ѓылыми-зерттеу ж‰мыстарымен айналысатын мамандарды арнайы сынаќтардан µткізіп, єрбір маманныњ µзіне тиісті баѓасын, дєрежесін беретін кез келген сияќты.

Кењ байтак ЕврАзия материгініњ даласын емін-ерісін жайлаѓан кµшпенділердіњ соњѓы т‰яѓы, єлемдегі т‰ркі тілдес халыќтардыњ бір µкілі - ќазак халќыныњ тарихы к‰ні б‰гінгіге дейін єлі толык зерттелмегені — д‰ниеж‰зі мєдениетін бір адым болса да алѓа бастырмайтыны ѓасырдан белгілі.

Казак халкы да, єлемдегі баска да µркенитті халыктар сияќы сан ѓасырлар бойы µз бойына жинактаѓан барлык жаќсы каиеттерін ‰рпактарыныњ санасына сіњіріп отырѓан.

Халыктыњ айткан µсиет сµздерініњ, ырымдарыныњ, д‰ниетанымдык болжамдарыныњ, µнерініњ, салт-дєст‰рлер мен єдет-г‰рыптарыныњ кµріністері - ѓылыми педагогикалыќ-психологиялыќ негізде бірт‰тас этнокомплекстік тєлім-тєрбие негізінде жалѓасып, калыптасып отырѓан.

¤кінішке орай, ‰лтымыздыњ жогарыда аталып µткен асыл казыналары ѓылыми т‰рѓыда толык зерттелмей келгені, зерттелген к‰ннін µзінде халык ќазынасыньщ басќа тілдерде жазылып, басќаша ойлармен жеткізілуі - ‰лтымыздьщ д‰ние ж‰зілік мєдениетініњ игілігіне айналмай келгендігін мойындауымызѓа тура келеді.

лттык м‰мкінпііліктерімізді толыѓынан игере

алмаѓандыѓымыздьщ бір белгісі - халќымыздыњ барлык м‰мкіншіліктерін баска біреулердіњ алдын — ала зерттеп — біліп, бертін келе ‰лттык сана — сезімімізді, саяси, рухани — идеологиялык т‰рѓыда т‰ншыктырьш, µзініњ ‰стемдігін ж‰ргізген Ресей империясыныњ отаршылдык саясатыныњ айткын ойлары аркылы -‰лттык мєдениетіміздіњ орыс тілі аркылы д‰ние ж‰зіне танылуы мен жеткізілуі, µкінішке орай — д‰ниеж‰зі халыктарыныњ казак халкы туралы µз дєрежесіндей, толыќ, накты, мазм‰нды т‰рѓыда хабардар болуына кажетті жаѓдайларды ќалыптастыра алмады, оныњ ‰стіне ‰лтымыздыњ м‰мкіншіліктері туралы жансак пікірлер таратылып, ‰рпаѓымыздыњ - халкымыздыњ ‰лттык рухани байлыќтарынан саналы т‰рде к‰дер ‰зулеріне арнайы саяси - идеологиялыкСамые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 27 сентября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Общая информация

Номер материала: ДВ-054975

Похожие материалы

2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Министерство образования и науки рекомендует в 2017/2018 учебном году включать в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к году экологии.

Учителям 1-11 классов и воспитателям дошкольных ОУ вместе с ребятами рекомендуем принять участие в международном конкурсе «Законы экологии», приуроченном к году экологии. Участники конкурса проверят свои знания правил поведения на природе, узнают интересные факты о животных и растениях, занесённых в Красную книгу России. Все ученики будут награждены красочными наградными материалами, а учителя получат бесплатные свидетельства о подготовке участников и призёров международного конкурса.

Конкурс "Законы экологии"