Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Классному руководителю / Конспекты / Внеклассное занятие "Для дорогих бабушек"

Внеклассное занятие "Для дорогих бабушек"


 • Классному руководителю

Поделитесь материалом с коллегами:

Праздник для дорогих бабушек.

(на адыгейском языке)

Тинэнэ гупсэмэ афэгъэхьыгъэ мэфэк1.Сценариер зиер Шъаукъо Ф.И.

Хьатыгъужъыкъое гурыт еджап1эу № 6

ик1элэегъэдж.Мэфэк1ым зыфэбгъэхьазырын хъумэ пш1эщтыр:

1.Гъэтхапэм изым ехъул1эу к1элэеджак1омэ рассказ ц1ык1ухэр янэжъмэ афэгъэхьыгъэу къатхы,нанэхэм япхъорэлъфхэм апае къатхы.2. Сурэт – выставкэу « Сиунагъу.»

3.Ны – тыхэм ащыщхэу классым изэ1ухын ,ш1ухьавтынхэм ягъэхьазырын пылъыщтхэр хэодзы.

4.Видеозаписыр.

5.Саехэмрэ цыехэмрэ якъэгъотын.

6.Пщынаом икъегъэблэгъэн.

7.Къэгъагъэхэм якъэгъотын.Орэд чэфым дырагъаштэзэ нэбгырэ т1урыт1оу еджак1охэр классым къехьах. Ахэр адыгэ шъуашэк1э фэпагъэх,къэгъагъ 1эрамхэр а1ыгъых.Шъэожъыехэр сэмэгумк1э алрыгъум тет1ысхьах,пшъэшъэжъыехэр джабгъумк1э пхъэнт1эк1умэ атесых.Зезыщэрэм: Илъэс къэси гъэтхэ мафэу гъэтхапэм и 8-р тэдэрэ бзылъфыгъэу дунаим тетхэм ямэфэ лъап1.А мафэм хэтрэ к1элэ-ц1ык1уи янэ,янэжъ к1асэхэм ш1ухьафтын афеш1ы. Непэ тимэфэк1 тянэмэ ямызакъоу анахьэу зыфэгъэхьыгъэр тинанэхэр ары.

-Сыда нэнэжъ зыфышъуи1эр?Сценкэу «Шъош1а , нэнэжъ зыфыси1эр?»

Нэнэжъ зыфыси1эр

Нэнэжъ зыфыщы1эр

Пшысэ гъэш1эгъонхэр

Боу къысфи1отэныр,

Орэд чэфы пчъагъэ

Гум рихьэу гуш1уагъоу

Къас1оу сигъэш1эныр

Ащ пай мышъхьахыныр.Нэнэжъ зыфыси1эр

Нэнэжъ зыфыщы1эр-

Сыбзэнэу- сыдэнэу

Сшъхьак1э сигъэсэныр,

1анэ зэгъэфэни

Хьакъу –шыкъу тхьак1ыни

Яшъэф сигъэш1эныр

Ш1у сигъэлъэгъуныр.Нэнэжъ зыфыси1эр

Нэнэжъ зыфыщы1эр-

Лъэсэны – гык1эныр

С1э къыригъэхьаныр,

Утым итедзак1и,

Унэ зэ1ыхык1и

Дэгъоу ежь зэриш1эу

Сигъэш1энхэм фэш1.Нэнэжъ зфыси1эр

Нэнэжъ зыфыщы1эр

-Ухъупхъ!-къыси1оныр

Разэу щызгъэ1эныр

Нэнэжъ зыфыси1эр

Нэнэжъ зыфыщы1эр

Згъэгуш1озэпытэу

Ыгур сэ къэс1этэу

Гъаш1эм сигъусэныр

Гупсэу ар си1эныр!Конкурсэу «Хэта рассказыр зыфэгъэхьыгъэр

К1элэегъаджэр нанэмэ яхьыл1эгъэ рассказым къафеджэ, зыфэгъэхьыгъэ нанэр къаш1эн фае.Ащ ыужым япхъорэлъфхэм афэгъэхьыгъэ рассказым к1элэегъаджэр къафеджэ.Нанэмэ япхъорэлъфхэр къаш1эжьын фае.СИНЭНЭЖЪ.

Аш1э дэгъоу тичылэмэ

Фэдэ щы1эп синэнэжъы:

Анахь 1эш1у ащ ищэламэ

Бжьыны хьаси ащ тфелэжьы,

Тигъунэгъуми ар аде1э.

К1элэц1ык1ухэм тегъэт1ысышъ

Пшысэ пчъагъэ къытфе1уатэ.

Орэд 1оным тыфегъасэ

Макъэр пстэуми тегъэ1аты

Синэнэжъ сэ бэу ц1ыфыш1у

К1элэц1ык1ухэр ш1у елъэгъу

Ыгъэчэфхэу,апэгуш1о

!эш1у-1уш1ук1и ар ягугъу

- Уи1,- къыса1о нэнэжъ хъупхъэ,

Щыгъыныбэ сфэш1оу сфеды,

Уни 1эгуи ащэупхъо,

Хьакъу – шыкъухэр егъэлыды

Сеплъышъ чаны игущы1э

Сш1оигъу бэрэ-бэрэ щы1э.

ОРЭДЭУ «НЭНЭЖЪА ХЬАУМИ ТЭТЭЖЪА

1.Нэнэжъым 1апл1 къысищэк1зэ

Ыкок1ы сырегъэт1ысхьэ.

Тэтэжъым сыкъырищэк1зэ

Дунаим сыщегъэгъуазэ.

Сэ хэта зыгу хэзгъэк1ыщтыр

Нэнэжъа хьауми тэтэжъа?

Язырэу зыгу хэзгъэк1ыщтыр

Тэтэжъа хьауми нэнэжъа?2.Нэнэжъым ык1ыб сыдэлъэу

Тэтэжъым пшысэр къе1уатэ.

Сыгук1э сэ сырэхьатэу

Сыгуш1оу пшысэм сыхэты.

3. Нэнэжъыр лагъэм е1абэшъ

Щэламэр сэ къысфещэи

Тэтэжъыр джыбэм е1абэшъ

1упэфэу чынэр къысеты.

3.Хэта сик1алэ еуагъэр

Е1ошъ нэнэжъыр мэкуо

Тэтэжъым псынк1эу сепхъуатэшъ

Ыкок1ы сырегъэт1ысхьэ.

СЦЕНКЭУ «ТЭТЭЖЪ СЕГЪАСЭ.»Тэтэжъ сыгу е1оу

Бэ дэдэ къысе1о.

Мо дэгъу сыхъунэу

Фэчэфэу ик1асэу

Тэтэжъы сегъасэ.

Сэщ пай ыгу илъыр

Тэтэжъ къеупсэлъы:

-Дэгъубэ пхэлъынэу

Ц1ыфыгъи уи1энэу

Сыфаешъ зэгъаш1э

Укъытфэхъу бэгъаш1эу!

-Ц1ыфыгъэр сыд фэда!

-Ц1ыфыгъэр сик1алэ

Зэтелъы къатиблэу…

Жъы хъугъэр о лъытэ

Гук1эгъу зыхэгъэлъи,-

Джар хэтк1и ц1ыфыгъэ.

Нэхъой о афэпш1эу

Бзэджагъи умыш1эу

Узек1омэ дахэу,

Хълпсагъэу, узафэу

Ц1ыфыгъэ ар нафэу.

Къэбзагъэ угу илъэу

1эдэби о пхэлъэу

Шъырытэу ущытмэ

Умакъэ зыпкъ итмэ,

Лъытэ ц1ыфыгъэу.

Шъэогъук1э о уш1умэ

Къин зи1э щы1эмэ

Уиш1уагъэ о ек1мэ

Орк1э щытхъугъэ,

Ар хэтк1и ц1ыфыгъэ

Шъыпкъагъэ о уи1эу

Нахьык1эм уде1эу

Хьатыри ук1ыти

Ягъогу о тети

Ц1ыфыгъэу сэлъытэ.

Къа1олъ,татэжъ, шъыпкъэу

Ц1ыфыгъэм гъунапкъэ

И1а имы1а?

Дунэе нэфынэм

Щыхъоир ц1ыфыгъэ

Ц1ыфыгъэр ч1ым тизышъ,

Плъэгъущтэп ынэзи…

О пшъхьак1э укъэхъумэ

Зып1этэу л1ы ухъумэ,

Ц1ыфыгъэр зыфэдэр

Къэпш1эщт ор дэдэм.

Ар пфэгъэцак1эмэ,

Ар пфэук1оч1ымэ

Ущы1эщт уц1ыфэу

Гухэр къэбгъэнэфэу.(Сценкэр къагъэлъагъо хъумэ к1элий л1ыжъ па1охэр ащыгъэу пхъэм тесых.Ахэмэ к1элэц1ык1ум упч1э ареты.АУКЦИОН.

Нанэмэ номерхэр ясэты.К1элэегъаджэм к1алэм ащыщ горэ къахещышъ щытхъузэ щэфак1ом иномер къе1о.Щэфак1омрэ нанэмрэ зэнэкъокъух.

Ау ежь к1алэм зыфаер къахехышъ, ащ ыдэжь мэт1ысы.ЗЭФЭУСЭХЭР.

(Пшъашъэхэм къа1о.) 1. Ис тикласс тэ пшъэшъэ чан

 2. Зэк1э 1офэу илъыр еш1э.

 3. Ыц1э Ф- к1э къырегъажьэ

Ыц1э т-к1э къеухыжь.Хэт къы1он, хэт къыш1энХэт ипшъашъэ къыш1эжьын?2.Пшъашъэу исмым анахь ц1ык1уми

Ихъупхъагъэ анахь ин.

3.Гук1эгъушхо хэлъ мы пшъашъэм

Иныбджэгъуми ш1у алъэгъу.

4.К1али пшъашъи агъэш1агъоу

Ис тикласс тэ пшъэшъэ ш1агъо.

5.Ы1охэщтэп ащ лыягъэ

Шъабэу – шъабэу мэгущы1э.

6.Урысыбзэк1э ар пц1ашхъоу

Ис тикласс тэ пшъэшъэ нашхъо.

7.Ынэгу гуш1ор к1эмык1ыхэу

Ис тикласс тэ пшъэшъэжъые.

8.1эдэб хэлъэу ,гуе1эгъу и1эу

Тэ мы пшъашъэр тэгъэлъап1э.

К1АЛЭХЭМ КЪА1ОХЭРЭР. 1. П1орэр зэк1э ыгъэцак1эу

 2. Ис тикласс тэ шъэожъые. 1. Дэгъоу еджэ, дэгъоу матхэ

Ипшъэрылъхэр егъэцак1э. 1. Шъхьахынагъэр къызтримгъак1оу

Псынк1эу- псынк1эу и1оф еш1э. 1. Еджэнымк1э апэ итэу

Классым ис зы шъэожъые.

 1. Анахь мак1эми ыныбжь

Игулъытэ анахь ин.

 1. Упч1э тынным емызэщ ар

Зэк1э зэк1э зэрегъаш1э.

 1. Фызэш1ок1мэ унэм илъыр

Зэк1э классым къыхьыжьыщт.

 1. К1элэ хъупхъэу,к1элэ 1эш1у

Иныбджэгъумэ ш1у алъэгъу.

 1. Дахэу маплъэ ,1асэу щыс

Мэкъэ шъабэк1э ар къеджэ.«КЪЭОШ1ЭЖЬА, О УИНАНЭ ?»

К1элэегъаджэр сочинение тхыгъэмэ къафеджэ зыфэгъэхьыгъэхэм ац1э къыримы1оу. Зытхыгъэм инанэ фэгъэхьыгъэр къыш1эжьын фае.

Зэхахьэм ик1эухэу адыгэ джэгу аш1ы.


Автор
Дата добавления 10.10.2015
Раздел Классному руководителю
Подраздел Конспекты
Просмотров185
Номер материала ДВ-049594
Получить свидетельство о публикации


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх