Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / «Весенние напевы»

«Весенние напевы»


Выберите документ из архива для просмотра:

Выбранный для просмотра документ Весна.doc

библиотека
материалов

hello_html_12d64c16.gif

Кичәлин төр: «Хавр»

Кичәлин күцл: Хаврин ирҗәх тускар темдгдүд шинҗләд,шин үгмүдлә таньлдҗ, шүлг чееҗәр дасч авх.

Кичәлин дүнцл: зург, таблица-матрица,сигнальн карточкс, граф-схем.

Кичәлин йовуд.

I. Оргмомент.

1. Кичәлд белдллһн: - Мендвт, күүкд – көвүд, арһул суутн.

- Ямаран бәәнәт? – Гем уга.

- Тана ээҗнр-аавнр ямаран бәәнә? – Гем уга.

- Йир сән.

Эндр бидн кичәлдән олн-зүсн көдлмш кеҗ, шин үгмүдлә таньлдж, шүлг чееҗәр дасхм. Хаврин ирҗәх тускар темдгәд шинжләд, күүндвр кехм. Кех көдлмш дала, келлһән ясулчкий.

«Чикн,чикн соңгс

Соңгсан бичә март.

Нүдн, нүдн үз

Үзсән бичә март.»

Мhello_html_m2297c7a9.pngана кичәлин төр: «Хавр»

Фонозарядк:

Нарн, нарн халулна,

Модн ноһан көкрнә.

Үкр хармуд нислднә,

Хаврин байр зөөнә.

2. Күүндвр. - Һаза ямаран җилин цаг? – Ода хавр.

- Эндр ямаран теңгрин бәәдл? - Эндр нарта өдр.

- Дулан өдр.

- Салькта өдр.

-Бүркг өдр.

-Сәәхн өдр.

II. Герин даалһвр шүүлһн.

- Ода болхла 116 –гч халх сектн. «Хавр» гидг келвр умшхм.

Күүндвр. – Хавр кезә болна? -Үвлин дару болна.

- Ямаран хаврин сармуд меднәт? – Хаврин сармуд:моһа, мөрн, хөн.

- Хавр болхла шовуд яһна? – Шовуд дулан һазрас нисж ирнә.

- Теңгрин бәәдл ямаран болна? - Дар-дарунь хур орна.

- Өдр сө хойр яһна? – Сө ахрдна, өдр утдна.

- Хаврт цасн яһж хәәлнә?

- Теегт ямаран цецгүд экләд һарна? – Теегт бамб цецгүд экләд һарна.

- Ода бидн гиичнрт «Харада» гидг ду дуулхмн.

III. Шин төр. – Күүкд ,эн зургт ямаран жилин цаг зурата? - Хавр.

- Сәәхн, дулан Нарн мандлна. Дар-дарунь хур орна. Шовуд дулан һазрас нисч ирнә. Теегт бамб цецгүд экләд һарна. Бичкдүд хаврт йир дурта.

hello_html_603b9e5f.jpg

1. Эн үгмүдәс зәңгс тогтахм. Би таднд сурвр тәвнәв.

а) Тәрән, ик, урһв. – Ик тәрән урһв.

б) Көк, шавшна, ноһан. – Көк ноһан шавшна.

в) Сәәхн, хаврт, болна, асхн. – Хаврт асхн сәәхн болна.

г) Шуугж, бичкн күүкд, наадна. – Бичкн күүкд шуугж наадна.

д) Цецгүд, улан, шар, бултана. – Улан, шар цецгүд бултана.

- Күүкд, көвүд, эн зәңгс юуна тускар? – Хаврин тускар.

- Эн зәңгс хәләһәд, ямаран нер өгхм?

-1. Сәәхн хавр.

-2. Хавр.

- Күүкд-көвүд ямаран хаврин тускар үлгүр меднәт?

2. Матрица «Хавр»

Физминутк

Хур-хур царан йов.

Хуцин махн нааран йов.

Мөндр-мөндр цааран йов.

Мөрнә махн нааран йов.

3. Зәңгс хальмг келнд орчултн.

а) Моя калмыцкая степь.

б) Тюльпаны цветут.

в) Теплое солнце светит.

г) Птицы в небе поют.

д) Красивая весна пришла.

hello_html_m62bede7d.jpg4. Шпамра: Күүндвр.


5. Матрица

6. Манаһур гиич «Байр» ирв. Келвр умшх, сурврмудт хәрү өгх.

10. Үгин көдлмш: халулна греет

нислдн летают

көкрн - зеленеет

таасгдна нравится

IV. Кичәлин ашлвр: 1. Эндр кичәлдән юуна тускар келәвидн?

- Хаврин тускар сурвр тәвх..

2. Тана ширә деер сигнальн карточкс бәәнә:

1. ноһан- кичәл таасгдв

2. улан – кичәл таасгдсн уга

3. шар – медҗәхшв

Темдг тәвлһн: «5»-

«4» - Байрта харһий.


Кичәлин төр: Ахр болн удан эгшгүд.

Кичәлин күцл: Ахр болн удан эгшгүдтә үгмүд ийлһҗ, чикәр умшдг, бичдг дасхх.


Донцл: Сигнальн карточкс, зург «Намр»

Кичәлин йовуд

1hello_html_m6b160aa1.png. Кичәлд белдлһн.

2. Күүндвр.

- Һаза ямаран җилин цаг?

- Эндр ямаран теңгрин бәәдл?

3. а) Девтрмүдән секәд эндрк то бичхм.

б) Сурһульчнр ода цеврәр бичллһнә цаг.

(самрт иим үгмүд бичәтә: аав, ээж, күүкн.)

в) Хальмг келнд кедү эгшг үзгүд бәәнә?

(хальмг келнд 13 эгшгүд бәәнә)

- Эн 13 эгшг үзгүд ямаран хойр багт хувагдна?

(хату дарани эгшгүд болн җөөлн эшгүд дарани эгшгүд)

- Хату дарани эгшгүд келж өгтн?

(а,о,у,ы,я,ю,е)

- Кедү болв? (долан)

Үлгүрнь: харада ,ноха ,гаха ,така н.ч.)

- Җөөлн дарани эгшгүд келж өгтн?

(ә, ө, ү, и ,е, э)

- Кедү болв? (зурһан)

Улгүрнь: эрвәкә, бүшмүд, күзүн н.ч.

г) Үгин диктант.

(Би таднд үгмүд келнәв, тадн болхла эн үгмүдиг девтртән сәәнәр бичтн.)

Өрүн, толһа, тег, махла, самбр, күзүн.

(Ода болхла нег татасар хату эгшг темдглтн, хойр татасар җөөлн эгшгүд темдглтн.)


д) Наадн.


- Бичкдүд, нег күн самбрт һарад, эн үгмүд хувахмн. Хату дарани эгшгүд болн җөөлн дарани эгшг.

Хату дарани Җөөлн дарани


Цаһан, яман, усн. Чирә, меклә, көвүн.

е) Иим даалһвр. Тадн ямаран эгшгин таарлт меднәт?

(самбрт үгмүд бичәтә)

Нhello_html_25ab40eb.pngо-х, мек-л, һа-лн, би-чч, тос-хч.

з) Эн зургт ямаран җилин цаг үзжәнәт?

(Намр.) Чик. Намр ирхлә теңгрин бәәдл яһҗ сольгдна?

(Киитн салькн үләнә.Хур-чиг орна.)

Ода намрин тускар иим һурвн зәңгс бичхмн.

1. Намр ирв. 2. Һаза киитн салькн үләнә. 3. Хур орна.

- Юнгад тадн киитн гидг үг уданар умшнад?

(Хальмг келнд ахр болн удан эгшгүд бәәнә. Ахр эгшгүд нег үзгәр бичгднә. Удан эгшгүд хойр үзгәр бичгднә.)

Чик. Сән. Тер кичәлд мадн эн төрлә таньлдлавидн. Эндр эн төр дәкәд давтхмн.

Физминутк

Удан үгмүдтә физминутк кехм.

Киитн салькн үләнә, үләнә.

Модна ацмуд нәәхлнә, нәәхлнә.

Салькн дор, дор, дор!

Модна ацмуд деер, деер!

(Суутн.)

ж) Би таднд үгмүд келнәв. Тадн болхла сигнальн зургар үзүлтн.(ахр эгшгүдтә үг аль удан эгшгүдтә үг.

Таава, саальч, терз, буудя, чикн, күзүн, ааһ.

4. Дегтрин көдлмш. 32-гч дамшлһн. Эн өггдҗәх үгмүдәс зәңгс тогтатн.

а) Цаасн, кевтнә, деер, ширә.

(Ширә деер цаасн кевтнә.)

б) Кежәнә, сурһульч, керм, цаасар.

(Сурһульч цаасар керм кеҗәнә.)

в) Йосн, кермәр, өсәд, көвүн, йовх.

(Көвүн өсәд йосн кермәр йовх.)

34-гч дамшлһн. Амн үгәр кехмн. Зургуд хәләһәд, эдн. Нердинь келх.

Ямаран хойр баг бүрдәҗ болхмби?

hello_html_m456ce8d8.pnghello_html_m6bb578a0.pnghello_html_m4e6c5454.pnghello_html_755529f2.pnghello_html_m4e8d2424.pnghello_html_m3b98e247.png

Аав хәәсн-чугунок

Күүкн } өрк-бүл ааһ }ааһ-сав

Ээҗ таава

Үүлн – облако (эн үг үлү)

Тадн ямаран удан эгшгүдлә тәәлвртә туульс меднәт? Келҗ өгтн.

5. Кичәлин аш.

- Эндр мадн кичәлдән ю кевүвидн?

- Хальмг келнд ахр эгшг яһҗ соңгсдна? (ахрар)

- Яһҗ бичгднә? (нег узгәр бичгднә)

- Удан эгшг ягҗ соңгсдна? (уданар)

- Яһҗ бичгднә? (Хойр әдл үзгәр бичгднә) Үлгүрнь:Күүкн, цаасн.

6. Герин даалһвр. Зокал давтх 15-х; 35-гч дамшлһн.

hello_html_m467b0b40.gifДахуль


Х

hello_html_288dd5a1.gif


hello_html_19441498.png, hello_html_19441498.png, Х . . . . . . .Б

hello_html_21c63314.pngК . . . . . .hello_html_m48aaaa39.pngН . . . . . . .

hello_html_7cb93c7c.gifН

hello_html_342d465e.pngЭ . . . . .


Х

hello_html_m5fc161e9.pngЭ . . . . .


hello_html_5463f889.gifhello_html_184e942.gifhello_html_46e2bb33.gifХ

hello_html_m73da8a61.gif

 1. Д

  С

  hello_html_71e4c8dd.gifhello_html_18eb7d1c.gif

  ИРВ

  , , hello_html_19441498.pngХ

hello_html_m3dbbca32.gif

-муд

hello_html_4f8f7ef8.png- ин

hello_html_71e4c8dd.gifhello_html_m42752a08.gifhello_html_69211529.gif

М

М

Х

 1. hello_html_m3dbbca32.gifhello_html_69211529.gifХ : , ,
 1. ХəəЛ . .

  hello_html_21ba3461.pngШУЛУН 1. Д

  ОРНА

  АР-ДАРУНЬ hello_html_342d465e.png

hello_html_m4d187d29.png-т - гүд

Т

УРҺНА

 1. Б

  Х

  ЙИР

  hello_html_m4190ef5e.png

  !

  - д -т


hello_html_7d6c71b8.gif


 1. hello_html_m233d6785.png. . . .
 1. hello_html_m3b98e247.png. . . . .


 1. hello_html_m1919ee87.png. . . .
 1. hello_html_m48aaaa39.png. . . . 1. hello_html_m3672993c.png. . . .


hello_html_m6ad1a3cf.png

hello_html_m6ff80477.png

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

 МОКУ «Оватинская СОШ» Целинного района, Республика Калмыкия Учитель : Боваева Надежда Николаевна В работе представлен конспект урока по калмыцкому языку в национальном классе. На уроке учитель организовывает  творческую деятельность учащихся по развитию речи, используя личные наблюдения, произведения признанных мастеров слова, репродукции картин художников. Урок построен с учетом новых ФГОС. Дети работают в парах, сочиняют стихи, рассказы о весне, участвуют в викторине, делают выводы. Знакомятся с народными традициями и фольклором. У детей развивается способность внимательного отношения к значению слов и их употреблению в устной и письменной речи,  чувство прекрасного. Цели и задачи урока:                                                                                                                  - образовательные: закрепить понятие об описании как типе речи, продолжив формировать навыки работы над развитием речи, сочинением-описанием; - развивающие: совершенствовать умение сознательно использовать в речи изобразительно-выразительные средства языка; - воспитательные: способствовать формированию внимательного отношения к природе, поэтическому восприятию природы. - воспитывать чувство прекрасного и любви к природе в процессе общения с музыкой и изобразительным искусством. Оборудование: проектор, экран, презентация для сопровождения урока, карточки с рабочими материалами.  

Общая информация

Номер материала: 77096042011

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG