Инфоурок / Другое / Конспекты / Обобщающий урок по темам "Дом" и "Домашние животные" по программе для начинающих изучать родной (хакасский язык) в 5 классе

Обобщающий урок по темам "Дом" и "Домашние животные" по программе для начинающих изучать родной (хакасский язык) в 5 классе


библиотека
материалов

Алтай аймаuыныy Аршандаuы ортымах школазы

5 класс хакас тiлi урогы (тiлнi уйан пiлчеткен eгренxiлер)
«Тура» паза «Мал-хустарuа» чарыдылuан темалар хоостыра ирткенiн хатирыТолдырuан: Албычакова Валентина

Вячеславовна, хакас тiлi паза

литература уроктарныy eгретчiзi


Аршан, 2011

Тема: Ирткенiн тиксi хатиры

Пjгiннер: 1) «Тура» паза «Мал-хустар» темалар хоостыра ирткенiн

хатиры;

2) пос тiлiн улуuлап, иптbг чоохтазар кjyнiлерiн

тилiдерb;

3) саuысты пос тiлiнеy читiрерге кjнiктiрерb.


Урокка кирек нимелер: доскада сjстер пазыл парuан (тура, пjлiк, азыранxаy пjлiк, аалxылар пjлiгi, пiр хадыллыu тура, кjп хадыллыu тура, ибдегi мал-хустар, ачын аy-хустар), (тартыныбысхан); пос алынxа тоuынxаy карточкалар: 1) сомнар (имxi, eгретчi, садыuxы); 2) саннар; 3) «Тураныy пjлiктерiнеyер» текст; 4) диалог пeдiрерге полысчаy сурыuлар; 5) ойнаxахтар (ат, адай, хозан, абаxах).


Уроктыy чjрiмi

 1. Тимнеглiг тус.

- Изеннер, олuаннар! Кем минi исче, eс хати айаларыyны сабыyар.

- Чахсы, минi прайзы исче паза урока тимде полчатханнарыyны кjрчем.

- Пeeнгi урокта, хайди пiс чоохтасхан полuабыс, «Тура» паза «Мал-хустар» темаларны тиксi хатирбыстар: сjс пiрiгiстернi, чоохтаuларны паза диалог пeдiрербiс, ойыннар ойнирбыс паза узун сjстеy наа сjстер пeдiрербiстер.

- Амды 3 командаuа чарылып, команданыy капитанын таап, постарыyныy командаyарны адап салыyар.


 1. Сjстiг тоuыс (паспин).

- Амды, олuаннар, мин сjстернi адим, сiрер минiy соонxа хада адирзар: тура, пjлiк, азыранxаy пjлiк, аалxылар пjлiгi, пiр хадыллыu тура, кjп хадыллыu тура, ибдегi мал-хустар, ачын аy-хустар.


 1. Командалар марыuласчалар.

1) Саннарны сjстерге килiстiр салыyар.

- Амды полuан на командаа пос алынxа итчеy тоuыс пирiлче.

1-uы команда 2-xi команда 3-xi команда

Он iкi 23 Пiр чeс 14 Отыс пiр 70

Алтон 7 Алты 20 Хырых iкi 15

Чибiргi eс 12 Он тjрт 100 Он пис 42

Читi 60 Чибiргi 6 Читон 31


2) Кем пу? Ниме ол итче?

- Полuан на командаuа пiр хоос пирiлче. Сiрер кемнi кjрчеткеннерiyнi паза ол ниме итчеткенiн чоохтирзар.

1-uы команда 2-xi команда 3-xi команда


hello_html_52812af5.jpghello_html_5a0dc514.jpghello_html_m3c7d165d.jpg

Пу имxi. Ол кiзiлернi Пу eгретчi. Ол Пу садыuxы. Ол

имнепче. олuаннарны eгретче. нимелер сатча.


3) Тексттеy тоuыс.

- Полuан на команда тексттеy тоuынча. Пос чирлерге пjлiктернiy аттарын пас салыyар. Кем иy пурнада паза орта толдырабызар, ол чиyiп алар.

Тураныy пjлiктерiнеyер чоох.

Пу турада аймах-пасха пjлiктер пар. Пу пjлiк прайзынаy улуu, мында прайзы тынанчалар, книга, газета хыuырчалар, телевизор кjрчелер. Аалxылар мында полчалар, пу пjлiктiy ады ______________________.

Пу пjлiкте, тiзеy, чадып тынанып аларuа чарир, мында кiзiлер узупчалар, аннаyар аныy ады ____________________________.

Пу пjлiкте ixем чixеy ниме итче, пiс мында азыранчабыс, аннаyар аныy ады ____________________________.

Мында, тiзеy, олuаннар ойнапчалар, тынанчалар, узупчалар. Пу _____________________________________.

Пiрее ниме чуурuа алай позыy чуунынарuа саuынчатсаy, пеер кил. Пу _________________________________.3) Пос туразынаyар диалог пeдiрерi.

- Амды полuан на команда пирiлген сурыuлар хоостыра диалог пeдiр салыyар.

Сурыuлар:

 1. Син хайдаu турада чуртапчазыy: пiр хадыл алай кjп хадыл турада ба?

 2. Синiy тураyда хайдаu пjлiктер пар?

 3. Синiy тураy улуu ба? Чарых па?

 4. Синiy тураyда нинxе кiзi чуртапча?

 5. Аалxылар пjлiгiнде нимелер пар?

 6. Син узупчатхан пjлiкте нимелер пар?

 7. Азыранxаy стол, iдiс-хамыс хайдаu пjлiкте турча?

 8. Син уроктарыyны хайда eгренчезiy?


4) Хыймыраныс (физминутка).

- Сiрер прайзы чахсы тоuынып алдар, че амды хыймырабызалар. Прайзы турыбызыyар.

1-uы ойын «Ибдегi маллар алай ачын аyнар».

- Мин ибдегi малларны адапчатсам, азахтарыyны полuа тохладыyар: ат, аба, сыын, хоосха, jскi, тиин, адай, пeeр, хой.

2-xi ойын «Ибдегi алай ачын хустар»

- Мин ибдегi хустарны адапчатсам, айаларыyны сабыyар: хас, таyах, парчых, саасхан, парчых, харuа, jртек.


5) Капитаннар аразында марыu.

- Капитаннар пеер пiрердеy сыuыyар. Пу хапчыuастаy ойнаxах сыuарып алып, аннаyар хысхаxахти чоохтап пирiyер. Кjзiдiмге алза, адай. Адай – кiзiнiy арuызы. Ол ибнi хадарча. (Ат, хозан, адай, абаxах)


6) Узун сjснеy наа сjстер пeдiрерi.

- Амды халuанxы тоuыс. Сiрерге чаxында пазылuан узун сjс пирiлер, сiрер аннаy наа сjстер пeдiр салыyар. Ол сjс хайдаu даа чоох чардыuы ползын: адалыс таа, идiлiс тее, пiлдiрiс тее, местоимение дее. Пу тоuысты 4 минутаxа толдырыyар.

ТАРТЫНЫБЫСХАН

тарт хын тарын наах тан

тын сыын сыбы хыра хырыс

хан сыбыр тасха (сова) ыс ханат

хыс тас тас сыбыхта тыныс

сых таан (галка) табыс табырах сом хара


 1. Рефлексия

- Андаu оyдайнаy, олuаннар, пeeнгi урок тоозылча. Полuан на eгренxi досказар пастырып 1 хоос хоостап салыyар: круг – урок уuаа кjyнiyерге кiрген полза, квадрат - урок кjyнiyерге кiрген полза, треугольник – кjнyiyерге кiрбеен полза.


 1. Уроктыy салтарлары.

- Пeeнгi урокта пiс «Тура» паза «Мал-хустар» темаларны тиксi хатаабыстар: сjс пiрiгiстернi, чоохтаuларны паза диалог пeдiргебiс, ойыннар ойнаабыс паза узун сjстеy наа сjстер пeдiргебiстер. Тиксi кjргенде, пeeнгi урок кjбiзiнiy кjyнiлерiне кiртiр. Уuаа чахсы. Алuыс сiрерге.


 1. Олuаннарныy тоuыстарына паалаu пирерi.

Капитаннар, командадаuы араласчыларныy тоuынuан хоостыра

паалаuлар турuыс салыyар.2


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-148537

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG