Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Иностранные языки / Конспекты / Обобщающий урок по темам "Дом" и "Домашние животные" по программе для начинающих изучать родной (хакасский язык) в 5 классе

Обобщающий урок по темам "Дом" и "Домашние животные" по программе для начинающих изучать родной (хакасский язык) в 5 классе


До 7 декабря продлён приём заявок на
Международный конкурс "Мириады открытий"
(конкурс сразу по 24 предметам за один оргвзнос)

 • Иностранные языки

Поделитесь материалом с коллегами:

Алтай аймаuыныy Аршандаuы ортымах школазы

5 класс хакас тiлi урогы (тiлнi уйан пiлчеткен eгренxiлер)
«Тура» паза «Мал-хустарuа» чарыдылuан темалар хоостыра ирткенiн хатирыТолдырuан: Албычакова Валентина

Вячеславовна, хакас тiлi паза

литература уроктарныy eгретчiзi


Аршан, 2011

Тема: Ирткенiн тиксi хатиры

Пjгiннер: 1) «Тура» паза «Мал-хустар» темалар хоостыра ирткенiн

хатиры;

2) пос тiлiн улуuлап, иптbг чоохтазар кjyнiлерiн

тилiдерb;

3) саuысты пос тiлiнеy читiрерге кjнiктiрерb.


Урокка кирек нимелер: доскада сjстер пазыл парuан (тура, пjлiк, азыранxаy пjлiк, аалxылар пjлiгi, пiр хадыллыu тура, кjп хадыллыu тура, ибдегi мал-хустар, ачын аy-хустар), (тартыныбысхан); пос алынxа тоuынxаy карточкалар: 1) сомнар (имxi, eгретчi, садыuxы); 2) саннар; 3) «Тураныy пjлiктерiнеyер» текст; 4) диалог пeдiрерге полысчаy сурыuлар; 5) ойнаxахтар (ат, адай, хозан, абаxах).


Уроктыy чjрiмi

 1. Тимнеглiг тус.

- Изеннер, олuаннар! Кем минi исче, eс хати айаларыyны сабыyар.

- Чахсы, минi прайзы исче паза урока тимде полчатханнарыyны кjрчем.

- Пeeнгi урокта, хайди пiс чоохтасхан полuабыс, «Тура» паза «Мал-хустар» темаларны тиксi хатирбыстар: сjс пiрiгiстернi, чоохтаuларны паза диалог пeдiрербiс, ойыннар ойнирбыс паза узун сjстеy наа сjстер пeдiрербiстер.

- Амды 3 командаuа чарылып, команданыy капитанын таап, постарыyныy командаyарны адап салыyар.


 1. Сjстiг тоuыс (паспин).

- Амды, олuаннар, мин сjстернi адим, сiрер минiy соонxа хада адирзар: тура, пjлiк, азыранxаy пjлiк, аалxылар пjлiгi, пiр хадыллыu тура, кjп хадыллыu тура, ибдегi мал-хустар, ачын аy-хустар.


 1. Командалар марыuласчалар.

1) Саннарны сjстерге килiстiр салыyар.

- Амды полuан на командаа пос алынxа итчеy тоuыс пирiлче.

1-uы команда 2-xi команда 3-xi команда

Он iкi 23 Пiр чeс 14 Отыс пiр 70

Алтон 7 Алты 20 Хырых iкi 15

Чибiргi eс 12 Он тjрт 100 Он пис 42

Читi 60 Чибiргi 6 Читон 31


2) Кем пу? Ниме ол итче?

- Полuан на командаuа пiр хоос пирiлче. Сiрер кемнi кjрчеткеннерiyнi паза ол ниме итчеткенiн чоохтирзар.

1-uы команда 2-xi команда 3-xi команда


hello_html_52812af5.jpghello_html_5a0dc514.jpghello_html_m3c7d165d.jpg

Пу имxi. Ол кiзiлернi Пу eгретчi. Ол Пу садыuxы. Ол

имнепче. олuаннарны eгретче. нимелер сатча.


3) Тексттеy тоuыс.

- Полuан на команда тексттеy тоuынча. Пос чирлерге пjлiктернiy аттарын пас салыyар. Кем иy пурнада паза орта толдырабызар, ол чиyiп алар.

Тураныy пjлiктерiнеyер чоох.

Пу турада аймах-пасха пjлiктер пар. Пу пjлiк прайзынаy улуu, мында прайзы тынанчалар, книга, газета хыuырчалар, телевизор кjрчелер. Аалxылар мында полчалар, пу пjлiктiy ады ______________________.

Пу пjлiкте, тiзеy, чадып тынанып аларuа чарир, мында кiзiлер узупчалар, аннаyар аныy ады ____________________________.

Пу пjлiкте ixем чixеy ниме итче, пiс мында азыранчабыс, аннаyар аныy ады ____________________________.

Мында, тiзеy, олuаннар ойнапчалар, тынанчалар, узупчалар. Пу _____________________________________.

Пiрее ниме чуурuа алай позыy чуунынарuа саuынчатсаy, пеер кил. Пу _________________________________.3) Пос туразынаyар диалог пeдiрерi.

- Амды полuан на команда пирiлген сурыuлар хоостыра диалог пeдiр салыyар.

Сурыuлар:

 1. Син хайдаu турада чуртапчазыy: пiр хадыл алай кjп хадыл турада ба?

 2. Синiy тураyда хайдаu пjлiктер пар?

 3. Синiy тураy улуu ба? Чарых па?

 4. Синiy тураyда нинxе кiзi чуртапча?

 5. Аалxылар пjлiгiнде нимелер пар?

 6. Син узупчатхан пjлiкте нимелер пар?

 7. Азыранxаy стол, iдiс-хамыс хайдаu пjлiкте турча?

 8. Син уроктарыyны хайда eгренчезiy?


4) Хыймыраныс (физминутка).

- Сiрер прайзы чахсы тоuынып алдар, че амды хыймырабызалар. Прайзы турыбызыyар.

1-uы ойын «Ибдегi маллар алай ачын аyнар».

- Мин ибдегi малларны адапчатсам, азахтарыyны полuа тохладыyар: ат, аба, сыын, хоосха, jскi, тиин, адай, пeeр, хой.

2-xi ойын «Ибдегi алай ачын хустар»

- Мин ибдегi хустарны адапчатсам, айаларыyны сабыyар: хас, таyах, парчых, саасхан, парчых, харuа, jртек.


5) Капитаннар аразында марыu.

- Капитаннар пеер пiрердеy сыuыyар. Пу хапчыuастаy ойнаxах сыuарып алып, аннаyар хысхаxахти чоохтап пирiyер. Кjзiдiмге алза, адай. Адай – кiзiнiy арuызы. Ол ибнi хадарча. (Ат, хозан, адай, абаxах)


6) Узун сjснеy наа сjстер пeдiрерi.

- Амды халuанxы тоuыс. Сiрерге чаxында пазылuан узун сjс пирiлер, сiрер аннаy наа сjстер пeдiр салыyар. Ол сjс хайдаu даа чоох чардыuы ползын: адалыс таа, идiлiс тее, пiлдiрiс тее, местоимение дее. Пу тоuысты 4 минутаxа толдырыyар.

ТАРТЫНЫБЫСХАН

тарт хын тарын наах тан

тын сыын сыбы хыра хырыс

хан сыбыр тасха (сова) ыс ханат

хыс тас тас сыбыхта тыныс

сых таан (галка) табыс табырах сом хара


 1. Рефлексия

- Андаu оyдайнаy, олuаннар, пeeнгi урок тоозылча. Полuан на eгренxi досказар пастырып 1 хоос хоостап салыyар: круг – урок уuаа кjyнiyерге кiрген полза, квадрат - урок кjyнiyерге кiрген полза, треугольник – кjнyiyерге кiрбеен полза.


 1. Уроктыy салтарлары.

- Пeeнгi урокта пiс «Тура» паза «Мал-хустар» темаларны тиксi хатаабыстар: сjс пiрiгiстернi, чоохтаuларны паза диалог пeдiргебiс, ойыннар ойнаабыс паза узун сjстеy наа сjстер пeдiргебiстер. Тиксi кjргенде, пeeнгi урок кjбiзiнiy кjyнiлерiне кiртiр. Уuаа чахсы. Алuыс сiрерге.


 1. Олuаннарныy тоuыстарына паалаu пирерi.

Капитаннар, командадаuы араласчыларныy тоuынuан хоостыра

паалаuлар турuыс салыyар.257 вебинаров для учителей на разные темы
ПЕРЕЙТИ к бесплатному просмотру
(заказ свидетельства о просмотре - только до 11 декабря)

Автор
Дата добавления 12.11.2015
Раздел Иностранные языки
Подраздел Конспекты
Просмотров102
Номер материала ДВ-148537
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх