Инфоурок Дошкольное образование Другие методич. материалыОтбасы – баланың ең жақын әлеуметтендіру ортасы қатарында өмірдің мақсаты, оның құндылықтарын біліп өзін қалай ұстау керектігі туралы алғашқы мағлұматтарды береді және онда басқалармен қарым-қатынас орнатуына іс жүзінде дағдыланады.

Отбасы – баланың ең жақын әлеуметтендіру ортасы қатарында өмірдің мақсаты, оның құндылықтарын біліп өзін қалай ұстау керектігі туралы алғашқы мағлұматтарды береді және онда басқалармен қарым-қатынас орнатуына іс жүзінде дағдыланады.

Скачать материал

Отбасында ата-ананың бала тәрбиесіне ықпалының ерекшеліктері

 

Отбасы – баланың ең жақын әлеуметтендіру ортасы қатарында өмірдің мақсаты, оның құндылықтарын біліп өзін қалай ұстау керектігі туралы алғашқы мағлұматтарды береді және онда басқалармен қарым-қатынас орнатуына іс жүзінде дағдыланады.

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу отбасы мен балалар мекемелерінде жүзеге асырылады. Отбасы мен балабақша алдында тұрған мақсаттар мен міндеттер бірыңғай. Ол – өз Отанын жан тәнімен сүйетін, дені сау, жан-жақты жетілген балаларды тәрбиелеу.

«Балалары бар отбасыларға көмекті күшейту жөніндегі шаралау туралы» 1981 жылғы 22 қаңтардағы қаулысында балаларды тәрбиелеуде отбасыларға көмек біздің қоғамымызды дамытуға әлеуметтік бағдарламаның маңызды бағыты ретінде қаралады. Балаларды отбасында тәрбиелеуге қоғам мен отбасы тәрбиесін тиімді үйлестіруге зор маңыз бере отырып, жұмыс істейтін аналардың жағдайын жеңілдететін шараларды емес, сондай-ақ отбасына қоғамның жоғары моральдық құндылықтарының бірі ретінде нығайтатын шараларды белгіледі. Осындай шаралардың бірі мектепке дейінгі балалар мекемелерінің жүйесін үнемі ұлғайтып отыру болып табылады.

Қоғамдық тәрбие болашақ азаматтарының жеке басының қалыптастыруына зор ықпал етеді. Балабақшаларда балаларды тәрбиелеумен маман педагогтар айналысады, олар арнайы ұйымдастырылған жағдайларда, бірыңғай мемлекеттік бағдарламалармен жұмыс істейді. Отбасында адамдардың мәдени деңгейі үнемі өсіп отыратынына қарамастан, отбасының ересек адамдарының әрқашан педагогикалық білімі жеткілікті бола бермейді. Өзара және баламен арадағы қарым-қатынасты дұрыс жолға қоя білмейді, баланың жеке басын үйлесімді дамыту жөнінде жеткілікті қамқорлық жасай алмайды. Сондықтан да «Балабақшадағы тәрбие бағдарламасы» тек балалармен жүргізілетін тікелей тәрбиелік-білімдік жұмысты ғана емес сондай-ақ ата-аналармен жүргізілетін жұмысты да жан-жақты қарастырады. Балабақша қызметкерлері педагогикалық білімді жүйелі және белсенді түрде таратып отыруға, қоғамдық тәрбиемен отбасылық тәрбие беру барысында сабақтастық байланыстарды жетілдіру міндетті. Ата-аналарға жүйелі түрде жан-жақты педагогикалық білім беру оларды теориялық білім негіздерімен, сондай-ақ балалармен жүргізілетін жұмыс тәрбиесімен де таныстыруды көздейді.

Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс мазмұны біраз мәселелерді толық қамтып, баланың дамуы мен тәрбиесінің барлық жағын сипаттау керек.

Жеке адамды жан-жақты қалыптастырудың негізгі шартының бірі дене бітімінің дұрыс дамып-жетілуін қамтамасыз ету болып табылады. Баланың дені сау, төзгіш болып өсуі үшін күшін жетілдіріп оның организмінің ауруларға қарсы тұра алуы, не істеу керек екенін ата-аналардың білуі тиіс.

Тәрбиеші ата-аналарға ауызекі ақыл беру тәсілімен шектелмей адамгершілік тұрғыдан тәрбиелейтін тәжірибені жиі пайдалану керек екеніне ақыл-кеңес береді. Адамгершілік тұрғыдан тәрбиелеу балаға айрықша ықпал етеді және сонымен аса маңызды факторға айналады. Бұл фактор дене, ақыл-ой және эстетикалық жақтан дамытуды тездетеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа детского сада по повышению эффективности духовно-нравственного воспитания дошкольников в семье

 

«Вопросы духовного и нравственного развития детей дошкольного возраста являются неотъемлемой частью государственной политики, так как имеет жизненно важное значение как для каждого ребенка, так и для благополучия страны»

Н.А. Назарбаев

 

Одна из функции семьи – первоначальная социализация ребенка. Однако семья живет в определенном обществе, в определенное время, эпоху. Все перемены в обществе накладывают свои отпечатки, негативные или позитивные, на формирование современной семьи. От благополучия семьи зависит то, как будет формироваться и развиваться личность ребенка. Известно, что процессвоспитания ребенка начинается в семье с первых месяцев его жизни. Ошибка воспитания с самого раннего детства могут оказаться непоправимыми и позднее проявиться в поведении ребенка, в различных отклонениях развития его личности.

Обязанность каждой семьи – развить ребенка нравственно. Под нравственным развитием понимается формирование у детей «нравственной шкалы отношений», с помощью которой он может «измерить» свои и чужие поступки с общечеловеческих позиций добра и зла, и не только оценить, но и подчинить свое поведение нравственным нормам.

Многие родители ошибочно считают, что приведя ребенка в дошкольное учреждение, они имеют право переложить на педагогов ответственность за воспитание и становление личности своего ребенка. Однако Закон РК «Об образовании» гласит: «Родители и иные законные представители обязаны: создавать детям здоровые и безопасные условия для жизни и учебы, обеспечивать развитие их интеллектуальных и физических сил, нравственное становление, оказывать содействие организациям образования в обучении и воспитании детей».

В задачу детского сада входит оказание грамотной профессиональной помощи семье, а также умелая организация совместного, целенаправленного развития ребенка. С первых дней пребывания ребенка в детском саду педагоги и психологи, используя тестирование, опросы и другие средства, проводят исследование семьи, определяя:

·     тип семьи;

·     влияние семьи на нравственное воспитание ребенка;

·     условия формирования нравственных качеств;

·     методы и приемы воспитания;

·     ошибки семейного воспитания.

В зависимости от полученных результатов исследования нравственного воспитания ребенка в семье, от уровня педагогической культуры родителей, учета возрастных особенностей детей строится дальнейшая работа в детском саду по оказанию психолого-педагогической помощи семье.

Психолого-педагогическая служба включает просветительскую работу по воспитанию и развитию нравственности в семье: составление плана работы; проведение цикла лекций, бесед, консультаций, тестирования, родительских собраний; оформление стендов, папок-передвижек; подбор литературы для родителей и т.д. Однако практика показала, что такое сотрудничество детского сада и семьи ожидаемых результатов не принесло; наблюдалось формальное отношение родителей к мероприятиям, низкая посещаемость собраний, отсутсвовала гармония в работе с родителями.

Таким образом, повышая педагогическую культуру родителей, педагоги меняют их взгляды на нравственное воспитание и развитие детей в семье. Недопущение ошибок в воспитании ограждает ребенка от формирования негативного поведения и оберегает от отклонений в развитии его личности. Нравственное воспитание ребенка в семье является важным фактором в становлении его личности. А значит – и фактором положительных изменений в обществе, его духовно-нравственного оздоровления в стране в самое ближайшее время.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қостанай қаласы әкімдігінің Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің   № 44 бөбекжай-бақшасы» МҚКК

      

 

 

 

 

 

 

 

«Отбасында ата-ананың бала тәрбиесіне ықпалының ерекшеліктері»

 

Ата-аналар үшін кеңес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2012

«Қостанай қаласы әкімдігінің Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің   № 44 бөбекжай-бақшасы» МҚКК

     

 

 

 

 

 

 

 

«Работа детского сада по повышению эффективности духовно-нравственного воспитания дошкольников в семье»

 

Консультация для родителей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Қостанай, 2012

Қасқыр

 

Тиін          Қоян       Аю              Бұғы

 

 

«Лото»    «Жәндіктер»

 

Мозаика  «Жабайы аңдар»

 

Мозаика  «Үй құстары»

 

Мозаика  «Үй жануарлары»

 

Мозаика  «Көкөністер»

 

Мозаика  «Жемістер»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әтеш        Үйрек       Күркетауық     Тауық   Қаз

 

 

Сиыр      Қой     Мысық     Ит     Түйе   Ешкі

 

Жылқы     Шошқа

 

 

Қызанақ    Қызылша       Сәбіз       Қияр   Пияз

 

Орамжапырақ        Картоп

 

Алма    Алмұрт    Банан     Апельсин     Алхор

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Рабочие листы к Вашему уроку:

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 365 710 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 13.05.2018 354
  • DOCX 20.6 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Нигметова Айнур Жанайдаровна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Нигметова Айнур Жанайдаровна
  Нигметова Айнур Жанайдаровна
  • На сайте: 5 лет и 4 месяца
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 8261
  • Всего материалов: 14

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Младший воспитатель: участие в планировании и организации повседневной жизнедеятельности детей дошкольного возраста

Младший воспитатель

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 215 человек из 42 регионов

Курс повышения квалификации

Реализация комплексной программы «Радуга» с учетом требований ФГОС ДО

72 ч.

2200 руб. 1100 руб.
Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Методическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательной организации

Старший воспитатель дошкольной образовательной организации

300 ч. — 1000 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 64 человека из 26 регионов