1313256
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Дошкольное образование КонспектыРазработка сценария для родителей старшей дошкольной группы "Тыва шай"

Разработка сценария для родителей старшей дошкольной группы "Тыва шай"

библиотека
материалов

Список детей разновозрастной группы «Почемучки» на 2014-2015 учебный годСоциологический портрет семей воспитанников

 1. группы.

 2. Число детей в группе

 3. Сколько мальчиков Сколько девочек

 4. Сколько полных семей

 5. Сколько неполных семей

 6. Сколько семей с 1 ребёнком

 7. Сколько семей с двумя детьми

 8. Сколько семей более чем с двумя детьми

 9. Сколько семей, где мамы работают

 10. Сколько семей мамы не работают

 11. Сколько семей, где папы работают

 12. Сколько семей, папы не работают

 13. Сколько семей, где у мам среднее образование

 14. Сколько семей, где у мам высшее образование

 15. Сколько семей, где у пап среднее образование

 16. Сколько семей, где у пап высшее образование

 17. Сколько семей проживающих с родителями жены или мужа

 18. Сколько семей проживающих отдельноМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сада «Хунчугеш» с.КочетовоТыва шай

2015 гСорулгазы: 1. Хостуг шагын шын ажыглап, культурлуг дыштанып ооренири;

2. Тыва чоннун шайлап хоорежир чанчылын эгидери;

Дерилгези: столдар, сандайлар, скатерть, аяктар, тавактар, хонек, тос-карак, стол бурузунге ручка, саазын, шай дугайында улегер домактар, шулуктер, ийи кадак, улуг аяк македи.

Башкарыкчы: - Амыр-менди, эргим аалчылар! Бистин «Шайлаарак» клувувуска аалдап келгенинерге ооруп, силерге Кочетово уруглар садынын коллективинин мурнундан изиг байырны чедирип тур мен.

«Аът киштежип таныжар,

Кижи чугаалажып таныжар» дээр болгай.

«Аралажып таныжары, хоорежири таалал- дыр» деп француз чогаалчы

А. Сент-Экзюпери чугаалаан, а Хемингуэй «Солун кижи-биле хоорежири дээрге аас кежик-дир» - деп демдеглээн.

Шынап-ла кижи бурузунун сагыш-сеткилинин байы дээрге чуден-даа унелиг байлаавыс, эртиневис-дир. Кижи бурузунун амыдыралы бижиттинмээн ном.

Ынчангаш, бистер богун манаа хоорежип, ойнап, хоглеп, бот-боттарывыстан солун чуулдерге ооренип, таныжаалынар.

а). Оюн «Арын чазар».

б). Музыка аайы-биле сула-шимчээшкин кылдыртыр.

Бирги башкарыкчы: В.Саган-оолдун шулуу

Хонук черден сунуп келген аалчы туржук,

Кожа кыштаг улустары огге кирер:

«Аалга кирген-аяк эрии ызырар»-дээш

Аккыр, сарыг шайы баштан чеми мурнаар.Унген кирген кижилерни огде ээлер,

Ургулчу-ле аш деп кайын санаарыл аан:

Тыва чоннун сагыш човаар, экииргээнден,

Тыптып болгаш дамчып келген хундуткел-дир.

- Эргим аалчылар, чоок таныжып, танцылап-даа алдывыс, ам бистин шайывысты амзап, чооглап корунерем. Шай иштингир-ле болзунам!

Ыры «Аяк-шайым».

Башкарыкчы: - Делегейнин кайы-даа булунунда улустар шай ижип турар: индий шай, цейлон шай, орус шай, тыва шай, калмык шай, турук шай дээш баар болгай. Кайы-даа чон шайны национал чеми кылдыр санай берген.

Узбек «Ялла» ансамбили

На востоке на востоке

Что за небо без луны,

На востоке, на востоке

Что за жизнь без чай ханы» деп ырлаар болгай.

Чогум черле шайны канчап хайындырып ижип эгелээн чувел? Оон тоогузун силерге сонуургадыр-дыр бис.

Ийиги башкарыкчы: - Бистин эрага чедир 77 чылдын бижиктеринде шай дугайында бижип турары болза: Шаг шаанда мурнуу Азиянын кадарчылары эскерип турарга ошкулери бир ногаан хараган бурулерин чипкеш эрези кедерей бээр болган, ынчангаш кадарчылар ол хараганнын бурулерин чем кылдыр ажыглап эгелээн чуве-дир.

Тывалар кажандан эгелеп шайны чем кылдыр ажыглап эгелээнил? Орус хааннарнын архивинден алырга 1638 чылда Петр первый хааннын кырган – ачазынын элчиннери Моолда Алдын-Хааннарже ажыл-херек будуруп, суй-белек чедирип чораан. Саян дагларын ажа бээрге, «мад» деп чоннун нояны элчиннерни уткуп алгаш, Моол кызыгаарынче угландыр удеп каан. «Мадтар» элчиннерни хой эъди-биле, суттуг бир-ле билдинмес суксун-биле хундулеп турган. Моолдар элчиннерни удээрде, киш кештери-биле хой-ле кургадып каан оът дергилеп берген. Элчиннер ол оътту дыка-ла аартыктап чорааннар. Хаанынга чедире бээрге, анмаарга шыгжап каан. Ол оътту хайындырып, баш болгаш ижин аарыындан эмненип турганнар. Ынчап турда Кыдат чораан экспедиция ээп келген. Шай хайындырып, ону ижип ооренип алган болганнар. Олар демги оътту шай-дыр деп танып, ону хайындырып эгелээн. Оон бээр-ле Москванын садыгларынга шайны садып эгелээн чуве-дир.

Бирги башкарыкчы: - Тыва эпос шаг-шаанда чогааттынып турар уезинде бурунгу бижик-биле шулуктеп каан турган, деп чамдык эртемденнер бадыткап турар.(Рифмалыг одуруглар ковей). Оон алгаш коорге, орхон-енисей бижиктиг чоннар шайны ажыглап турган бооп турар-дыр. Олу уеде-ле моол- кыдат экономиктиг харылзаалар быжыг турганы ол-дур. Шайнын ортээ дыка аар турган. Будун шай садып алыры берге. Бир молдурга-биле-даа орнажып алыр турган. Ынчангаш, шай хемчээли турган.

- Силернин аранардан шай хемчээли билир кижи бар бе?. Адап корунерем.

Ийиги башкарыкчы: - Шайнын унези улуг турган болгаш тыва куда ёзулалы «шай бузар» деп кезектиг турган (тывар, айтырар, шай бузар, дугдээр, кудээлээр, малдаар, дойлаар). Оолдун адазы шайны кадакка салгаш, хундуткелдии-биле ийи холдап уругнун адазынга сунар. Ол шайны уругнун авазынга дамчыдып бээр. Авазы шайны бускаш, огде чыылган торел чонунга улештирип бээр. Шай четтирген кижи бурузу уругнун ончузун чыырынга киржир турган.

Бирги башкарыкчы: -Моол, кыдаттан кээп турган сарыг шай узуктели-даа бээр турган. Ындыг уеде хымыраан шай, черлик шай, буру шай, човурээ шай, чудан шай дээн ышкаш шайлар ижип чораан.

Черлик шай – бурулерни кургаткаш, соктааш, саржагга хааргаш, сугга хайындырар.

Хымыраан шай – сугну суттээш, дузааш, хайындыргаш, хевектеп ижер.

Чуданныг шай – далганны чага хооргаш, куткаш, шай каггаш хайындырыптар.

Ореме шай – шээр мал судун хайындыргаш, сооткаш, оремезин союп алгаш, суг куткаш хайындырар.

Човурээ шай – ол шайны ыяш човурээзинден хайындырып ижип турганнар.

Сарыг шайны хайындырар аргазы: сузуглелдиг кижи шайны хайындырарда эртен эрте суглап алыр, чаа суг-биле хайындырар. Шайнын кырындан аякка бодунга кудуп алгаш, тос-карак-биле оран-тандыже чажып каар.

Шайга йорээл.

Отчёт воспитателей первой младшей группы за 2013 – 2014 уч. год.В первую младшую группу ходят 14 детей от 1,5 до3 лет. Работают воспитатели Оюн Салбакай Чкалововна, Оюн Чечек Сергеевна. Помощники воспитателей Ойнарова Ая Александровна, Оюн Раиса Монгеевна.

Проделанные работы за 2013 – 2014 уч. год.

Сентябрь – подготовка, изготовление учебно- наглядных , демонстрационных материалов, материалов на вынос.

Октябрь – собрание родителей. Провели беседу на тему «Адаптационный период в детском саду». Оюн С.Ч.

Ноябрь – пополнение учебно-наглядных материалов. Проводили игру среди детей «Давайте познакомимся».

Консультация для родителей « Одевать детей по сезону». Мед.сестра Ооржак С.С.

Декабрь – подготовка и проведение Новогоднего утренника.

Январь – пополнение демонстрационных материалов, материалов на вынос.

Февраль – подготовка и проведение национального праздника Шагаа, участие родителей на персонажи утренника.

Март – выпуск стенгазет посвящённый ко дню 8 Марта для родителей.

Апрель – проведение и организация акции «Сделаем нашу игровую площадку красивым». Оюн Ч.С. Проведение родительского собрания. Беседа «Что предпочтительней для ребёнка до школы: детский сад или «домашнее» воспитание?». Оюн С.Ч.

Май – проведение весёлых стартов «Дружная семья» среди родителей.

Курс профессиональной переподготовки
Воспитатель детей дошкольного возраста
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Инновационные подходы к организации социально-личностного развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС»
Курс повышения квалификации «Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО»
Курс повышения квалификации «Простые машины и механизмы: организация работы ДОУ с помощью образовательных конструкторов»
Курс повышения квалификации «Укрепление здоровья детей дошкольного возраста как ценностный приоритет воспитательно-образовательной работы ДОО»
Курс повышения квалификации «Использование декоративно-прикладного искусства в работе с детьми дошкольного возраста»
Курс повышения квалификации «Эмоциональные нарушения у детей дошкольного возраста. Технологии индивидуальной коррекционно-развивающей работы»
Курс повышения квалификации «Сурдопедагогика: организация обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и социальной адаптации глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся в условиях реализации программы ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методическое обеспечение дошкольного образования в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Внедрение технологии решения изобретательских задач в педагогический процесс дошкольной образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Проектирование предметно-игрового пространства дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО»
Курс профессиональной переподготовки «Сурдопедагогика в дошкольном образовании»
Курс повышения квалификации «Проблемы и перспективы в развитии вариативных форм преемственности между детским садом, школой и системой дополнительного образования»
Курс повышения квалификации «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей дошкольного возраста»
Курс повышения квалификации «Организация в ДОО «Школы для родителей»: формирование психологической грамотности»
Курс повышения квалификации «Система оптимизации взаимоотношений родитель-воспитатель, администрация-воспитатель, воспитатель-воспитатель»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.