Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Начальные классы Другие методич. материалы3-сыныптарға арналған "Қазақ тілі" пәні

3-сыныптарға арналған "Қазақ тілі" пәні

библиотека
материалов

САБАҚ: Қазақтілі

«МЕКТЕП: № 220 орта мектебі

 

 

ТАҚЫРЫБЫ: 13-сабақ. Мəтінжəне

 

 

 

оныңтүрлері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КҮНІ:22.09.2020 ж

 

МҰҒАЛІМНІҢ АТЫ-ЖӨНІ:Л.Анарбекова 

 

 

 

 

 

 

СЫНЫП: 3б

 

қатысқандар саны:

қатыспағандар саны:

 

 

 

 

 

 

ОҚУ

3.2.1.1 тірексөздер/көмекшісөздерарқылымəтінтүрлерін (əңгімелеу, сипаттау,

 

МАҚСАТЫ:

пайымдау) жəнеоныңқұрылымдықбөліктерінанықтау;

 

 

3.3.5.1 жіберілгенпунктуациялық, орфографиялық, грамматикалықжəне

 

 

стилистикалыққателердімұғалімніңкөмегіментауып, түзету.

 

 

 

 

 

САБАҚТЫҢ

Барлықоқушыларжасайалады:

 

 

МАҚСАТЫ:

•  Тыңдалғанмəтінбойыншақойылғансұрақтарғажауапберіп,мəтіннің

 

 

түрлері мен құрылымдықбөліктерінанықтайалады.

 

 

 

Оқушылардыңкөбіжасайалады:

 

 

 

Диалогкеқатысады; мұғалімніңкөмегіменнегізгіойдыанықтайалады.

 

 

Оқушылардыңкейбіріжасайалады:

 

 

 

Берілгентақырыпбойыншаойқорытужасайалады.

 

 

Алдыңғы

Мəтінтүрлері мен құрылымдықбөліктерітақырыбынанегізделіпмеңгертіледі.

 

білімдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспарлан-

Жоспарланғаніс-əрекет

Дереккөздер

 

ғануақыт

 

 

 

 

 

І. Бағдарлау-

мотивациялықкезең (5 минут)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 минут

(Ұ) Ұйымдастырукезеңі.

 

 

Интерактивті

 

2 минут

 

 

 

тақта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 минут

(Ө; Ж; Қ) Құмырсқасөзінедыбыстықталдаужасау.

Арнайыпарақтар

 

 

Оқушыларқұмырсқасөзінедыбыстықталдаужасайды.

үлестіру

 

 

Жұппенжұмысжасайды. Мұғалімніңкөмегіменбір-бірінің

 

 

 

қатесінтауып, түзетіп, орындалғанжұмыстыөзара

 

 

 

бағалайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Операциялық

-орындаушылықкезең (30 минут)

 

 

 

 

 

 

 

6 минут

3.2.1.1 (Ұ; Т; Қ) Мəтіндітыңдау. Мəтіннентірексөздерді

Оқулық

 

 

табу.

 

 

 

 

 

49-жаттығу. Мəтіндітыңдайды.Мəтіннентірексөздерді

 

 

 

табады.

 

 

 

 

 

Оқушылармəтінніңғылымимəтінекеніндəлелдеп, өз

 

 

 

пікірінбілдіруінебасшылықжасалады.

 

 

 

2 минут

(МК; Ұ) Түсіндірмесөздіктенсұрақбойыншаақпарат

Түсіндірмесөздік

 

 

табу, талдаужасаубілігінбағалау.

 

 

 

 

Түсіндірмесөздікпенжұмысұйымдастырылады. Илеу,зиян

 

 

 

сөздерініңмағынасынаназараудартылады. Талдау

 

 

 

жасалады.

 

 

 

 

7 минут

3.3.5.1 (МК; Ө; Қ) Сөйлемдердіңжалғасынтауыпжазу.

Оқулық

 

 

Жіберілгенқателердімұғалімніңкөмегіментауып,

№1 дəптермен

 

 

түзету.

 

 

жұмыс

 

 

Шығармашылықүзіліс.

 

 

 

 

 

50-жаттығу. Сөйлемдердіңжалғасынтауыпжазады.

 

 

 

Оқушылардың бас əріп пен кішіəріптіңбиіктігі мен

 

 

 

мөлшерінсақтап, олардыбайланыстырыпкөлбеужəне таза

 

 

 

жазуықадағаланып, бағытберіледі. Жұппенжұмыс

 

 

 

жасайды. Мұғалімніңкөмегіменбір-бірініңқатесінтауып,

 

 

 

 

түзетіп, орындалғанжұмыстыөзарабағалайды.

 

 

1 минут

Ойсергек!

 

 

 

 

 

"Тауып көр!"ойыны.Ойынның шарты:Бір оқушы ортаға шығып,парақшаны алып,қалған оқушыларға көрсетеді. Парақшаның артында сурет жасырылған.Келесі оқушы суреттегі жануарды қимыл арқылы көрсетіп,жануардың атын табады. 

 

суреттер

 

6 минут

(Т) Берілгентақырыптарбойыншаізденужұмысын

Флипчарттар

 

 

жасау. Постер құрастыру.

 

 

Маркерлер

 

 

Оқушылардыңтоптықжұмысыұйымдастырылып, түсіндіру

Сыныпбұрышы

 

 

жұмыстарыжүргізіледі. Флипчарттар, маркерлертаратылып

 

 

 

беріледі.

 

 

 

 

 

1-топ. Құмырсқатуралыдереккөздерденақпаратіздеу.

 

 

 

2-топ. Құмырсқатуралыжұмбақтаріздеу.

 

 

 

3-топ. Құмырсқатуралымақалдаріздеу.

 

 

 

 

4-топ. Құмырсқаныңсуретін салу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 минут

(Т; Ұ; Қ) Топтықжұмыстыбағалау. Берілген

Смайликтер

 

 

 

тапсырманыорындаудеңгейіне рефлексия жасау.

 

 

 

 

Мұғалімоқушыларғатоптықжұмыстықорғаудыңмақсаты

 

 

 

 

мен қойылатынталаптарынбелгілейдіжəнеқағазғатүсіріп,

 

 

 

 

сыныпқабырғасынаіліпқояды. Ү л г і:

 

 

 

 

сөйлеубарысындатақырыптанауытқымау;

 

 

 

 

интонацияны,вербалдыеместілдікқұралдарды қолдану;

 

 

 

 

сөйлеубарысындаберілгенуақыттысақтау.

 

 

 

 

Жұмыстарынтоптажариялау.

 

 

 

 

Оқушыларбір-бірініңжұмысынкөңілкүйдібілдіретін

 

 

 

 

«Смайликтер» əдісіарқылыөзіс-əрекеттеріне рефлексия

 

 

 

 

жасап, бағалайды.

 

 

 

6 минут

(МК; Ө; Қ) Мəтіндітүсініпоқу. Мəтінніңтүрін (ғылыми,

Оқулық

 

 

 

көркем) ажырату. Көркеммəтінтауыпжазу.

№1 дəптермен

 

 

 

51-жаттығу. Сөзжұмбақтыңшешуін табу үшін

жұмыс

 

 

 

жұмбақтардышешіп, жауабынтиістіторкөздергежазады.

 

 

 

 

Орындалғанжұмыстытоптажариялапоқиды.

 

 

 

 

Шешуі: Көлденеңнен: 1. Боран; 2. Тамшы.

 

 

 

 

Тігінен: 3. Бұлт; 4. Ауа.

 

 

 

ІІІ. Рефлексиялық

-бағалаукезеңі (5 минут)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 минут

(Ө; Қ) «Құмырсқа» тақырыбына бес жолдыөлең

№1 дəптермен

 

 

 

құрастыру.

жұмыс

 

 

 

Тірексөздердіңкөмегімен «Құмырсқа» тақырыбына бес

 

 

 

 

жолдыөлеңқұрастырады.

 

 

 

 

Жұппенжұмысжасайды. Мұғалімніңкөмегіменбір-бірінің

 

 

 

 

қатесінтауып, түзетіп, орындалғанжұмыстыөзара

 

 

 

 

бағалайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 минут

(Ө; Қ) Бағалаудыңшарттыбелгілерінесəйкесөзін-өзі

№1 дəптермен

 

 

 

бағалау. Жұмыстарынтоптажариялап, дəлелдеу.

жұмыс

 

 

 

Сабақтанигергенбілімдеріне рефлексия жасатумақсатында

Түрлітүсті

 

 

 

жұмысдəптеріндегі «Өзжұмысыңдыбағала» тапсырмасы

қарындаштар

 

 

 

орындатылады. Біріншітұрған «сауаттыжазу», екінші

 

 

 

 

тұрған «көркемжазу», үшіншітұрған «шығармашылық

 

 

 

 

жұмыстардыорындау» дөңгелектерітиістіқарындаштармен

 

 

 

 

боятылады. Нəтижелерітоптажарияланады.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация: Балаларға

Бағалау: Оқушылардың

Пəнаралықбайланыс:

 

 

қалайкөмектесесіз? Қабілетті

білімдерінқадағалаудықалай

Денсаулық пен қауіпсіздік

 

 

балаларғақандай

жоспарлайсыз?

АКТ

 

 

тапсырмаларбересіз?

 

Құндылықтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау:

 

 

 

 

Сабақмақсатынажеттімбе?

 

 

 

 

Оқушылар не үйренді?

 

 

 

 

Ынтымақтастықатмосферасыболдыма?

 

 

 

Оқушыларарасындағыдифференциациялаубойыншаіс-əрекеттер

 

 

 

ұтымдыболдыма?

 

 

 

 

Жоспарланғануақыттыұстандым ба?

 

 

 

Жоспарданқандайшегіністержасадымжəненеліктен?

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Методика преподавания информатики в начальных классах»
Курс повышения квалификации «Использование мини-проектов в школьном: начальном, основном и среднем общем и среднем профессиональном естественнонаучном образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»
Курс повышения квалификации «Тайм-менеджмент - персональная эффективность преподавателя»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания информатики в начальных классах с учетом ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика обучения информатике в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Разработка адаптированных образовательных программ в условиях ФГОС СПО»
Курс повышения квалификации «Организация рабочего времени учителя начальных классов с учетом требований ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций по ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методы интерактивного обучения»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Репетиторы онлайн

✅ Подготовка к ЕГЭ/ГИА
✅ По школьным предметам

✅ На балансе занятий — 1

Подробнее